Bản phát hành AndroidX

Thư viện Jetpack được phân phối riêng biệt với Hệ điều hành Android nên các bản cập nhật thư viện có thể độc lập và thường xuyên hơn.

Các thư viện này tuân theo cách tạo phiên bản ngữ nghĩa nghiêm ngặt. Một chuỗi phiên bản (chẳng hạn như 1.0.1-beta02) chứa 3 số đại diện cho các cấp lớn, nhỏ và sửa lỗi. Phiên bản trước khi phát hành cũng có một hậu tố chỉ định giai đoạn trước khi phát hành (alpha, beta, bản phát hành dùng thử) và số sửa đổi (01, 02, v.v.).

Mỗi phiên bản của một thư viện đều trải qua ba giai đoạn phát hành trước để trở thành bản phát hành ổn định. Sau đây là tiêu chí cho từng giai đoạn phát hành trước:

Alpha

 • Bản phát hành alpha hoạt động ổn định về mặt chức năng nhưng có thể tính năng chưa đầy đủ.
 • Khi bản phát hành đang ở giai đoạn alpha, các API có thể được thêm, xoá hoặc thay đổi.

Beta

 • Bản phát hành beta hoạt động ổn định về mặt chức năng và có giao diện API đầy đủ tính năng.
 • Các tệp này đã sẵn sàng để phát hành công khai nhưng có thể vẫn có lỗi.
 • Bản phát hành beta không thể sử dụng các tính năng biên dịch thử nghiệm (chẳng hạn như @UseExperimental).
 • Phần phụ thuộc trên các thư viện khác phải là phiên bản beta, bản phát hành dùng thử (rc) hoặc ổn định (stable). Không cho phép phần phụ thuộc alpha.

Bản phát hành dùng thử (RC)

 • Bản phát hành dùng thử là một bản phát hành ổn định.
 • Bản phát hành này có thể chứa một số nội dung sửa lỗi ở phút chót.
 • Giao diện API của bản phát hành này đã hoàn thiện.
 • Phần phụ thuộc trên các thư viện khác phải chỉ được là phiên bản rc hoặc ổn định.

Một thư viện có thể có nhiều phiên bản cùng lúc. Mỗi phiên bản có một giai đoạn phát hành riêng. Ví dụ: mặc dù bản phát hành ổn định của androidx.activity có thể là 1.0.0, nhưng cũng có thể có một bản phát hành 1.1.0-beta02 và một bản phát hành 2.0.0-alpha01.

Hãy xem trang này để nắm được thông tin mới nhất về thư viện.

Trang ghi chú phát hành gần đây của AndroidX liệt kê các thư viện mới thay đổi gần đây. Kho lưu trữ Maven của Google cho thấy toàn bộ nhật ký phiên bản.

Hãy sử dụng bảng dưới đây để xem các phiên bản dùng thử và ổn định mới đây nhất của mọi thư viện AndroidX. Đường liên kết trên mỗi hàng sẽ đưa bạn đến ghi chú phát hành của thư viện. Trong ghi chú phát hành, bạn sẽ thấy:

 • Nhật ký theo trình tự của tất cả bản phát hành.
 • Một đoạn mã có nội dung khai báo phần phụ thuộc Gradle mặc định để sử dụng cấu phần phần mềm.
 • Đường liên kết đến các trang tham chiếu Kotlin và Java cho các gói trong mỗi cấu phần phần mềm.

Thư viện Jetpack

Một số thư viện AndroidX (như camera) có nhiều cấu phần phần mềm được duy trì riêng biệt. Các thư viện như vậy được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*). Hãy xem ghi chú phát hành để nắm được thông tin cập nhật phiên bản cho tất cả cấu phần phần mềm.

Mã nhận dạng nhóm Maven Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành Alpha
activity Ngày 15 tháng 6 năm 2022 1.4.0 1.5.0-rc01 - 1.6.0-alpha05
ads Ngày 22 tháng 1 năm 2020 - - - 1.0.0-alpha04
annotation (*) Ngày 15 tháng 6 năm 2022 1.4.0 - - -
appcompat Ngày 15 tháng 6 năm 2022 1.4.2 - - 1.6.0-alpha05
appsearch Ngày 15 tháng 6 năm 2022 - - - 1.1.0-alpha01
arch.core Ngày 5 tháng 9 năm 2019 2.1.0 - - -
asynclayoutinflater Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
autofill Ngày 21 tháng 7 năm 2021 1.1.0 - 1.2.0-beta01 -
benchmark Ngày 15 tháng 6 năm 2022 1.1.0 - - -
biometric Ngày 17 tháng 11 năm 2021 1.1.0 - - 1.2.0-alpha04
browser Ngày 3 tháng 11 năm 2021 1.4.0 - - -
car-app Ngày 23 tháng 3 năm 2022 1.1.0 1.2.0-rc01 - -
camera (*) Ngày 1 tháng 6 năm 2022 1.0.2 1.1.0-rc02 - 1.2.0-alpha02
cardview Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
collection Ngày 1 tháng 12 năm 2021 1.2.0 - - -
compose Ngày 22 tháng 6 năm 2022 1.1.1 1.2.0-rc02 - -
compose.animation Ngày 22 tháng 6 năm 2022 1.1.1 1.2.0-rc02 - -
compose.compiler Ngày 22 tháng 6 năm 2022 1.1.1 1.2.0-rc02 - -
compose.foundation Ngày 22 tháng 6 năm 2022 1.1.1 1.2.0-rc02 - -
compose.material Ngày 22 tháng 6 năm 2022 1.1.1 1.2.0-rc02 - -
compose.material3 Ngày 1 tháng 6 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha13
compose.runtime Ngày 22 tháng 6 năm 2022 1.1.1 1.2.0-rc02 - -
compose.ui Ngày 22 tháng 6 năm 2022 1.1.1 1.2.0-rc02 - -
concurrent Ngày 19 tháng 8 năm 2020 1.1.0 - - -
constraintlayout (*) Ngày 20 tháng 5 năm 2022 2.1.4 - - 2.2.0-alpha01
contentpager Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
coordinatorlayout Ngày 12 tháng 1 năm 2022 1.2.0 - - -
core (*) Ngày 15 tháng 6 năm 2022 1.8.0 - - 1.9.0-alpha05
core.uwb Ngày 15 tháng 6 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha02
cursoradapter Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
customview (*) Ngày 15 tháng 6 năm 2022 1.1.0 - - 1.2.0-alpha01
databinding Ngày 5 tháng 9 năm 2019 3.5.0 - - 3.6.0-alpha10
datastore Ngày 4 tháng 8 năm 2021 1.0.0 - - -
documentfile Ngày 18 tháng 8 năm 2021 1.0.1 - - 1.1.0-alpha01
draganddrop Ngày 11 tháng 5 năm 2022 1.0.0 - - -
drawerlayout Ngày 2 tháng 9 năm 2020 1.1.1 - - -
dynamicanimation Ngày 4 tháng 12 năm 2019 - - - 1.1.0-alpha03
emoji Ngày 27 tháng 1 năm 2021 1.1.0 - - 1.2.0-alpha03
emoji2 Ngày 20 tháng 4 năm 2022 1.1.0 - - 1.2.0-alpha04
enterprise Ngày 13 tháng 1 năm 2021 1.1.0 - - -
exifinterface Ngày 4 tháng 8 năm 2021 1.3.3 - - -
fragment Ngày 11 tháng 5 năm 2022 1.4.1 1.5.0-rc01 - -
games (*) Ngày 15 tháng 6 năm 2022 1.2.0 - - -
glance Ngày 23 tháng 2 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha03
gridlayout Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
health (*) Ngày 1 tháng 6 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha03
heifwriter Ngày 22 tháng 1 năm 2020 - - - 1.1.0-alpha01
hilt (*) Ngày 26 tháng 1 năm 2022 1.0.0 - - -
