Nhật ký sửa đổi NDK

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trang này cung cấp thông tin về những thay đổi đối với tất cả phiên bản ổn định đã phát hành của NDK. Để tải phiên bản ổn định mới nhất của NDK hoặc phiên bản beta hiện có nào đó, hãy xem trang tải NDK xuống.