Hỗ trợ kiến trúc 64 bit

Các ứng dụng được phát hành trên Google Play cần hỗ trợ kiến trúc 64 bit. Việc thêm phiên bản 64 bit cho ứng dụng của bạn sẽ cải thiện hiệu suất và giúp bạn đáp ứng các thiết bị chỉ có phần cứng 64 bit.

Dưới đây là các bước giúp đảm bảo rằng ứng dụng 32 bit của bạn hỗ trợ thiết bị 64 bit.

Đánh giá ứng dụng

Nếu ứng dụng chỉ dùng mã viết bằng ngôn ngữ lập trình Java hoặc Kotlin, bao gồm tất cả các thư viện hoặc SDK, thì ứng dụng sẽ hỗ trợ thiết bị 64 bit. Nếu ứng dụng dùng mã gốc hoặc bạn không chắc rằng ứng dụng có dùng mã gốc hay không, hãy tiến hành đánh giá ứng dụng.

Kiểm tra nhanh về trạng thái

Truy cập vào Play Console để xem các bản phát hành hiện tại có tuân thủ hay không.

Play Console cũng sẽ hiện cảnh báo đối với các bản phát hành nháp nếu có vấn đề liên quan đến yêu cầu về phiên bản 64 bit. Dưới đây là hình ảnh minh hoạ.

Nếu nhìn thấy cảnh báo, hãy xem và thực hiện các bước sau đây để ứng dụng của bạn tương thích với thiết bị 64 bit.

Ứng dụng có sử dụng mã gốc không?

Ứng dụng sử dụng mã gốc nếu ứng dụng đó:

 • Có sử dụng mã C/C++ (gốc) bất kỳ trong ứng dụng.
 • Liên kết với thư viện gốc của bên thứ ba.
 • Do một trình tạo ứng dụng bên thứ ba sử dụng các thư viện gốc tạo ra.

Ứng dụng có bao gồm thư viện 64 bit không?

Kiểm tra cấu trúc của tệp APK. Sau khi tạo, APK sẽ được đóng gói cùng với mọi thư viện gốc mà ứng dụng cần. Các thư viện gốc được lưu trữ trong nhiều thư mục dựa trên ABI (Giao diện nhị phân ứng dụng). Bạn không bắt buộc phải hỗ trợ mọi kiến trúc 64 bit, nhưng phải cung cấp kiến trúc 64 bit tương ứng cho mỗi kiến trúc 32 bit gốc mà bạn hỗ trợ.

Đối với kiến trúc ARM, thư viện phiên bản 32 bit nằm trong armeabi-v7a. Thư viện 64 bit tương đương nằm trong arm64-v8a.

Đối với kiến trúc x86, hãy tìm từ khoá x86 cho 32 bit và x86_64 cho 64 bit.

Hãy đảm bảo rằng bạn có thư viện gốc trong cả hai thư mục này. Tóm lại:

Nền tảng Thư mục thư viện 32 bit Thư mục thư viện 64 bit
ARM lib/armeabi-v7a lib/arm64-v8a
x86 lib/x86 lib/x86_64

Hãy lưu ý rằng tuỳ thuộc vào ứng dụng, có thể có hoặc không có cùng một bộ thư viện trong mỗi thư mục. Mục tiêu là để đảm bảo rằng ứng dụng chạy chính xác trong môi trường chỉ hỗ trợ 64 bit.

Trong trường hợp thông thường, một tệp APK hoặc gói được tạo cho cả kiến trúc 32 bit và 64 bit sẽ có các thư mục cho cả hai ABI, mỗi ABI có một bộ thư viện gốc tương ứng. Nếu không hỗ trợ phiên bản 64 bit, thì bạn có thể thấy thư mục ABI 32 bit chứ không thấy thư mục 64 bit.

Tìm thư viện gốc bằng Công cụ phân tích APK

Công cụ phân tích APK là công cụ cho phép bạn đánh giá nhiều khía cạnh của APK đã dựng. Hãy sử dụng công cụ này để tìm mọi thư viện gốc và đảm bảo có thư viện 64 bit.

