Poznaj Android Studio

Android Studio to oficjalne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) do tworzenia aplikacji na Androida. Android Studio, oparty na zaawansowanym edytorze kodu i narzędziach dla programistów z platformy IntelliJ IDEA , oferuje jeszcze więcej funkcji zwiększających produktywność podczas tworzenia aplikacji na Androida. Oto niektóre z nich:

 • Elastyczny system kompilacji oparty na Gradle
 • Szybki i bogaty w funkcje emulator
 • ujednolicone środowisko, w którym możesz tworzyć aplikacje na wszystkie urządzenia z Androidem;
 • Edytuj na żywo, aby w czasie rzeczywistym aktualizować pliki kompozycyjne w emulatorach i na urządzeniach fizycznych
 • Szablony kodu i integracja z GitHubem ułatwiają tworzenie wspólnych funkcji aplikacji i importowanie przykładowego kodu
 • Rozbudowane narzędzia i platformy do testowania
 • Połącz narzędzia, aby wykryć wydajność, łatwość obsługi, zgodność wersji i inne problemy.
 • Obsługa C++ i NDK
 • Wbudowana obsługa Google Cloud Platform ułatwiająca integrację Google Cloud Messaging z App Engine.

Ta strona zawiera wprowadzenie do podstawowych funkcji Android Studio. Podsumowanie najnowszych zmian znajdziesz w informacjach o wersji Android Studio.

Struktura projektu

Rysunek 1. pliki projektów w widoku projektu na Androidzie.

Każdy projekt w Android Studio zawiera co najmniej 1 moduł z plikami kodu źródłowego i plików zasobów. Typy modułów:

 • Moduły aplikacji na Androida
 • Moduły biblioteczne
 • Moduły Google App Engine

Domyślnie Android Studio wyświetla pliki projektu w widoku projektu Androida, jak widać na rysunku 1. Widok jest uporządkowany według modułów zapewniających szybki dostęp do kluczowych plików źródłowych projektu. Wszystkie pliki kompilacji są widoczne na najwyższym poziomie w sekcji Skrypty Gradle.

Każdy moduł aplikacji zawiera te foldery:

 • manifests: zawiera plik AndroidManifest.xml.
 • java: zawiera pliki kodu źródłowego Kotlin i Java, w tym kod testowy JUnit.
 • res: zawiera wszystkie zasoby, które nie są kodem, takie jak ciągi znaków interfejsu i obrazy mapy bitowej.

Struktura projektu Androida na dysku różni się od tej spłaszczonej reprezentacji. Aby zobaczyć rzeczywistą strukturę plików projektu, w menu Projekt wybierz Projekt zamiast Android.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie projektów.

System kompilacji Gradle

Android Studio wykorzystuje Gradle jako podstawę systemu kompilacji, a więcej możliwości związanych z Androidem zapewnia wtyczka Androida do obsługi Gradle. Ten system kompilacji działa jako zintegrowane narzędzie z menu Android Studio i niezależnie z wiersza poleceń. Dzięki funkcjom systemu kompilacji:

 • Dostosowywanie, konfigurowanie i rozszerzanie procesu kompilacji.
 • Utwórz wiele plików APK dla swojej aplikacji z różnymi funkcjami, używając tego samego projektu i modułów.
 • Ponowne wykorzystywanie kodu i zasobów w różnych zbiorach źródłowych.

Korzystając z elastyczności Gradle, możesz to osiągnąć bez zmieniania podstawowych plików źródłowych aplikacji.

Pliki kompilacji Android Studio mają nazwę build.gradle.kts, jeśli używasz Kotlin (zalecane), lub build.gradle, jeśli używasz Groovy. Są to zwykłe pliki tekstowe, które korzystają ze składni Kotlin lub Groovy, aby skonfigurować kompilację z elementami udostępnionymi przez wtyczkę Androida do obsługi Gradle. W każdym projekcie jest 1 plik kompilacji najwyższego poziomu dla całego projektu oraz osobne pliki kompilacji na poziomie modułów dla każdego modułu. Gdy zaimportujesz istniejący projekt, Android Studio automatycznie wygeneruje niezbędne pliki kompilacji.

