Webkit

Hoạt động với API WebView hiện đại trên Android 5 trở lên.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.6.0 - - 1.7.0-alpha02

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Webkit, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.webkit:webkit:1.6.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.webkit:webkit:1.6.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.7

Phiên bản 1.7.0-alpha02

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.7.0-alpha02. Phiên bản 1.7.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Lỗi tài liệu đối với DropDataContentProvider.

Phiên bản 1.7.0-alpha01

Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.7.0-alpha01. Phiên bản 1.7.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm tính năng Kéo hình ảnh (Image drag) trong WebView. Bạn có thể cho phép người dùng kéo hình ảnh ra khỏi WebView bằng cách thêm DropDataContentProvider mới vào tệp kê khai của ứng dụng. (05a1a6)

Phiên bản 1.6

Phiên bản 1.6.0

Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.6.0. Phiên bản 1.6.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.5.0

 • Một ProcessGlobalConfig API mới đã được thêm vào để cho phép ứng dụng cung cấp các chế độ cài đặt cấu hình cần được thiết lập trước khi tải WebView, chẳng hạn như hậu tố của thư mục dữ liệu WebView. Phải thiết lập và áp dụng cấu hình sớm nhất có thể trong quá trình khởi động ứng dụng, để đảm bảo rằng cấu hình này được áp dụng trước khi bất kỳ luồng nào khác có thể gọi một phương thức tải WebView vào quy trình.
 • Một CookieManagerCompat API mới đã được thêm vào để mở rộng android.webkit.CookieManager qua phương thức getCookieInfo mới. Phương thức này truy xuất tất cả thuộc tính cho tất cả cookie được đặt trên một URL cụ thể. API này khác với getCookie API (chỉ trả về các thuộc tính tên và giá trị của cookie) hiện có trong CookieManager.
 • WebSettingsCompat có các phương thức mới để bật/tắt hiệu ứng của EnterpriseAuthenticationAppLinkPolicy nếu quản trị viên đặt trong WebView và để nhận chế độ cài đặt hiện tại. Tính năng này cho phép WebView mở ứng dụng xác thực thay vì mở URL xác thực. Tính năng này không ảnh hưởng đến những thiết bị không do chính sách doanh nghiệp quản lý.
 • Thêm API mới vào WebSettingsCompat để cho phép các ứng dụng gửi rõ ràng tên gói ứng dụng trong tiêu đề X-Requested-With đến các nguồn gốc có trong danh sách cho phép. Thường thì tiêu đề được gửi đi trong mọi yêu cầu của WebView.

Phiên bản 1.6.0-rc01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.6.0-rc01. Phiên bản 1.6.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục NullPointerException trong WebViewFeature.isStartupFeatureSupported(Context, String) khi chạy trên SDK < L. (Ic7292)

Phiên bản 1.6.0-beta01

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.6.0-beta01. Phiên bản 1.6.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thay đổi ProcessGlobalConfig để sử dụng hàm khởi tạo thông thường và phương thức áp dụng tĩnh. Phương thức áp dụng chỉ được gọi một lần cho mỗi quy trình càng sớm càng tốt và sẽ gửi IllegalStateException nếu được gọi nhiều lần. Các đối tượng ProcessGlobalConfig không còn bị hạn chế về số lần gọi phương thức setter nữa. (I456c3)

Phiên bản 1.6.0-alpha03

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.6.0-alpha03. Phiên bản 1.6.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm lớp ProcessGlobalConfig cho phép người dùng đặt cấu hình chung của quy trình trước khi tải WebView. WebView có một số tham số cấu hình chung của quy trình không thay đổi được sau khi đã tải WebView (ví dụ: thư mục dữ liệu WebView). Lớp này cho phép ứng dụng đặt các tham số này. Phải thiết lập và áp dụng cấu hình sớm nhất có thể trong quá trình khởi động ứng dụng, để đảm bảo rằng cấu hình này được áp dụng trước khi bất kỳ luồng nào khác có thể gọi một phương thức tải WebView vào quy trình. (I7c0e0, b/250553687)
 • Thêm API mới để cho phép các ứng dụng gửi tên gói ứng dụng một cách rõ ràng trong tiêu đề X-Request-With đến các nguồn gốc trong danh sách cho phép. Thông thường, tiêu đề đã được gửi đi trong mọi yêu cầu từ WebView. (I0adfe, b/226552535)