 1. Mở Android Studio rồi mở dự án bất kỳ.
 2. Từ trình đơn, hãy chọn Build > Analyze APK (Tạo > Phân tích APK)…

  chạy Công cụ phân tích APK

 3. Chọn tệp APK mà bạn muốn đánh giá.

 4. Tìm trong thư mục lib, thư mục này lưu trữ các tệp ".so" (nếu có). Nếu không có tệp ".so" nào trong đó, nghĩa là ứng dụng sẽ hỗ trợ thiết bị 64 bit và bạn không cần làm gì thêm. Nếu bạn thấy armeabi-v7a hoặc x86, thì tức là bạn có thư viện 32 bit.

 5. Hãy kiểm tra xem bạn có các tệp ".so" tương tự trong thư mục arm64-v8a hoặc x86_64 hay không.

  chạy Công cụ phân tích APK

 6. Nếu bạn không có thư viện arm64-v8a hoặc x86_64 nào, hãy cập nhật quy trình xây dựng để bắt đầu xây dựng và đóng gói các cấu phần phần mềm đó trong tệp APK.

 7. Nếu thấy cả hai thư viện cùng được đóng gói, bạn có thể bỏ qua bước này để kiểm thử ứng dụng trên phần cứng 64 bit.

Tìm thư viện gốc bằng cách giải nén tệp APK

Tệp APK có cấu trúc như tệp zip. Giải nén tệp APK bằng dòng lệnh hoặc một công cụ trích xuất bất kỳ khác. Tuỳ theo công cụ trích xuất, bạn có thể phải đổi tên tệp thành .zip.

Duyệt qua các tệp được giải nén rồi làm theo hướng dẫn ở trên để xác định xem ứng dụng của bạn có hỗ trợ thiết bị 64 bit hay không. Bạn có thể chạy ví dụ về lệnh sau đây từ dòng lệnh:

:: Command Line
> zipinfo -1 YOUR_APK_FILE.apk | grep \.so$
lib/armeabi-v7a/libmain.so
lib/armeabi-v7a/libmono.so
lib/armeabi-v7a/libunity.so
lib/arm64-v8a/libmain.so
lib/arm64-v8a/libmono.so
lib/arm64-v8a/libunity.so

Lưu ý trong ví dụ này: sự hiện diện của các thư viện armeabi-v7aarm64-v8a có nghĩa là ứng dụng sẽ hỗ trợ các kiến trúc 64 bit.

Xây dựng ứng dụng bằng thư viện 64 bit

Các hướng dẫn sau đây trình bày cách xây dựng thư viện 64 bit. Xin lưu ý rằng các bước này chỉ bao gồm mã xây dựng và các thư viện mà bạn có thể tạo từ nguồn.

Nếu bạn đang sử dụng SDK hoặc thư viện bên ngoài nào đó, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng phiên bản 64 bit bằng cách làm theo các bước ở trên. Hãy liên hệ với chủ sở hữu của SDK hoặc thư viện nếu phiên bản 64 bit chưa sẵn có và lưu ý điều này khi lập kế hoạch hỗ trợ cho thiết bị 64 bit.

Xây dựng bằng Android Studio hoặc Gradle

Hầu hết dự án Android Studio đều sử dụng Gradle làm hệ thống tạo bản dựng cơ bản. Vì vậy, phần này áp dụng cho cả hai trường hợp. Việc bật bản dựng cho mã gốc cũng đơn giản như việc thêm arm64-v8a và/hoặc x86_64 (tuỳ theo kiến trúc bạn muốn hỗ trợ) vào chế độ cài đặt ndk.abiFilters trong tệp "build.gradle" của ứng dụng:

Groovy

// Your app's build.gradle
plugins {
 id 'com.android.app'
}

android {
  compileSdkVersion 27
  defaultConfig {
    appId "com.google.example.64bit"
    minSdkVersion 15
    targetSdkVersion 28
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    ndk.abiFilters 'armeabi-v7a','arm64-v8a','x86','x86_64'
// ...

