Xác thực, đóng gói và phát hành tệp APK

Làm theo hướng dẫn trên trang này để tải một tệp APK đã xác thực lên Google Play.

Xác thực tệp proto

Đặt các tệp sau vào thư mục thành phần APK trong assets/tuningfork:

  • dev_tuningfork.proto
  • tuningfork_settings.txt
  • Một số tệp dev_tuningfork_fidelityparams_i.txt, theo thứ tự tăng dần về độ trung thực

Công cụ xác thực tạo ra vùng đệm giao thức chuyển đổi tuần tự (.bin) nhị phân của chế độ cài đặt và tệp thông số về độ chân thực mặc định trong thư mục assets/tuningfork. Công cụ này nằm trong thư mục src/tuningfork/tools/validation.

Công cụ xác thực tạo ra tệp nhị phân

Chạy các lệnh sau để xác thực dự án mẫu. Thay thế một trong các nội dung sau cho hệ điều hành của bạn (LOCAL_OS):

  • mac
  • win
  • linux-x86
cd gamesdk/src/tuningfork/tools/validation
java -jar build/libs/TuningforkApkValidationTool.jar \
  --tuningforkPath ../../../../samples/tuningfork/insightsdemo/app/src/main/assets/tuningfork \
  --protoCompiler ../../../../third_party/protobuf-3.0.0/install/LOCAL_OS/bin/protoc

Kết quả đầu ra xuất hiện như sau:

...

May 19, 2020 3:42:11 PM com.google.tuningfork.validation.TuningforkApkValidationTool main
INFO: Tuning Fork settings are valid

Để biết thêm thông tin về cách chạy công cụ xác thực, hãy xem validation tool README.

Rà soát danh sách kiểm thử tích hợp

Trước khi tải APK lên Google Play Console, hãy làm như sau:

Tải lên và phát hành

Để nhận thông tin chi tiết về hiệu suất, hãy tải APK mới lên Google Play Console và tạo một bản phát hành. Bạn có thể phát hành lên các kênh kiểm thử hoặc toàn bộ cơ sở người dùng của bạn trên Google Play. Để biết thêm thông tin về cách tạo bản phát hành, vui lòng xem tài liệu trong Trung tâm trợ giúp của Google Play Console.

Sau khi phát hành tệp APK, bạn có thể nhận được thông tin chi tiết mới về hiệu suất từ người dùng trên Google Play Console tại Android Vitals > Hiệu suất > Thông tin chi tiết. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Thông tin chi tiết về hiệu suất.