Google Play Games đang ở giai đoạn thử nghiệm công khai.

Thử nghiệm trò chơi dành cho Google Play Games

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Môi trường phát triển của Google Play Games vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm kín, tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục cập nhật trò chơi của mình để chạy thử trên máy tính. Trò chơi của bạn sẽ cần:

  • Chạy trên môi trường Android
  • Được xây dựng cho cấu trúc x86 hoặc x86-64
  • Chạy trên phần cứng cấp máy tính
  • Sử dụng chuột và bàn phím
  • Tương thích với màn hình lớn

Bạn có thể thử nghiệm tất cả những điều này trên thiết bị Chrome OS hỗ trợ Android. Việc này cho phép bạn thực hiện những thay đổi cần thiết về thiết kế hoặc công cụ để trò chơi trên Android hiện tại chạy tốt trên máy tính.

Các SDK dành riêng cho Google Play Games, như SDK Đầu vào, sẽ không có trên Chrome OS. Bạn sẽ cần xây dựng và thử nghiệm thêm những thay đổi khác trong môi trường phát triển. Hãy xem bài viết Khả năng tương thích với máy tính để biết thêm thông tin.

Nếu bạn cần chuyển đổi các tính năng về lối chơi dựa trên loại thiết bị, hãy tìm tính năng của hệ thống "org.chromium.arc":

Kotlin

var isPC = packageManager.hasSystemFeature("org.chromium.arc")
  

Java

PackageManager pm = getPackageManager();
boolean isPC = pm.hasSystemFeature("org.chromium.arc")
  

C#

var unityPlayerClass = new AndroidJavaClass("com.unity3d.player.UnityPlayer");
var currentActivity = unityPlayerClass.GetStatic<AndroidJavaObject>("currentActivity");
var packageManager = currentActivity.Call<AndroidJavaObject>("getPackageManager");
var isPC = packageManager.Call<bool>("hasSystemFeature", "org.chromium.arc");
  

Bạn cần thay đổi tính năng này thành "com.google.android.play.feature.HPE_EXPERIENCE" khi chuyển sang môi trường Google Play Games. Tuy nhiên, hãy cân nhắc việc kiểm tra cả hai tính năng, vì mọi thay đổi mà bạn thực hiện cần có lợi cho Google Play Games và ChromeOS:

Kotlin

var isPC = packageManager.hasSystemFeature("com.google.android.play.feature.HPE_EXPERIENCE")
  

Java

PackageManager pm = getPackageManager();
boolean isPC = pm.hasSystemFeature("com.google.android.play.feature.HPE_EXPERIENCE")
  

C#

var unityPlayerClass = new AndroidJavaClass("com.unity3d.player.UnityPlayer");
var currentActivity = unityPlayerClass.GetStatic<AndroidJavaObject>("currentActivity");
var packageManager = currentActivity.Call<AndroidJavaObject>("getPackageManager");
var isPC = packageManager.Call<bool>("hasSystemFeature", "com.google.android.play.feature.HPE_EXPERIENCE");