Ghi màn hình

Bạn có thể ghi video và âm thanh qua Trình mô phỏng Android rồi lưu bản ghi vào một tệp WebM hoặc tệp GIF động.

Các nút điều khiển chế độ ghi màn hình nằm trên thẻ Record and Playback (Ghi và phát) trong cửa sổ Extended Controls (Chế độ điều khiển mở rộng).

Mẹo: Bạn có thể mở các chế độ điều khiển ghi màn hình bằng cách nhấn tổ hợp phím Control + Shift + R (Command + Shift + R trên macOS).

Để bắt đầu ghi màn hình, hãy nhấp vào nút Start recording (Bắt đầu ghi) trong thẻ Record and Playback (Ghi và phát). Để dừng ghi, hãy nhấp vào Stop recording (Dừng ghi).

Các nút điều khiển để phát và lưu video đã ghi nằm ở cuối thẻ Record and Playback (Ghi và phát). Để lưu video, hãy chọn WebM hoặc GIF trong trình đơn ở cuối thẻ rồi nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể ghi và lưu bản ghi màn hình qua trình mô phỏng bằng cách sử dụng lệnh sau trên dòng lệnh:

adb emu screenrecord start --time-limit 10 [path to save video]/sample_video.webm