Bắt đầu nhanh

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Thiết lập Android Game Development Extension trên máy tính chạy Windows và chạy một dự án Visual Studio C++ mẫu trên thiết bị Android hoặc trình mô phỏng.

Điều kiện tiên quyết

Làm theo các bước trong phần này để chuẩn bị máy tính Windows để cài đặt tiện ích (extension) này:

 1. Tải và cài đặt một trong các phiên bản Visual Studio được hỗ trợ:

 2. Tải và cài đặt SDK .NET Core 2.2.

 3. Bạn có thể chọn Android Studio 3.5 trở lên, nhưng bạn cũng có thể dùng thay cho Android Game Development Extension để cài đặt SDK Android và NDK.

Cài đặt tiện ích

Làm theo các bước trong phần này để tải và cài đặt Android Game Development Extension:

 1. Đóng tất cả phiên bản của Visual Studio.

 2. Tải bộ cài đặt tiện ích và mẫu mới nhất xuống qua trang Downloads (Tải xuống).

 3. Tại vị trí tải xuống của bạn, hãy nhấp đúp vào trình cài đặt. Trình cài đặt sẽ mất vài phút để hoàn tất.

 4. Nếu bạn đã cài đặt nhiều phiên bản Visual Studio, hãy chọn các phiên bản mà bạn muốn cài đặt tiện ích này.

 5. Nhấp vào Finish (Hoàn tất) để hoàn tất quá trình cài đặt.

Cài đặt SDK Android và NDK

Bạn có thể cài đặt SDK Android và Native Development Kit (NDK) dành cho Android bằng Android Studio hoặc Android Game Development Extension. Để cài đặt SDK và NDK bằng tiện ích, hãy sử dụng SDK Manager. Công cụ này nằm trong thanh công cụ extension (tiện ích) của Studio.

Khi cài đặt NDK, hãy nhớ sử dụng hộp đánh dấu NDK (Side by side) (NDK cạnh nhau) để tiện ích này có thể định vị NDK. Bạn phải cài đặt một phiên bản NDK mà tiện ích này hỗ trợ (xem nhật ký sửa đổi NDK).

Để cài đặt SDK ở một vị trí khác với vị trí mặc định, hãy đặt biến môi trường ANDROID_SDK_ROOT trên máy tính:

 1. Đảm bảo bạn đã đóng Visual Studio.
 2. Trong Windows Search, hãy tìm kiếm Environment Variables.
 3. Chọn Edit the system environment variables (Chỉnh sửa biến môi trường hệ thống).
 4. Nhấp vào Environment Variables (Biến môi trường).
 5. Trong User Variables (Biến người dùng), hãy nhấp vào New (Mới).
 6. Trong hộp Variable Name (Tên biến), hãy nhập ANDROID_SDK_ROOT.
 7. Trong hộp Variable Value (Giá trị biến), hãy nhập đường dẫn đến SDK Android.
 8. Khởi động lại máy tính

Bạn không thể sửa đổi vị trí của SDK bằng cách sử dụng cửa sổ SDK Manager vì biến môi trường này là nguồn thực tế duy nhất cho vị trí SDK.

Chạy mẫu

Thực hiện các bước trong phần này để chạy mẫu Teapot trong trình mô phỏng và sau đó là trên thiết bị Android thực.

Định cấu hình nền tảng

 1. Khởi động Vision Studio nếu ứng dụng này chưa chạy.

 2. Giải nén tệp zip của mẫu vào thư mục bạn chọn. Bao gồm các mẫu sau đây:

  • Teapot
  • endless-tunnel
  • HelloJNI
 3. Mở thư mục mẫu. Chọn File (Tệp) > Open (Mở) > Project/Solution (Dự án/Giải pháp) rồi chuyển đến Teapot.sln.

 4. Chọn một nền tảng Android:

  1. Chọn Build (Xây dựng) > Configuration Manager (Trình quản lý cấu hình).
  2. Trong Active solution platform (Nền tảng giải pháp đang hoạt động), hãy chọn Android x86.

  Hai nền tảng Android đã được định cấu hình trong mẫu (bạn có thể thêm các nền tảng Android khác vào lúc khác).

 5. Đảm bảo dự án mẫu có các thuộc tính SDK Android và NDK đã định cấu hình:

  Hình 1. Các thuộc tính nền tảng Android
  • Trong Solution Explorer (Trình khám phá giải pháp), hãy nhấp chuột phải vào GameApplication rồi chọn Properties (Thuộc tính).

  • Chọn thẻ thuộc tính General (Chung) rồi tìm các thuộc tính Platform (Nền tảng) cho Android.

 6. Chọn thẻ thuộc tính Android Packaging (Đóng gói cho Android).

  Hình 2. Các thuộc tính đóng gói Android

  Bạn có thể thay đổi tên và thư mục của tệp APK đầu ra qua thẻ này. Lưu ý rằng một số thuộc tính cấu hình Android được xác định trong các trang thuộc tính và được truyền cho Gradle. Ví dụ: thuộc tính tên tệp APK MSBUILD_ANDROID_OUTPUT_APK_NAME sẽ chuyển tên này đến tệp build.gradle của ứng dụng.

