Xem các tệp trên thiết bị bằng Trình khám phá tệp trên thiết bị

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trình khám phá tệp trên thiết bị cho phép bạn xem, sao chép và xóa tệp trên một thiết bị Android. Điều này sẽ hữu ích khi bạn kiểm tra các tệp do ứng dụng của bạn tạo hoặc khi bạn muốn chuyển các tệp sang và từ một thiết bị.

Để làm việc với hệ thống tệp của thiết bị, hãy tiến hành như sau:

  1. Nhấp vào Xem > Công cụ Windows > Trình khám phá tệp trên thiết bị hoặc nhấp vào Trình khám phá tệp trên thiết bị trong thanh cửa sổ công cụ để mở Trình khám phá tệp trên thiết bị.
  2. Chọn một thiết bị trong danh sách thả xuống.
  3. Tương tác với nội dung trên thiết bị trong cửa sổ trình khám phá tệp. Nhấp chuột phải vào một tệp hoặc thư mục để tạo tệp hoặc thư mục mới, lưu tệp hoặc thư mục đã chọn vào máy bạn, tải lên, xóa hoặc đồng bộ hóa. Nhấp đúp vào một tệp để mở tệp đó trong Android Studio.

    Android Studio lưu các tệp bạn mở theo cách này trong một thư mục tạm thời ngoài dự án của bạn. Nếu bạn thực hiện sửa đổi đối với một tệp mà bạn đã mở bằng Trình khám phá tệp trên thiết bị, và muốn lưu lại những thay đổi đó vào thiết bị, thì bạn phải tải phiên bản đã sửa đổi của tệp đó lên thiết bị theo cách thủ công.

Hình 1. Cửa sổ công cụ Trình khám phá tệp trên thiết bị

Khi khám phá các tệp trên một thiết bị, các thư mục sau đây đặc biệt hữu ích:

data/data/app_name/
Chứa các tệp dữ liệu dành cho ứng dụng của bạn lưu trữ trên bộ nhớ trong
sdcard/
Chứa các tệp người dùng được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài của người dùng (hình ảnh, v.v.)

Lưu ý: Không phải tất cả các tệp trên thiết bị phần cứng đều hiển thị trong Trình khám phá tệp trên thiết bị. Ví dụ: trong thư mục data/data/, các mục tương ứng với các ứng dụng trên thiết bị không thể gỡ lỗi được sẽ không thể mở rộng trong Trình khám phá tệp trên thiết bị.