Bật API

Để sử dụng thư viện Tuning Fork trong ứng dụng của riêng bạn, hãy bật Android Performance Parameters API trong Google Cloud Console. Bạn cần có tài khoản nhà phát triển của Google để tạo dự án trên Google Cloud Console.

Bạn có thể sử dụng một dự án hiện có trên Google Cloud Console  (ví dụ: dự án bạn đã tạo cho ứng dụng minh hoạ). Hãy làm theo các bước dưới đây để thêm các quy định hạn chế phù hợp về khoá API vào dự án hiện tại.

Các bước

Hãy làm theo các bước sau để bật API:

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến trang Projects (Dự án). Chọn một dự án hiện có hoặc tạo một dự án mới.

  Chuyển đến Projects Page (Trang dự án)

  Để biết thêm thông tin về cách tạo dự án trên Google Cloud Console, hãy xem tài liệu về API Cloud.

 2. Bật Android Performance Parameters API trên dự án bạn đã chọn.

  Bật API

  Nếu API chưa bật, hãy nhấp vào ENABLE (BẬT).

 3. Chọn thẻ Credentials (Thông tin xác thực) ở bên trái.

 4. Nếu dự án hiện không có khoá API, hãy nhấp vàoCREATE CREDENTIALS (TẠO THÔNG TIN XÁC THỰC) rồi chọnAPI Key (Khoá API).

  Hình 1. Tạo một khoá API

 5. Sao chép khoá API vào trường api_key trong tệp tuningfork_settings.txt dự án trò chơi.

 6. Chỉ giới hạn khoá API trong các ứng dụng Android:

  1. Bạn sẽ thấy phần Key restrictions (Các hạn chế về khoá). Nếu không, hãy nhấp đúp vào khoá API.
  2. Trong phần Application restrictions (Hạn chế ứng dụng), hãy chọn Android apps (Ứng dụng Android).
  3. Nhấp vào ADD AN ITEM (THÊM MỤC).
  4. Nhập tên gói cho ứng dụng.
  5. Nhập vân tay số cho chứng chỉ SHA-1 để xác thực ứng dụng. Sử dụng vân tay số của chứng chỉ phát hành:

   keytool -exportcert -list -v \
    -alias your-key-name -keystore path-to-production-keystore
   

   Hình 2. Chỉ giới hạn khoá trong các ứng dụng Android

 7. Hạn chế khoá API cho Android Performance Parameters API:

  1. Trong phần API restrictions (Hạn chế API), hãy chọn Restrict key (Hạn chế khoá).
  2. Chọn Android Performance Parameters API trong danh sách.

  Hình 3. Hạn chế khoá cho Android Performance Parameters API

 8. Hãy nhớ nhấp vào Save (Lưu) để bật các quy định hạn chế này.

Quyền riêng tư

Xem lại Chính sách quyền riêng tư của ứng dụng để đảm bảo rằng chính sách này phản ánh đúng rằng dữ liệu về thiết bị và mức sử dụng có thể được chia sẻ với Google. Trong Mục 3.b, Google APIs Terms of Service (Điều khoản dịch vụ của các API của Google), chi phối việc bạn sử dụng các API Android Performance Parameters, bạn phải:

"tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư, bao gồm cả các quy định và luật áp dụng cho thông tin nhận dạng cá nhân. Bạn sẽ cung cấp và tuân thủ chính sách quyền riêng tư cho ứng dụng khách API, trong đó mô tả rõ ràng và chính xác cho người dùng về ứng dụng khách API đó, thông tin người dùng mà bạn thu thập cũng như cách bạn sử dụng và chia sẻ thông tin đó (bao gồm cả quảng cáo) với Google và các bên thứ ba."