Compose Foundation

Viết ứng dụng Jetpack Compose bằng các khối dựng có sẵn, cũng như mở rộng nền tảng để xây dựng các thành phần của hệ thống thiết kế của riêng bạn.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.6.8 - 1.7.0-beta05 -

Cấu trúc

Compose là sự kết hợp của 7 mã nhận dạng Nhóm Maven (Maven Group Id) trong androidx. Mỗi Nhóm chứa một tập con chức năng mục tiêu và mỗi tập con có một tập hợp ghi chú phát hành riêng.

Bảng này giải thích các nhóm và đưa ra đường liên kết đến từng tập hợp ghi chú phát hành.

NhómNội dung mô tả
compose.animationTạo ảnh động trong các ứng dụng Jetpack Compose để làm phong phú trải nghiệm người dùng.
compose.compilerBiến đổi các hàm @Composable và hỗ trợ hoạt động tối ưu hoá bằng trình biên dịch bổ trợ Kotlin.
compose.foundationViết ứng dụng Jetpack Compose bằng các khối dựng có sẵn, cũng như mở rộng nền tảng để xây dựng các thành phần của hệ thống thiết kế của riêng bạn.
compose.materialXây dựng các giao diện người dùng Jetpack Compose bằng các thành phần Material Design có sẵn. Đây là điểm truy cập cấp cao hơn của Compose, được thiết kế nhằm cung cấp các thành phần theo như mô tả trên trang web www.material.io.
compose.material3Xây dựng giao diện người dùng Jetpack Compose bằng các thành phần Material Design 3, phiên bản cải tiến tiếp theo của Material Design. Material 3 có khả năng tuỳ chỉnh giao diện cập nhật, cũng như các thành phần và tính năng cá nhân hoá Material You, chẳng hạn như màu động. Công cụ này được thiết kế để phù hợp với phong cách đồ hoạ và giao diện người dùng hệ thống mới trên Android 12.
compose.runtimeCác khối dựng cơ bản cho mô hình lập trình và tính năng quản lý trạng thái của Compose, đồng thời là thời gian chạy cốt lõi để trình biên dịch bổ trợ Compose nhắm đến.
compose.uiCác thành phần cơ bản của giao diện người dùng Compose cần thiết để tương tác với thiết bị, bao gồm cả bố cục, bản vẽ và phương thức nhập.

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Compose, bạn phải thêm kho lưu trữ Maven của Google vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.compose.foundation:foundation:1.6.8"
}

android {
  buildFeatures {
    compose true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.compose.foundation:foundation:1.6.8")
}

android {
  buildFeatures {
    compose = true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.7

Phiên bản 1.7.0-beta05

Ngày 10 tháng 7 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-beta05. Phiên bản 1.7.0-beta05 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi để xử lý giá trị Nan trong SnapFlingBehavior và Trình chuyển trang.

Phiên bản 1.7.0-beta04

Ngày 26 tháng 6 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-beta04. Phiên bản 1.7.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Tránh sự cố khi đo lường các dòng văn bản rất lớn (ví dụ: 10 nghìn ký tự) (8157ab)
 • Khắc phục việc đo lường văn bản rất lớn gây ra sự cố trong BasicTextField mới (6b7575)
 • Huỷ bỏ thay đổi về hành vi trong hoạt động đo lường Hàng/Cột làm gián đoạn việc sử dụng Văn bản trong một số trường hợp nhất định (69e8ba)

Phiên bản 1.7.0-beta03

Ngày 12 tháng 6 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-beta03. Phiên bản 1.7.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.7.0-beta02

Ngày 29 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-beta02. Phiên bản 1.7.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm API thử nghiệm để định cấu hình hành vi tìm nạp trước của LazyGrids tương tự như API thử nghiệm hiện có cho LazyLists. Trong đó có tính năng hỗ trợ tìm nạp trước các mục trong LazyGrids được lồng. Tương tự như LazyListPrefetchStrategy, mặc định triển khai là tìm nạp trước 2 mục lồng nhau đầu tiên của mỗi lưới. Tuy nhiên, bạn có thể định cấu hình việc này bằng các API LazyGridPrefetchStrategy(nestedPrefetchItemCount)LazyListPrefetchStrategy#onNestedPrefetch mới. (I591c4)
 • Đổi tên SemanticsProperties.Editable thành IsEditable và thay đổi SemanticsPropertyReceiver.editable thành val isEditable. Thuộc tính hiện là một boolean và luôn được chỉ định bởi các trường văn bản. (I8acd8)
 • Di chuyển các giá trị mặc định của basicMarquee vào đối tượng MarqueeDefaults. (I12ff6)
 • Đổi tên thông số basicMarquee delayMillis thành repeatDelayMillis. (I12ff6)
 • Cập nhật API để tạo kiểu cho các đường liên kết: di chuyển TextLinkStyles sang TextStyle và xoá TextDefaults khỏi Material (I5477b)

Sửa lỗi

 • Đổi tên LayoutCoordinates.introducesFrameOfReference thành LayoutCoordinates.introducesMotionFrameOfReference để phản ánh chính xác hơn mục đích của lệnh này. Đổi tên hàm có liên quan để tính toán toạ độ dựa trên cờ đó. (I3a330)
 • Xoá giá trị "Mặc định" khỏi các thuộc tính MarqueeDefaults. (I1d8a0)
 • Xoá "Marquee" khỏi các tài sản MarqueeDefaults. (Iad4f4)
 • Xoá TextLinkStyles khỏi lớp TextStyle. Thay vào đó, TextLinkStyles là một phần của hàm khởi tạo LinkAnntation và phương thức AnnotatedString.fromHtml (I90b2b)
 • Sửa lỗi Trình chuyển trang sẽ chụp nhanh khi hất về một giới hạn trong khi đã định vị tại giới hạn. (I9f373, b/339171222)
 • BTF2 hiện có các cử chỉ chọn chuột chính xác. (Ibe8c6)

Đóng góp bên ngoài

 • Gửi lại tuỳ chọn "Tạo loại nội dung tính toán thời gian soạn/đo lường thời gian dựa trên quá trình tìm nạp trước để cải thiện độ chính xác" (Iea622)
 • Tạo loại nội dung tính toán thời gian soạn/đo lường thời gian dựa trên tìm nạp trước để cải thiện độ chính xác (Ibccb1)
 • Cung cấp đối tượng sửa đổi WindowInsetsPadding từ nhóm tài nguyên chung (I070b2)

Phiên bản 1.7.0-beta01

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-beta01. Phiên bản 1.7.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm thuộc tính KeyboardOptions.shouldShowKeyboardOnFocus trở lại dưới dạng không dùng nữa và không được dùng nữa để đảm bảo khả năng tương thích nhị phân. (I15cfe)
 • Theo mặc định, Modifier.anchoredDraggable nay đảo ngược các delta kéo cho các thành phần có hướng Ngang khi được sử dụng trong bố cục RTL. (I3c6d9)
 • AnnotatedString.hasEqualsAnnotations đổi tên thành hasEqualAnnotations (I685c0)
 • Cập nhật API để nhận đường liên kết theo chủ đề Material ở dạng văn bản. Cụ thể, hãy xoá các phương thức khỏi TextDefaults để tạo LinkAnnotations theo chủ đề và phân tích cú pháp HTML có các đường liên kết theo chủ đề. Thay vào đó, hãy thêm một lớp TextLinkStyles cho phép tạo kiểu cho các đường liên kết dưới dạng tham số cho thành phần kết hợp Text (Văn bản). (I31b93)
 • Thay thế onDragStartedonDragStopped bằng các lệnh gọi lại không tạm ngưng. (I59de8)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi Trình chuyển trang gặp sự cố khi contentPadding lớn hơn các điều kiện ràng buộc sắp tới. Hiện tại, trình chuyển trang buộc các giá trị âm được trả về từ PageSize về 0. (Iba5d8, b/314008560)

Phiên bản 1.7.0-alpha08

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-alpha08. Phiên bản 1.7.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm trình đơn theo bối cảnh nhấp chuột phải vào BasicTextFieldSelectionContainer có các mục để cắt, sao chép, dán và chọn tất cả. (If8c93, Ia2b49, I6f268)

Các thay đổi về API

 • Các yêu cầu tìm nạp trước LazyLayout hiện có thể được đánh dấu là khẩn cấp, nghĩa là chúng tôi dự kiến sẽ cần mục này trong khung hình tiếp theo và muốn bỏ qua hạn mức khung hình để đảm bảo thực hiện nhiều thao tác hơn trước (Id513f)
 • Đổi tên isPositionedByParentWithDirectManipulation thành introducesFrameOfReference. Xin lưu ý rằng giờ đây, thuộc tính này có hiệu ứng ngược, nghĩa là theo mặc định, hầu hết LayoutCoordinates đều đưa ra một khung tham chiếu và chỉ khi đặt dưới chế độ thao túng trực tiếp thì thuộc tính mới có giá trị false (sai). Để truy vấn vị trí chỉ với những truy vấn giới thiệu hệ quy chiếu, hãy sử dụng positionInLocalFrameOfReference(...). Hoặc positionInLocalLookaheadFrameOfReference từ LookaheadScope. (Ifc5f7)
 • Đổi tên onClicked thành onClick bên trong LinkInteractionListener (Iaa35c)
 • Thay đổi hàm lambda hành động cho getScrollViewportLength theo ý kiến phản hồi của hội đồng API. (Ibc74a)
 • Đã đổi tên các API uỷ quyền viết tay bằng bút cảm ứng. (Ica45f, b/327271923)
 • Đổi tên TextInclusionStrategy.isInside thành isIncluded. Đặt loại dữ liệu trả về Paragraph/MultiParagraph#getRangeForRect() không rỗng. (I51f26)

Sửa lỗi

 • Đã thêm "Chọn tất cả" vào tất cả các trình đơn theo bối cảnh văn bản trong SelectionContainer. (Ib750e, b/240143283)
 • Sửa lỗi chụp ảnh màn hình dài đối với vùng chứa cuộn bằng reverseScrolling=true. (I7c59c)
 • Khắc phục vấn đề currentValue của AnchoredDraggableState sẽ thay đổi khi tiến gần đến giới hạn của trạng thái. (Iea30b, b/333846848)

Đóng góp bên ngoài

 • Đổi tên PrefetchExecutor -> PrefetchScheduler để phản ánh rõ hơn trách nhiệm của mã này. (Ib9154)
 • Thêm tính năng hỗ trợ tìm nạp trước các mục trong LazyLists lồng nhau (ví dụ: LazyColumn kết xuất LazyRows được lồng). Thay đổi này dự kiến sẽ làm giảm tình trạng sụt khung hình trong quá trình cuộn đối với các LazyLists này. Mặc định triển khai là tìm nạp trước 2 mục được lồng đầu tiên. Tuy nhiên, hành vi này có thể được kiểm soát bằng các API LazyLayoutPrefetchStrategy(nestedPrefetchItemCount)LazyListPrefetchStrategy#onNestedPrefetch mới. (I51952)

Phiên bản 1.7.0-alpha07

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-alpha07. Phiên bản 1.7.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm đối tượng TextDefaults chứa các phương thức để tạo LinkAnnotation và phân tích cú pháp chuỗi được gắn thẻ HTML áp dụng MaterialTheme cho các đường liên kết. (I98532, b/139312671)
 • Tính năng hỗ trợ ảnh động biến mất và xuất hiện của mục đã được thêm vào LazyVerticalGridLazyHorizontalGrid. Trước đây, bạn có thể thêm đối tượng sửa đổi Modifier.animateItemPlacement() để hỗ trợ vị trí (sắp xếp lại) ảnh động. Chúng tôi đã ngừng sử dụng đối tượng sửa đổi này và giới thiệu một đối tượng sửa đổi mới không mang tính thử nghiệm có tên là Modifier.animateItem(). Công cụ này cho phép bạn hỗ trợ cả 3 loại ảnh động: giao diện (fa mờ), biến mất (fade mờ) và sắp xếp lại thứ tự. (Ib7d12, b/330510929)
 • Tính năng hỗ trợ ảnh động biến mất và xuất hiện của mục đã được thêm vào LazyVerticalStaggeredGridLazyHorizontalStaggeredGrid. Trước đây, bạn có thể thêm đối tượng sửa đổi Modifier.animateItemPlacement() để hỗ trợ vị trí (sắp xếp lại) ảnh động. Chúng tôi đã ngừng sử dụng đối tượng sửa đổi này và giới thiệu một đối tượng sửa đổi mới không mang tính thử nghiệm có tên là Modifier.animateItem(). Công cụ này cho phép bạn hỗ trợ cả 3 loại ảnh động: giao diện (fa mờ), biến mất (fade mờ) và sắp xếp lại thứ tự. (I69bc9, b/330511290)

Các thay đổi về API

 • Thêm ContextMenuColorsLocalContextMenuTheme ProvidableCompositionLocal liên kết. Bạn có thể sửa đổi màu của trình đơn theo bối cảnh trên các trường văn bản và văn bản có thể chọn bằng cách sử dụng bố cục cục bộ. (Ifa154)
 • Ngoài cách định kiểu thông thường, các đường liên kết văn bản sẽ nhận được tuỳ chọn định kiểu trạng thái ngoài cách di chuyển và lấy tiêu điểm. (I5f864, b/139312671)
 • Ra mắt ViewConfiguration.HandwritingGestureLineMargin cho các cử chỉ viết tay. Hỗ trợ cử chỉ viết tay cho BasicTextField. (Ie6e13, b/325660505)
 • Xoá DelegatableNode.scrollIntoView đối với bản phát hành 1.7 vì chúng tôi không có thời gian để hoàn tất việc ổn định phần còn lại của nền tảng API liên quan. Hàm này sẽ được giới thiệu lại trong phiên bản 1.8 (I6cf61, b/333421581, b/332900232)
 • Khi truy vấn toạ độ Bố cục, bạn hiện có thể sử dụng đối số excludeDirectManipulationOffset để loại trừ giá trị bù trừ do Bố cục mẹ đặt phần tử con bằng Placeable.PlacementScope.withDirectManipulationPlacement. Tương tự như vậy, một Bố cục thường xuyên thay đổi vị trí của phần tử con có thể đặt chúng bằng withDirectManipulationPlacement (chẳng hạn như Cuộn, được triển khai theo mặc định). Điều này giúp các ảnh động dựa trên approachLayout trở nên trực quan hơn, nhờ đó có cơ hội phân biệt độ lệch cần tạo ảnh động và nội dung nào cần áp dụng trực tiếp khi quyết định tạo ảnh động cho phương pháp tiếp cận. (I60ec7)
 • Ra mắt requestScrollToItem cho LazyStaggeredGrid. Đối với mỗi lượt đo lường, giờ đây ứng dụng có thể chọn không duy trì chỉ mục dựa trên khoá bằng cách gọi requestScrollToItem. Điều này không thay đổi hành vi hiện tại theo bất kỳ cách nào trừ phi requestScrollToItem được gọi. (I63983)
 • Ra mắt requestScrollToPage trong Trình chuyển trang. Đối với mỗi lượt đo lường, giờ đây ứng dụng có thể chọn không duy trì chỉ mục dựa trên khoá bằng cách gọi requestScrollToPage. Điều này không thay đổi hành vi hiện tại theo bất kỳ cách nào trừ phi requestScrollToPage được gọi. (Ic4213)
 • Ra mắt requestScrollToItem cho LazyGrids. Đối với mỗi lượt đo lường, giờ đây ứng dụng có thể chọn không duy trì chỉ mục dựa trên khoá bằng cách gọi requestScrollToItem. Điều này không thay đổi hành vi hiện tại theo bất kỳ cách nào trừ phi requestScrollToItem được gọi. (I0a7a0)
 • ClickableText được đánh dấu là không dùng nữa. Để thêm đường liên kết vào văn bản, hãy tạo một AnnotatedStringLinkAnnotation tương ứng với đường liên kết của bạn rồi truyền AnnotatedString này đến thành phần kết hợp Text (I34d4b, b/323346994)
 • UrlAnnotation không được dùng nữa, chuyển sang sử dụng LinkAnnotation.Url. Nếu bạn đang dùng giao diện Material, hãy dùng đối tượng TextDefaults để tạo chú giải với giao diện Material được áp dụng cho đối tượng đó (I8d180, b/323346545)
 • Đổi tên String.parseAsHtml thành AnnotatedString.Companion.fromHtml (I43dcd)
 • Thêm các đối số định kiểu (linkStyle, focusedLinkStyle, hoveredLinkStyle) và trình nghe tương tác liên kết vào phương thức parseAsHtml. Khi phân tích cú pháp chuỗi được gắn thẻ HTML bằng các thẻ <a>, phương thức này sẽ tạo LinkAnnotation.Url cho mỗi thẻ như vậy và truyền các đối tượng định kiểu và trình nghe tương tác liên kết đến từng chú thích. (I7c977)
 • LinkAnnotation hiện lấy các đối số định kiểu dựa trên trạng thái và LinkInteractionListener. Thêm chú thích này vào AnnotatedString để lấy siêu liên kết. Bằng cách truyền focusedState và/hoặc hoveredState, bạn có thể xác định cấu hình hình ảnh cho đường liên kết khi chúng được làm tâm điểm và/hoặc di chuột. (I81ce4, b/139312671)
 • Chúng tôi đã xoá cờ tính năng cho ảnh chụp màn hình dài. (I28648, b/329128246)
 • LazyColumn giờ đây sẽ kết xuất tiêu đề cố định chính xác trong các ảnh chụp màn hình dài. (I8d239, b/329296635)
 • Ổn định phần lớn các API thử nghiệm còn lại đã được ra mắt cùng với BasicTextField mới. (I714e2)
 • Thêm tham số textObfuscationCharacter vào BasicSecureTextField để kiểm soát ký tự nào cần sử dụng trong khi làm rối nội dung. (I0588b)
 • Các nguồn NestedScroll: Kéo và hất sẽ được thay thế bằng UserInputSideEffect để phù hợp với định nghĩa mở rộng của các nguồn này, hiện bao gồm ảnh động (Hiệu ứng bên), Con lăn chuột và Bàn phím (UserInput). (I40579)
 • Ra mắt LocalBringIntoViewSpec, một hành vi cuộn tiêu điểm phụ thuộc vào nền tảng được áp dụng tại lớp đối tượng sửa đổi Scrollable. (I27aa5, b/317453911)
 • Đã xoá TextFieldCharSequence. TextFieldBuffer.originalValues được thay thế bằng TextFieldBuffer.originalTextTextFieldBuffer.originalSelection. (I2c7d6)
 • ImeOptions.hintLocales không còn rỗng. Nếu bạn muốn truyền một danh sách Ngôn ngữ trống, vui lòng sử dụng LocaleList.Empty. (Ic5bc4)
 • Đổi tên getOffsetFractionForPage thành getOffsetDistanceInPages. (Ia05e2)

Sửa lỗi

 • Khi InputTransformations được kết hợp với next, KeyboardOptions của chúng giờ sẽ được hợp nhất đúng cách theo từng tuỳ chọn bằng phương thức KeyboardOptions.merge mới. (Ie5304, b/295951492)
 • targetValue của AnchoredDraggableState hiện không xem xét ngưỡng vị trí nữa. Lớp này hiện có ngưỡng ngầm ẩn là 50%, có nghĩa là targetValue sẽ thay đổi tại điểm giữa giữa 2 neo. (I82c2c)

Đóng góp bên ngoài

 • Đổi tên 2 API cuộn (I56a75)

Phiên bản 1.7.0-alpha06

Ngày 3 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-alpha06. Phiên bản 1.7.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Tính năng hỗ trợ ảnh động biến mất và xuất hiện của mục đã được thêm vào LazyColumnLazyRow. Trước đây, bạn có thể thêm đối tượng sửa đổi Modifier.animateItemPlacement() để hỗ trợ vị trí (sắp xếp lại) ảnh động. Chúng tôi đã ngừng sử dụng đối tượng sửa đổi này và giới thiệu một đối tượng sửa đổi mới không mang tính thử nghiệm có tên là Modifier.animateItem(). Công cụ này cho phép bạn hỗ trợ cả 3 loại ảnh động: giao diện (fa mờ), biến mất (fade mờ) và sắp xếp lại thứ tự. (I2d7f7, b/150812265)
 • Giờ đây, khách hàng của LazyColumn/LazyRow có thể chọn không duy trì chỉ mục dựa trên khoá cho lượt đo lường sắp tới bằng cách gọi LazyListState.requestToScroll không tạm ngưng. (I98036, b/209652366)
 • Thêm phương thức parseAsHtml cho các chuỗi được tạo kiểu: phương thức này cho phép chuyển đổi chuỗi được đánh dấu bằng thẻ HTML thành AnnotatedString. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các thẻ đều được hỗ trợ, ví dụ: bạn chưa thể hiển thị danh sách dấu đầu dòng. (I84d3d)
 • Triển khai hỗ trợ thử nghiệm cho ảnh chụp màn hình dài trong vùng chứa cuộn Compose bằng API Android chính thức (ScrollCaptureCallback). Tính năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm và hiện có thể không xử lý chính xác tất cả các trường hợp. Vì lý do đó, tính năng này hiện bị tắt theo mặc định. Để chọn sử dụng, hãy đặt cờ ComposeFeatureFlag_LongScreenshotsEnabled thành true. Cờ này sẽ bị xoá trước phiên bản 1.7 beta. (I2b055, b/329296471)
 • Ra mắt API GraphicsLayer mới để linh hoạt hơn trong việc đặt và hiển thị các thực thể GraphicsLayer, đồng thời hỗ trợ các tính năng hiển thị nội tại mà không cần phối hợp với các phương thức triển khai Thành phần kết hợp để chỉ định các thực thể của đối tượng sửa đổi GraphicsLayer.

Các thay đổi về API

 • Theo mặc định, tất cả tham số KeyboardOptions hiện đều có giá trị không xác định. Thêm phương thức KeyboardOptions.merge.
 • Đổi tên KeyboardOptions.autoCorrect thành autoCorrectEnabled và làm cho thuộc tính này có thể có giá trị rỗng, trong đó giá trị rỗng cho biết rằng chưa có giá trị nào được chỉ định. (Ia8ba0, b/295951492)
 • Đổi tên outOfBoundsPageCount thành beyondViewportPageCount. (I129c6)
 • Đã thay đổi fun ClipEntry.getMetadata() thành val ClipEntry.clipMetadata. (I50155)
 • Đã xoá TextFieldState.valueAsFlow(). Ưu tiên sử dụng snapshotFlow { state.text } hoặc snapshotFlow { TextFieldCharSequence(state.text, state.selection) } (I7d629)
 • Đã sắp xếp lại các thông số InputTransformation.transformInput. Đã xoá originalValue: TextFieldCharSequence. Thay vào đó, TextFieldBuffer hiện mang giá trị này có cùng tên. Cũng đã xoá thông số valueWithChanges: TextFieldBuffer. TextFieldBuffer hiện là phạm vi trình thu nhận trong hàm này. (I919cc)
 • Biến thể BasicTextField(state)BasicSecureTextField hiện sử dụng KeyboardActionHandler thay vì KeyboardActions để xử lý các thao tác do bàn phím phần mềm thực hiện. (I58dda)
 • Các API uỷ quyền viết tay bằng bút cảm ứng để hỗ trợ chữ viết tay bằng bút cảm ứng trên các trường nhập văn bản "giả". (I9c09c, b/327271923)
 • Đổi tên KeyboardOptions.shouldShowKeyboardOnFocus thành showKeyboardOnFocus. (Ib4b7a, b/295951492)
 • Xoá thông số hintMediaTypes khỏi Modifier.contentReceiver. Nhà phát triển nên kiểm tra loại nội dung nghe nhìn của TransferableContent đã nhận vì loại nội dung đó có thể không tương thích với hintMediaTypes đã định cấu hình. (I82f99)
 • Sắp xếp lại các tham số của BasicSecureTextField. Xoá các tham số keyboardTypeimeAction để chuyển sang lớp KeyboardOptions đầy đủ trong khi vẫn giữ nguyên các giá trị mặc định phù hợp cho BasicSecureTextField. Cũng đã xoá thông số scrollState. (Ibbfa9)
 • Loại của TextFieldState.text được thay đổi từ TextFieldCharSequence thành chỉ CharSequence. Do đó, thêm TextFieldState.selection: TextRangeTextFieldState.composition: TextRange? để đọc các giá trị cấu trúc và lựa chọn hiện tại trực tiếp từ đối tượng trạng thái.
 • Đã xoá TextFieldState.forEachTextValue. (Idb2a2)
 • Xoá các hàm ClipboardManager.getClipMetadataClipboardManager.hasClip. Vui lòng dùng clipEntry.getMetadata() để đọc siêu dữ liệu của mục hiện tại về đoạn video. Ngoài ra, hãy kiểm tra kết quả của ClipboardManager.getClip xem kết quả này có giá trị rỗng hay không hoặc để biết liệu Bảng nhớ tạm có đoạn video hiện tại hay không. (I50498)
 • ClipboardManager.setClip hiện chấp nhận giá trị rỗng để có thể xoá Bảng nhớ tạm. (I7d2e9)
 • ReceiveContentListener được chuyển đổi thành giao diện hàm. Ngoài ra, phương thức nạp chồng Modifier.receiveContent nhận hàm lambda sẽ bị xoá vì ReceiveContentListener hiện là giao diện hàm.
 • Modifier.receiveContent đổi tên thành Modifier.contentReceiver. (I1e6af)
 • Đổi tên TransferableContent.consumeEach thành TransferableContent.consume. (I1e462)
 • rememberTextFieldState đã chuyển sang API chính thức. (I37999)

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi trong đó biến thể BasicTextField(state) không hoạt động với bàn phím CJK(dựa trên thành phần kết hợp). (I54425)
 • Khắc phục lỗi trong đó Modifier.dragAndDropTarget() có thể tham chiếu dữ liệu cũ trong một số trường hợp nhất định khi sử dụng lại Modifier.Node. (I05bb1)
 • Đã huỷ bỏ một thay đổi gần đây về hợp đồng, trong đó các lệnh gọi AnchoredDraggableState#anchoredDrag sẽ xảy ra ngay khi kết thúc thao tác anchoredDrag. (I95715)

Phiên bản 1.7.0-alpha05

Ngày 20 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-alpha05. Phiên bản 1.7.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá thành phần kết hợp LocalTextLinkStyle thử nghiệm cục bộ cho siêu liên kết tạo kiểu. (Iebfa7)
 • Xoá chế độ ghi đè thử nghiệm của BasicText với đối số onLinkClicked. Trong tương lai sẽ có API thay thế dành cho chức năng hỗ trợ siêu liên kết. (I107d5)
 • Xoá các phương thức và thuộc tính liên quan đến Codepoints trong TextFieldStateTextFieldBuffer. Đồng thời, xoá hậu tố inChars khỏi các API lựa chọn và API còn lại liên quan đến thành phần kết hợp. (Ief7ce)
 • Giờ đây, currentValue của AnchoredDraggable sẽ cập nhật khi đi qua một điểm neo. Sử dụng settledValue để nhận ngữ nghĩa currentValue trước đó, chỉ cập nhật khi giải quyết ở một neo. Tiến trình hiện được hiển thị dưới dạng hàm (yêu cầu điểm bắt đầu và điểm kết thúc) thay vì thuộc tính. (Ibe6e8, b/318707189, b/298271489, b/294991954)
 • BasicTextField(state), TextFieldState, InputTransformation, OutputTransformation, TextFieldLineLimits, TextFieldDecorator chuyển dần sang trạng thái ổn định. (I9582b)
 • Ra mắt InterceptPlatformTextInput để giúp viết các chương trình kiểm thử liên quan đến IME cấp thấp và các trường hợp sử dụng IME cấp thấp khác. Ngừng sử dụng PlatformTextInputTestOverride. (I862ed, b/322680547)
 • Phân tách restrictedConstraints() thành hai phương thức: fitPrioritizingWidth()fitPrioritizingHeight() (I6d7fd)

Đóng góp bên ngoài

 • Thêm 2 API mới isLastScrollForward/isLastScrollBackward để kiểm tra hướng cuộn cho thao tác cuộn mới nhất, trả về giá trị false nếu chưa có thao tác cuộn nào. (I63a0e)

Phiên bản 1.7.0-alpha04

Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-alpha04. Phiên bản 1.7.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Hỗ trợ tính năng viết tay bằng bút cảm ứng trên các thiết bị sau Android U. (I002e4)
 • Thêm hintLocales vào KeyboardOptions để cung cấp cho TextFields khả năng gợi ý cho IME bằng các ngôn ngữ cụ thể để đặt trước ngôn ngữ ưu tiên. (Id18c2)
 • Xoá các phương thức nạp chồng BasicTextField2BasicSecureTextField thử nghiệm đã nhận các tham số value: StringonValueChange: () -> String. (I568b4)
 • Thêm một hàm applySemantics (không bắt buộc) vào InputTransformation để tác động đến ngữ nghĩa của BasicTextField2 mà hàm đó được áp dụng. (I74a2f, b/170648072)
 • Trong CL này, chúng ta thêm thao tác ngữ nghĩa GetScrollViewportLength để có thể chuyển thông tin về các thành phần được cuộn trong Compose vào hệ thống a11y. CL này cũng áp dụng việc sử dụng thuộc tính nói trên trong Foundation Scrollable List. (Ic5fa2)
 • BasicTextField2 đổi tên thành BasicTextField. (Ie5713)
 • FocusRequester.createRefs hiện đã ổn định (I4d92c, b/261436820)
 • Ra mắt DelegatableNode.scrollIntoView() để cho phép các nút đối tượng sửa đổi trực tiếp gửi yêu cầu scrollIntoView. (I2b3b7, b/299939840)
 • Ra mắt DelegatableNode.requireView() để cho phép các nút đối tượng sửa đổi lấy View Android hiện tại mà không cần đọc thành phần kết hợp cục bộ. (I40768)
 • Giới thiệu thông tin bố cục theo ngữ cảnh trong Phạm vi hàng luồng theo bối cảnh và Phạm vi cột dòng luồng ngữ cảnh, bao gồm chỉ mục đường, vị trí cũng như các điều kiện ràng buộc đối với chiều rộng và chiều cao tối đa để duy trì vị trí đã chỉ định. Các mục vượt quá chiều rộng/chiều cao tối đa có thể chuyển sang dòng tiếp theo hoặc bị bỏ qua do chế độ cài đặt tràn. (Id13f8, b/292114798)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong đó, trong một số điều kiện, việc bật/tắt các thuộc tính enabled hoặc readOnly của TextField sẽ gây ra sự cố. (Iae17b)

Phiên bản 1.7.0-alpha03

Ngày 21 tháng 2 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-alpha03. Phiên bản 1.7.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Ra mắt DelegatableNode.requireLayoutCoordinates() như một cách để lấy LayoutCoordinates hiện tại của Modifier.Node mà không cần ghi đè onPlaced và tự lưu trữ toạ độ trong một thuộc tính. (Ia8657)
 • Ra mắt DelegatableNode.currentLayoutCoordinates như một cách để lấy LayoutCoordinates hiện tại của Modifier.Node mà không cần ghi đè onPlaced và tự lưu trữ toạ độ trong một thuộc tính. (Iaebaa)
 • Tối ưu hoá hiệu suất trong DraggableAnchorsAnchoredDraggable sử dụng. (I89cff)
 • BasicTextField2 và các API liên quan trong gói androidx.compose.foundation.text2 sẽ được chuyển sang androidx.compose.foundation.text. (I9f635)
 • BasicTextField2 không còn chấp nhận tham số CodepointTransformation nữa. Sử dụng BasicSecureTextField hoặc OutputTransformation. (Id34ff)
 • Thêm phương thức để chỉ so sánh các chú giải của hai AnnotatedStrings. (I32659)
 • Giới thiệu ContextualFlowRowFlowRow/Column nâng cao với MaxLinesOverflow. Chúng tôi rất vui được thông báo về các điểm cải tiến đối với FlowRowFlowColumn thử nghiệm, hiện đang có maxLines và tính năng hỗ trợ bổ sung, cùng với việc ra mắt ContextualFlowRowContextualFlowColumn. Bản cập nhật này được thiết kế để cung cấp các thành phần tối ưu hoá hiệu suất, trong đó ContextualFlow* phù hợp với một số lượng lớn các mục sử dụng cấu hình maxLines nhỏ và +N động sẽ thấy nhiều nút hơn, còn FlowRowFlowColumn là lựa chọn phù hợp cho số lượng nhỏ các mục, dưới 100 mục. Lưu ý quan trọng: Để duy trì hành vi hiện có trong FlowRow hoặc FlowColumn, trong đó tất cả các mục đều được bao gồm, bất kể các mục đó có vừa với giá trị tối đa trên nhiều trục hay không, hãy đặt overflow thành FlowRowOverflow.Visible hoặc FlowColumnOverflow.Visible trong quá trình khởi chạy. Khám phá ContextualFlowRowSampleFlowRowSample để xem ví dụ về cách hoạt động của các tính năng mới này. (Ib9135, b/293577082)

Sửa lỗi

 • Ảnh động con trỏ không còn yêu cầu khung hình ở trạng thái bật và tắt nữa. (Ia2253)
 • Các hàm khởi tạo sao chép không dùng nữa của KeyboardOptions nay sẽ sao chép chính xác tất cả thuộc tính. (If12de)

Phiên bản 1.7.0-alpha02

Ngày 7 tháng 2 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-alpha02. Phiên bản 1.7.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • HorizontalPager, VerticalPagerPagerState được nâng cấp lên thành ổn định. (I67660, b/316966909)
 • Thêm thành phần kết hợp LocalTextLinkStyle cục bộ cho phép thay đổi kiểu của đường liên kết trong Văn bản trên ứng dụng. Nếu đang dùng giao diện của riêng mình trong ứng dụng, bạn nên thiết lập thành phần kết hợp này theo chủ đề của mình. Khi sử dụng giao diện Material, màu của đường liên kết theo mặc định sẽ được đặt thành màu chính của Material. (I7eb10)
 • Ra mắt đối tượng sửa đổi receiveContent nhằm mang lại cho các nhà phát triển một cách để nhận nội dung đa dạng thức trong Jetpack Compose.
 • receiveContent tích hợp với BasicTextField2 để chấp nhận nội dung đa dạng thức do bàn phím phần mềm cung cấp hoặc thông qua thao tác dán vào Bảng nhớ tạm. (I81b72)
 • Trong thay đổi này, chúng tôi sẽ thay thế SnapFlingBehavior bằng TargetedFlingBehavior trong trình phân trang để mở khoá các trường hợp sử dụng khác và mang lại tính linh hoạt cao hơn. (I762ea)
 • Trong lần thay đổi này, chúng ta sẽ làm cho Snapping API ổn định. Chúng tôi cũng đang dọn dẹp một số mã thử nghiệm và thêm các mẫu khác vào tính năng Snapping. (Id8da9)
 • Ra mắt TargetedFlingBehavior, một FlingBehavior cho phép truyền thông tin về trạng thái của ảnh động đang diễn ra và độ dời mục tiêu của thao tác cuộn. (I6a207)

Sửa lỗi

 • BasicTextField2 hiện giữ con trỏ ở chế độ hiển thị trong khi nhập khi người dùng cuộn ra khỏi chế độ xem hoặc sẽ di chuyển ra khỏi chế độ xem do dữ liệu đầu vào. (Ieb856, b/237190748)

Đóng góp bên ngoài

 • Thêm API thử nghiệm để định cấu hình hành vi tìm nạp trước của LazyLists. (I022a4)

Phiên bản 1.7.0-alpha01

Ngày 24 tháng 1 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.7.0-alpha01. Phiên bản 1.7.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đã thêm một Indication API mới là IndicationNodeFactory. Điều này giúp việc triển khai Indication hiệu quả hơn so với API rememberUpdatedInstance trước đây (hiện không dùng nữa). Để biết thông tin về việc di chuyển, hãy xem developer.android.com.
 • clickable / combinedClickable / selectable / toggleable hiện chấp nhận tham số MutableInteractionSource rỗng. Nếu giá trị rỗng và Indication được cung cấp là IndicationNodeFactory, thì bạn chỉ có thể tạo từng phần Indication khi cần, giúp cải thiện hiệu suất. Nếu không nâng cấp và sử dụng MutableInteractionSource, bạn nên chuyển giá trị rỗng.

Các thay đổi về API

 • Ra mắt DecayAnimation trong AnchoredDraggable, thay đổi này sẽ thêm tham số decayAnimationSpec vào AnchoredDraggable, cho phép sử dụng ảnh động phân rã khi giải quyết một trong các neo. Thay đổi này cũng bao gồm việc đổi tên animationSpec hiện có thành snapAnimationSpec để giúp bạn hiểu trường hợp sử dụng của từng thông số kỹ thuật.
 • BasicTextField2 hiện có sẵn để sử dụng thử nghiệm. Tính năng này phải gần như tương đương với BasicTextField và hành vi phải sẵn sàng phát hành công khai. Tuy nhiên, API này hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Trước khi ổn định, tệp này sẽ được đổi tên thành BasicTextField và được chuyển vào cùng một gói.
 • Ra mắt bản nháp đầu tiên của API OutputTransformation cho BasicTextField2. API này thay thế hầu hết các trường hợp sử dụng của VisualTransformation trong BasicTextField cũ. Tuy nhiên, ứng dụng này chưa hoàn thiện và một số tính năng sẽ không hoạt động chính xác, nhưng chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi về khả năng hữu dụng của API này trong các trường hợp sử dụng của bạn. (aosp/2708848)
 • Ra mắt LinkAnnotation cho phép thêm đường liên kết và thành phần có thể nhấp vào văn bản. Tính năng liên kết chưa hoàn thiện và sắp có thêm thay đổi khác đối với API.
 • Ra mắt đối tượng sửa đổi receiveContent nhằm mang lại cho các nhà phát triển một cách để nhận nội dung đa dạng thức trong Jetpack Compose.
 • receiveContent tích hợp với BasicTextField2 để chấp nhận nội dung đa dạng thức do bàn phím phần mềm cung cấp hoặc thông qua thao tác dán từ Bảng nhớ tạm.
 • KeyboardOptions.shouldShowKeyboardOnFocus cho phép bạn tắt hành vi mặc định của BasicTextField khi yêu cầu lấy tiêu điểm bàn phím phần mềm.
 • TextInputServiceLocalTextInputService hiện không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng PlatformTextInputModifierNode để tích hợp trực tiếp với các API IME của nền tảng. (aosp/2862698)
 • Ngừng sử dụng Indication#rememberUpdatedInstance. Chiến lược này có mức hao tổn hiệu suất cao tất yếu, đồng thời ngăn chặn các biện pháp tối ưu hoá khác. Thay vào đó, bạn nên sử dụng API IndicationNodeFactory mới.

Sửa lỗi

 • BasicTextField hiện sẽ xác thực trước một lựa chọn nhỏ các liên kết độ lệch khi VisualTransformation được truyền. Điều này giúp phát hiện các lỗi lập trình thường gặp dẫn đến các ngoại lệ không thể khôi phục trong quá trình đo lường hoặc vẽ thẻ và vé sau này. Bằng cách gửi trong quá trình kết hợp, nhiều khả năng nhà phát triển sẽ gặp phải những lỗi này trong quá trình phát triển và giúp tránh sự cố phát hành chính thức. (I0fd42)
 • VisualTransformation sẽ không gửi nếu bạn trả về một chỉ mục không hợp lệ cho một chỉ mục không hợp lệ (b/316401857 )

Phiên bản 1.6

Phiên bản 1.6.8

Ngày 12 tháng 6 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.8. Phiên bản 1.6.8 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.6.7

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.7. Phiên bản 1.6.7 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.6.6

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.6. Phiên bản 1.6.6 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong đó, trong một số điều kiện, việc bật/tắt các thuộc tính enabled hoặc readOnly của TextField sẽ gây ra sự cố. (Iae17b)

Phiên bản 1.6.5

Ngày 3 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.5. Phiên bản 1.6.5 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Thêm nhật ký gỡ lỗi vào các lỗi khó tái hiện trong Hàng/Cột: (b/300280216b/297974033)

Phiên bản 1.6.4

Ngày 20 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.4. Phiên bản 1.6.4 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Cử chỉ chọn nhấn và giữ rồi kéo di chuyển ra khỏi giới hạn bố cục của văn bản trong khung hình đầu tiên của thao tác kéo sẽ không còn gặp sự cố nữa. (Icdf90, b/325307463)

Phiên bản 1.6.3

Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.3. Phiên bản 1.6.3 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.6.2

Ngày 21 tháng 2 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.2. Phiên bản 1.6.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi AnimateContentSize không đặt lại đúng cách. (I07051)
 • Khắc phục vấn đề intrinsicHeight văn bản sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm quá mức trong một số trường hợp. (3cd398, b/217910352)

Phiên bản 1.6.1

Ngày 7 tháng 2 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.1. Phiên bản 1.6.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi số lượng lưới so le khi người dùng cuộn quá giới hạn. (bffc39)
 • Thêm chế độ kiểm tra bố cục có kích thước lớn. (e74af5)
 • Cố định vị trí của các mục có kích thước 0 ở đầu lưới so le. (785f94)
 • Gọi lệnh gọi lại onRelease theo cùng thứ tự như onQuên. (31ce3b)

Phiên bản 1.6.0

Ngày 24 tháng 1 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0. Phiên bản 1.6.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.5.0

 • Đối tượng sửa đổi mới Modifier.anchoredDraggable cho phép kéo và tạo ảnh động giữa tập hợp các neo được xác định trước. Đối tượng sửa đổi này nhằm thay thế cho Modifier.swipeable. Tìm hiểu cách sử dụng phương thức này và cách di chuyển từ Modifier.swipeable trong hướng dẫn di chuyển.
 • Chúng tôi đã thêm chức năng kéo và thả giữa các ứng dụng và thành phần. Hãy tham khảo DragAndDropTarget, Modifier.dragAndDropSource và các API khác để bắt đầu
 • Modifier.draggable2D là đối tượng sửa đổi mới cho phép dễ dàng hỗ trợ tính năng kéo 2d. Hãy xem phần Mẫu.
 • AndroidExternalSurfaceAndroidEmbeddedExternalSurface đã được thêm vào để giúp bạn dễ dàng thêm các thành phần dựa trên nền tảng trong Compose
 • Nhiều thay đổi và điểm cải tiến về API trong PagersnapFlingBehaviour
 • Nhiều API tiêu điểm, văn bản và phần lồng ghép đã được nâng cấp lên API ổn định

Phiên bản 1.6.0-rc01

Ngày 10 tháng 1 năm 2024

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-rc01. Phiên bản 1.6.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã xoá hàm khởi tạo tiện ích DragAndDropTarget(). Tạo một thực thể mới bằng object: DragAndDropTarget {}. (I32318)

Phiên bản 1.6.0-beta03

Ngày 13 tháng 12 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-beta03. Phiên bản 1.6.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố ảnh hưởng đến văn bản rất lớn được đo bằng các hạn chế vô hạn. (I1a7df, b/312294386)
 • PlatformImeOptions hiện là một lớp cụ thể thay vì giao diện. (If40a4)

Phiên bản 1.6.0-beta02

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-beta02. Phiên bản 1.6.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi canScroll không được cập nhật sau khi chỉ cuộn bố cục lại. (I60a86)
 • Sửa lỗi cho Modifier.animateItemPlacement()LookaheadScope sau khi cuộn nhỏ. (I3a2b7)

Phiên bản 1.6.0-beta01

Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-beta01. Phiên bản 1.6.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đối tượng sửa đổi DragAndDropTarget hiện nhận DragAndDropTarget một cách rõ ràng và có lambda để chọn sử dụng phiên kéo và thả. Hiện có 2 hàm factory cho DragAndDropModifierNode. Một mã để nhận dữ liệu chuyển và một mã để chuyển dữ liệu (I69481)
 • Cập nhật maximumFlingVelocity để được biểu thị dưới dạng Số thực có độ chính xác đơn. Cập nhật tài liệu để làm rõ hơn về tính thống nhất của maximumFlingVelocity. (I8adc7)
 • onDragAndDropStart trong nhà máy DragAndDropModifierNode đã được đổi tên thành acceptDragAndDropTransfer.

  acceptsDragAndDropTransfer đã được thêm vào dragAndDropTarget Modifier để chấp nhận trong một phiên kéo và thả. Hàm lambda này trả về một DragAndDropTarget khả thi nếu quan tâm đến phiên kéo và thả. Các hàm lambda khác để xử lý sự kiện kéo đã được thay thế bằng hàm này.

  thêm một hàm factory DragAndDropTarget để nhận qua các phiên kéo và thả (Iebf3a)

 • Nếu hiển thị startDragImmediately trong AnchoredDraggable, bạn sẽ có quyền kiểm soát để phát hiện các cử chỉ kéo khi sử dụng. Bạn nên đặt thuộc tính này khi tiện ích đang tạo ảnh động cho điểm neo mục tiêu. Hãy xem phần Mẫu. (Ie6d13, b/285139987)

 • Các API Chú giải công cụ nền tảng hiện là @ExperimentalFoundationApi (I30b0b)

 • Đã xoá DragAndDropInfo dưới dạng loại DragAndDropModifierNode.drag hiện nhận các tham số cho transferData, kích thước trang trí và kéo trang trí DrawScope

  DragAndDropTarget có các phương thức cho các sự kiện kéo và thả cụ thể thay vì là một phương thức trừu tượng duy nhất

  onDragAndDropEvent trong hàm factory cho DragAndDropModifierNode đã được đổi tên thành onDragAndDropStart để truyền đạt rõ hơn rằng DragAndDropTarget được cung cấp chỉ hợp lệ trong một phiên kéo và thả nhất định

  DragAndDropEventType đã bị xoá (I645b1)

 • Đổi tên PlatformTextInputModifierNode.runTextInputSession thành establishTextInputSession. (I03cd0)

 • Thay thế OriginalText bằng TextSubstitution. (Ifa5a8)

 • Đổi tên PlatformTextInputModifierNode.textInputSession thành runTextInputSession. (Ie9c6b)

 • Phần tử con của SubcomposeLayout (và các bố cục như LazyColumn dựa trên đó) được giữ lại để sử dụng lại trong tương lai sẽ bị coi là đã huỷ kích hoạt. Ra mắt API kiểm thử assertIsDeactivated() mới để kiểm thử các nút như vậy. Phần còn lại của các API kiểm thử sẽ lọc ra các nút đã huỷ kích hoạt theo mặc định. (I2ef84, b/187188981)

 • Tham số clippingEnabled của Modifier.magnifier được đổi tên thành clip.

 • Tham số magnifierCenter của Modifier.magnifier được tạo ở trạng thái rỗng và giữ nguyên hành vi mặc định. (I6aa66)

 • API SwipeToReveal của Material (dành cho Thẻ và Khối) hiện dựa vào API dựa trên ô (theo đề xuất của Compose) thay vì các thực thể dựa trên lớp dữ liệu để tạo các ô đó. Đây là một thay đổi có thể gây lỗi, vui lòng xem bản minh hoạ và mã mẫu để tham khảo ví dụ về cách sử dụng API mới. (Ia8943)

Sửa lỗi

 • Triển khai mã bằng và mã băm cho PageSize.Fixed. (Ie3ede, b/300134276)
 • Khắc phục lỗi khiến bố cục BasicText không thu nhỏ khi minWidth thay đổi và minWidth nhỏ hơn các điều kiện ràng buộc đo lường ban đầu maxWidth (Idb19c)
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ trình kết xuất đồ hoạ cho Quét chuyển màu trong ArcLine. (I4d5bb)
 • Khắc phục vấn đề về khả năng tương thích tệp nhị phân với phần thay đổi Phần lồng ghép cửa sổ (Iee695)
 • Xoá lớp lõi Material cho Chip/Nút Material3 vì các phép đo điểm chuẩn vi mô cho thấy hiệu suất tốt hơn nếu không có lớp này. (I55555)

Phiên bản 1.6.0-alpha08

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-alpha08. Phiên bản 1.6.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Modifier.draggable2D là đối tượng sửa đổi mới cho phép dễ dàng hỗ trợ tính năng kéo 2d. Xem Mẫu (Id95f5, b/214412658)

Các thay đổi về API

 • Modifier.dragAndDrawSource đã đổi tên lambda onDrawDragShadow thành drawDragDecorationDragAndDropInfo đã đổi tên tham số kích thước thành dragDecorationSize. (Id0e30, b/303904810)
 • Tham số decorationBox của BasicTextField2 được đổi tên thành decorator. Loại của nó cũng được thay đổi thành một giao diện thú vị tương đương TextFieldDecorator. (I23c1c)

Sửa lỗi

 • Cải thiện tài liệu trên BasicTextField liên quan đến các yêu cầu về onValueChange. (I90fc9, b/160257648)

Phiên bản 1.6.0-alpha07

Ngày 4 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-alpha07. Phiên bản 1.6.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Ra mắt PlatformTextInputMethodTestOverride để viết mã kiểm thử cho trình chỉnh sửa văn bản tuỳ chỉnh. (Id159b)
 • Đổi tên GraphicsSurface thành AndroidExternalSurface (I11680)
 • Thêm cờ tạm thời DisableNonLinearFontScalingInCompose để tắt tỷ lệ phông chữ phi tuyến tính. Thiết lập DisableNonLinearFontScalingInCompose = true trong chương trình kiểm thử nếu bạn cần thời gian để dọn dẹp chúng. Cờ này sẽ bị xoá trong Compose 1.6.0-beta01. (Ic9486)
 • Thêm bộ sưu tập ColorListColorSet để tránh việc phân bổ. (I744bd)
 • Thay đổi này sẽ xoá shortSnapVelocityThreshold đã được chuyển thành chi tiết triển khai của các hoạt động triển khai SnapLayoutInfoProvider. (I65f6d)
 • Thêm Đối tượng sửa đổi dragAndDropSource để bắt đầu phiên kéo và thả, cùng Đối tượng sửa đổi dragAndDropTarget để nhận từ các phiên kéo và thả (Ib7828, b/286038936)
 • Cập nhật tài liệu SnapPositionInLayout và phương thức vị trí. Đưa khoảng đệm nội dung vào phương thức vị trí trong SnapPositionInLayout. (Id7938, b/300116110)
 • Thêm UndoState vào TextFieldState để cho phép huỷ/thực hiện lại các thay đổi do người dùng thực hiện. (Icc024)

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi basicMarquee không tạo ảnh động sau khi thay đổi tốc độ. (Id2e77, b/297974036)

Phiên bản 1.6.0-alpha06

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-alpha06. Phiên bản 1.6.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Trình bao bọc Thành phần kết hợp mới cho SurfaceView, TextureView: GraphicsSurface()EmbeddedGraphicsSurface(). Đây là một API thử nghiệm và có thể thay đổi cũng như sửa đổi. (I9ddb2)
 • Modifier.magnifier() hiện là một API ổn định. Điều này bao gồm việc xoá MagnifierStyle và chuyển sang sử dụng các tham số cùng dòng trong chính đối tượng sửa đổi đó. (I83bec, b/298381260, b/262367109, b/261438887)

Các thay đổi về API

 • Ra mắt updateCurrentPageupdateTargetPage trong ScrollScope, đây là những thành phần cuối cùng cần thiết để cho phép tuỳ chỉnh hiệu ứng cuộn động thông qua PagerState.scroll. (I9cad5, b/267744105, b/243786897)
 • Xoá mật độ khỏi SnapFlingBehavior. Tất cả phương thức triển khai SnapLayoutInfoProvider đều đã có cách truy cập vào mật độ, có thể phạm vi trình thu nhận sẽ bị xoá, giúp việc triển khai cả SnapFlingBehaviorSnapLayoutInfoProviders ít phức tạp hơn. (I153c3)
 • Nhiều đối tượng sửa đổi khác được đánh dấu là ổn định. (I56af1, b/298046462)
 • Đã xóa SnapStepSize khỏi SnapLayoutInfoProvider. Việc tính toán phải được thực hiện bằng cách sử dụng thông tin Bố cục và được cung cấp thông qua phương thức tiếp cận hoặc độ lệch chụp nhanh. (If320c)

Thay đổi về hành vi

 • Compose hiện sử dụng tỷ lệ phông chữ phi tuyến tính để dễ đọc và dễ tiếp cận hơn. Khi tỷ lệ phông chữ > 100% trong phần cài đặt hệ thống, văn bản nhỏ sẽ tăng kích thước bình thường, nhưng văn bản vốn đã lớn sẽ chỉ tăng một chút. Ngoài ra, chiều cao đường được xác định trong SP sẽ tự động điều chỉnh để duy trì tỷ lệ phù hợp với chiều cao dự kiến theo tỷ lệ 100%. Xem Các phương pháp hay nhất về tỷ lệ phông chữ để biết thêm thông tin. (I11518)

Sửa lỗi

Phiên bản 1.6.0-alpha05

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-alpha05. Phiên bản 1.6.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm các phương thức nạp chồng cho BasicSecureTextField chấp nhận giá trị không thể thay đổi và lệnh gọi lại để thay đổi giá trị đó, giống như API BasicTextField hiện tại. (Ia4882)
 • Thêm Modifier.preferKeepClear() để đánh dấu là thành phần kết hợp vì không muốn có cửa sổ nổi trên API 33 trở lên. (Ib51d5, b/297260115)
 • Vận tốc hất trong các thành phần Khung hiển thị như ScrollViewRecyclerView được giới hạn ở ViewConfiguration.ScaledMaximumFlingVelocity. Compose hiện chứa phiên bản maximumFlingVelocity riêng hiện áp dụng cho Draggable. (Ibf974)
 • Xoá các phương thức nạp chồng PagerPagerState không dùng nữa. (Iea07e)
 • Thêm BasicTooltipBox vào compose.foundation đồng thời cập nhật PlainTooltipBoxRichTooltipBox để sử dụng TooltipBox với các thành phần kết hợp PlainTooltipRichTooltip mới. (I79e1d)

Phiên bản 1.6.0-alpha04

Ngày 23 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-alpha04. Phiên bản 1.6.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm giao diện ReusableComposition để quản lý vòng đời và sử dụng lại các lần kết hợp phụ. (I812d1, b/252846775)
 • Modifier.focusGroup đã được nâng cấp lên API ổn định. (I7ffa3)
 • Thêm các phương thức nạp chồng cho BasicTextField2 chấp nhận giá trị không thể thay đổi và lệnh gọi lại để thay đổi giá trị đó, giống như API BasicTextField hiện tại. (I3f2b8)
 • GridItemSpan::currentLineSpan hiện là một API ổn định. (Icc29c)
 • Canvas chấp nhận contentDescription hiện là API ổn định. (Ib3d29)
 • Ra mắt viewportSize trong ScrollState – một cách để biết kích thước viewPort của thành phần sử dụng ScrollState sau khi đo lường. (I8b85a, b/283102682)
 • Khắc phục vấn đề tìm nạp trước trong Pager không khớp với hành vi trong Khung hiển thị. (I93352, b/289088847)
 • Modifier.consumeWindowInsets(PaddingValues) hiện đã ổn định.
  • API Deprecated Modifier.consumedWindowInsets hiện đã bị xoá. Sử dụng Modifier.consumeWindowInsets thay thế. (Id72bb)

Phiên bản 1.6.0-alpha03

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-alpha03. Phiên bản 1.6.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm hàm quá tải của LazyLayout, hàm này chấp nhận lambda của LazyLayoutItemProvider, chứ không phải đối tượng đơn giản như trước đây. Hàm quá tải trước đây không còn được dùng nữa. (I42a5a)
 • Thêm tính năng hỗ trợ để định cấu hình privateImeOptions (Idb772)

Sửa lỗi

 • Sửa các trường văn bản hiển thị bàn phím và có thể chỉnh sửa khi readOnly là true. Ngoài ra, đã khắc phục việc bàn phím không hiển thị khi readOnly được thay đổi từ true thành false (sai) khi đặt tiêu điểm. (I34a19, b/246909589)

Phiên bản 1.6.0-alpha02

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-alpha02. Phiên bản 1.6.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Ra mắt PagerLayoutInfo với thông tin được thu thập sau khi vượt qua phép đo trong Pager. Cũng đã ra mắt PageInfo, thông tin về một Trang được đo lường trong Pager. (Iad003, b/283098900)
 • Chú giải bổ sung để chỉ định dữ liệu đầu vào được phép cho các thành phần kết hợp (I51109)
 • Thêm SemanticsNodeInteraction.requestFocus như một cách thuận tiện và dễ khám phá hơn để yêu cầu tiêu điểm trong kiểm thử. (Ie8722)
 • API PlatformTextInput* được thiết kế lại hoàn toàn. (I6c93a, b/274661182, b/267235947, b/277380808)
 • SoftwareKeyboardControllerLocalSoftwareKeyboardController không còn thử nghiệm nữa. LocalSoftwareKeyboardController hiện cũng là một CompositionLocal thích hợp. (I4c364)
 • Modifier.transformable nay cung cấp delta pan trong tham số canPan nhằm giúp xác định hướng di chuyển để cho phép hoặc không cho phép. (I692aa, b/266829800)
 • Cập nhật đối tượng sửa đổi consumeWindowInsets để mở rộng lớp cấp cao AbstractComposeView (Iacd74, b/269479941)

Phiên bản 1.6.0-alpha01

Ngày 21 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.6.0-alpha01. Phiên bản 1.6.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Ra mắt một API AnchoredDraggable mới trong Foundation. Bạn có thể dùng lớp này để tạo các thành phần có thể kéo giữa các trạng thái riêng biệt, chẳng hạn như bảng dưới cùng dạng thay thế. API này thay thế API Swipeable của Material. (I4a2ed)

Các thay đổi về API

 • Hỗ trợ InputConnection#requestCursorUpdates (I0c69b)
 • Ra mắt scrollAnimationSpec để cho phép thông số kỹ thuật của ảnh động tuỳ chỉnh. Đã cập nhật BringIntoViewCalculator thành BringIntoViewScroller. (Idb741)
 • Thêm loại ResourceResolutionException để gói các lớp throwable được gửi khi cố gắng tải thành phần bitmap bằng thông tin mô tả về đường dẫn thành phần không tải được. (I19f44, b/230166331, b/278424788)
 • Thêm các thuộc tính và thao tác ngữ nghĩa để hỗ trợ dịch văn bản. (I4a6bc)
 • Ra mắt một API BringIntoViewCalculator dùng để tuỳ chỉnh cách các thành phần như Scrollable phản hồi yêu cầu bringIntoView. Thay đổi quá tải của thành phần có thể cuộn để tuỳ ý chấp nhận một thực thể của BringIntoViewCalculator. (Iaf5af)

Sửa lỗi

 • Thêm một tuỳ chọn kiểm tra tìm lỗi mã nguồn để cảnh báo nếu bạn đang tạo một MutableInteractionSource trong cấu trúc mà không ghi nhớ thông tin này, tương tự như các bước kiểm tra tìm lỗi mã nguồn để tạo trạng thái có thể thay đổi / Animatable. (I5daae)
 • Thêm tính năng hỗ trợ chọn bằng chuột. Lựa chọn dựa trên thao tác chạm sẽ mở rộng theo từ và thu nhỏ theo ký tự. (Ic0c6c, b/180639271)
 • Thêm giao diện FocusTargetModifierNode có thể dùng để tạo một FocusTarget tuỳ chỉnh. (I9790e)

Phiên bản 1.5

Phiên bản 1.5.4

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.5.4. Phiên bản 1.5.4 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.5.3

Ngày 4 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.5.3. Phiên bản này không có thay đổi nào.

Phiên bản 1.5.2

Ngày 27 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.5.2. Phiên bản 1.5.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong văn bản dẫn đến sự cố trong một số trường hợp ngữ nghĩa không hợp lệ.

Phiên bản 1.5.1

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.5.1. Phiên bản 1.5.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa các trường văn bản hiển thị bàn phím và có thể chỉnh sửa khi readOnly là true. Ngoài ra, đã khắc phục việc bàn phím không hiển thị khi readOnly được thay đổi từ true thành false (sai) khi đặt tiêu điểm. (I34a19, b/246909589)

Phiên bản 1.5.0

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.5.0. Phiên bản 1.5.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.4.0

 • Nhiều đối tượng sửa đổi cơ bản, trong đó có Modifier.clickable,Modifier.draggable, Modifier.scrollable, đối tượng sửa đổi bố cục và nhiều đối tượng sửa đổi khác đã được di chuyển sang API Modifier.Node, giúp giảm mức hao tổn đối với cấu trúc ban đầu.
 • Cải thiện độ ổn định của Trình chuyển trang. Nhiều lỗi đã được khắc phục.
 • Các thông số pageCount hiện nằm trong PagerState thay vì chính Trình chuyển trang

Phiên bản 1.5.0-rc01

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.5.0-rc01. Phiên bản 1.5.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Bạn có thể kiểm tra dữ liệu gốc (không bắt buộc) để đề xuất di chuyển lệnh gọi mutableStateOf() sang kiểu chuyên biệt tương ứng. Mã tìm lỗi mã nguồn của lớp này là AutoboxingStateCreation. Trước đây, tính năng kiểm tra này được bật theo mặc định cho tất cả dự án. Để xem cảnh báo này trong trình chỉnh sửa của Android Studio và kết quả tìm lỗi mã nguồn của dự án, hãy thay đổi mức độ nghiêm trọng của cảnh báo từ thông tin thành cảnh báo (hoặc cao hơn) bằng cách khai báo warning "AutoboxingStateCreation" bên trong cấu hình build.gradle hoặc build.gradle.kts của mô-đun như minh hoạ (I34f7e):

    android {
      lint {
        warning "AutoboxingStateCreation"
      }
      ...
    }
  

Phiên bản 1.5.0-beta03

Ngày 28 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.5.0-beta03. Phiên bản 1.5.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.5.0-beta02

Ngày 7 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.5.0-beta02. Phiên bản 1.5.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.5.0-beta01

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation-*:1.5.0-beta01. Phiên bản beta 1.5.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Triển khai PlatformDataProvider để cung cấp dữ liệu nhịp tim và số bước hằng ngày. Giao diện SensorGateway bị xoá khỏi API công khai. (I55b84)

Sửa lỗi

 • Giảm mức phân bổ trong quá trình đo lường danh sách/lưới/v.v. theo từng phần (Iaf9e2)
 • Giảm mức phân bổ khi áp dụng bản tổng quan nhanh (I65c09)
 • Xoá các lượt phân bổ khỏi ảnh động lò xo (Ie9431)
 • Xoá mức phân bổ khỏi TextLayout (I0fd11)
 • Xoá nhiều mức phân bổ trong tính năng theo dõi tốc độ con trỏ (I26bae)

Phiên bản 1.5.0-alpha04

Ngày 10 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.5.0-alpha04androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.5.0-alpha04. Phiên bản 1.5.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm TextStyle.merge(...) được tối ưu hoá với danh sách thông số đầy đủ. (Iad234, b/246961787)
 • Ra mắt SnapLayoutInfoProvider có thể dùng với LazyGridState. (I92134, b/269237141, b/260914964)
 • Thêm Modifier.animateItemPlacement() thử nghiệm cho phạm vi mục trong lưới so le tải từng phần. Bạn có thể áp dụng lớp này trên các mục để đạt được sự thay đổi/sắp xếp lại vị trí tự động đối với ảnh động. (I4b62d, b/257034719)
 • Chuyển GridCells.FixedSize lên bản ổn định. FixedSize xác định LazyGrid, trong đó mỗi ô có kích thước chính xác trên trục chéo, với không gian còn lại được phân bổ theo cách sắp xếp trục chéo. (I8542f)
 • Ra mắt phạm vi trình thu nhận PagerScope cho Trình chuyển trang và một hàm số hiệu dụng để tính toán chênh lệch trang cụ thể. (If2577)
 • Ra mắt snapPositionalThreshold khi tạo hành vi hất nhanh. Sử dụng tham số này để chỉ định một ngưỡng vị trí cho thao tác chụp nhanh trong Trình chuyển trang. (If8f7f)
 • Thay thế SnapLayoutInfoProvider.calculateSnappingOffsetBounds bằng calculateSnappingOffset. Trong phương thức mới này, chúng ta chỉ cần yêu cầu độ lệch tiếp theo để bám theo. Bạn nên tính toán các giới hạn ở cấp triển khai vì điều này có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cách người dùng cần chụp nhanh. (I923a4)
 • Các API LazyStaggeredGrid đã được nâng cấp lên thành ổn định. (I633a5)
 • Xoá pageCount khỏi Horizontal/VerticalPager. Bạn phải cung cấp thông tin này khi tạo trạng thái. Cập nhật PagerStaterememberPagerState để chấp nhận pageCount. (Ieb52d, b/266965072)
 • Xoá pageCount khỏi Horizontal/VerticalPager. Bạn phải cung cấp thông tin này khi tạo trạng thái. Cập nhật PagerStaterememberPagerState để chấp nhận pageCount. (Ifa3cb, b/266965072)
 • Ra mắt shortSnapVelocityThreshold trong SnapFlingBehavior của Trình chuyển trang. (I7379e, b/275579012)
 • Thêm FlowRowScopeFlowColumnScope. (I54fe2)

Sửa lỗi

 • Lệnh gọi để lấy ngữ nghĩa trên Văn bản khi các điều kiện ràng buộc có minWidthminHeight không còn gặp sự cố. (Ibd072)
 • Khắc phục hồi quy trong đó bàn phím không hiển thị cho các trường văn bản bên trong hộp thoại không do thành phần kết hợp Dialog tạo. (I82551, b/262140644)

Phiên bản 1.5.0-alpha03

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.5.0-alpha03androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.5.0-alpha03. Phiên bản 1.5.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Bản phát hành này bật ngăn xếp hiển thị văn bản mới cho Compose. Ngăn xếp mới được tối ưu hoá hiệu suất và bạn sẽ không thấy thay đổi nào rõ rệt.

Nếu thấy các thay đổi trong văn bản được kết xuất, bạn có thể gỡ lỗi bằng cách đặt NewTextRendering1_5 = false để xác nhận sự khác biệt về hành vi. Chế độ cài đặt này sẽ buộc kết hợp lại. Vui lòng báo cáo mọi điểm khác biệt về hành vi dưới dạng lỗi.

Cờ gỡ lỗi sẽ bị xoá trước bản phát hành 1.5 beta01.(Iada23, b/246960758)

Các thay đổi về API

 • Đặt FlowColumn/FlowRow cùng dòng. (Idab37)

Phiên bản 1.5.0-alpha02

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.5.0-alpha02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.5.0-alpha02. Phiên bản 1.5.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho các ô có kích thước cố định trong LazyGrid và sắp xếp các ô đó theo cách sắp xếp trục chéo. (I83ed9, b/235121277, b/267942510)
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho các làn đường có kích thước cố định trong LazyStaggeredGrid và sắp xếp chúng theo cách sắp xếp trục chéo. (I7d519)
 • Giờ đây, bạn có thể mở UrlAnnotation trong AnnotatedString thông qua các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận như TalkBack. (If4d82, b/253292081)
 • Thêm thao tác ngữ nghĩa InsertTextAtCursor cho các trường văn bản. (I11ed5)
 • Giờ đây, các thao tác kiểm thử liên quan đến văn bản (ví dụ: performTextInput) sẽ yêu cầu trực tiếp tâm điểm bằng hành động ngữ nghĩa thay vì nhấp vào trường này. (I6ed05)
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho việc sắp xếp/giãn cách trục chéo bằng cách sử dụng verticalArrangement trong FlowRowhorizontalArrangement trong FlowColumn. Chúng tôi cũng xoá verticalAlignmenthorizontalAlignment cấp cao nhất trong FlowRow/FlowColumn. Nhà phát triển có thể sử dụng Modifier.align. Điều này giúp giảm sự nhầm lẫn giữa quy ước đặt tên của verticalAlignmentverticalArrangement. (I87b60, b/268365538)

Phiên bản 1.5.0-alpha01

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.5.0-alpha01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.5.0-alpha01. Phiên bản 1.5.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Văn bản và BasicText được tái cấu trúc để sử dụng hệ thống đối tượng sửa đổi mới. Điều này giúp cải thiện đáng kể hiệu suất trong nhiều trường hợp. Không có thay đổi nào sẽ hiển thị. (If1d17, b/246961435)
 • Thêm thao tác ngữ nghĩa PerformImeAction để gọi thao tác IME trên các nút của trình chỉnh sửa văn bản. (Ic606f, b/269633506)

Sửa lỗi

 • Đã cập nhật nội bộ của Modifier.hoverable. Đối tượng sửa đổi hoverable sẽ chỉ xuất hiện trong công cụ kiểm tra nếu được bật. (I82103)

Phiên bản 1.4

Phiên bản 1.4.3

Ngày 3 tháng 5 năm 2023

androidx.compose.foundation:foundation:1.4.3androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.3 được phát hành mà không có thay đổi nào (chỉ tăng số phiên bản).

Phiên bản 1.4.2

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.4.2androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.2. Phiên bản 1.4.2 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.4.1

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.4.1androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.1. Phiên bản 1.4.1 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.4.0

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.4.0androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.0. Phiên bản 1.4.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.3.0

 • Thêm tính năng tích hợp khả năng tương thích với biểu tượng cảm xúc vào TextTextField, cũng như Đoạn văn ở cấp thấp hơn. Tính năng này được bật theo mặc định khi bạn định cấu hình EmojiCompat.
 • Bạn có thể định cấu hình EmojiCompat trên một Văn bản cụ thể bằng cách sử dụng PlatformParagraphStyle.
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ khoảng dòng đầy đủ vào LazyStaggeredGrid(I28252)
 • Thêm onHover thử nghiệm vào ClickableText (I6938f)
 • Ra mắt các phương thức nạp chồng thử nghiệm mới cho hàm runComposeUiTest và các hàm create*ComposeRule chấp nhận tham số CoroutineContext. Ngữ cảnh này sẽ được dùng cho thành phần kiểm thử cũng như mọi lệnh gọi LaunchedEffectrememberCoroutineScope() trong thành phần đó. (I10614, b/265177763)
 • FlowRowFlowColumn giờ đây có sẵn dưới dạng @ExperimentalFoundationApi, tăng tính linh hoạt cho bố cục thành phần dựa trên hàng và cột, giúp phân tách thành một dòng mới nếu không có đủ không gian trên trục chính. (I3a7b2)
 • Modifier.basicMarquee() được cung cấp ở dạng thử nghiệm để hiển thị nội dung bằng hiệu ứng marquee cuộn. (I2df44, b/139321650)

Phiên bản 1.4.0-rc01

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.4.0-rc01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.0-rc01. Phiên bản 1.4.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Ra mắt API PlatformTextInputAdapter cấp thấp mới để xây dựng các phương thức triển khai tính năng nhập văn bản tuỳ chỉnh giao tiếp trực tiếp với các API nền tảng. (I58df4)
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho bố cục đảo ngược vào LazyStaggeredGrid. (I3ef4a)

Sửa lỗi

 • Giờ đây, thao tác ngữ nghĩa SetText của BasicTextField sẽ cập nhật vùng đệm văn bản bằng cách sử dụng cùng một đường dẫn mã như bản cập nhật IME và các hàm kiểm thử (ví dụ: performTextReplacement).
 • Các hàm kiểm thử văn bản performTextClearance, performTextReplacementperformTextSelection hiện sử dụng SemanticsActions. (I0807d, b/269633168, b/269624358)

Phiên bản 1.4.0-beta02

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.4.0-beta02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.0-beta02. Phiên bản 1.4.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm lệnh gọi lại Modifier.Node.onReset() mới cho phép bạn đặt lại một số trạng thái cục bộ để xử lý đúng cách trường hợp Layout được sử dụng lại (ví dụ: một mục của LazyColumn). Sửa FocusTargetModifierNode để đặt lại đúng cách trạng thái tập trung. (I65495, b/265201972)
 • Thêm tham số BlendMode vào các phương thức DrawScope.drawText, Paragraph.paintMultiParagraph.paint để hỗ trợ nhiều thuật toán kết hợp khi vẽ văn bản trên Canvas. (I57508)
 • Xoá API modifierElementOf(). Vui lòng gia hạn trực tiếp từ ModifierNodeElement. (Ie6d21)

Sửa lỗi

 • Việc điều chỉnh ô điều khiển lựa chọn không thể chọn một phần ký tự được nữa. (Idedd1)
 • Khắc phục sự cố khi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Backspace trên TextField trống (I0427f, b/244185537)

Phiên bản 1.4.0-beta01

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.4.0-beta01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.0-beta01. Phiên bản 1.4.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Kể từ phiên bản 1.3, thêm tính năng tích hợp khả năng tương thích với biểu tượng cảm xúc vào TextTextField, cũng như Đoạn văn bản cấp thấp hơn. Tính năng này được bật theo mặc định khi bạn định cấu hình EmojiCompat.
 • Bạn có thể định cấu hình EmojiCompat trên một Văn bản cụ thể bằng cách sử dụng PlatformParagraphStyle.

Các thay đổi về API

 • Thêm cách triển khai phổ biến của API PinnableContainer dùng trong tất cả LazyLayouts để giữ lại các mục thoát khỏi thành phần kết hợp nhưng vẫn cần hoạt động. (If45a4)
 • Đổi tên PinnableContainer.PinnedHandle.unpin() thành release() (I4667a)

Đóng góp bên ngoài

 • Thêm thuộc tính mainAxisItemSpacing vào LazyListLayoutInfo, LazyGridLayoutInfoLazyStaggeredGridItemInfo (I52fad)

Phiên bản 1.4.0-alpha05

Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.4.0-alpha05androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.0-alpha05. Phiên bản 1.4.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ khoảng dòng đầy đủ vào LazyStaggeredGrid (I28252)
 • Thêm onHover thử nghiệm vào ClickableText (I6938f)
 • Ra mắt các phương thức nạp chồng thử nghiệm mới cho hàm runComposeUiTest và các hàm create*ComposeRule chấp nhận tham số CoroutineContext. Ngữ cảnh này sẽ được dùng cho thành phần kiểm thử cũng như mọi lệnh gọi LaunchedEffectrememberCoroutineScope() trong thành phần đó. (I10614, b/265177763)

Các thay đổi về API

 • Hợp nhất các API trước/sau của OverscrollEffect vào các hàm applyToScrollapplyToFling kết hợp của "lớp trang trí". Xem các mẫu cập nhật trong tài liệu để biết ví dụ về cách triển khai hiệu ứng cuộn quá mức với hình dạng API mới. (I8a9c4, b/255554340)
 • Thêm loại/tính chất rỗng khác của các hàm cùng dòng/ẩn, ngừng sử dụng (I24f91)
 • Các API LineBreakHyphens trong TextStyle được đưa vào phiên bản chính thức. (Ic1e1d)

Sửa lỗi

 • Con trỏ trong các trường văn bản giờ đây sẽ tiếp tục nhấp nháy ngay cả khi ảnh động bị tắt. (I95e70, b/265177763)
 • Modifier.basicMarquee hiện tạo ảnh động ngay cả khi ảnh động bị tắt trong phần cài đặt hệ thống. (I23389, b/262298306, b/265177763)

Đóng góp bên ngoài

 • Các phương thức notifyFocusedRect trong TextInputSessionTextInputService đã được dùng trở lại. (I23a04, b/262648050)

Phiên bản 1.4.0-alpha04

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.4.0-alpha04androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.0-alpha04. Phiên bản 1.4.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • FlowRowFlowColumn giờ đây có sẵn dưới dạng @ExperimentalFoundationApi, tăng tính linh hoạt cho bố cục thành phần dựa trên hàng và cột, giúp phân tách thành một dòng mới nếu không có đủ không gian trên trục chính. (I3a7b2)
 • Modifier.basicMarquee() được cung cấp ở dạng thử nghiệm để hiển thị nội dung với hiệu ứng marquee cuộn. (I2df44, b/139321650)

Các thay đổi về API

 • Ngừng sử dụng FocusRequesterModifier và thay thế bằng FocusRequesterNode (I7f4d7, b/247708726, b/255352203, b/253043481, b/247716483, b/254529934, b/251840112, b/251859987, b/257141589)
 • Hàm khởi tạo AndroidFontvariationSettings hiện là một API ổn định và có thể dùng để tạo các loại mới của bộ mô tả phông chữ. (I5adcc, b/261565807)
 • Giới thiệu PinnableContainer api được phân phát theo danh sách lazy thông qua một thành phần cục bộ cho phép ghim mục hiện tại. Điều này có nghĩa là mục đó sẽ không bị huỷ khi người dùng cuộn ra khỏi khung hiển thị. Ví dụ: Modifier.focusable() sẽ ghim mục hiện được đặt làm tâm điểm thông qua cơ chế này. (Ib8881, b/259274257, b/195049010)
 • Viết lại cách các thành phần có thể cuộn phản hồi bringIntoViewRequesters và các thành phần có thể làm tâm điểm để tạo mô hình hiệu quả hơn về độ phức tạp của các thao tác đó và xử lý nhiều trường hợp hiếm gặp hơn. (I2e5fe, b/241591211, b/192043120, b/237190748, b/230756508, b/239451114)
 • Thêm tính chất rỗng của kiểu dữ liệu trả về của các hàm ẩn không dùng nữa (Ibf7b0)
 • Thêm TextMotion thử nghiệm vào TextStyle để xác định Văn bản là Static(default) hay Ảnh động. Dùng TextMotion.Animated nếu Văn bản sẽ được điều chỉnh tỷ lệ, chuyển đổi hoặc xoay thông qua chuyển động. (I24dd7)
 • Thêm TextFieldFocusModifier để khắc phục hành vi di chuyển tâm điểm cho nền tảng Android (I00303)
 • Thay thế đối số maxSize: IntSize trong drawText bằng size: Size để cùng dòng với các hàm DrawScope khác. Theo mặc định, size được đặt thành Size.Unspecified và điều này sẽ không thay đổi hành vi mặc định trước đó. (Icd27d)

Sửa lỗi

 • Điều chỉnh ở cơ chế vật lý chụp nhanh trong SnapFlingBehaviour để tạo cảm giác tự nhiên hơn.

Vấn đề đã biết

 • Khi cập nhật từ androidx.compose.foundation:1.4.0-alpha03 lên androidx.compose.foundation:1.4.0-alpha04, bạn có thể gặp lỗi java.lang.NoSuchFieldError. Đây là nơi vấn đề được báo cáo ban đầu. Chúng tôi đã gửi một bản sửa lỗi và bản sửa lỗi này sẽ có trong bản cập nhật Compose tiếp theo. Để giải quyết vấn đề này, hãy cập nhật thư viện androidx.compose.materialandroidx.compose.material3 lên phiên bản mới nhất (1.1.0-alpha04) hoặc hạ cấp androidx.compose.foundation xuống 1.4.0-alpha03.

Phiên bản 1.4.0-alpha03

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.4.0-alpha03androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.0-alpha03. Phiên bản 1.4.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Trong các bài kiểm thử giao diện người dùng sử dụng quy tắc Compose, các lệnh tiếp tục trong quá trình gọi lại withFrameNanos sẽ không được gửi đi cho đến khi tất cả các lệnh gọi lại khung đã chạy xong. Điều này phù hợp với hành vi của Compose khi chạy bình thường. Tuy nhiên, bài kiểm thử dựa trên hành vi cũ có thể không thành công. Điều này chỉ ảnh hưởng đến mã gọi trực tiếp withFrameNanos hoặc withFrameMillis và có logic bên ngoài lệnh gọi lại được truyền đến các hàm mà có thể cần được di chuyển bên trong lệnh gọi lại. Xem những thay đổi về hoạt động kiểm thử hiệu ứng chuyển động trong CL này để biết ví dụ.
 • Thêm tham số onPerformTraversals: (Long) -> Unit (không bắt buộc) vào hàm khởi tạo TestMonotonicFrameClock và hàm nhà máy để chạy mã sau lệnh gọi lại withFrameNanos nhưng trước khi tiếp tục coroutine của phương thức gọi. (Idb413, b/254115946, b/222093277, b/255802670)
 • Ra mắt Hành động hỗ trợ tiếp cận trên trang: PageUp, PageDown, PageLeft, PageRight. Lưu ý rằng những thao tác này chỉ có trong API 29. (Ida4ab)
 • Ra mắt HorizontalPagerVerticalPager – một phương thức hiển thị các thành phần kết hợp (composable) theo Trình chuyển trang. Ra mắt PagerState để kiểm soát Trình chuyển trang cũng như thông tin truy vấn về trạng thái hiện tại của Trình chuyển trang. Ra mắt PageSize – một phương thức kiểm soát kích thước của trang Trình chuyển trang, có thể dùng để tạo băng chuyền như Trình chuyển trang. Ra mắt PagerSnapDistance – một phương thức kiểm soát cách tính năng chụp nhanh sẽ hoạt động trong hành vi hất của Trình chuyển trang. (I01120)
 • Ra mắt tuỳ chọn nạp chồng trong SnapFlingBehavior.performFling để biết nơi hành vi hất sẽ xử lý. (I569f6)
 • Xoá OverscrollEffect#isEnabled. Thay vì phải ghi nhớ và đặt cờ này, bạn chỉ cần không gửi sự kiện đến hiệu ứng cuộn quá mức khi không muốn hiệu ứng đó hiển thị (ví dụ: nếu ScrollableState#canScrollForward/backward đều trả về giá trị sai). (I1a4b0, b/255554340, b/255557085)
 • Thêm ScrollableState#canScrollForwardScrollableState#canScrollBackward để truy vấn xem một ScrollableState có chỗ để cuộn theo một trong hai hướng hay không (cho dù là giá trị tối thiểu/tối đa của phạm vi). Kết quả truy vấn mặc định sẽ là true để tương thích ngược với các phương thức triển khai hiện có của ScrollableState. Đối tượng sử dụng có thể dùng đoạn mã này để cho người dùng biết rằng vẫn còn chỗ để cuộn, và cũng có thể dùng để tránh gửi delta cho ScrollableStates không có khoảng trống để cuộn theo hướng cụ thể, nhằm giảm bớt công việc không cần thiết. (Idf1a0, b/255557085)
 • Thêm API Đối tượng sửa đổi để truy vấn thông tin cuộn của đối tượng cấp trên. (I2ba9d, b/203141462)
 • Dùng trong Clickable để trì hoãn đúng cách thao tác tương tác nhấn, khi các cử chỉ có thể trở thành sự kiện cuộn.
 • Sửa lỗi khiến Clickables không trì hoãn đúng cách các hiệu ứng gợn sóng khi được dùng bên trong một Scrollable ViewGroup.
 • Cập nhật các Ngăn và Trang tính để trì hoãn đúng cách thao tác nhấn trong trường hợp các cử chỉ có thể trở thành sự kiện cuộn.
 • Cập nhật cách đặt tên snapStepSize để nhất quán với các phương thức khác trong SnapLayoutInfoProvider. (Ife67c)
 • Thêm EmojiCompat vào Compose (Ibf6f9, b/139326806)
 • Đổi tên consumedWindowInsets() thành consumeWindowInsets()withConsumedWindowInsets() thành onConsumedWindowInsetsChanged() rồi đặt Đối tượng sửa đổi ở chế độ công khai. (Ie44e1)

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục sự cố xảy ra với Modifier.animateItemPlacement() và lưới Lazy. Sự cố này xảy ra trong một số điều kiện khi số lượng mới của mục ít hơn số lượng trước đó. (I0bcac, b/253195989)

Phiên bản 1.4.0-alpha02

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.4.0-alpha02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.0-alpha02. Phiên bản 1.4.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • awaitFirstDownwaitForUpOrCancellation hiện chấp nhận PointerEventPass để linh hoạt hơn. (I7579a, b/212091796)
 • Huỷ bỏ API beyondBoundCount từ các API Lazy* (I12197)
 • Giới thiệu tham số trong các API Lazy để kết hợp và đặt ngoài các mục trong khung nhìn (I69e89, b/172029355)
 • Thêm tham số minLines vào BasicTextBasicTextField. Nhờ đó có thể đặt chiều cao tối thiểu của các thành phần kết hợp này theo số dòng (I24294, b/122476634)

Phiên bản 1.4.0-alpha01

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.4.0-alpha01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.4.0-alpha01. Phiên bản 1.4.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm một phương thức mới là awaitEachGesture() cho trình phát hiện cử chỉ. Phương thức này hoạt động tương tự như forEachGesture(), nhưng các vòng lặp trên cử chỉ hoạt động hoàn toàn trong AwaitPointerEventScope, do đó, các sự kiện không bị mất giữa các vòng lặp.
 • Ngừng sử dụng forEachGesture() và thay bằng awaitEachGesture() vì phương thức này khiến sự kiện bị mất giữa các cử chỉ. (Iffc3f, b/251260206)
 • Thêm WindowInsets.imeAnimationSource và WindowInsets.imeAnimationTarget để xác định tiến trình ảnh động và nhận biết vị trí của IME sau khi ảnh động hoàn tất. (I356f1, b/217770337)

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.3.1

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.3.1androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.3.1. Phiên bản 1.3.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề về hiệu suất trong BeyondBoundsLayout (aosp/2255266)
 • ContentInViewModifier sẽ không đọc toạ độ bố cục trừ khi được đính kèm (aosp/2241316)

Phiên bản 1.3.0

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.3.0androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.3.0. Phiên bản 1.3.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.2.0

 • Ra mắt các phiên bản thử nghiệm của LazyVerticalStaggeredGridLazyHorizontalStaggeredGrid.
 • Đã thêm SnapFlingBehavior, rememberSnapFlingBehavior và các API tương ứng khác dưới dạng thử nghiệm.
 • Giờ đây, Modifier.clickable, Modifier.toggleableModifier.selectable sẽ có hiệu ứng gợn sóng nếu bạn nhấp vào bàn phím hoặc d-pad trên điều khiển từ xa.

Phiên bản 1.3.0-rc01

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.3.0-rc01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.3.0-rc01. Phiên bản 1.3.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Giới thiệu lowVelocityAnimationSpec được dùng trong bước tiếp cận khi tốc độ hất không đủ nhanh để phân rã. (Iaeb27)
 • Thêm các Dấu gạch nối API thử nghiệm mới để hỗ trợ tính năng tự động gạch nối trong Văn bản (Iaa869)

Phiên bản 1.3.0-beta03

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.3.0-beta03androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.3.0-beta03. Phiên bản 1.3.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm tuỳ chọn để tuỳ chỉnh dấu ngắt dòng trong Văn bản. (I86907)
 • Các mã BringIntoViewResponder nay có thể nhận được các giới hạn đã cập nhật của một yêu cầu trong khi xử lý yêu cầu đó. (If86a5, b/241591211)
 • Đưa tính năng hỗ trợ khoảng cách giữa các mục vào Staggered Grid thử nghiệm (I10b82)
 • Đưa tính năng khoảng đệm nội dung vào Staggered Grid thử nghiệm (I342ea)
 • Thay đối số size:IntSize bằng constraints: Constraints trong phương thức TextMeasurer.measure để hỗ trợ các điều kiện bắt buộc tối thiểu về chiều rộng. (I37530, b/242707525)
 • Thêm Modifier.withConsumedWindowInsets() để sử dụng WindowInsets (tiêu hao) bên ngoài windowInsetsPadding.
 • Thêm MutableWindowInsets cho phép thay đổi dễ dàng WindowInsets mà không cần kết hợp lại. (I7fd28, b/237019262, b/243119659)

Phiên bản 1.3.0-beta02

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.3.0-beta02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.3.0-beta02. Phiên bản 1.3.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Phiên bản ban đầu của StaggeredGrid thử nghiệm (Ia48be)
 • Đổi tên FocusDirection.InFocusDirection.Out thành FocusDirection.EnterFocusDirection.Exit (Ia4262, b/183746982)
 • Giới thiệu phần bổ sung rememberSnapFlingBehavior giúp nhanh chóng bật chế độ chụp nhanh trong LazyLists. (Ifb48a)
 • Thay thế nhà máy snapFlingBehavior bằng một lớp SnapFlingBehavior cụ thể. Giới hạn phạm vi của phương thức SnapLayoutInfoProvider thành Density (Mật độ) để dễ dàng chuyển đổi Dp<->Px cho người dùng API. (I54a11)
 • Cập nhật LazyLayoutMeasureScope.measure để trả về danh sách các giá trị placeable, làm nổi bật tính bất biến mong muốn của giá trị được trả về. (I48b7c)
 • Giới thiệu SnapLayoutInfoProvider dùng LazyListState để tạo một thực thể của SnapLayoutInfoProvider được dùng để bật chế độ chụp nhanh FlingBehavior cho LazyLists. (I2dd10)

Sửa lỗi

 • Tái cấu trúc AwaitPointerEventScope#awaitLongPressOrCancellation để khớp với các hàm đang chờ khác (I646e6)

Phiên bản 1.3.0-beta01

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.3.0-beta01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá pointerPosition khỏi OverscrollEffect – các hiệu ứng quan tâm đến vị trí con trỏ có thể sử dụng Modifier.pointerInput { } trong effectModifier để nhận vị trí con trỏ hiện tại. (I9f606, b/241239306)
 • Hiển thị AwaitPointerEventScope#awaitLongPressOrCancellation dưới dạng khối dựng bổ sung để phát hiện cử chỉ phức tạp hơn (I04374, b/181577176)
 • Ra mắt lazyListSnapLayoutInfoProvider để bật tính năng chụp nhanh trong Danh sách Lazy. (I3ecdf)
 • Ra mắt SnapFlingBehavior – một cử chỉ hất để chụp nhanh danh sách. Cung cấp một thực thể của SnapLayoutInfoProvider chứa thông tin về bố cục chụp nhanh của bạn. (Ie754c)

Phiên bản 1.3.0-alpha03

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.3.0-alpha03androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.3.0-alpha03. Phiên bản 1.3.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Phông chữ trong tài nguyên hiện hỗ trợ chế độ cài đặt biến thể phông chữ (API cấp 26 trở lên). (I900dd, b/143703328)
 • Hỗ trợ phông chữ có thể thay đổi trong DeviceFontFamilyNameFont (Ic1279, b/143703328)
 • Xoá chú giải thử nghiệm khỏi PlatformTextStyleLineHeightStyle. (I64bef)
 • Giờ đây, các trường văn bản sẽ gửi thêm những ngoại lệ chi tiết khi OffsetMapping do VisualTransformation cung cấp trả về các chỉ mục không hợp lệ. (Ie73f9, b/229378536)
 • Ra mắt các API thử nghiệm để chia sẻ logic của nhà cung cấp mục giữa các bố cục Lazy. (Ic891c)
 • ScrollableDefaults.reverseDirection() không còn là thử nghiệm nữa. (Iba646)
 • Ngừng sử dụng SemanticsModifier.id và thay vào đó, chuyển mã ngữ nghĩa sang LayoutInfo.semanticsId. (Iac808, b/203559524)
 • checkScrollableContainerConstraints() không còn là thử nghiệm nữa. (I2c290)
 • Modifier.clipScrollableContainer() không còn là thử nghiệm nữa. (Ia2b44)
 • Ngừng sử dụng TextInputService.show|hideSoftwareKeyboard. Vui lòng sử dụng SoftwareKeyboardController thay thế trong mã ứng dụng và TextInputSession trong mã quản lý IME. (I14e4c, b/183448615)

Phiên bản 1.3.0-alpha02

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.3.0-alpha02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.3.0-alpha02. Phiên bản 1.3.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm hàm mở rộng drawText trên DrawScope để cung cấp cách vẽ văn bản nhiều kiểu trên các thành phần kết hợp và đối tượng sửa đổi hoạt động trên DrawScope như CanvasdrawBehind. (I16a62, b/190787898)

Sửa lỗi

 • Giờ đây, bàn phím mềm sẽ ẩn khi một trường văn bản được lấy làm tâm điểm bị tắt. (I6e3e4, b/237308379)
 • Khi thêm sự kiện InputEventChange vào Velocity Tracker, chúng tôi sẽ xem xét delta thay vì vị trí, điều này sẽ đảm bảo tốc độ được tính toán chính xác cho tất cả các trường hợp ngay cả khi phần tử đích di chuyển (Icea9d, b/216582726, b/223440806, b/227709803)
 • Giờ đây, khi nội dung cuộn được có một thành phần con tiêu điểm, nội dung cuộn được đó sẽ cuộn đúng cách để giữ cho thành phần con tập trung trong khung hiển thị khi kích thước cuộn giảm, ngay cả khi là kích thước động. (I80867, b/230756508, b/220119990)
 • Khắc phục sự cố TextField bị xoá và nạp lại khi lựa chọn đang hoạt động. (I1235b, b/208655565, b/214253689)

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.3.0-alpha01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Giới thiệu loại chú thích UrlAnnotation và các phương thức liên kết để hỗ trợ việc liên kết TalkBack trong AnnotatedString. (I1c754, b/231495122)

Sửa lỗi

 • Giờ đây, BasicTextField cursorBrush có thể là ảnh động mà không cần khởi động lại bộ tính giờ con trỏ. (I812e6, b/236383522)

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.1

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.1androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.1. Phiên bản 1.2.1 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

 • LazyVerticalGridLazyHorizontalGrid hiện đang ổn định.
 • Giờ đây, bạn có thể chỉ định một loại nội dung cho các mục trong danh sách Lazy và lưới. Nhờ đó, các thành phần có thể sử dụng lại phần tử một cách hiệu quả hơn.
 • Danh sách và lưới Lazy hiện có tham số userScrollEnabled cho phép tắt chức năng cuộn thông qua các cử chỉ của người dùng.
 • Thêm một API thử nghiệm mới có tên là LazyLayout. Đây là API chúng tôi sử dụng trên thiết bị để hỗ trợ danh sách Lazy và lưới.
 • Giới thiệu API OverscrollEffect dưới dạng thử nghiệm. Bạn có thể xác định hiệu ứng cuộn quá mức tuỳ chỉnh cũng như thêm một nền tảng tiêu chuẩn vào các vùng chứa có thể cuộn tuỳ chỉnh.
 • Ra mắt các API có khả năng tương tác cuộn lồng ghép để cho phép khả năng tương tác giữa các khung hiển thị và đối tượng cuộn.
 • Thêm cuộn chuột và bàn di chuột vào mọi vùng chứa cuộn.

Phiên bản 1.2.0-rc03

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-rc03androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-rc03. Phiên bản 1.2.0-rc03 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.2.0-rc02.

Phiên bản 1.2.0-rc02

Ngày 22 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-rc02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-rc02. Phiên bản 1.2.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-rc01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Ra mắt OverscrollEffect thử nghiệm để cho phép các hiệu ứng cuộn quá mức tuỳ chỉnh cùng với các tuỳ chọn nạp chồng Modifier.scrollable chấp nhận hiệu ứng này.
 • Chuyển LocalOverScrollConfiguration thử nghiệm từ foundation.gesture sang gói nền tảng và đổi tên thành LocalOverscrollConfiguration (If19fb, b/204650733)
 • Các giao diện trong thư viện Compose hiện được xây dựng bằng phương thức giao diện mặc định jdk8 (I5bcf1)
 • Giới thiệu một api thử nghiệm checkScrollableContainerConstraints() cho phép kiểm tra để đảm bảo chúng ta không lồng các vùng chứa có thể cuộn. Bạn có thể sử dụng khi tạo bố cục lazy có thể cuộn của riêng mình thông qua LazyLayout. (Id6fab, b/233352497)
 • Xoá LazyVerticalGrid không dùng nữa khỏi gói androidx.compose.foundation.lazy. API ổn định mới nằm ở androidx.compose.foundation.lazy.grid (I73c76, b/225192009)

Phiên bản 1.2.0-beta03

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-beta03androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-beta03. Phiên bản 1.2.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thêm thử nghiệm IntervalListMutableIntervalList mới. Thuộc tính này cho phép thể hiện một số danh sách các giá trị thông qua nhiều khoảng thời gian. Mã này hữu ích khi bạn muốn xác định dsl của riêng mình tương tự như mã mà LazyColumn sử dụng, nơi bạn có thể xác định các mục trong danh sách thông qua nhiều lệnh gọi mục/các mục. (I2d05e, b/228580728)

Sửa lỗi

 • Làm rõ tài liệu về WindowInsets.ime để khẳng định rằng các phần lồng ghép ime đã được báo cáo từ API 23 đến nay, nhưng chỉ có dạng ảnh động ở API 30 trở lên. (Ia7fc0, b/230756508)
 • Thao tác nhấn phím xoá phía trước khi con trỏ ở cuối trường văn bản sẽ không gặp sự cố nữa.
 • DeleteSurroundingTextCommandDeleteSurroundingTextInCodePointsCommand hiện yêu cầu các đối số hàm dựng không được âm. (Ica8e6, b/199919707)

Phiên bản 1.2.0-beta02

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-beta02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-beta02. Phiên bản 1.2.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

 • Độ phân giải phông chữ có thể tải xuống không làm thay đổi kích thước bố cục của Văn bản, hoặc TextField trước đây sẽ không vẽ lại, dẫn đến việc hiển thị phông chữ cũ. Bản sửa lỗi này đảm bảo bố cục văn bản luôn được kích hoạt vẽ lại (b/229727404). (I1d49e, b/229727404)

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-beta01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đây là bản phát hành beta 1.2 đầu tiên!

