Xác minh việc cải thiện tốc độ khung hình

Sau khi tích hợp Android Frame Pacing vào trò chơi, bạn cần xác minh rằng chức năng của thư viện này đã mang đến tốc độ khung hình nhất quán hơn. Công cụ tốt nhất để xác nhận sự cải thiện này là chương trình dòng lệnh systrace. Cụ thể, bạn nên thu thập dấu vết cho trò chơi bằng cách sử dụng bộ thông số sau:

python systrace.py -a your-app-package-name -o mygametrace.html \
  sched freq idle am wm gfx view sync binder_driver hal input aidl

Khi xem báo cáo HTML đầu ra, bạn có thể tìm thấy thông tin liên quan đến tốc độ khung hình trong kênh SurfaceView. Kênh này báo cáo số lượng khung hình được lưu vào vùng đệm trong quy trình hiển thị. Sau khi tích hợp thành công Android Frame Pacing vào trò chơi, bạn sẽ thấy mọi sự không nhất quán trong bộ đếm này (Hình 1) trở nên ổn định (Hình 2).

Báo cáo Systrace cho thấy kênh SurfaceView
Hình 1. Tốc độ khung hình không nhất quán trước khi tích hợp Android Frame Pacing

Báo cáo Systrace cho thấy kênh SurfaceView
Hình 2. Tốc độ khung hình nhất quán sau khi tích hợp Android Frame Pacing