Więcej informacji o systemie kompilacji i konfigurowaniu kompilacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie kompilacji.

Utwórz warianty

System kompilacji może pomóc w tworzeniu różnych wersji tej samej aplikacji w ramach 1 projektu. Przydaje się to, gdy masz zarówno wersję bezpłatną, jak i płatną swojej aplikacji albo chcesz udostępnić w Google Play wiele plików APK przeznaczonych na urządzenia o różnych konfiguracjach.

Więcej informacji o konfigurowaniu wariantów kompilacji znajdziesz w artykule na temat konfigurowania wariantów kompilacji.

obsługa wielu plików APK,

Obsługa wielu plików APK pozwala wydajnie tworzyć wiele plików APK na podstawie gęstości ekranu lub interfejsu ABI. Możesz na przykład utworzyć osobne pliki APK aplikacji dla gęstości ekranu hdpi i mdpi, uwzględniając je jako pojedynczy wariant i pozwolić im udostępniać testowe pliki APK, javac, dx i ustawienia ProGuard.

Więcej informacji o obsłudze wielu plików APK znajdziesz w artykule Tworzenie wielu plików APK.

Zmniejszanie zasobów

Zmniejszanie zasobów w Android Studio automatycznie usuwa nieużywane zasoby z zależności aplikacji w pakiecie i bibliotek. Jeśli na przykład Twoja aplikacja korzysta z Usług Google Play do uzyskiwania dostępu do funkcji Dysku Google i nie korzystasz obecnie z logowania przez Google, zmniejszanie zasobów może spowodować usunięcie różnych zasobów, które można rysować dla przycisków SignInButton.

Uwaga: zmniejszanie zasobów działa w połączeniu z narzędziami do ograniczania kodu, takimi jak ProGuard.

Więcej informacji o zmniejszaniu kodu i zasobów znajdziesz w artykule Zmniejszanie, zaciemnianie i optymalizowanie aplikacji.

Zarządzaj zależnościami

Zależności dotyczące projektu są określone za pomocą nazwy w skrypcie kompilacji na poziomie modułu. Gradle znajduje zależności i udostępnia je w kompilacji. W pliku build.gradle.kts możesz zadeklarować zależności modułów, zdalne zależności binarne oraz lokalne zależności binarne.

Android Studio domyślnie konfiguruje projekty tak, aby korzystały z Centralnego repozytorium Maven. Ta konfiguracja jest zawarta w pliku kompilacji najwyższego poziomu projektu.

Więcej informacji o konfigurowaniu zależności znajdziesz w artykule Dodawanie zależności kompilacji.

Narzędzia do debugowania i profilowania

Android Studio pomaga debugować i zwiększać wydajność kodu, w tym wbudowane narzędzia do debugowania i analizy wydajności.

Debugowanie wbudowane

Debugowanie wbudowane pozwala wzbogacić przewodniki kodu w widoku debugera o wbudowaną weryfikację odwołań, wyrażeń i wartości zmiennych.

Wbudowane dane debugowania obejmują:

 • Wbudowane wartości zmiennych
 • Obiekty, które odwołują się do wybranego obiektu
 • Zwracane wartości metod
 • Wyrażenia lambda i operatora
 • Wartości etykietki

Aby włączyć debugowanie wbudowane, w oknie Debugowanie kliknij kolejno Ustawienia i Pokaż wartości zmiennych w edytorze.

Profile wydajności

Android Studio udostępnia narzędzia do profilowania wydajności, które ułatwiają śledzenie wykorzystania pamięci i procesora przez aplikację, znajdowanie zlokalizowanych obiektów, lokalizowanie wycieków pamięci, optymalizowanie wydajności grafiki i analizowanie żądań sieciowych.

Aby korzystać z profili wydajności, gdy aplikacja działa na urządzeniu lub w emulatorze, otwórz program profilujący Androida, wybierając Widok > Okna narzędziowe > Profiler.

Więcej informacji o profilarkach wydajności znajdziesz w artykule Profilowanie wydajności aplikacji.