Các thay đổi về API

 • Hỗ trợ API WebSettingsCompat#setAlgorithmicDarkeningAllowed trên mọi phiên bản Android ở WebView phiên bản 105 trở lên. Các phiên bản trước của WebView chỉ hỗ trợ API trên Android Q trở lên. Do đó, API này không còn được đánh dấu là @RequiresApi(Build.VERSION_CODES.Q). (I3ac1d)

Phiên bản 1.6.0-alpha02

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.6.0-alpha02. Phiên bản 1.6.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm lớp CookieManagerCompat mới cùng với API getCookieInfo truy xuất tất cả thuộc tính cho tất cả cookie được thiết lập trên một URL cụ thể. API này khác với API getCookie (chỉ trả về các thuộc tính tên và giá trị của cookie) hiện có trong CookieManager. (I07365, b/242161756)

Phiên bản 1.6.0-alpha01

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.6.0-alpha01. Phiên bản 1.6.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đã thêm các API trong WebSettingsCompat để bật/tắt hiệu ứng của EnterpriseAuthenticationAppLinkPolicy nếu quản trị viên đặt trong WebView. Tính năng này cho phép WebView mở ứng dụng xác thực thay vì mở URL xác thực. Tính năng này không ảnh hưởng đến những thiết bị không do chính sách doanh nghiệp quản lý.

Phiên bản 1.5.0

Phiên bản 1.5.0

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.5.0. Phiên bản 1.5.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.4.0

 • API setAlgorithmicDarkeningAllowed mới trên WebSettingsCompat sẽ thay thế các API setForceDarksetForceDarkStrategy cũ. Các ứng dụng nhắm đến SDK 33 trở lên (T) nên dùng API mới vì API cũ sẽ không hoạt động được với những ứng dụng đó.
 • Bạn hiện có thể đặt danh sách các URL được phép để dùng proxy đã định cấu hình thông qua ProxyCofig.Builder bằng cách đặt setReverseBypassEnabled thành true. Khi thao tác này có hiệu lực, tất cả các URL khác sẽ bỏ qua proxy đã định cấu hình.

Phiên bản 1.5.0-rc01

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

androidx.webkit:webkit:1.5.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.5.0-beta01. Phiên bản 1.5.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.5.0-beta01

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.5.0-beta01. Phiên bản beta 1.5.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Các API liên quan đến Alogrithimic Darkening nay được chú thích để đòi hỏi API cấp Q. API này sẽ không có ảnh hưởng nào đến API có cấp độ thấp hơn Q, vì những thiết bị này không hỗ trợ giao diện tối. (I0905e)

Phiên bản 1.5.0-alpha01

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.5.0-alpha01. Phiên bản 1.5.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm một phương thức getVariationsHeader() mới trên WebViewCompat để nhận giá trị tiêu đề X-Client-Data do WebView gửi. Giá trị được trả về sẽ là một protobuf ClientVariations được mã hoá dưới dạng base64.
 • Thêm API trên WebSettingsCompat để cho phép/không cho phép thuật toán làm tối đối với ứng dụng có targetSdk >= 33. (I29597)

Các thay đổi về API

 • Thêm một phương thức mới trong ProxyCofig.Builder để thiết lập chế độ bỏ qua đảo ngược. Đặt chế độ bỏ qua đảo ngược thành true có nghĩa là chỉ các URL trong danh sách bỏ qua mới sử dụng chế độ cài đặt proxy. (I9eaa2, b/168728599)

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi chính tả trong tài liệu về giao diện tối. (I36ebf, b/194343633)
 • Khắc phục lỗi trong đó các phương thức WebViewAssetLoader.Builder bị phụ thuộc vào thứ tự một cách không chủ đích. (If420d, b/182196765)

Phiên bản 1.4.0

Phiên bản 1.4.0

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.4.0. Phiên bản 1.4.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.3.0

 • Thêm một API setSafeBrowsingAllowlist() mới để thay thế setSafeBrowsingWhitelist(). Điều này giúp ứng dụng cập nhật mã để tránh thuật ngữ không dành cho tất cả mọi người trong khi vẫn hỗ trợ cùng một phạm vi các SDK Android và phiên bản WebView như API không dùng nữa.
 • Khắc phục lỗi trong setProxyOverride khiến quy tắc dự phòng không được áp dụng chính xác.