Kotlin

// Your app's build.gradle
plugins {
  id("com.android.app")
}

android {
  compileSdkVersion(27)
  defaultConfig {
    appId = "com.google.example.64bit"
    minSdkVersion(15)
    targetSdkVersion(28)
    versionCode = 1
    versionName = "1.0"
    ndk {
      abiFilters += listOf("armeabi-v7a","arm64-v8a","x86","x86_64")
    }
// ...

Xây dựng bằng CMake

Nếu ứng dụng được xây dựng bằng CMake, bạn có thể tạo bản dựng cho ABI 64 bit bằng cách truyền arm64-v8a vào thông số "-DANDROID_ABI":

:: Command Line
> cmake -DANDROID_ABI=arm64-v8a … or
> cmake -DANDROID_ABI=x86_64 …

Tuỳ chọn này không có hiệu lực khi sử dụng externalNativeBuild. Xem phần Xây dựng bằng Gradle.

Xây dựng bằng ndk-build

Nếu ứng dụng được xây dựng bằng ndk-build, bạn có thể tạo cho ABI (Giao diện nhị phân ứng dụng) 64 bit bằng cách sửa đổi tệp "Application.mk" qua biến APP_ABI:

APP_ABI := armeabi-v7a arm64-v8a x86 x86_64

Tuỳ chọn này không có hiệu lực khi sử dụng externalNativeBuild. Xem phần Xây dựng bằng Gradle.

Chuyển mã 32 bit sang 64 bit

Nếu mã đã chạy trên máy tính hoặc iOS, bạn không cần làm gì thêm cho Android. Nếu đây là lần đầu tiên mã được xây dựng cho một hệ thống 64 bit, thì vấn đề chính bạn cần giải quyết là con trỏ không còn phù hợp với kiểu dữ liệu số nguyên 32 bit như int.

Cập nhật mã lưu trữ con trỏ trong kiểu dữ liệu như int, unsigned hoặc uint32_t. Trên các hệ thống Unix, long khớp với kích thước con trỏ nhưng điều này không đúng trên Windows. Thay vào đó, hãy sử dụng kiểu dữ liệu dạng rõ nghĩa uintptr_t hoặc intptr_t. Sử dụng kiểu ptrdiff_t để lưu trữ sự khác biệt giữa 2 con trỏ.

Bạn nên luôn ưu tiên sử dụng các kiểu số nguyên có số bit cố định cụ thể được xác định trong <stdint.h> thay vì các kiểu truyền thống như int hoặc long, ngay cả khi dùng cho các biến không phải là con trỏ.

Sử dụng cờ trình biên dịch sau đây để phát hiện các trường hợp mã đang chuyển đổi không chính xác giữa con trỏ và số nguyên:

-Werror=pointer-to-int-cast
-Werror=int-to-pointer-cast
-Werror=shorten-64-to-32

Lớp Java có trường int chứa con trỏ đến đối tượng C/C++ cũng gặp vấn đề tương tự. Hãy tìm jint trong nguồn JNI và đảm bảo rằng bạn chuyển sang long ở phía Java và jlong ở phía C++.

Việc khai báo hàm ngầm định sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều đối với mã 64 bit. C/C++ giả định rằng kiểu dữ liệu trả về của một hàm được khai báo ngầm (nghĩa là một hàm mà trình biên dịch không thấy khai báo) là int. Nếu kiểu dữ liệu trả về thực tế của hàm là con trỏ, thì phương thức này sẽ hoạt động tốt trên hệ thống 32 bit mà con trỏ khớp với một giá trị số nguyên, nhưng trên hệ thống 64 bit, trình biên dịch sẽ bỏ qua nửa trên của con trỏ. Ví dụ:

// This function returns a pointer:
// extern char* foo();

// If you don't include a header that declares it,
// when the compiler sees this:
char* result = foo();

// Instead of compiling that to:
result = foo();

// It compiles to something equivalent to:
result = foo() & 0xffffffff;

// Which will then cause a SIGSEGV if you try to dereference `result`.

Cờ trình biên dịch sau đây sẽ biến các cảnh báo khai báo hàm ngầm thành các lỗi để bạn có thể tìm thấy và khắc phục sự cố này dễ dàng hơn:

-Werror=implicit-function-declaration

Nếu bạn có lệnh hợp ngữ cùng dòng, hãy viết lại hoặc sử dụng phương thức triển khai C/C++ thuần tuý.

Nếu bạn có kích thước được mã hoá cứng là các kiểu (ví dụ: 8 hoặc 16 byte), hãy thay thế bằng biểu thức sizeof(T) tương đương, chẳng hạn như sizeof(void*).

Nếu cần biên dịch có điều kiện mã khác cho 32 bit so với 64 bit, bạn có thể dùng #if defined(__LP64__) cho các điểm khác biệt chung 32/64 hoặc __arm__, __aarch64__ (arm64), __i386__ (x86) và __x86_64__ cho các kiến trúc cụ thể mà Android hỗ trợ.

Bạn sẽ cần phải điều chỉnh chuỗi định dạng cho các hàm giống như printf hoặc scanf, vì thông số định dạng truyền thống không cho phép bạn chỉ định kiểu 64 bit theo cách chính xác cho cả thiết bị 32 bit và 64 bit. Macro PRISCN trong <inttypes.h> giải quyết vấn đề này, PRIxPTRSCNxPTR để ghi/đọc con trỏ thập lục phân và PRId64 cùng SCNd64 để ghi/đọc các giá trị 64 bit theo cách di động.

Khi chuyển đổi, bạn có thể cần phải sử dụng 1ULL để có được hằng số 64 bit để chuyển đổi thay vì sử dụng 1 (vốn chỉ 32 bit).

Dùng Android App Bundle để hạn chế việc gia tăng kích thước

Việc thêm tính năng hỗ trợ kiến trúc 64 bit vào ứng dụng có thể làm kích thước APK tăng lên. Bạn nên tận dụng tính năng Android App Bundle để giảm thiểu tác động đến kích thước từ cả mã gốc 32 và 64 bit trong cùng một tệp APK.

Nhà phát triển trò chơi

3 công cụ được dùng nhiều nhất hiện hỗ trợ 64 bit:

 • Unreal kể từ năm 2015
 • Cocos2d kể từ năm 2015
 • Unity kể từ năm 2018

Nhà phát triển Unity

Nâng cấp lên các phiên bản có tính khả thi cao

Unity hỗ trợ 64 bit với các phiên bản 2018.22017.4.16.

Nếu bạn đang dùng phiên bản Unity không hỗ trợ 64 bit, hãy xác định xem bạn muốn nâng cấp lên phiên bản nào rồi làm theo hướng dẫn mà Unity cung cấp để di chuyển môi trường, đảm bảo ứng dụng được nâng cấp lên phiên bản có thể tạo thư viện 64 bit. Theo đề xuất của Unity, bạn nên dùng các tính năng và bản cập nhật mới nhất bằng cách nâng cấp lên phiên bản LTS mới nhất của trình chỉnh sửa này.

Sau đây là biểu đồ trình bày các phiên bản Unity và việc bạn nên làm:

Phiên bản Unity Phiên bản có hỗ trợ 64 bit? Hành động đề xuất

2020.x

✔️

Đảm bảo rằng các chế độ cài đặt bản dựng xuất ra thư viện 64 bit.

2019.x

✔️

Đảm bảo rằng các chế độ cài đặt bản dựng xuất ra thư viện 64 bit.

2018.4 (LTS)

✔️

Đảm bảo rằng các chế độ cài đặt bản dựng xuất ra thư viện 64 bit.

2018.3

✔️

Đảm bảo rằng các chế độ cài đặt bản dựng xuất ra thư viện 64 bit.

2018.2

✔️

Đảm bảo rằng các chế độ cài đặt bản dựng xuất ra thư viện 64 bit.

2018.1

Có tính năng hỗ trợ thử nghiệm 64 bit.

2017.4 (LTS)

✔️

Được hỗ trợ kể từ 2017.4.16. Đảm bảo rằng các chế độ cài đặt bản dựng xuất ra thư viện 64 bit.

2017.3

✖️

Nâng cấp lên phiên bản hỗ trợ 64 bit.

2017.2

✖️

Nâng cấp lên phiên bản hỗ trợ 64 bit.

2017.1

✖️

Nâng cấp lên phiên bản hỗ trợ 64 bit.

<=5.6

✖️

Nâng cấp lên phiên bản hỗ trợ 64 bit.

Thay đổi chế độ cài đặt bản dựng để xuất ra thư viện 64 bit

Nếu đang sử dụng phiên bản Unity hỗ trợ thư viện Android 64 bit, bạn có thể tạo phiên bản ứng dụng 64 bit bằng cách điều chỉnh chế độ cài đặt bản dựng. Sử dụng phần phụ trợ IL2CPP làm Phần phụ trợ tập lệnh. Để thiết lập dự án Unity nhằm xây dựng kiến trúc 64 bit, hãy làm như sau:

 1. Chuyển đến phần Build Settings (Cài đặt bản dựng) và đảm bảo rằng bạn đang xây dựng cho Android bằng cách xác minh rằng biểu tượng Unity nằm bên cạnh Android trong Platform (Nền tảng).
  1. Nếu biểu tượng Unity không ở bên cạnh nền tảng Android, hãy chọn Android rồi nhấp vào Switch Platform (Chuyển nền tảng).
 2. Nhấp vào Player Settings (Cài đặt trình phát).

  Phần Player Settings (Cài đặt trình phát) trong Unity

 3. Chuyển đến Player Settings Panel > Settings for Android > Other settings > Configuration (Bảng cài đặt trình phát > Cài đặt cho Android > Cài đặt khác > Cấu hình)

 4. Đặt Scripting Backend (Phần phụ trợ tập lệnh) thành IL2CPP.

 5. Chọn hộp đánh dấu Target Architecture > ARM64 (Kiến trúc mục tiêu > ARM64).

  đặt target architectures (kiến trúc mục tiêu) trong Unity

 6. Tạo bản dựng như bình thường!

Xin lưu ý rằng nếu muốn xây dựng cho ARM64, bạn phải tạo riêng tất cả nội dung cho nền tảng đó. Hãy làm theo hướng dẫn của Unity để giảm kích thước tệp APK, đồng thời cân nhắc tận dụng tính năng Android App Bundle để giúp giảm mức tăng kích thước này.

Nhiều tệp APK và tuân thủ 64 bit

Nếu bạn đang sử dụng tính năng hỗ trợ nhiều tệp APK của Google Play để phát hành ứng dụng, hãy lưu ý rằng việc tuân thủ yêu cầu 64 bit sẽ được đánh giá ở cấp độ bản phát hành. Tuy nhiên, yêu cầu về phiên bản 64 bit không áp dụng cho các tệp APK hoặc gói ứng dụng không được phân phối cho thiết bị chạy Android 9 Pie trở lên.

Nếu một trong các tệp APK được đánh dấu là không tuân thủ nhưng đó lại là phiên bản cũ hơn và không thể đưa vào trạng thái tuân thủ, thì bạn nên thực hiện chiến lược thêm thuộc tính maxSdkVersion="27" trong phần tử uses-sdk ở tệp kê khai của tệp APK đó. Tệp APK này không được phân phối cho thiết bị chạy Android 9 Pie trở lên và không còn cản trở việc tuân thủ nữa.

RenderScript và tuân thủ 64 bit

Nếu ứng dụng sử dụng RenderScript và được xây dựng bằng các công cụ Android phiên bản cũ hơn, thì bạn có thể thấy các vấn đề về tuân thủ 64 bit của ứng dụng. Với các công cụ tạo trước phiên bản 21.0.0, trình biên dịch có thể tạo mã bit vào tệp .bc bên ngoài. Các tệp .bc cũ này không còn được hỗ trợ cho kiến trúc 64 bit, do đó, việc tệp này có trong tệp APK sẽ gây ra sự cố tuân thủ.

Để khắc phục vấn đề này, hãy xoá mọi tệp .bc trong dự án, nâng cấp môi trường lên build-tools-21.0.0 trở lên rồi đặt renderscriptTargetApi trong Android Studio thành 21 trở lên để yêu cầu trình biên dịch không phát hành tệp .bc. Sau đó, hãy tạo lại ứng dụng, kiểm tra các tệp .bc rồi tải lên Play Console.

Kiểm thử ứng dụng trên phần cứng 64 bit

Phiên bản 64 bit của ứng dụng phải có cùng bộ tính năng và chất lượng giống như phiên bản 32 bit. Hãy kiểm thử ứng dụng để đảm bảo rằng người dùng sử dụng các thiết bị 64 bit mới nhất có trải nghiệm tốt với ứng dụng của bạn.

Thiết bị chỉ hỗ trợ 64 bit

Bất cứ khi nào có thể, bạn nên kiểm thử ứng dụng của mình trong môi trường nghiêm ngặt chỉ hỗ trợ 64 bit bằng cách sử dụng một trong các phương án sau:

Google Pixel với hình ảnh hệ thống chỉ hỗ trợ 64 bit

Để tạo điều kiện cho việc phát triển và kiểm thử ứng dụng, chúng tôi cung cấp hình ảnh hệ thống đặc biệt với môi trường nghiêm ngặt chỉ hỗ trợ 64 bit cho một số thiết bị Pixel. Những hình ảnh chỉ 64 bit này được cung cấp đồng thời với hình ảnh hệ thống ban đầu tiêu chuẩn cho các bản thử nghiệm của Android.

Android 14 (Bản dùng thử cho nhà phát triển)

Để có hình ảnh chỉ hỗ trợ 64 bit cho Android 14, hãy xem phần về hình ảnh chỉ hỗ trợ 64 bit trên trang tải xuống.

Tương tự như hình ảnh hệ thống ban đầu, bạn có thể cài đặt ROM hình ảnh chỉ hỗ trợ 64 bit của Android 14 cho thiết bị bằng Android Flash Tool hoặc cài đặt ROM cho thiết bị theo cách thủ công.

Android 13 (QPR2 Beta 3.1)

Để có hình ảnh chỉ hỗ trợ 64 bit cho Bản phát hành nền tảng quý 2 của Android 13, hãy xem phần về hình ảnh chỉ hỗ trợ 64 bit trên trang nội dung đã tải xuống.

Tương tự như hình ảnh hệ thống gốc, bạn có thể cài đặt ROM hình ảnh chỉ hỗ trợ 64 bit cho Android 13 vào thiết bị của mình bằng cách sử dụng Android Flash Tool hoặc cài đặt ROM cho thiết bị theo cách thủ công.

Trình mô phỏng Android

Kể từ Android 12 (API cấp 31), hình ảnh hệ thống của Trình mô phỏng Android chỉ hỗ trợ phiên bản 64 bit. Tạo Thiết bị Android ảo (AVD) bằng hình ảnh hệ thống Android 12 (API cấp 31) trở lên để có được một môi trường nghiêm ngặt chỉ hỗ trợ 64 bit phục vụ mục đích kiểm thử ứng dụng.

Lựa chọn khác về thiết bị

Nếu bạn không có một trong những thiết bị này hoặc không thể sử dụng Trình mô phỏng Android, thì lựa chọn tốt nhất tiếp theo là sử dụng một thiết bị hỗ trợ 64 bit, chẳng hạn như Google Pixel hoặc các thiết bị hàng đầu khác gần đây của các nhà sản xuất khác.

Cài đặt và kiểm thử ứng dụng

Cách dễ nhất để kiểm thử tệp APK là cài đặt ứng dụng bằng Cầu gỡ lỗi Android (adb). Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể cung cấp --abi dưới dạng một tham số để cho biết cần cài đặt thư viện nào vào thiết bị. Thao tác này sẽ chỉ cài đặt ứng dụng đó cùng với các thư viện 64 bit trên thiết bị.

:: Command Line
# A successful install:
> adb install --abi armeabi-v7a YOUR_APK_FILE.apk
Success

# If your APK does not have the 64-bit libraries:
> adb install --abi arm64-v8a YOUR_APK_FILE.apk
adb: failed to install YOUR_APK_FILE.apk: Failure [INSTALL_FAILED_NO_MATCHING_ABIS: Failed to extract native libraries, res=-113]

# If your device does not support 64-bit, an emulator, for example:
> adb install --abi arm64-v8a YOUR_APK_FILE.apk
ABI arm64-v8a not supported on this device

Sau khi cài đặt thành công, hãy kiểm thử ứng dụng như bình thường để đảm bảo chất lượng giống như phiên bản 32 bit.

Kiểm tra để tìm các vấn đề đã biết về khả năng tương thích

Khi kiểm thử, hãy kiểm tra ứng dụng để tìm các vấn đề sau đây ảnh hưởng đến ứng dụng đang chạy trên thiết bị 64 bit. Ngay cả khi ứng dụng của bạn không phụ thuộc trực tiếp vào thư viện bị ảnh hưởng, thư viện và SDK của bên thứ ba trong các phần phụ thuộc của ứng dụng vẫn có thể bị ảnh hưởng.

SoLoader

Nếu bạn đang dùng SDK trình tải mã gốc SoLoader, hãy cập nhật lên phiên bản 0.10.4 trở lên. Nếu ứng dụng của bạn dùng các SDK phụ thuộc vào SoLoader, hãy nhớ cập nhật lên phiên bản ổn định mới nhất của các SDK bị ảnh hưởng.

SoLoader v0.9.0 trở xuống giả định rằng các thư viện hệ thống có trong /vendor/lib:/system/lib. Lỗi này không thể quan sát được trong các thiết bị như Pixel 7, nơi có đường dẫn đó, nhưng giả định này gây ra sự cố trong các thiết bị chỉ có thư viện hệ thống trong /vendor/lib64:/system/lib64.

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục vấn đề này và các vấn đề khác do SoLoader gây ra, hãy xem câu trả lời tương ứng trong Trung tâm trợ giúp của Google.

OpenSSL

Nếu bạn đang dùng thư viện OpenSSL, hãy cập nhật lên OpenSSL 1.1.1i trở lên. Nếu ứng dụng của bạn dùng các SDK cung cấp khả năng giao tiếp bằng HTTPS hoặc các SDK khác phụ thuộc vào OpenSSL, hãy nhớ cập nhật lên phiên bản mới nhất của SDK sử dụng phiên bản OpenSSL mới hơn. Hãy liên hệ với nhà cung cấp SDK nếu SDK không có sẵn.

Chức năng ARMv8.3 PAC đảm bảo tính toàn vẹn của luồng điều khiển hỗ trợ phần cứng bằng cách xác thực con trỏ trong thời gian chạy. Các phiên bản cũ của OpenSSL sử dụng chức năng này không đúng cách, gây ra sự cố trong thời gian chạy trên tất cả các thiết bị có bộ xử lý dựa trên ARMv8.3a trở lên.

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục vấn đề này và các vấn đề khác do OpenSSL gây ra, hãy xem câu trả lời tương ứng trong Trung tâm trợ giúp của Google.

BTI

ARMv8.5 trở lên sử dụng Hướng dẫn mục tiêu nhánh (BTI) để giúp bảo vệ khỏi các cuộc tấn công JOP. Các phiên bản cũ của SDK làm rối (phân chia thành các nhánh ngẫu nhiên của thư viện được tạo bằng BTI) có thể khiến ứng dụng gặp sự cố. Vì hướng dẫn được mã hoá dưới dạng HINT, nên bạn không thể quan sát lỗi này trên các thiết bị không hỗ trợ BTI.

Phát hành

Khi thấy ứng dụng đã sẵn sàng, hãy phát hành như bình thường. Như thường lệ, hãy tiếp tục làm theo các phương pháp hay nhất để triển khai ứng dụng. Bạn nên tận dụng các kênh kiểm thử khép kín để phát hành cho số lượng người dùng có giới hạn, nhằm đảm bảo chất lượng của ứng dụng được nhất quán.

Khi ra mắt một bản cập nhật lớn, hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm thử kỹ lưỡng trên các thiết bị hỗ trợ 64 bit trước khi phát hành cho thêm nhiều đối tượng.