Thiết lập trình mô phỏng

 1. Khởi động AVD Manager qua thanh công cụ extension (tiện ích) trong Visual Studio. Định cấu hình thiết bị ảo rồi chạy thiết bị đó trong trình mô phỏng của Android Studio.

  1. Trong Android Virtual Device Manager, hãy nhấp vào Create Virtual Device (Tạo thiết bị ảo).
  2. Chọn định nghĩa cho thiết bị (ví dụ: Pixel 2).
  3. Chọn một hình ảnh hệ thống. Bạn nên chọn ABI x86 vì kiến trúc này hoạt động nhanh hơn trong trình mô phỏng.
  4. Xác minh cấu hình rồi nhấp vào Finish (Hoàn tất).
 2. Khởi động thiết bị ảo bằng cách nhấp vào nút Run (Chạy) Biểu tượng chạy trong Android Virtual Device Manager (Trình quản lý thiết bị ảo).

 3. Trong Vision Studio, loại thiết bị ảo sẽ xuất hiện bên cạnh nút thanh công cụ Start Debugging (Bắt đầu gỡ lỗi). Nhấp vào Start debugging (Bắt đầu gỡ lỗi) để mở ứng dụng mẫu Teapot trên thiết bị. Có thể mất một vài phút để gắn trình gỡ lỗi vào ứng dụng. Bạn có thể xoay cái ấm (teapot) bằng cách kéo con trỏ chuột qua đó.

  Mẫu Teapot chạy trên trình mô phỏng
  Hình 3. Mẫu Teapot chạy trên trình mô phỏng Android

Thiết lập thiết bị

 1. Để chạy mẫu này trên một thiết bị Android thực, bạn có thể sẽ phải tạo một nền tảng Android mới trong dự án. Nền tảng này phải phù hợp với cấu trúc của thiết bị. Để tạo nền tảng mới, hãy làm theo các bước sau trong Visual Studio:

  1. Chọn Build (Xây dựng) > Configuration Manager (Trình quản lý cấu hình).
  2. Trong Active solution platform (Nền tảng giải pháp đang hoạt động), chọn <New> (<Mới>).
  3. Nhập một trong các nội dung sau cho nền tảng mới:

   • Android armeabi-v7a
   • Android arm64-v8a
   • Android x86
   • Android x86_64
  4. Trong hộp Copy settings from (Sao chép chế độ cài đặt từ), hãy chọn None (Không).

 2. Kết nối thiết bị Android với máy tính bằng cáp USB. Loại thiết bị sẽ xuất hiện bên cạnh nút thanh công cụ Start Debugging (Bắt đầu gỡ lỗi).

  Nút Run (Chạy) trong Visual Studio
  Hình 4. Thiết bị Android đã kết nối xuất hiện bên cạnh nút thanh công cụ Start Debugging (Bắt đầu gỡ lỗi)

  Nếu loại thiết bị không xuất hiện, hãy kiểm tra những mục sau:

  • Developer options and USB debugging (Tuỳ chọn cho nhà phát triển và gỡ lỗi qua USB) được bật trên thiết bị.
  • Cáp USB được kết nối từ thiết bị đến máy tính.
  • Cáp USB hỗ trợ kết nối dữ liệu (chứ không chỉ nguồn điện).
  • Android Debug Bridge (adb) đang chạy. adb được cài đặt cùng với Android Studio.
  • Lựa chọn nền tảng khớp với ABI của thiết bị.
 3. Nhấp vào nút thanh công cụ Start debugging (Bắt đầu gỡ lỗi) để chạy ứng dụng mẫu Teapot trên thiết bị. Có thể mất vài phút để đính kèm trình gỡ lỗi vào ứng dụng. Sau khi đính kèm, bạn có thể xoay chiếc ấm (teapot) bằng cách kéo ngón tay trên đó.

Câu hỏi thường gặp

Sau đây là một số câu hỏi thường gặp về Android Game Development Extension.

Nhật ký của trình bổ trợ nằm ở đâu?

Bạn có thể mở tệp nhật ký của trình bổ trợ (plugin) bằng cách sử dụng biểu tượng Open Logs (Mở nhật ký) trong thanh công cụ Android Game Development Extension (Tiện ích phát triển trò chơi Android).

Tại sao trình bổ trợ lại tìm adb ở vị trí không chính xác?

Trình bổ trợ tìm kiếm vị trí của SDK bằng cách sử dụng logic sau:

public static string GetAndroidSdk() =>
  Environment.GetEnvironmentVariable("ANDROID_SDK_ROOT") ??
  Environment.GetEnvironmentVariable("LocalAppData").Resolve(@"Android\Sdk");

Trình bổ trợ sử dụng những biến môi trường nào?

Trình bổ trợ này sử dụng các biến môi trường sau:

 • ANDROID_SDK_ROOT
 • ANDROID_SDK_HOME
 • TEMP
 • GOOGLE_ANDROID_LOG_DIR

Các bước tiếp theo

Để sử dụng dự án của riêng bạn với tiện ích này, bạn phải định cấu hình dự án theo hướng dẫn cấu hình dự án.