Xuất bản trò chơi bằng Android App Bundle trong Cocos Creator

Android App Bundle là định dạng xuất bản chứa toàn bộ tài nguyên và đoạn mã đã biên dịch của ứng dụng, đồng thời trì hoãn việc tạo tệp APK và đăng nhập vào Google Play.

Google Play sử dụng gói ứng dụng của bạn để tạo và phân phát tệp APK được tối ưu hoá cho từng cấu hình thiết bị. Do đó, chỉ đoạn mã và tài nguyên cần thiết cho một thiết bị cụ thể mới được tải xuống để chạy ứng dụng của bạn. Bạn không còn phải xây dựng, ký và quản lý nhiều tệp APK để tối ưu hoá khả năng hỗ trợ cho nhiều thiết bị, đồng thời người dùng sẽ nhận được các tệp tải xuống nhỏ hơn và được tối ưu hoá nhiều hơn.

Cách xuất bản trò chơi ở định dạng AAB

Trong Cocos Creator, bạn chỉ cần đánh dấu chọn Generate App Bundle (Google Play) (Tạo gói ứng dụng (Google Play)) trong bảng điều khiển Bản dựng Android. Sau đó, trò chơi của bạn sẽ được xuất bản ở định dạng AAB. abb.png