Bật các tính năng Dịch vụ trò chơi của Google Play

Trang này mô tả cách bật các tính năng Dịch vụ trò chơi của Google Play cho trò chơi của bạn trong Google Play Console.

Trước khi bắt đầu

Xác định và quản lý thành tích, bảng xếp hạng và sự kiện

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và xoá thành tích, bảng xếp hạng cũng như các sự kiện trong Google Play Console. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn dưới đây:

Bật trò chơi đã lưu

Để bật dịch vụ Trò chơi đã lưu, hãy hoàn tất các bước sau trong Play Console:

  1. Trong Play Console, hãy mở trò chơi mà bạn muốn bật Trò chơi đã lưu và chuyển đến trang Dịch vụ trò chơi của Play – Cấu hình (Phát triển >Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Cấu hình), sau đó chọn Chỉnh sửa thuộc tính.
  2. Chuyển tùy chọn Trò chơi đã lưu thành BẬT.
  3. Nhấp vào Lưu.

Sau khi thực hiện các bước trên, có thể mất tới 24 giờ để Dịch vụ trò chơi của Google Play kích hoạt dịch vụ Trò chơi đã lưu cho trò chơi của bạn. Nếu bạn muốn kiểm thử {ngay Dịch vụ trò chơi đã lưu, hãy xoá dữ liệu trong ứng dụng Dịch vụ Google Play trên thiết bị thử nghiệm theo cách thủ công.

Để xóa dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm trên Android, hãy mở mục Cài đặt > Ứng dụng > Dịch vụ Google Play, nhấp vào Quản lý dung lượng, sau đó nhấp vào Xóa toàn bộ dữ liệu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ Trò chơi đã lưu, vui lòng xem Hướng dẫn về trò chơi đã lưu.

Thêm bản dịch

Bạn có thể đặt bản dịch riêng mô tả thông tin chi tiết về trò chơi, bao gồm tên hiển thị, nội dung mô tả trò chơi và các thành phần đồ họa. Bạn cũng có thể chỉ định bản dịch riêng cho các thành tích và bảng xếp hạng liên kết với trò chơi của bạn.

Cách thêm bản dịch riêng mô tả thông tin chi tiết về trò chơi:

  1. Chọn trò chơi của bạn trong Play Console.
  2. Di chuyển đến trang Dịch vụ trò chơi của Play – Cấu hình (Phát triển> Dịch vụ trò chơi của Play> Thiết lập và quản lý> Cấu hình).
  3. Chọn Chỉnh sửa thuộc tính.
  4. Chọn Quản lý bản dịch > Quản lý bản dịch của tôi.
  5. Chọn ngôn ngữ cho bản dịch mà bạn cung cấp, sau đó nhấp vào Áp dụng để xác nhận lựa chọn của bạn. Trên trang Thuộc tính, ngôn ngữ mà bạn chọn sẽ có sẵn trong bộ chọn ngôn ngữ.
  6. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn chỉnh sửa từ bộ chọn ngôn ngữ, sau đó chỉnh sửa biểu mẫu với các bản dịch cho tên hiển thị, nội dung mô tả và các thành phần đồ họa.
  7. Nhấp vào mục Lưu thay đổi để lưu trữ thông tin chi tiết về trò chơi đã dịch.

Để biết thêm thông tin về cách thêm bản dịch cho thành tích và bảng xếp hạng, vui lòng xem hướng dẫn về thành tíchbảng xếp hạng.

Khi hiển thị chuỗi chi tiết về trò chơi, bảng xếp hạng và thành tích, Dịch vụ trò chơi của Play sẽ sử dụng ngôn ngữ được trò chơi hỗ trợ gần nhất với ngôn ngữ do người dùng yêu cầu. Chẳng hạn nếu tùy chọn ngôn ngữ trên thiết bị của người dùng được đặt là tiếng Pháp (Canada) (fr-CA), nhưng trò chơi chỉ hỗ trợ tiếng Anh (Hoa Kỳ) (en-US) và tiếng Pháp (Pháp) (fr) -FR), thì Dịch vụ trò chơi của Play sẽ chọn các chuỗi fr-FR để hiển thị vì đây là ngôn ngữ phù hợp nhất.