Kiểm thử trò chơi trên thiết bị ChromeOS

Trang này mô tả cách chạy trò chơi trên một thiết bị ChromeOS hỗ trợ Android cho mục đích kiểm thử. Bạn có thể sử dụng ChromeOS làm nền tảng kiểm thử thay thế cho Google Play Games trên máy tính nếu không có quyền truy cập vào trình mô phỏng dành cho nhà phát triển.

Nếu có quyền truy cập vào trình mô phỏng dành cho nhà phát triển, bạn nên sử dụng trình mô phỏng này để kiểm thử trò chơi vì đây là môi trường giống Google Play Games trên máy tính nhất.

Tải và chạy trò chơi

Bạn có thể sử dụng Cầu gỡ lỗi Android (adb) để tải tệp APK vào thiết bị ChromeOS. Nếu chưa thực hiện thao tác này, bạn nên cài đặt một trong những công cụ sau đây, có sẵn phiên bản mới nhất của adb:

Bạn cũng cần bật kết nối ADB trên các thiết bị ChromeOS.

Bạn có thể chạy ứng dụng ngay trong Android Studio hoặc sử dụng lệnh adb install để triển khai tệp APK cho các thiết bị ChromeOS. Nếu trò chơi của bạn sử dụng Android App Bundle, hãy dùng bundletool install-apks để triển khai các tệp này.

    adb install C:\yourpath\yourgame.apk

Phát hiện nền tảng

Nếu bạn cần bật/tắt các tính năng về lối chơi dựa trên loại thiết bị, hãy tìm tính năng của hệ thống "org.chromium.arc" để phát hiện các thiết bị ChromeOS:

Kotlin

var isPC = packageManager.hasSystemFeature("org.chromium.arc")
  

Java

PackageManager pm = getPackageManager();
boolean isPC = pm.hasSystemFeature("org.chromium.arc")
  

C#

var unityPlayerClass = new AndroidJavaClass("com.unity3d.player.UnityPlayer");
var currentActivity = unityPlayerClass.GetStatic<AndroidJavaObject>("currentActivity");
var packageManager = currentActivity.Call<AndroidJavaObject>("getPackageManager");
var isPC = packageManager.Call<bool>("hasSystemFeature", "org.chromium.arc");