Điều khoản dịch vụ dành cho Dịch vụ trò chơi của Google Play

Lần sửa đổi gần đây nhất: ngày 26 tháng 6 năm 2020

Bằng việc sử dụng API, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này, bên cạnh Điều khoản dịch vụ của API Google ("API Điều khoản dịch vụ").
 1. Chính sách nội dung dành cho nhà phát triển

  Để sử dụng Dịch vụ trò chơi của Google Play, bạn phải tuân thủ Chính sách dành cho nhà phát triển của Google Play.

 2. Thông tin về cách chơi

  Bạn không được cho phép Ứng dụng API của mình: (1) gửi cho Google bất kỳ thông tin sai lệch nào về lối chơi (chẳng hạn như điểm số không hợp lệ của một người dùng trong bảng xếp hạng, hoặc một thành tích gian lận); (2) gửi hoặc chấp nhận lời mời, hoặc tham gia một trò chơi nhiều người chơi (bao gồm cả yêu cầu tự động so khớp) mà không có sự chấp thuận rõ ràng của người dùng; hoặc (3) gửi, yêu cầu hoặc chấp nhận quà tặng trong trò chơi mà không có sự chấp thuận rõ ràng của người dùng.

 3. Bảo mật và bảo vệ dữ liệu

  Dịch vụ trò chơi của Google Play chỉ cung cấp một số dữ liệu người dùng nhất định để bạn có thể cải thiện trò chơi của mình. Bằng việc sử dụng Dịch vụ trò chơi của Google Play, bạn đã đồng ý với Các điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát của Google. Ngoài ra, bạn không được sử dụng dữ liệu trên Dịch vụ trò chơi của Google Play vào mục đích quảng cáo.

  Nếu sử dụng Dịch vụ trò chơi của Google Play để truy cập vào dữ liệu bạn bè của người dùng cuối, bạn không được lưu trữ hoặc giữ lại dữ liệu bạn bè của người dùng cuối đã nhận được trong quá trình sử dụng API (bao gồm mọi dữ liệu dẫn xuất), trong hơn 30 ngày theo lịch. Sau 30 ngày theo lịch, bạn phải xóa hoặc làm mới dữ liệu đã lưu trữ thông qua một lệnh gọi mới đến các API. Bạn chỉ có thể sử dụng dữ liệu bạn bè của người dùng cuối đã nhận được từ việc sử dụng API (bao gồm bất kỳ dữ liệu dẫn xuất nào) cho mục đích hiển thị danh sách bạn bè với người dùng cuối trong trò chơi, hoặc bật chức năng bạn bè có liên quan hiển thị cho người dùng cuối, ngoài ra không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác (bao gồm cả mục đích cải thiện ứng dụng hoặc dịch vụ, nghiên cứu, quảng cáo hoặc tiếp thị). Ngoài ra, bạn không được bán, cấp phép, chia sẻ hoặc cung cấp dữ liệu bạn bè mà bạn nhận được từ việc sử dụng API (bao gồm mọi dữ liệu dẫn xuất) cho bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp cần thiết cần tuân thủ luật hiện hành.

  Đối với các Ứng dụng API sử dụng hệ thống đặt tên/hình đại diện riêng thay cho thông tin nhận dạng trong Dịch vụ trò chơi của Play, bạn phải thông báo cho người dùng về việc thông tin luật chơi của họ sẽ được gửi tới Google cũng như liên kết với danh tính trên Play Games, và những thông tin này có thể xem được trong các sản phẩm khác của Google.

  Bạn không được cho phép Ứng dụng API tiết lộ danh tính người dùng trên Google cho những người dùng khác trong các trận đấu nhiều người chơi, nơi người chơi được tự động so khớp qua Dịch vụ trò chơi của Google Play.

 4. Gửi nội dung

  Điều khoản "Gửi nội dung" trong Mục 5 của Điều khoản dịch vụ API đã bị xóa toàn bộ và được thay thế bằng thông tin sau:

  "Một số API của chúng tôi cho phép gửi nội dung, ngoại trừ được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, Google không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cho nội dung mà bạn gửi tới API của chúng tôi qua Ứng dụng API của bạn. Bằng việc gửi, đăng hoặc hiển thị nội dung cho các API hoặc từ các API thông qua Ứng dụng API, bạn đã cấp cho Google giấy phép vô thời hạn, không thể hủy ngang, trên phạm vi toàn thế giới, miễn phí bản quyền và không độc quyền sử dụng, lưu trữ, giữ lại, tái xuất bản, điều chỉnh, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, giao tiếp, dịch, phát hành, thực hiện công khai, hiển thị công khai và phân phối nội dung đó chỉ với mục đích cho phép Google cung cấp và cải thiện các API, dịch vụ của chúng tôi cũng như để phát triển nội dung mới, căn cứ theo chính sách quyền riêng tư hiện hành của Google. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền cho phép Google cung cấp nội dung đó cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác (bao gồm cả người dùng cuối): (a) mà Google có mối quan hệ cung cấp các dịch vụ thông tin và quyền sử dụng nội dung như vậy để cung cấp các dịch vụ; hoặc (b) khi người dùng cuối của Ứng dụng API đang hướng dẫn Google cung cấp nội dung đó. Trước khi gửi nội dung tới các API của chúng tôi thông qua Ứng dụng API, vui lòng đảm bảo bạn có đầy đủ các quyền cần thiết (bao gồm mọi quyền cần thiết của người dùng cuối) để cấp giấy phép cho chúng tôi".

  Mục 5 này không chứa nội dung nào về việc bạn cấp cho Google giấy phép để cung cấp Ứng dụng API trên các tài sản của chúng tôi sau khi bạn thông báo chấm dứt như quy định trong Mục 8 của Điều khoản dịch vụ API.

 5. Sự đảm bảo bồi thường

  Điều khoản "Bồi thường" trong Mục 9 của Điều khoản dịch vụ API đã bị xóa toàn bộ và được thay thế bằng nội dung sau:

  "Bạn đồng ý chịu trách nhiệm và giữ cho Google cũng như các công ty con, đơn vị liên kết, nhân viên văn phòng, nhân viên hỗ trợ, các nhân viên và đối tác trực thuộc Google vô hại đối với bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến:

  • việc bạn sử dụng sai Dịch vụ trò chơi của Google Play
  • việc bạn vi phạm các Điều khoản này; hoặc
  • bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng sai Dịch vụ trò chơi của Google Play, hoặc các hành động cấu thành vi phạm các điều khoản này, miễn là bạn đã cho phép bên thứ ba đó truy cập vào API hoặc không thực hiện các bước hợp lý để ngăn bên thứ ba đó truy cập vào các API, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hay chi phí phát sinh từ tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại (thực tế và hậu quả), các vụ kiện, phán quyết, chi phí kiện tụng và chi phí luật sư, dưới mọi hình thức và bản chất sự việc. Trong những trường hợp như vậy, Google sẽ cung cấp cho bạn thông báo bằng văn bản về các khiếu nại, kiện cáo hoặc tố tụng đó."
 6. Giấy phép mã đối tượng

  Mọi mã đối tượng do Google cung cấp gọi các API đều là một phần của API. Theo những điều khoản này, bạn chỉ được sao chép và phân phối mã này để đưa vào Ứng dụng API của mình. Google và các nhà cấp phép của Google sở hữu mọi quyền, thương hiệu và quyền lợi (bao gồm cả tài sản trí tuệ và các quyền sở hữu khác) đối với mã này. Bạn không được sửa đổi, dịch hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của mã này.