Cập nhật trong ứng dụng

Khi cập nhật ứng dụng trên thiết bị, người dùng có thể dùng thử tính năng mới cũng như hưởng lợi từ các điểm cải tiến về hiệu suất và các bản sửa lỗi. Mặc dù một số người dùng bật tính năng cập nhật trong nền khi thiết bị của họ kết nối với chế độ kết nối không đo lượng dữ liệu, nhưng những người dùng khác có thể cần được nhắc cài đặt bản cập nhật. Cập nhật trong ứng dụng là một tính năng của Thư viện Google Play Core. Tính năng này nhắc người dùng đang hoạt động cập nhật ứng dụng của bạn.

Tính năng cập nhật trong ứng dụng được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên. Ngoài ra, tính năng cập nhật trong ứng dụng chỉ được hỗ trợ cho thiết bị di động Android, máy tính bảng Android và thiết bị ChromeOS.

Cập nhật luồng

Ứng dụng của bạn có thể sử dụng thư viện Google Play Core để hỗ trợ các luồng trải nghiệm người dùng sau đây cho các bản cập nhật trong ứng dụng:

Bản cập nhật linh hoạt

Các bản cập nhật linh hoạt cho phép tải xuống và cài đặt với tính năng theo dõi trạng thái linh hoạt. Luồng trải nghiệm người dùng này phù hợp cho người dùng sử dụng ứng dụng trong khi tải bản cập nhật xuống. Ví dụ: bạn có thể khuyến khích người dùng dùng thử một tính năng mới không quan trọng đối với chức năng cốt lõi của ứng dụng.

Hình 1. Ví dụ về quy trình cập nhật linh hoạt.

Cập nhật ngay lập tức

Cập nhật ngay lập tức là quy trình trải nghiệm người dùng toàn màn hình yêu cầu người dùng cập nhật và khởi động lại ứng dụng để tiếp tục sử dụng. Quy trình trải nghiệm người dùng phù hợp nhất với các trường hợp bản cập nhật đóng vai trò quan trọng đối với chức năng cốt lõi của ứng dụng. Sau khi người dùng chấp nhận tải bản cập nhật ngay lập tức, Google Play sẽ xử lý quá trình cài đặt bản cập nhật và khởi động lại ứng dụng.

Hình 2. Ví dụ về quy trình cập nhật ngay lập tức.

Hỗ trợ cập nhật trong ứng dụng

Tìm hiểu cách hỗ trợ các bản cập nhật trong ứng dụng, tuỳ vào môi trường phát triển của bạn:

Điều khoản dịch vụ

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Thư viện bản cập nhật trong ứng dụng của Play, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Bộ phát triển phần mềm Play Core. Vui lòng đọc và hiểu tất cả điều khoản và chính sách hiện hành trước khi truy cập thư viện.

An toàn dữ liệu

Thư viện Play Core mang đến giao diện trong thời gian chạy cho ứng dụng trên Cửa hàng Google Play. Do đó, khi bạn sử dụng Play Core trong ứng dụng, Cửa hàng Play sẽ chạy các quy trình riêng, trong đó có hoạt động xử lý dữ liệu chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google Play. Thông tin dưới đây mô tả cách Thư viện Play Core xử lý dữ liệu để giải quyết một số yêu cầu cụ thể trong ứng dụng của bạn.

Bản cập nhật trong ứng dụng

Dữ liệu thu được về mức sử dụng Siêu dữ liệu của thiết bị
Phiên bản ứng dụng
Danh sách các mô-đun và gói tài sản đã cài đặt
Mục đích của việc thu thập dữ liệu Dữ liệu đã thu thập được dùng để xác định xem có bản cập nhật hay không và kích thước của bản cập nhật dự kiến.
Mã hóa dữ liệu Dữ liệu đã được mã hoá
Chia sẻ dữ liệu Dữ liệu không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Xoá dữ liệu Dữ liệu sẽ bị xoá sau một khoảng thời gian lưu giữ cố định.

Mặc dù chúng tôi hướng đến sự minh bạch tối đa, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc phản hồi biểu mẫu mục an toàn dữ liệu của Google Play liên quan đến hoạt động thu thập và chia sẻ dữ liệu người dùng trên ứng dụng của bạn cùng với các phương pháp bảo mật.