interpolator Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
jetifier Ngày 2 tháng 9 năm 2020 - - 1.0.0-beta10 -
leanback Ngày 17 tháng 11 năm 2021 - 1.1.0-rc02 - 1.2.0-alpha02
legacy Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
lifecycle (*) Ngày 15 tháng 6 năm 2022 2.4.1 2.5.0-rc02 - -
loader Ngày 9 tháng 10 năm 2019 1.1.0 - - -
localbroadcastmanager Ngày 12 tháng 1 năm 2022 1.1.0 - - -
media Ngày 20 tháng 4 năm 2022 1.6.0 - - -
media2 Ngày 9 tháng 2 năm 2022 1.2.1 - - -
media3 Ngày 16 tháng 6 năm 2022 - - 1.0.0-beta01 -
mediarouter Ngày 20 tháng 4 năm 2022 1.3.0 - - -
multidex Ngày 17 tháng 12 năm 2018 2.0.1 - - -
metrics Ngày 9 tháng 2 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha01
paging (*) Ngày 1 tháng 6 năm 2022 3.1.1 - - 3.2.0-alpha01
palette Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
percentlayout Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
preference Ngày 26 tháng 1 năm 2022 1.2.0 - - -
print Ngày 28 tháng 10 năm 2020 - - 1.1.0-beta01 -
profileinstaller Ngày 15 tháng 6 năm 2022 1.1.0 1.2.0-rc01 - -
recommendation Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
recyclerview (*) Ngày 6 tháng 4 năm 2022 1.2.1 - - 1.3.0-alpha02
remotecallback Ngày 7 tháng 5 năm 2019 1.0.0 - - -
resourceinspection Ngày 26 tháng 1 năm 2022 1.0.1 - - -
room Ngày 1 tháng 6 năm 2022 2.4.2 - - 2.5.0-alpha02
savedstate Ngày 11 tháng 5 năm 2022 1.1.0 1.2.0-rc01 - -
security (*) Ngày 1 tháng 9 năm 2021 1.0.0 - - 1.1.0-alpha03
sharetarget Ngày 3 tháng 11 năm 2021 1.1.0 1.2.0-rc01 - -
slice Ngày 13 tháng 1 năm 2021 - - - 1.1.0-alpha02
slidingpanelayout Ngày 26 tháng 1 năm 2022 1.2.0 - - -
startup Ngày 9 tháng 2 năm 2022 1.1.1 - - 1.2.0-alpha01
sqlite Ngày 1 tháng 6 năm 2022 2.2.0 - - 2.3.0-alpha03
swiperefreshlayout Ngày 22 tháng 7 năm 2020 1.1.0 - - 1.2.0-alpha01
test (*) Ngày 28 tháng 4 năm 2022 1.0.0 - - 1.0.1-alpha01
textclassifier Ngày 23 tháng 3 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha04
tracing Ngày 11 tháng 5 năm 2022 1.1.0 - - -
transition Ngày 21 tháng 4 năm 2021 1.4.1 - - -
tvprovider Ngày 19 tháng 8 năm 2020 - - - 1.1.0-alpha01
vectordrawable Ngày 20 tháng 4 năm 2022 1.1.0 - 1.2.0-beta01 -
versionedparcelable Ngày 15 tháng 4 năm 2020 1.1.1 - - -
viewpager Ngày 15 tháng 9 năm 2021 1.0.0 - - 1.1.0-alpha01
viewpager2 Ngày 4 tháng 8 năm 2021 1.0.0 - 1.1.0-beta01 -
wear (*) Ngày 9 tháng 3 năm 2022 1.2.0 - - 1.3.0-alpha02
wear.compose Ngày 22 tháng 6 năm 2022 - 1.0.0-rc02 - -
wear.tiles Ngày 1 tháng 6 năm 2022 1.0.1 - - 1.1.0-alpha08
wear.watchface Ngày 15 tháng 6 năm 2022 1.1.0 - - -
webkit Ngày 18 tháng 5 năm 2022 1.4.0 - - 1.5.0-alpha01
window Ngày 11 tháng 5 năm 2022 1.0.0 - - 1.1.0-alpha02
work Ngày 6 tháng 4 năm 2022 2.7.1 - - 2.8.0-alpha02

(*) Thư viện này có nhiều cấu phần phần mềm. Hãy xem ghi chú phát hành tương ứng để biết thêm thông tin.
Cập nhật lần gần đây nhất: Ngày 22 tháng 6 năm 2022