API thông báo bộ nhớ đang ở giai đoạn thử nghiệm.

Tổng quan về API thông báo bộ nhớ

API thông báo bộ nhớ là một API gốc thử nghiệm giúp các ứng dụng Android hoạt động trong giới hạn an toàn cho mức sử dụng bộ nhớ. Để làm được như vậy, API này ước tính lượng tài nguyên bộ nhớ đang sử dụng và thông báo cho ứng dụng khi vượt quá các ngưỡng nhất định. API cũng có thể thông báo mức sử dụng bộ nhớ ước tính theo tỷ lệ phần trăm trực tiếp cho ứng dụng.

Các ước tính của API giúp xác định khi nào ứng dụng cần điều chỉnh mức sử dụng bộ nhớ, hoặc đâu là những điểm cần cải thiện trong các phiên bản ứng dụng trong tương lai. Có thể điều chỉnh bất cứ yếu tố nào để thay đổi mức sử dụng bộ nhớ, chẳng hạn như giảm chi tiết và chất lượng của các thành phần hình ảnh và âm thanh.

Tài nguyên bộ nhớ được ước tính bao gồm bộ nhớ gốc do Malloc phân bổ và bộ nhớ đồ họa do API OpenGL ES và Vulkan Graphics phân bổ để làm cho API thông báo bộ nhớ phù hợp với trò chơi và các ứng dụng dùng nhiều đồ hoạ.

Các ước tính được đưa ra dựa trên những thông tin sau:

  • Các chỉ số về thiết bị được API thu thập
  • Dữ liệu máy học từ các thiết bị
  • Hoạt động kiểm thử trên thiết bị

Bắt đầu

Tính năng

Một ứng dụng có thể gọi API bất kỳ lúc nào để truy xuất trạng thái bộ nhớ để biết bộ nhớ được phân bổ hiện ở mức an toàn, gần đến giới hạn hay cực thấp.

Cuộc thăm dò ý kiến

Bạn có thể xác định tốc độ mà API thu thập thông tin bằng cách tự thiết lập cuộc thăm dò ý kiến hoặc sử dụng lệnh gọi lại do API cung cấp. Việc này cho phép bạn chọn tốc độ thăm dò ý kiến cân bằng giữa chi phí gọi và tốc độ phân bổ bộ nhớ mà ứng dụng sử dụng. Chi phí gọi được đề xuất khác nhau tuỳ theo thiết bị nhưng thường từ 1 đến 3 mili giây cho mỗi lệnh gọi. Tốc độ phân bổ bộ nhớ cao hơn cho phép phản ứng nhanh hơn với các cảnh báo về bộ nhớ.

Yêu cầu

Yêu cầu về thiết bị:

  • API Android cấp 19 (Android 4.4/KitKat) trở lên.

Yêu cầu về ứng dụng:

  • API chỉ hỗ trợ các ứng dụng gốc (ứng dụng chủ yếu được viết bằng C/C++).

  • API chỉ hỗ trợ các ứng dụng 64 bit.