Đánh giá trò chơi của bạn theo các yêu cầu về tính liên tục

Bạn có thể sử dụng các trường hợp thử nghiệm bên dưới để xem trò chơi của mình có đáp ứng các yêu cầu về tính liên tục của chúng tôi đối với những trường hợp khác nhau hay không. Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ bao quát mọi trường hợp. Tài liệu này có thể sẽ được cập nhật trong tương lai.

Điều kiện tiên quyết đối với những tình huống này là Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 2 phải được tích hợp vào cả phiên bản trò chơi trên Android lẫn phiên bản trò chơi trong Google Play Games trên máy tính. Bạn cần di chuyển trò chơi của mình sang phiên bản 2, ngay cả khi bạn đang sử dụng phiên bản 1. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ trò chơi của Play v1 và v2 cùng nhau.

Mỗi tình huống dưới đây sẽ được trình bày chi tiết thành các bước giả lập tình huống và kết quả dự kiến cho bước cụ thể.

1. Khôi phục tiến trình của người dùng mới từ thiết bị di động sang Google Play Games trên máy tính

Trong trường hợp này, một người chơi mới bắt đầu mở trò chơi của bạn, sau đó tiến trình của họ sẽ tự động được khôi phục qua mã nhận dạng của họ cho Dịch vụ trò chơi của Google Play trên cả thiết bị di động và Google Play Games trên máy tính.

Mục tiêu: Người chơi mới có thể chuyển đổi liền mạch tiến trình của họ từ thiết bị di động sang máy tính.

Các bước Kết quả mong đợi
1. Mở trò chơi trên thiết bị di động.

2. Tích luỹ đủ tiến trình cho đến khi trò chơi được lưu vào đám mây và tiến trình được liên kết với mã nhận dạng người chơi.

3. Tải lại trò chơi xuống một thiết bị di động thứ hai và chọn cùng một hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Google Play ở bước 1 khi bộ chọn tài khoản Dịch vụ trò chơi của Google Play bật lên.

4. Trên ứng dụng của Google Play Games trên máy tính, hãy đăng nhập bằng hồ sơ của bạn trong Bước 1 và mở trò chơi.
1. Quá trình thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play bắt đầu hoặc hồ sơ tự động đăng nhập (tuỳ thuộc vào việc người chơi đã định cấu hình hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Google Play hay chưa và liệu họ đã bật chế độ tự động đăng nhập hay chưa).

3. Tiến trình từ bước 2 sẽ được tự động khôi phục.

4. Tiến trình từ bước 2 sẽ được tự động khôi phục.

2. Khôi phục tiến trình của người dùng hiện tại từ thiết bị di động sang Google Play Games trên máy tính

Trong trường hợp này, một người chơi hiện tại (tức là một người chơi đã tải trò chơi xuống thiết bị của mình và cập nhật lên phiên bản mới có tích hợp Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 2) sẽ tự động khôi phục tiến trình chơi thông qua mã nhận dạng Dịch vụ trò chơi của Google Play trên cả thiết bị di động và Google Play Games trên máy tính.

Mục tiêu: Người chơi hiện tại có thể chuyển liền mạch tiến trình của mình trên thiết bị di động sang máy tính.

Các bước Kết quả mong đợi
1. Tải xuống và mở phiên bản cũ của trò chơi trên thiết bị di động chưa tích hợp Dịch vụ trò chơi của Google Play v2.

2. Tiến triển một chút trong trò chơi.

3. Đóng trò chơi, nâng cấp lên phiên bản trò chơi mới trên thiết bị di động có tích hợp Dịch vụ trò chơi của Google Play v2, mở trò chơi đó và đăng nhập hoặc tạo một tài khoản mới. Tích luỹ đủ tiến trình cho đến khi trò chơi được lưu vào đám mây và tiến trình được liên kết với mã nhận dạng người chơi.

4. Xoá trò chơi trên thiết bị di động.

5. Tải lại trò chơi xuống thiết bị di động và chọn cùng một hồ sơ ở bước 3.

6. Trên ứng dụng Google Play Games trên máy tính, hãy đăng nhập bằng hồ sơ của bạn trong Bước 3 và mở trò chơi.
3. Quá trình thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play bắt đầu HOẶC hồ sơ được tự động đăng nhập (tuỳ thuộc vào việc người chơi đã định cấu hình hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Google Play hay chưa và đã bật chế độ tự động đăng nhập hay chưa).

5. Tiến trình từ bước 4 sẽ được tự động khôi phục.

6. Tiến trình từ bước 4 sẽ được tự động khôi phục.

3. Khôi phục tiến trình của người dùng Google Play Games trên máy tính sang thiết bị di động

Điều này tương tự như 2 trường hợp trước, nhưng thay vào đó, người chơi bắt đầu trên Google Play Games trên máy tính và chuyển sang thiết bị di động. Bản dựng Android trên máy tính và bản dựng dành cho thiết bị di động của bạn phải hoạt động giống nhau về Dịch vụ trò chơi của Google Play và tính năng lưu vào đám mây.

Mục tiêu: Những người chơi tải trò chơi của bạn xuống từ Google Play Games trên máy tính lúc ban đầu có thể chuyển liền mạch tiến trình của họ sang thiết bị di động.

Các bước Kết quả mong đợi
1. Mở trò chơi trong Google Play Games trên máy tính.

2. Tích luỹ đủ tiến trình cho đến khi trò chơi được lưu vào đám mây và tiến trình được liên kết với mã nhận dạng người chơi.

