Lượt tải Dịch vụ trò chơi của Google Play

Trang này chứa nội dung tải xuống cho Dịch vụ trò chơi của Google Play, bao gồm một số nội dung tải xuống của bên thứ ba hỗ trợ các công cụ phát triển trò chơi cụ thể.

SDK Dịch vụ trò chơi của Play

Tải phiên bản SDK dịch vụ trò chơi của Google Play có hỗ trợ phát triển trên nền tảng của bạn.

Nền tảng SDK Mô tả
Java SDK Java phiên bản 2 cho Dịch vụ trò chơi của Google Play Cung cấp phần phụ thuộc SDK phiên bản 2 cho Dịch vụ trò chơi của Google Play mà bạn cần để phát triển trò chơi bằng Java.
Gốc (C/C++) SDK gốc phiên bản 2 cho Google Play Games Cung cấp phần phụ thuộc SDK phiên bản 2 cho Dịch vụ trò chơi của Google Play mà bạn cần để phát triển trò chơi bằng C/C++. SDK gốc đang ở giai đoạn beta và chỉ hỗ trợ dịch vụ Đăng nhập.

Trình bổ trợ và tiện ích của công cụ phát triển trò chơi

Một số trình bổ trợ và tiện ích hỗ trợ cho Dịch vụ trò chơi của Google Play. Nếu đang phát triển trò chơi bằng công cụ phát triển trò chơi của bên thứ ba, bạn có thể sử dụng một trong những trình bổ trợ hoặc tiện ích này để tích hợp các tính năng trong Dịch vụ trò chơi của Play.

Tiện ích Google Play Games cho Unity do Google duy trì, trong khi các tiện ích còn lại do bên thứ ba duy trì.

Tên Nền tảng Ngôn ngữ Các tính năng được hỗ trợ
Trình bổ trợ Google Play Games cho Unity Android C#
Trình bổ trợ Dịch vụ trò chơi của Google Play cho Cocos2d-x Android C++, Lua, JavaScript
Defold Android Lua
 • Trò chơi đã lưu
 • LibGDX Android Java
  SDK Marmalade Android C/C++

  Tài nguyên hình ảnh

  Các tài nguyên tải xuống này chứa hình ảnh mẫu và tài nguyên để sử dụng cho dự án phát triển trò chơi của bạn.

  Loại đồ họa Mô tả Tài nguyên
  Xây dựng thương hiệu dịch vụ trò chơi của Google Play Tải đồ họa xuống và xem các nguyên tắc sử dụng thương hiệu cho Dịch vụ trò chơi của Google Play.
  Nút đăng nhập Tải đồ họa xuống và xem các nguyên tắc tạo nút đăng nhập của riêng bạn.
  Hình ảnh dự án trò chơi cho Developer Console Tải đồ họa của phần giữ chỗ xuống để sử dụng cho dự án của bạn trong quá trình phát triển và thử nghiệm trò chơi.