Cài đặt Defold và định cấu hình dự án cho Android

Hướng dẫn này bao gồm các bước sau:

  • Chọn một phiên bản của Defold
  • Tải và cài đặt Defold
  • Tạo dự án mới bằng mẫu dành cho thiết bị di động
  • Định cấu hình các chế độ cài đặt dự án Defold cụ thể dành cho Android

Chọn một phiên bản

Sử dụng bản phát hành ổn định mới nhất của Defold khi có thể. Để phát triển Android, hãy sử dụng phiên bản 1.2.181 trở lên.

Tải và chạy Defold

Truy cập trang tải Defold xuống để tải công cụ phát triển trò chơi (game engine) xuống cho môi trường mà bạn mong muốn.

Defold được phân phối dưới dạng một ứng dụng độc lập. Ứng dụng này không yêu cầu quá trình cài đặt; sau khi giải nén tệp lưu trữ tải xuống, bạn có thể chạy ngay trên đó.

Tạo một dự án bằng mẫu trò chơi dành cho thiết bị di động

Defold có nhiều mẫu dự án mà bạn có thể sử dụng khi tạo dự án mới. Mẫu Mobile Game (Trò chơi trên thiết bị di động) rất hữu ích khi tạo dự án cho Android. Việc chọn mẫu này sẽ tự động tạo các tệp biểu tượng ứng dụng giữ chỗ và định cấu hình các chế độ cài đặt kích thước, chế độ cài đặt hướng và các điều kiện ràng buộc đầu vào.

Để tạo dự án mới bằng mẫu Mobile Game, hãy làm như sau:

  1. Chạy Defold editor (Trình chỉnh sửa Defold).
  2. Nhấp vào New Project (Dự án mới) và đảm bảo bạn đã chọn thẻ From Template (Từ mẫu).
  3. Chọn mẫu Mobile Game (Trò chơi dành cho thiết bị di động) trong danh sách.
  4. Chỉ định tên và vị trí cho dự án mới.
  5. Nhấp vào Create New Project (Tạo dự án mới).
Chọn mẫu Mobile Game (Trò chơi dành cho thiết bị di động) trong dự án mới
Hình 1. Chọn mẫu Mobile Game (Trò chơi dành cho thiết bị di động) khi tạo dự án mới

Định cấu hình dự án cho Android

Defold hỗ trợ một số chế độ cài đặt riêng trên Android dành cho dự án Defold.

  • Để truy cập các chế độ cài đặt này: trong trình chỉnh sửa Defold, hãy mở tệp game.project rồi cuộn xuống phần Android.
Phần Android trong chế độ cài đặt dự án Defold
Hình 2. Các chế độ cài đặt dự án dành cho dự án Defold

Các chế độ cài đặt cụ thể của dự án có vai trò quan trọng đối với Android được nhóm thành các danh mục sau:

Biểu tượng ứng dụng

Trường App icon (Biểu tượng ứng dụng): Chỉ định tệp biểu tượng ứng dụng. Tệp biểu tượng phải ở định dạng PNG và khớp với kích thước pixel được biểu thị trong tên trường.

Thông tin về gói

Version Code (Mã phiên bản): Chỉ định mã phiên bản gói. Google Play yêu cầu một mã phiên bản duy nhất cho mỗi lần gửi gói. Nếu bạn cố gắng sử dụng mã phiên bản thấp hơn mã phiên bản đã gửi trước đó, thì sẽ xảy ra lỗi.

Minimum Sdk Version (Phiên bản SDK tối thiểu): Xác định cấp độ API Android tối thiểu được dự án của bạn hỗ trợ.

Target Sdk Version (Phiên bản SDK mục tiêu): Xác định cấp độ API của SDK Android dùng để tạo và xuất dự án. Hãy đảm bảo giá trị này tuân thủ các yêu cầu về API mục tiêu của Google Play.

Package (Gói): Chỉ định giá trị nhận dạng gói của ứng dụng. Giá trị này phải khớp với giá trị nhận dạng gói được tạo trong Google Play Console.

Manifest setting (Cài đặt tệp kê khai): Chỉ định tệp AndroidManifest.xml sẽ được dùng để tạo tệp kê khai ứng dụng. Defold sẽ tự động tạo một tệp kê khai mặc định cho chế độ cài đặt này và điền các giá trị lấy từ chế độ cài đặt dự án.

Chế độ cài đặt khác

Immersive Mode (Chế độ chìm): Nếu được chọn, tuỳ chọn này sẽ ẩn các thanh điều hướng và trạng thái khi ứng dụng đang hoạt động.

Debuggable (Có thể gỡ lỗi): Nếu được chọn, tuỳ chọn này sẽ đặt giá trị cho trường android:debuggable trong tệp kê khai Android trong quá trình xuất.

Tài nguyên khác