Số liệu thống kê người chơi trong các trò chơi Unity

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

API thống kê người chơi cho phép bạn điều chỉnh trải nghiệm trò chơi theo các phân khúc người chơi cụ thể và các giai đoạn khác nhau trong vòng đời người chơi. Bạn có thể xây dựng trải nghiệm phù hợp cho từng phân khúc người chơi dựa trên cách người chơi tiến bộ, chi trả và tương tác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng API này để thực hiện các hành động chủ động nhằm khuyến khích người chơi giảm hoạt động tương tác với trò chơi của bạn, chẳng hạn như bằng cách hiển thị và quảng bá các vật phẩm mới khi người chơi đăng nhập.

Lệnh gọi lại có 2 tham số: 1. Mã kết quả nhỏ hơn hoặc bằng 0 nghĩa là thành công. Vui lòng xem CommonStatusCodes để biết tất cả các giá trị. 2. Đối tượng PlayerStats thuộc loại GooglePlayGames.PlayGamesLocalUser.PlayerStats

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn về trải nghiệm của người chơi.

Số liệu thống kê của người chơi sẽ hiển thị sau khi xác thực:

  ((PlayGamesLocalUser)Social.localUser).GetStats((rc, stats) =>
    {
      // -1 means cached stats, 0 is succeess
      // see CommonStatusCodes for all values.
      if (rc <= 0 && stats.HasDaysSinceLastPlayed()) {
        Debug.Log("It has been " + stats.DaysSinceLastPlayed + " days");
      }
    });