Khắc phục các lỗi thường gặp

Trang này chứa thông tin về cách chẩn đoán và khắc phục các lỗi thường gặp. Thông tin này được chia thành các mục dựa trên mã lỗi và thông điệp nhật ký.

Mã phản hồi 400

Connecting to: https://performanceparameters.googleapis.com/v1/applications/...
TuningFork:Web: Response code: 400
TuningFork:Web: Response message: Bad

Bạn có thể gặp lỗi này nếu khoá API của bạn không hợp lệ. Xem mục Bật APIĐịnh cấu hình trình bổ trợ.

Mã phản hồi 403

TuningFork:Web: Connecting to: https://performanceparameters.googleapis.com/v1/applications/...:generateTuningParameters
TuningFork:Web: Response code: 403
TuningFork:Web: Response message: Forbidden

Bạn có thể gặp lỗi này nếu khoá API không được bật hoặc bạn nhầm lẫn khi hạn chế khoá API (ví dụ: bạn sử dụng sai chứng chỉ hoặc giá trị băm). Xem mục Bật API.

Cảnh báo "No parameters: no fidelity parameters" (Không có thông số: không có thông số về độ chân thực) và "java.lang.NoSuchFieldError" hiển thị trong nhật ký

TuningFork:FPDownload: No parameters: no fidelity parameters
TuningFork: java.lang.NoSuchFieldError: no "[Landroid/content/pm/ApplicationInfo;" field "applicationInfo" in class "Landroid/content/pm/PackageInfo;" or its superclasses
TuningFork: Could not get fidelity params from server : err = 4

Đây là những cảnh báo vô hại do thư viện Tuning Fork đưa ra khi kiểm tra xem ứng dụng có đặt cờ có thể gỡ lỗi hay không. Những cảnh báo này chi tiết, nhưng vô hại và không biểu thị quá trình tích hợp của thư viện gặp vấn đề. Bạn có thể bỏ qua những cảnh báo này.

Nhiều tệp Google.Protobuf.dll

PrecompiledAssemblyException: Multiple precompiled assemblies with the same name
Google.Protobuf.dll included for the current platform.
Only one assembly with the same name is allowed per platform. Assembly paths: ...

Error: The imported type `Google.Protobuf.IMessage<T>' is defined multiple times

Bạn có thể gặp một trong những lỗi sau nếu dự án của bạn chứa nhiều tệp Google.Protobuf.dll. Xoá một trong các tệp .dll để giải quyết xung đột này.

Đang cố gắng gọi phương thức ... mà không có mã trước khi chạy (AOT) được tạo

ExecutionEngineException: Attempting to call method 'Google.Protobuf.Reflection.ReflectionUtil+ReflectionHelper' ... for which no ahead of time (AOT) code was generated.

Bạn có thể thấy lỗi này trên một số phiên bản Unity. Lỗi này xảy ra nếu trình biên dịch AOT không tạo mã cho các phương thức chung. Để biết thông tin về cách buộc tạo mã cần thiết, hãy xem mục Biên dịch trước khi chạy (AOT).

Tên không gian tên hoặc loại "Protobuf" không tồn tại trong không gian tên "Google"

The type or namespace name `Protobuf' does not exist in the namespace `Google'. Are you missing an assembly reference?

Đảm bảo rằng dự án của bạn đang dùng .NET 4.x. Kiểm tra Player Settings > Other Settings > Configuration > Scripting Runtime Version (Cài đặt người chơi > Cài đặt khác > Cấu hình > Phiên bản tập lệnh theo thời gian chạy).

LoadingSceneTracker.cs: Không tìm thấy loại hoặc không gian tên có tên "FidelityParams"

LoadingSceneTracker.cs: The type or namespace name 'FidelityParams' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
LoadingSceneTracker.cs: The type or namespace name 'Annotation' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

Xoá ANDROID_PERFORMANCE_TUNER_UTILITIES khỏi Player Settings > Scripting Define Symbols (Cài đặt người chơi > Ký hiệu định nghĩa tập lệnh).