Tạo dịch vụ đầu vào TV

Việc xem chương trình truyền hình trực tiếp và nội dung liên tục theo kênh là một phần quan trọng của trải nghiệm xem TV. Người dùng quen với việc chọn và xem các chương trình trên TV bằng cách duyệt qua kênh. Khung đầu vào TV tạo các kênh để xuất bản nội dung video hoặc nhạc trong hướng dẫn lập trình TV.

Thận trọng: Khung đầu vào TV dành cho OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) sử dụng để xây dựng kênh cho ứng dụng TV của hệ thống Android. Khung này chỉ được hỗ trợ trong Android 5.0 (API cấp 21) đến Android 7.1 (API cấp 25). Các ứng dụng bên thứ ba phải xây dựng kênh cho nội dung của mình bằng cách sử dụng các API màn hình chính của Android TV. Hãy xem phần Đề xuất nội dung trên màn hình chính để biết thông tin chi tiết.

Khung đầu vào của TV cung cấp một phương thức hợp nhất để nhận và phát nội dung video trực tiếp từ các nguồn phần cứng, chẳng hạn như cổng HDMI và bộ dò tích hợp, cũng như các nguồn phần mềm, chẳng hạn như video phát trực tuyến qua Internet.

Khung này cho phép nhà phát triển xác định các nguồn đầu vào truyền hình trực tiếp bằng cách triển khai dịch vụ đầu vào TV. Dịch vụ này xuất bản một danh sách các kênh và chương trình cho Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình. Ứng dụng truyền hình trực tuyến trên thiết bị TV sẽ nhận danh sách các kênh và chương trình có sẵn từ Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình và hiển thị cho người dùng.

Khi người dùng chọn một kênh cụ thể, ứng dụng truyền hình trực tuyến sẽ tạo một phiên cho dịch vụ đầu vào TV được liên kết thông qua Trình quản lý đầu vào TV và yêu cầu dịch vụ đầu vào TV đó điều chỉnh kênh được yêu cầu và phát nội dung trên nền tảng màn hình do ứng dụng TV cung cấp.

Hình 1. Sơ đồ chức năng của Khung đầu vào TV.

Khung đầu vào TV được thiết kế để cấp quyền truy cập vào nhiều nguồn đầu vào truyền hình trực tuyến và tập hợp các nguồn đó lại với nhau trong một giao diện người dùng duy nhất để người dùng có thể duyệt qua, xem và thưởng thức nội dung. Xây dựng dịch vụ đầu vào TV cho nội dung của bạn có thể giúp nội dung của bạn dễ tiếp cận hơn trên các thiết bị TV.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem ứng dụng mẫu Dịch vụ đầu vào TV.

Chủ đề

Phát triển dịch vụ đầu vào truyền hình
Tìm hiểu cách phát triển dịch vụ đầu vào TV hoạt động với ứng dụng TV hệ thống.
Làm việc với dữ liệu kênh
Tìm hiểu cách mô tả dữ liệu kênh và chương trình cho hệ thống.
Quản lý hoạt động tương tác của người dùng TV
Tìm hiểu cách hiển thị lớp phủ, quản lý phạm vi cung cấp nội dung và xử lý việc lựa chọn nội dung.
Hỗ trợ dịch chuyển thời gian
Tìm hiểu cách hỗ trợ chế độ chuyển dịch thời gian trong dịch vụ đầu vào TV.
Hỗ trợ ghi lại nội dung
Tìm hiểu cách hỗ trợ ghi nội dung trong dịch vụ đầu vào TV của bạn.