Zrzut stosu

Podczas profilowania wykorzystania pamięci w Android Studio możesz jednocześnie zainicjować czyszczenie pamięci i zrzucić stertę Javy do zrzutu stosu w pliku binarnym HPROF przeznaczonym dla Androida. Przeglądarka HPROF wyświetla klasy, instancje każdej klasy i drzewo referencyjne, które ułatwia śledzenie wykorzystania pamięci i wyszukiwanie wycieków pamięci.

Więcej informacji o pracy ze zrzutami stosu znajdziesz w artykule o rejestrowaniu zrzutu stosu.

Program profilujący pamięci

Za pomocą programu Memory Profiler możesz śledzić przydział pamięci i obserwować, gdzie są przydzielane obiekty podczas wykonywania określonych działań. Te przydziały pomagają zoptymalizować wydajność aplikacji i wykorzystanie pamięci przez dostosowanie wywołań metody związanych z tymi działaniami.

Informacje o śledzeniu i analizowaniu alokacji znajdziesz w artykule Wyświetlanie alokacji pamięci.

Dostęp do pliku danych

Narzędzia Android SDK, takie jak Systrace i Logcat, generują dane o wydajności i debugowania na potrzeby szczegółowej analizy aplikacji.

Aby wyświetlić dostępne wygenerowane pliki danych:

 1. Otwórz okno narzędzia Przechwytywanie.
 2. Na liście wygenerowanych plików kliknij dwukrotnie plik, aby wyświetlić dane.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pliki HPROF, aby przekonwertować je na format standardowy.
 4. Sprawdź format pliku wykorzystania pamięci RAM.

Inspekcje kodu

Po skompilowaniu programu Android Studio automatycznie przeprowadza skonfigurowane testy lint i inne inspekcje IDE, które ułatwiają identyfikowanie i korygowanie problemów z jakością strukturalną kodu.

Narzędzie Lint sprawdza pliki źródłowe projektu Androida pod kątem potencjalnych błędów i usprawnia optymalizację pod kątem poprawności, bezpieczeństwa, wydajności, łatwości obsługi i internacjonalizacji.

Rysunek 2. Wyniki inspekcji lint w Android Studio.

Oprócz kontroli lintowania Android Studio przeprowadza kontrolę kodu IntelliJ i weryfikuje adnotacje, aby usprawnić kodowanie.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o ulepszaniu kodu za pomocą sprawdzania linta.

Adnotacje w Android Studio

Android Studio obsługuje adnotacje do zmiennych, parametrów i wartości zwracanych, by ułatwić wykrywanie błędów, takich jak wyjątki od wskaźników null i konflikty typów zasobów.

Menedżer Android SDK w pakiecie z biblioteką adnotacji Jetpack w Repozytorium pomocy Androida udostępnia pakiet z Android Studio. Android Studio weryfikuje skonfigurowane adnotacje podczas inspekcji kodu.

Więcej informacji o adnotacjach na Androida znajdziesz w artykule Ulepszanie kontroli kodu za pomocą adnotacji.

Komunikaty logu

Gdy skompilujesz i uruchomisz aplikację w Android Studio, dane wyjściowe adb i komunikaty logu urządzenia będą widoczne w oknie Logcat.

Logowanie się na konto dewelopera

Zaloguj się na swoje konto dewelopera w Android Studio, aby uzyskać dostęp do dodatkowych narzędzi wymagających uwierzytelnienia, takich jak Firebase i Android Vitals w statystykach jakości aplikacji oraz Gemini w Android Studio. Logując się, zezwalasz tym narzędziom na wyświetlanie Twoich danych z usług Google i zarządzanie nimi.

Aby zalogować się na swoje konto dewelopera w Android Studio, kliknij ikonę profilu na końcu paska narzędzi. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby udostępnić IDE tylko uprawnienia wymagane dla każdej funkcji, którą chcesz włączyć. Jeśli jesteś już zalogowany, zarządzaj uprawnieniami, klikając Plik (Android Studio w systemie macOS) > Ustawienia > Narzędzia > Konta Google.