3. Trên thiết bị di động, hãy đăng nhập bằng hồ sơ của bạn trong Bước 1 và mở trò chơi.
3. Tiến trình từ bước 2 sẽ được tự động khôi phục.

4. Khôi phục tiến trình của người dùng ban đầu đã từ chối đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Google Play trên thiết bị di động

Bước này xác nhận rằng nếu lần đầu người chơi từ chối việc tạo/đăng nhập bằng hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Google Play trên thiết bị di động, thì họ vẫn có thể chọn tham gia lưu vào đám mây trong tương lai.

Mục tiêu: Người chơi trì hoãn việc đăng ký Dịch vụ trò chơi của Google Play có thể đăng ký trong tương lai và dự kiến có hành vi giống như những người đăng ký trong lần nhắc đầu tiên.

Các bước Kết quả mong đợi
1. Đảm bảo không có hồ sơ nào đăng nhập vào trò chơi trong phần cài đặt Dịch vụ trò chơi của Google Play.

2. Mở trò chơi trên thiết bị di động (đảm bảo không đăng nhập vào bất kỳ hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Google Play nào).

3. Tiến triển một chút trong trò chơi.

4. Đóng và mở lại trò chơi, trong cửa sổ bộ chọn tài khoản Dịch vụ trò chơi của Google Play bật lên, hãy chọn một hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Google Play trên thiết bị.

5. Tích luỹ đủ tiến trình cho đến khi trò chơi được lưu vào đám mây và tiến trình được liên kết với mã nhận dạng người chơi.

6. Xoá trò chơi trên thiết bị di động.

7. Tải lại trò chơi xuống thiết bị di động và chọn cùng một hồ sơ ở bước 4.
7. Tiến trình của tài khoản đã được khôi phục.

Trường hợp này liên quan đến yêu cầu theo dõi tiến trình của người chơi bằng một mã nhận dạng cho Dịch vụ trò chơi của Google Play, ngay cả khi đăng nhập vào nhiều hệ thống danh tính. Điều này cũng khẳng định rằng nếu trò chơi của bạn sử dụng các giải pháp danh tính khác, thì mã nhận dạng cho Dịch vụ trò chơi của Google Play sẽ được liên kết với các giải pháp này để người chơi không phải khôi phục thông tin đăng nhập của họ theo cách thủ công khi sử dụng thiết bị mới. Để biết thêm thông tin về yêu cầu này, hãy xem các yêu cầu về tính liên tục.

Mục tiêu: Người chơi đã đăng nhập vào hệ thống nhận dạng hiện có của trò chơi có thể chuyển liền mạch tiến trình và tài khoản của mình giữa thiết bị di động và Google Play Games trên máy tính mà không cần đăng nhập trên từng nền tảng.

Các bước Kết quả mong đợi
1. Đảm bảo không có hồ sơ nào đăng nhập vào trò chơi trong phần cài đặt Dịch vụ trò chơi của Google Play.

2. Mở trò chơi trên thiết bị di động (đảm bảo không đăng nhập vào bất kỳ hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Google Play nào).

3. Tiến triển một chút trong trò chơi.

4. Liên kết tiến trình chơi hiện tại với một tài khoản không phải Dịch vụ trò chơi của Google Play thuộc hệ thống danh tính hiện có.

5. Đóng rồi mở lại trò chơi.

6. Đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Google Play lúc mở lại trò chơi bằng hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Google Play chưa được liên kết với tài khoản nào trong trò chơi này.

7. Tích luỹ đủ tiến trình cho đến khi trò chơi được lưu vào đám mây và tiến trình được liên kết với mã nhận dạng người chơi.

8. Xoá trò chơi trên thiết bị di động.

9. Tải lại trò chơi trên thiết bị di động, mở trò chơi rồi chọn cùng một hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Play ở bước 6.
9. Tiến trình của tài khoản sẽ được khôi phục từ bước 7 và hệ thống danh tính đăng nhập ở bước 4 sẽ được đăng nhập tự động.

6. Giải quyết xung đột tài khoản trên thiết bị di động

Chúng tôi yêu cầu khi có xung đột về tiến trình (người chơi đăng nhập bằng Dịch vụ trò chơi của Google Play và nền tảng danh tính khác), bạn nên giải quyết theo cách mà người chơi của bạn có thể mong đợi và hiểu được. Chẳng hạn như có thể hỏi người chơi muốn chơi bằng tài khoản nào, ưu tiên tiến trình cục bộ hay hợp nhất tiến trình. Điều này xảy ra khi người chơi đăng nhập bằng Dịch vụ trò chơi của Google Play, sau đó đăng nhập bằng một hệ thống danh tính khác được liên kết với một hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Google Play khác. Vì mỗi nhà phát triển có thể chọn triển khai phương thức này theo một cách riêng, nên chúng tôi không liệt kê các bước/hành vi dự kiến bên dưới. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nêu rõ yêu cầu tại đây khi lên kế hoạch triển khai. Để biết thêm thông tin về yêu cầu này, hãy xem yêu cầu về tính liên tục.

Mục tiêu: Người chơi bắt đầu với một hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Google Play, sau đó đăng nhập bằng tài khoản trong trò chơi được liên kết với một hồ sơ Dịch vụ trò chơi của Google Play khác, có thể giải quyết vấn đề quản lý tài khoản của mình theo cách mà họ có thể dự đoán được. Chẳng hạn như người chơi cho biết rõ ràng rằng họ muốn duy trì hoặc liên kết tài khoản nào với tài khoản Dịch vụ trò chơi của Google Play.