Game Controller Library Một phần của Android Game Development Kit.

Thư viện Tay điều khiển trò chơi, còn gọi là Paddleboat, giúp bạn hỗ trợ mạnh mẽ cho các tay điều khiển trò chơi. Thư viện này cung cấp những nội dung sau:

 • Lệnh callback (gọi lại) để phát hiện hoạt động kết nối và ngắt kết nối tay điều khiển
 • Thông tin thiết bị điều khiển, bao gồm cả bố cục và kiểu nút
 • Dữ liệu đầu vào của tay điều khiển, được chuẩn hoá theo thiết kế tay điều khiển gậy kép hiện đại
 • Các tính năng mở rộng trên tay điều khiển được hỗ trợ, bao gồm rung, đèn, dữ liệu trục chuyển động và trạng thái pin
 • Khả năng đọc dữ liệu đầu vào từ các thiết bị chuột thực và ảo
 • Khả năng chỉ định dữ liệu ánh xạ tay điều khiển tuỳ chỉnh cho các thiết bị cụ thể

Yêu cầu về khả năng tương thích

Thư viện Tay điều khiển trò chơi có các yêu cầu về khả năng tương thích tối thiểu như sau:

 • Android 4.4 (API cấp 19) trở lên
 • Android NDK phiên bản 21 trở lên

Tích hợp

Thư viện Tay điều khiển trò chơi được phân phối ở hai định dạng: Dưới dạng thư viện Jetpack cho trò chơi sử dụng hệ thống xây dựng dựa trên Gradle (bao gồm cả Android Studio) và dưới dạng tệp riêng biệt cho trò chơi sử dụng hệ thống xây dựng tuỳ chỉnh.

Để tìm hiểu về một mẫu tích hợp thư viện Tay điều khiển trò chơi, hãy xem kho lưu trữ trò chơi-mẫu.

Thư viện Jetpack

Trang Jetpack Android Games có hướng dẫn về việc tích hợp để thêm phần phụ thuộc thư viện Tay điều khiển trò chơi vào tệp build.gradle của trò chơi.

Bản phát hành thư viện Jetpack của Tay điều khiển trò chơi là một thư viện tĩnh được xây dựng dựa trên thư viện chia sẻ thời gian chạy C++.

Sau khi cập nhật tệp build.gradle, bạn cần thêm dòng sau đây vào tệp CMakeLists.txt chính của trò chơi:

find_package(games-controller REQUIRED CONFIG)

Ngoài ra, bạn cần thêm mục nhập sau vào danh sách thư viện trong lệnh target_link_libraries của thư viện chia sẻ chính của trò chơi.

games-controller::paddleboat_static

Tệp riêng biệt

Bản phân phối lưu trữ .zip của Android Game Development Kit bao gồm các tệp tiêu đề và thư viện cho thư viện Tay điều khiển trò chơi. Bạn phải đưa các tệp sau vào dự án để có thể sử dụng thư viện Tay điều khiển trò chơi:

 • Tệp classes.jar chứa các phần mã byte Dalvik của thư viện Tay điều khiển trò chơi. Tệp này nằm ở libs/classes.jar
 • Tệp tiêu đề giao diện paddleboat.h. Tệp này nằm ở include/paddleboat/paddleboat.h
 • Tệp thư viện chia sẻ libpaddleboat.so hoặc tệp thư viện tĩnh libpaddleboat-static.a. Những tệp này nằm trong các thư mục con của cấu hình bản dựng trong thư mục libs.

Các thư mục con của cấu hình bản dựng trong thư mục libs gốc được phân loại theo:

 • Cấu trúc ABI
 • Cấp độ API tối thiểu trên Android
 • Phiên bản Android NDK
 • Phiên bản thư viện thời gian chạy C++
 • Cấu hình xây dựng bản phát hành hoặc gỡ lỗi

Ví dụ: thư mục con arm64-v8a_API16_NDK21_cpp_shared_Release chứa các tệp thư viện dành cho:

 • ABI ARM 64 bit
 • API cấp 16 trở lên
 • NDK phiên bản 21 được dùng làm nền tảng
 • Phiên bản thư viện chia sẻ của thời gian chạy C++ được dùng làm nền tảng
 • Cấu hình xây dựng bản phát hành

Tệp libpaddleboat_static.a nằm trực tiếp trong thư mục con. Tệp libpaddleboat.so nằm tại lib/paddleboat/ trong thư mục con.

Bước tiếp theo

Hãy xem các hướng dẫn sau để tiếp tục tích hợp thư viện Tay điều khiển trò chơi vào trò chơi: