Bản phát hành AndroidX

Thư viện Jetpack được phân phối riêng biệt với Hệ điều hành Android nên các bản cập nhật thư viện có thể độc lập và thường xuyên hơn.

Các thư viện này tuân theo cách tạo phiên bản ngữ nghĩa nghiêm ngặt để đảm bảo khả năng tương thích nhị phân với trình tự liên phiên bản bổ sung của bản sửa đổi trước khi phát hành. Một chuỗi phiên bản (chẳng hạn như 1.0.1-beta02) chứa 3 số đại diện cho các cấp lớn, nhỏ và sửa lỗi. Phiên bản phát hành trước cũng có một hậu tố chỉ định giai đoạn trước khi phát hành (alpha, beta, bản phát hành dùng thử) và số bản sửa đổi (01, 02, v.v.).

Xin lưu ý rằng thư viện androidx được khuyến nghị (nhưng không bắt buộc) để duy trì khả năng tương thích với nguồn trên các phiên bản nhỏ. Lý do là việc cập nhật phiên bản lớn rõ ràng sẽ buộc phải di chuyển mọi cấu phần phần mềm phụ thuộc vào phiên bản lớn trước đó. Điều này làm gián đoạn quy trình làm việc của nhà phát triển.

Mỗi phiên bản của một thư viện đều trải qua 3 giai đoạn phát hành trước để trở thành bản phát hành ổn định. Sau đây là tiêu chí cho từng giai đoạn phát hành trước:

Alpha

 • Bản phát hành alpha hoạt động ổn định về mặt chức năng nhưng có thể tính năng chưa đầy đủ.
 • Khi bản phát hành đang ở giai đoạn alpha, các API có thể được thêm, xoá hoặc thay đổi.

Beta

 • Bản phát hành beta hoạt động ổn định về mặt chức năng và có giao diện API đầy đủ tính năng.
 • Các tệp này đã sẵn sàng để phát hành công khai nhưng có thể vẫn có lỗi.
 • Bản phát hành beta không thể sử dụng các tính năng thử nghiệm của trình biên dịch (chẳng hạn như @UseExperimental).
 • Phần phụ thuộc trên các thư viện khác phải là phiên bản beta, bản phát hành dùng thử (rc) hoặc ổn định (stable). Không cho phép phần phụ thuộc alpha.

Bản phát hành dùng thử (RC)

 • Bản phát hành dùng thử là một bản phát hành ổn định.
 • Bản phát hành này có thể chứa một số nội dung sửa lỗi ở phút chót.
 • Giao diện API của bản phát hành này đã hoàn thiện.
 • Phần phụ thuộc trên các thư viện khác được là phiên bản rc hoặc ổn định.

Một thư viện có thể có nhiều phiên bản cùng lúc. Mỗi phiên bản có một giai đoạn phát hành riêng. Ví dụ: mặc dù bản phát hành ổn định của androidx.activity có thể là 1.0.0, nhưng cũng có thể có một bản phát hành 1.1.0-beta02 và một bản phát hành 2.0.0-alpha01.

Hãy xem trang này để nắm được thông tin mới nhất về thư viện.

Trang ghi chú phát hành gần đây của AndroidX liệt kê các thư viện mới thay đổi gần đây. Kho lưu trữ Maven của Google cho thấy toàn bộ nhật ký phiên bản.

Hãy sử dụng bảng dưới đây để xem các phiên bản dùng thử và ổn định mới đây nhất của mọi thư viện AndroidX. Đường liên kết trên mỗi hàng sẽ đưa bạn đến ghi chú phát hành của thư viện. Trong ghi chú phát hành, bạn sẽ thấy:

 • Nhật ký theo trình tự của tất cả bản phát hành.
 • Một đoạn mã có nội dung khai báo phần phụ thuộc Gradle mặc định để sử dụng cấu phần phần mềm.
 • Đường liên kết đến các trang tham chiếu Kotlin và Java cho các gói trong mỗi cấu phần phần mềm.

Thư viện Jetpack

Một số thư viện AndroidX (như camera) có nhiều cấu phần phần mềm được duy trì riêng biệt. Các thư viện như vậy được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*). Hãy xem ghi chú phát hành để nắm được thông tin cập nhật phiên bản cho tất cả cấu phần phần mềm.

Mã nhận dạng nhóm Maven Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành Alpha
activity Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.6.1 - 1.7.0-beta01 1.8.0-alpha01
ads Ngày 22 tháng 1 năm 2020 - - - 1.0.0-alpha04
annotation (*) Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.6.0-dev01 - - -
appcompat Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.6.1 - - 1.7.0-alpha02
appsearch Ngày 24 tháng 8 năm 2022 - - - 1.1.0-alpha02
arch.core Ngày 8 tháng 2 năm 2023 2.1.0 2.2.0-rc01 - -
asynclayoutinflater Ngày 5 tháng 10 năm 2022 1.0.0 - - 1.1.0-alpha01
autofill Ngày 21 tháng 7 năm 2021 1.1.0 - 1.2.0-beta01 -
benchmark Ngày 11 tháng 1 năm 2023 1.1.1 - - 1.2.0-alpha09
biometric Ngày 21 tháng 9 năm 2022 1.1.0 - - 1.2.0-alpha05
browser Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.5.0 - - -
car-app Ngày 7 tháng 12 năm 2022 1.2.0 1.3.0-rc01 - -
camera (*) Ngày 25 tháng 1 năm 2023 1.2.1 - - 1.3.0-alpha03
cardview Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
collection Ngày 27 tháng 7 năm 2022 1.2.0 - - 1.3.0-alpha02
compose Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.2.0 - - 1.3.0-alpha02
compose.animation Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.3.3 - 1.4.0-beta01 -
compose.compiler Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.4.2 - - -
compose.foundation Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.3.1 - 1.4.0-beta01 -
compose.material Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.3.1 - 1.4.0-beta01 -
compose.material3 Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.0.1 - - 1.1.0-alpha06
compose.runtime Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.3.3 - 1.4.0-beta01 -
compose.ui Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.3.3 - 1.4.0-beta01 -
concurrent Ngày 19 tháng 8 năm 2020 1.1.0 - - -
constraintlayout (*) Ngày 8 tháng 2 năm 2023 2.1.4 - - 2.2.0-alpha07
contentpager Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
coordinatorlayout Ngày 12 tháng 1 năm 2022 1.2.0 - - -
core (*) Ngày 25 tháng 1 năm 2023 1.9.0 - - 1.10.0-alpha02
core.uwb Ngày 7 tháng 12 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha04
credentials Ngày 8 tháng 2 năm 2023 - - - 1.2.0-alpha01
cursoradapter Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
customview (*) Ngày 21 tháng 9 năm 2022 1.1.0 - - 1.2.0-alpha02
databinding Ngày 5 tháng 9 năm 2019 3.5.0 - - 3.6.0-alpha10
datastore Ngày 9 tháng 11 năm 2022 1.0.0 - - 1.1.0-alpha01
documentfile Ngày 18 tháng 8 năm 2021 1.0.1 - - 1.1.0-alpha01
draganddrop Ngày 11 tháng 5 năm 2022 1.0.0 - - -
drawerlayout Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.1.1 - 1.2.0-beta01 -
dynamicanimation Ngày 4 tháng 12 năm 2019 1.0.0 - - 1.1.0-alpha03
emoji Ngày 27 tháng 1 năm 2021 1.1.0 - - 1.2.0-alpha03
emoji2 Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.2.0 - 1.3.0-beta02 -
enterprise Ngày 13 tháng 1 năm 2021 1.1.0 - - -
exifinterface Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.3.6 - - -
fragment Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.5.5 - - 1.6.0-alpha05
games (*) Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.2.2 - 2.0.0-beta01 -
glance Ngày 5 tháng 10 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha05
graphics Ngày 9 tháng 11 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha02
gridlayout Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
health Ngày 11 tháng 1 năm 2023 - - 1.0.0-beta02 -
health.connect Ngày 25 tháng 1 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha10
heifwriter Ngày 22 tháng 1 năm 2020 - - - 1.1.0-alpha01
hilt (*) Ngày 7 tháng 12 năm 2022 1.0.0 - - -
input Ngày 7 tháng 12 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha02
interpolator Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
javascriptengine Ngày 7 tháng 12 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha03
jetifier Ngày 2 tháng 9 năm 2020 - - 1.0.0-beta10 -
leanback Ngày 17 tháng 11 năm 2021 1.0.0 1.1.0-rc02 - 1.2.0-alpha02
legacy Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
lifecycle (*) Ngày 8 tháng 2 năm 2023 2.5.1 - 2.6.0-beta01 -
loader Ngày 9 tháng 10 năm 2019 1.1.0 - - -
localbroadcastmanager Ngày 12 tháng 1 năm 2022 1.1.0 - - -
media Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.6.0 - - 1.7.0-alpha01
media2 Ngày 9 tháng 2 năm 2022 1.2.1 - - -
media3 Ngày 22 tháng 11 năm 2022 - - 1.0.0-beta03 -
mediarouter Ngày 10 tháng 2 năm 2023 1.3.1 - 1.4.0-beta01 1.6.0-alpha01
multidex Ngày 17 tháng 12 năm 2018 2.0.1 - - -
metrics Ngày 27 tháng 7 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha03
paging (*) Ngày 8 tháng 2 năm 2023 3.1.1 - - 3.2.0-alpha04
palette Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
percentlayout Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
preference Ngày 26 tháng 1 năm 2022 1.2.0 - - -
print Ngày 28 tháng 10 năm 2020 - - 1.1.0-beta01 -
privacysandbox.ads Ngày 11 tháng 1 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha01
privacysandbox.sdkruntime Ngày 11 tháng 1 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha01
privacysandbox.tools Ngày 7 tháng 12 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha02
profileinstaller Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.2.2 - 1.3.0-beta01 -
recommendation Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
recyclerview (*) Ngày 21 tháng 9 năm 2022 1.2.1 1.3.0-rc01 - -
remotecallback Ngày 7 tháng 5 năm 2019 1.0.0 - - -
resourceinspection Ngày 26 tháng 1 năm 2022 1.0.1 - - -
room Ngày 11 tháng 1 năm 2023 2.5.0 - - -
savedstate Ngày 29 tháng 6 năm 2022 1.2.0 - - -
security (*) Ngày 9 tháng 11 năm 2022 1.0.0 - - 1.1.0-alpha04
sharetarget Ngày 5 tháng 10 năm 2022 1.2.0 - - -
slice Ngày 13 tháng 1 năm 2021 - - - 1.1.0-alpha02
slidingpanelayout Ngày 26 tháng 1 năm 2022 1.2.0 - - -
startup Ngày 11 tháng 1 năm 2023 1.1.1 - - 1.2.0-alpha02
sqlite Ngày 11 tháng 1 năm 2023 2.3.0 - - -
swiperefreshlayout Ngày 22 tháng 7 năm 2020 1.1.0 - - 1.2.0-alpha01
test (*) Ngày 3 tháng 1 năm 2023 1.0.1 - - -
test.uiautomator Ngày 11 tháng 1 năm 2023 - - - 2.3.0-alpha02
textclassifier Ngày 23 tháng 3 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha04
tracing Ngày 10 tháng 2 năm 2023 1.1.0 - - 1.2.0-alpha01
transition Ngày 21 tháng 4 năm 2021 1.4.1 - - -
tv Ngày 8 tháng 2 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha04
tvprovider Ngày 19 tháng 8 năm 2020 - - - 1.1.0-alpha01
vectordrawable Ngày 20 tháng 4 năm 2022 1.1.0 - 1.2.0-beta01 -
versionedparcelable Ngày 15 tháng 4 năm 2020 1.1.1 - - -
viewpager Ngày 15 tháng 9 năm 2021 1.0.0 - - 1.1.0-alpha01
viewpager2 Ngày 4 tháng 8 năm 2021 1.0.0 - 1.1.0-beta01 -
wear (*) Ngày 25 tháng 1 năm 2023 1.2.0 - - 1.3.0-alpha04
wear.compose Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.1.2 - - 1.2.0-alpha04
wear.protolayout Ngày 8 tháng 2 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha03
wear.tiles Ngày 24 tháng 8 năm 2022 1.1.0 - - -
wear.watchface Ngày 25 tháng 1 năm 2023 1.1.1 - - 1.2.0-alpha06
webkit Ngày 8 tháng 2 năm 2023 1.6.0 - - 1.7.0-alpha02
window Ngày 9 tháng 11 năm 2022 1.0.0 - - 1.1.0-alpha04
work Ngày 8 tháng 2 năm 2023 2.8.0 - - -

(*) Thư viện này có nhiều cấu phần phần mềm. Hãy xem ghi chú phát hành tương ứng để biết thêm thông tin.
Lần cập nhật gần nhất: Ngày 10 tháng 2 năm 2023