Phiên bản 1.4.0-rc02

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.4.0-rc02. Phiên bản 1.4.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục các quy tắc dự phòng không được áp dụng chính xác khi sử dụng setProxyOverride.

Phiên bản 1.4.0-rc01

Ngày 11 tháng 11 năm 2020

androidx.webkit:webkit:1.4.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.4.0-beta01. Phiên bản 1.4.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.4.0-beta01

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

androidx.webkit:webkit:1.4.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.4.0-alpha01. Phiên bản 1.4.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.4.0-alpha01

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.4.0-alpha01. Phiên bản 1.4.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm một API WebViewCompat#setSafeBrowsingAllowlist() mới để thay thế setSafeBrowsingWhitelist(). Điều này giúp ứng dụng cập nhật mã để tránh thuật ngữ không dành cho tất cả mọi người trong khi vẫn hỗ trợ cùng một phạm vi các SDK Android và phiên bản WebView như API không dùng nữa. (I8d65d)

Phiên bản 1.3.0

Phiên bản 1.3.0

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.3.0. Phiên bản 1.3.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.2.0

 • ForceDarkStrategy API cấp nhiều quyền kiểm soát hơn trong chế độ làm tối WebView (chế độ làm tối nội dung CSS/web so với chế độ làm tối tự động).
 • WebMessageListener và các API liên quan cung cấp một cơ chế đơn giản và an toàn để thiết lập hoạt động giao tiếp giữa nội dung web và ứng dụng nhúng WebView.
 • API isMultiProcessEnabled để kiểm tra xem WebView có đang chạy trong nhiều tiến trình hay không. Điều này có thể bắt đầu trong Android O và có nghĩa là nội dung web hiển thị trong quy trình kết xuất hình ảnh hộp cát riêng biệt với quy trình đăng ký. Quy trình kết xuất hình ảnh hộp cát này có thể được chia sẻ với các WebView khác trong cùng một ứng dụng nhưng không được chia sẻ với các quy trình đăng ký khác.

Phiên bản 1.3.0-rc02

Ngày 5 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.3.0-rc02. Phiên bản 1.3.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Phiên bản này khắc phục sự cố về khả năng tương thích, trong đó đôi khi WebMessageListener gặp sự cố trong quá trình phát triển cục bộ nếu ứng dụng của bạn khởi động bằng trạng thái chạy tức thì Android Studio.

Phiên bản 1.3.0-rc01

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

androidx.webkit:webkit:1.3.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.3.0-beta01

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • API ForceDarkStrategy để kiểm soát chế độ làm tối WebView (làm tối nội dung CSS/web tối so với chế độ làm tối tự động).
 • API WebMessageListener cung cấp một cơ chế đơn giản và an toàn để thiết lập hoạt động giao tiếp giữa nội dung web và ứng dụng nhúng WebView.
 • API MultiProcessEnabled để kiểm tra xem WebView có đang chạy trong chế độ đa tiến trình hay không.

Phiên bản 1.3.0-alpha03

Ngày 27 tháng 5 năm 2020

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.3.0-alpha03. Phiên bản 1.3.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Phương thức addWebMessageListener hiện nhận Set<String> theo các quy tắc gốc được phép (trước đây là List<String>).

Phiên bản 1.3.0-alpha02

Ngày 29 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.3.0-alpha02. Phiên bản 1.3.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • MultiProcessEnabled API để kiểm tra xem WebView có đang chạy trong chế độ đa tiến trình hay không.

Các thay đổi về API

 • Giờ đây, tất cả hằng số chiến lược làm tối đều có tiền tố là DARK_STRATEGY.

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • API ForceDarkStrategy để kiểm soát chế độ làm tối WebView (làm tối nội dung CSS/web tối so với chế độ làm tối tự động).
 • API WebMessageListener cung cấp một cơ chế đơn giản và an toàn để thiết lập hoạt động giao tiếp giữa nội dung web và ứng dụng nhúng WebView.

