Tổng quan về API Phát hành dịch vụ trò chơi của Play

Với Publishing API (API Phát hành), bạn có thể tự động hoá các tác vụ thường xuyên cần thực hiện đối với việc sản xuất và phân phối trò chơi. API này cung cấp các hàm tương tự như các hàm có trong Google Play Console, chẳng hạn như:

  • Tạo và chỉnh sửa trang thông tin thành tích.
  • Tạo và chỉnh sửa trang thông tin bảng xếp hạng.
  • Tải hình ảnh biểu tượng lên cho thành tích và các bảng xếp hạng.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng Publishing API (API Phát hành) cùng với API Nhà phát triển Google Play.

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào các API REST qua HTTP. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Tài liệu tham khảo về API phát hànhứng dụng mẫu.