Quản lý mức sử dụng API Dịch vụ trò chơi của Play

Chủ đề này mô tả cách phát hiện và quản lý mức sử dụng API Dịch vụ trò chơi của Play trong trò chơi của bạn.

Phát hiện giới hạn số lần gọi

Nếu bạn đang sử dụng SDK Dịch vụ trò chơi của Play, trình xử lý lệnh gọi lại hoặc trình nghe sẽ trả về lỗi khi trò chơi của bạn vượt quá giới hạn số lần gọi.

Trong Android, lệnh gọi trả về các đối tượng PendingResult, chẳng hạn như incrementAchievementImmediate, trả về mã trạng thái STATUS_NETWORK_ERROR_OPERATION_DEFERRED trong đối tượng kết quả. Mã trạng thái này cho biết thư viện sẽ tự động gọi lại sau khi trò chơi không bị giới hạn số lần gọi nữa.

Để yêu cầu thêm hạn mức bổ sung cho trò chơi của bạn, hãy xem phần tăng hạn mức.

Quản lý hạn mức hàng ngày của bạn

Bạn có thể xem lại hạn mức hằng ngày của ứng dụng cho Google Cloud Platform bằng cách truy cập vào dự án của bạn trong Google Cloud Platform.

Để xem hoặc thay đổi hạn mức sử dụng cho dự án hoặc để yêu cầu tăng hạn mức, hãy làm như sau:

  1. Nếu bạn chưa có tài khoản thanh toán cho dự án của mình, hãy tạo một tài khoản.
  2. Truy cập trang API đã bật của thư viện API trong Bảng điều khiển API, chọn một API từ danh sách.
  3. Để xem và thay đổi chế độ cài đặt liên quan đến hạn mức, hãy chọn Hạn mức. Để xem thống kê sử dụng, hãy chọn Mức sử dụng.

Bạn có thể đặt số lần gọi tối đa mà người dùng có thể thực hiện mỗi giây, để giúp đảm bảo một người chơi quá nhiều không sử dụng hết toàn bộ hạn mức của ứng dụng. Để tìm hiểu thêm về cách giới hạn mức sử dụng, vui lòng xem tài liệu về Google Cloud Platform.

Để yêu cầu thêm hạn mức bổ sung cho trò chơi của bạn, hãy xem phần tăng hạn mức.

Yêu cầu tăng hạn mức

Để yêu cầu tăng hạn mức trò chơi, hãy nhấp vào đường liên kết Yêu cầu thêm bên cạnh mục hạn mức ứng dụng trong Google Cloud Platform.

Chúng tôi thường không chấp nhận yêu cầu tăng hạn mức trò chơi, trừ khi trò chơi của bạn đạt đến mức sử dụng ngoại lệ, đồng thời tuân thủ các phương pháp hay nhất trong danh sách kiểm tra chất lượng.