Phiên bản 1.2.0

Phiên bản 1.2.0

Ngày 4 tháng 3 năm 2020

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi lớn từ phiên bản 1.1.0

 • Đã thêm ForceDark API để kiểm soát xem có nên hiển thị WebView ở chế độ làm tối hay không.

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 19 tháng 2 năm 2020

androidx.webkit:webkit:1.2.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 5 tháng 2 năm 2020

androidx.webkit:webkit:1.2.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • ForceDark API để kiểm soát xem có nên hiển thị WebView ở chế độ làm tối hay không.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 7 tháng 11 năm 2019

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • API phương thức Getter để bổ sung cho setWebViewClient()setWebChromeClient().
 • ProxyController API để đặt proxy yêu cầu mạng cho WebView của ứng dụng.
 • WebViewAssetLoader API để đơn giản hoá việc tải các thành phần, tài nguyên và tệp của APK từ thư mục dữ liệu ứng dụng thông qua tính năng chặn yêu cầu. Điều này cho phép truy cập vào tài nguyên web và tài nguyên trên máy mà không cần tắt CORS.
 • TracingController API để thu thập thông tin theo dõi WebView cho mục đích gỡ lỗi.
 • RenderProcess API để quản lý các dịch vụ trình kết xuất hình ảnh WebView và phát hiện nội dung hoạt động kém hiệu quả khiến các trình kết xuất WebView không phản hồi.
 • Cập nhật các API hiện tại để bao gồm các chú thích (@NonNull, @Nullable) và chuỗi (@UiThread, @WorkerThread) có tính chất rỗng.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 9 tháng 10 năm 2019

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong đó setWebViewRenderProcessClient() có thể gặp sự cố nếu chuyển máy khách rỗng.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 5 tháng 9 năm 2019

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.1.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • InternalStoragePathHandler mới trong WebViewAssetLoader để tải tệp từ thư mục dữ liệu của ứng dụng.

Thay đổi về API

 • Giờ đây, ProxyConfig#getProxyRules() trả về danh sách các phiên bản ProxyRule không thể sửa đổi. Lớp này là một lớp mới có chứa bộ lọc giao thức và URL proxy tương ứng.

Sửa lỗi

 • WebViewAssetLoader mặc định là loại MIME "text/plain" (thay vì rỗng) khi không thể dự đoán loại MIME từ đường dẫn tệp.
 • WebViewAssetLoader không còn gửi NullPointerException khi tải các tệp có các ký tự đặc biệt trong tên đường dẫn nữa.

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.1.0-alpha02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • WebViewAssetLoader hiển thị giao diện PathHandler để cho phép các ứng dụng tạo chức năng xử lý đường dẫn tuỳ chỉnh.

Thay đổi về API

 • Giờ đây, WebViewAssetLoader là lớp cuối cùng vì lớp này không được phân lớp con.
 • Các nội dung triển khai WebViewAssetLoader#PathHandler giờ được công khai và là cuối cùng.
 • Các thay đổi nhỏ đối với tên phương thức ProxyConfig.
 • ProxyController: đã thêm các phương thức mới addDirect()addDirect(String) để kết nối trực tiếp với máy chủ; đã xoá chuỗi DIRECT.
 • Cập nhật các API hiện tại để bao gồm các chú thích (@NonNull, @Nullable) và chuỗi (@UiThread, @WorkerThread) có tính chất rỗng.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.webkit:webkit:1.1.0-alpha01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Các API phương thức Getter bổ sung cho setWebViewClient()setWebChromeClient()
 • ProxyController API để đặt proxy yêu cầu mạng cho WebView của ứng dụng.
 • AssetLoader API để đơn giản hoá việc tải các thành phần và tài nguyên của APK thông qua tính năng chặn yêu cầu, cho phép truy cập vào các tài nguyên web mà không cần tắt CORS.
 • TracingController API để thu thập thông tin theo dõi WebView cho mục đích gỡ lỗi.
 • RenderProcess API để quản lý các dịch vụ trình kết xuất hình ảnh WebView và phát hiện nội dung hoạt động kém hiệu quả khiến các trình kết xuất WebView không phản hồi.

Sửa lỗi

 • Các bản sửa lỗi nhỏ về định dạng tài liệu cho API hiện tại.