Sự kiện trong trò chơi Unity

Chủ đề này mô tả cách dùng sự kiện Dịch vụ trò chơi của Play trong các trò chơi Unity.

Trước khi bạn bắt đầu

Thiết lập dự án Unity và trình bổ trợ Google Play Games cho Unity. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem Hướng dẫn bắt đầu sử dụng.

Tạo sự kiện

Bạn hãy tạo sự kiện trong Google Play Console. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn về các sự kiện đối với Dịch vụ trò chơi của Play. Sau khi tạo sự kiện, bạn hãy thêm tài nguyên Android vào các trình bổ trợ như được mô tả trong hướng dẫn bắt đầu sử dụng.

Ghi lại sự kiện

Để tăng số lượng sự kiện, hãy gọi phương thức sau:

    using GooglePlayGames;
    ...
    // Increments the event with Id "YOUR_EVENT_ID" by 1
    PlayGamesPlatform.Instance.Events.IncrementEvent("YOUR_EVENT_ID", 1);

Bạn chỉ cần thực hiện lệnh gọi này một lần. Lệnh gọi này sẽ xử lý các hoạt động tạo lô và thực thi trong nền.