Các thay đổi về API

 • Thêm BeyondBoundsInterval thử nghiệm có thể sử dụng được bằng cách triển khai tuỳ chỉnh của LazyList khi bố cục các mục nằm ngoài giới hạn hiển thị (Ifabfb, b/184670295)
 • LineHeightBehavior được đổi tên thành LineHeightStyle
 • LineVerticalAlignment được đổi tên thành LineHeightStyle.Alignment
 • Đổi tên LineHeightTrim thành LineHeightStyle.Trim
 • Xoá các giá trị hàm khởi tạo mặc định từ LineHeightStyle (I582bf, b/181155707)
 • Thêm giá trị mặc định cho các thành phần không bắt buộc của giao diện LazyLayoutItemProvider. (Iba8a0)
 • Trong API LazyLayoutItemProvider, thay vì nhà máy trả về hàm lambda có khả năng kết hợp theo chỉ mục, chúng ta hiện có một mục hàm có khả năng kết hợp đơn giản hơn chấp nhận chỉ mục. (Id2196)
 • LazyLayoutItemsProvider được đổi tên thành LazyLayoutItemProvider (I0638c)
 • LazyLayoutItemsProvider.itemsCount được đổi tên thành itemCount (Id409c)
 • Thêm Brush vào TextStyleSpanStyle để đem lại cách vẽ văn bản chuyển màu. (I53869, b/187839528)
 • Các thuộc tính trimFirstLineTop, trimLastLineBottom của LineHeightBehavior đã chuyển thành một giá trị enum duy nhất: LineHeightTrim. LineHeightTrim có các giá trị của 4 trạng thái được xác định bằng 2 giá trị boolean: FirstLineTop, LastLineBottom, Both (Cả hai) và None (Không có) (Ifc6a5, b/181155707)
 • Đã thêm LineHeightBehavior vào TextStyleParagraphStyle. LineHeightBehavior kiểm soát việc áp dụng chiều cao dòng cho đầu dòng đầu tiên và cuối dòng cuối cùng. Phần này cũng xác định sự căn chỉnh của dòng trong không gian do TextStyle(lineHeight) cung cấp.

  Ví dụ: có thể lấy hành vi tương tự như CSS đã xác định thông qua LineHeightBehavior(alignment = LineVerticalAlignment.Center, trimFirstLineTop=false, trimLastLineBottom = false).

 • Các cấu hình trimFirstLineTop, trimLastLineBottom chỉ hoạt động chính xác khi includeFontPadding sai. (I97332, b/181155707)

 • Thêm đối tượng sửa đổi imeNestedScroll() thử nghiệm để các nhà phát triển có thể kiểm soát IME bằng cách cuộn. (I60759)

Sửa lỗi

 • Khắc phục hồi quy, trong đó các trường văn bản sẽ không ẩn bàn phím khi bị xoá khỏi kết hợp trong khi đặt tiêu điểm. (I7a410, b/230536793, b/225541817)
 • Hỗ trợ dấu ba chấm khi chiều cao bị giới hạn và không vừa với tất cả các dòng văn bản (Ie528c, b/168720622)
 • BringIntoViewRequester.bringIntoView hiện tại sẽ luôn tạm hoãn cho đến khi yêu cầu được hoàn tất hoặc bị gián đoạn bởi một yêu cầu mới hơn, không chồng chéo. Các yêu cầu trùng lặp sẽ được đưa vào hàng đợi. (I43e7f, b/216790855)
 • Giờ đây, BringIntoViewRequester.bringIntoView đồng thời gọi các hình chữ nhật trùng lặp hoàn toàn sẽ chỉ đáp ứng yêu cầu của hình chữ nhật lớn hơn. (I34be7, b/216790855, b/184760918)
 • Bật includeFontPadding mặc định. Bạn có thể tắt includeFontPadding bằng thuộc tính TextStyle.platformTextStyle. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ thay đổi hành vi mặc định, tuy nhiên hiện tại, điều này cho phép chúng tôi tích hợp tốt hơn các cải tiến về chiều cao dòng (aosp/2058653) và giải quyết các sự cố về cắt TextField. (I01423, b/171394808)
 • Modifier.bringIntoViewRequester không sử dụng onGloballyPositioned nữa. (I630f5)

Đóng góp bên ngoài

 • MouseInjectionScope.scroll(delta = someDelta) hiện sẽ đảo ngược trên Android nếu chúng ta cuộn theo chiều dọc (nếu someDelta dương thì nó sẽ di chuyển xuống dưới) (Ifb697, b/224992993)

Phiên bản 1.2.0-alpha08

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-alpha08androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-alpha08. Phiên bản 1.2.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Hiển thị mọi trọng số hiện có cho phông chữ hệ thống trên Android khi sử dụng FontFamily.SansSerif. Tính năng này sẽ sử dụng các tên phông chữ dự phòng như alt-serif-medium trong API 21-28. Đây là thay đổi về hành vi vì trước đây chỉ có trọng số 400 và 700 được hỗ trợ trên API 21-28. (I380fe, b/156048036, b/226441992)
 • Đoạn và Nhiều đoạn hiện chấp nhận thông số Constraints. Hiện tại, việc chuyển Constraints.maxHeight là không hoạt động nhưng sẽ cho phép thực hiện một số tính toán trong tương lai, chẳng hạn như dấu ba chấm dựa trên chiều cao. (I6afee, b/168720622)
 • SubcomposeSlotReusePolicy.getSlotsToRetain() hiện chấp nhận một lớp tuỳ chỉnh giống MutableSet, lớp này không cho phép thêm các mục mới vào lớp đó. (Icd314)
 • Mức sử dụng một phần (giảm/không có vị trí) trong PointerInputChange sẽ không được dùng nữa. Bạn có thể dùng consume() để thay đổi hoàn toàn. Bạn có thể sử dụng isConsumed để xác định xem ai đó đã từng thực hiện thay đổi trước đây hay chưa.
 • Giờ đây, PointerInputChange::copy() luôn tạo một bản sao nông. Điều này có nghĩa là các bản sao của PointerInputChange sẽ được sử dụng sau khi một trong các bản sao được sử dụng. Nếu bạn muốn tạo một PointerInputChange không liên kết, hãy dùng hàm khởi tạo. (Ie6be4, b/225669674)
 • Ra mắt API LazyLayout thử nghiệm mới. Thao tác này cho phép bạn tự tạo các thành phần như LazyColumn/LazyVerticalGrid. Xin lưu ý rằng API này đang ở giai đoạn đầu và có thể thay đổi trong các bản phát hành sau này. (Iba2bc, b/166591700)
 • Giờ đây, AndroidFont sẽ lấy typefaceLoader làm thông số hàm dựng. (I2c971)
 • Thuộc tính đồng hành WindowInsets hiện cho biết chế độ hiển thị (cho dù có xuất hiện trên màn hình hay không và bất kể có giao cắt với cửa sổ hay không), cũng như kích thước có sẵn khi những thuộc tính đồng hành đó có trên thiết bị, nhưng hiện không hoạt động. (I65182, b/217770337)

Phiên bản 1.2.0-alpha07

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-alpha07androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-alpha07. Phiên bản 1.2.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm API PinnableParent cho phép bố cục lazy con để ngăn việc sắp xếp các mục hiện có (Ibbdd0, b/184670295)
 • LazyListLayoutInfoLazyGridLayoutInfo hiện có các trường beforeContentPaddingafterContentPadding (I3b628, b/200920410)
 • Thêm KeyboardType.Decimal làm giải pháp thay thế cho Keyboard.Number để thêm riêng dấu phân tách số thập phân trong IME. (Iec4c8, b/209835363)
 • Thêm bộ mô tả phông chữ mới Font(DeviceFontFamilyName) để tuỳ ý tra cứu phông chữ do hệ thống cài đặt trong chuỗi dự phòng phông chữ. (I30468, b/219754572)
 • PointerEventType.ScrollPointerEvent.scrollDelta hiện là các API ổn định (I574c5, b/225669674)
 • Bạn có thể thay đổi cấu hình khả năng tương thích tạm thời đối với includeFontPadding trong TextStyle/ParagraphStyle. includeFontPadding thông qua TextStyle(platformStyle = PlatformTextStyle(includeFontPadding = true/false)). Đây là tuỳ chọn cấu hình tạm thời để bật tính năng di chuyển và sẽ bị xoá. (If47be, b/171394808)
 • Cập nhật FontFamily.Resolver để tích hợp chế độ cài đặt hỗ trợ tiếp cận văn bản in đậm trên toàn hệ thống (I6c1e7)
 • Thuộc tính tiện ích consumeWindowInsets của ComposeView cho phép nhà phát triển vô hiệu hoá việc sử dụng Tập hợp Android WindowInsets. Việc này cho phép sử dụng ComposeViews riêng biệt trong hệ phân cấp, áp dụng với WindowInsets mà không gây cản trở cho nhau. (I0ef08, b/220943142)

Phiên bản 1.2.0-alpha06

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-alpha06androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-alpha06. Phiên bản 1.2.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã thêm hành động ngữ nghĩa RequestFocus để yêu cầu tập trung vào mục tiêu có thể đặt tiêu điểm. (I17b71)
 • FocusOrder hiện đã được hợp nhất vào FocusPropertiesfocusProperties() hiện có tất cả các tính năng của focusOrder(). Ngừng sử dụng FocusOrderfocusOrder(). focusOrder() chấp nhận một focusRequester sẽ được thay thế bằng đối tượng sửa đổi focusRequester() kết hợp với focusProperties(). Điều này cho phép đối tượng sửa đổi phân tách các mối quan ngại mạnh mẽ hơn. (I601b7)
 • Đã thêm WindowInsets.asPaddingValues(Density) để cho phép nhà phát triển thực hiện chuyển đổi mà không cần phải kết hợp. (I94c35)
 • Cập nhật số liệu phân tích cú pháp các vectơ vẽ được để hỗ trợ tính năng tự động phản chiếu nhằm lật nội dung của VectorPainter nếu hướng bố cục hiện tại là RTL. (I79cd9, b/185760237)

Sửa lỗi

 • Đối tượng sửa đổi cuộn (Modifier.verticalScroll(), Modifier.horizontalScroll()Modifier.scrollable()) hiện sẽ cuộn để duy trì thành phần kết hợp tập trung có thể hiển thị nếu khu vực cuộn được thay đổi kích thước và thành phần kết hợp đã hiển thị trước đó.
 • Giờ đây, các trường văn bản TextField sẽ được giữ ở phía trên bàn phím khi các trường này được lấy làm tâm điểm và bàn phím hiển thị khi ở nội dung cuộn được tải toàn bộ và chế độ nhập mềm là ADJUST_RESIZE. (I4a485, b/190539358, b/192043120, b/216842427)

Phiên bản 1.2.0-alpha05

Ngày 9 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-alpha05androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-alpha05. Phiên bản 1.2.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • LazyVerticalGridLazyHorizontalGrid hiện đang ổn định. (I307c0)
 • LazyGridItemInfo.Unknown đã được thay thế bằng LazyGridItemInfo.UnknownRowLazyGridItemInfo.UnknownColumn riêng biệt (I56d51)
 • LazyVerticalGrid/LazyHorizontalGrid và tất cả API có liên quan đã được di chuyển vào gói con .grid. Vui lòng cập nhật các mục nhập của bạn từ androidx.compose.foundation.lazy thành androidx.compose.foundation.lazy.grid. (I2d446, b/219942574)
 • Văn bản: includeFontPadding hiện được tắt theo mặc định. Chúng tôi đã xử lý các sự cố cắt từ do includeFontPadding=false và hiện tượng cắt từ sẽ không nảy sinh trong các tập lệnh có phông chữ cao. (I31c84, b/171394808)
 • Giao diện được đo lường giờ biểu thị thuộc tính parentData (I3313f)
 • Ra mắt Modifier.onFocusedBoundsChanged thử nghiệm để cho phép quan sát giới hạn của nội dung con có thể làm tâm điểm. (I14283, b/220030968, b/190539358, b/192043120, b/216842427)
 • Thêm LazyHorizontalGrid. (I61ae7, b/191238807)
 • Thêm API LazyVerticalGrid mới để xác định kích thước trục chéo (I17723)
 • Thêm đối tượng sửa đổi FocusGroup (I64bc0, b/213508274, b/184670295)

Sửa lỗi

 • WindowInsets.toString() giờ sẽ hiển thị các giá trị chính xác. (I1585d)

Đóng góp bên ngoài

 • Cập nhật để sử dụng các coroutine Kotlinx 1.6.0 (I3366d)

Phiên bản 1.2.0-alpha04

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-alpha04androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-alpha04. Phiên bản 1.2.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • BringIntoViewResponders không còn phải truyền yêu cầu cho trình phản hồi mẹ theo cách thủ công mà thay vào đó, cần phải trả về tức thời hình chữ nhật mà các mã đó muốn thành phần mẹ đưa vào khung hiển thị. (I8e66a)
 • Hỗ trợ tải phông chữ không đồng bộ trong Văn bản (I77057, b/214587005)
 • LazyVerticalGrid hiện hỗ trợ line breaking trước các mục có độ dài không khớp với dòng hiện tại. (I05c40, b/207462103)
 • Đổi tên excludeFromSystemGestures thành systemGesturesExclusion (I19526)
 • LazyVerticalGrid hiện đã hỗ trợ reverseLayout. (I6d7d7, b/215572963, b/211753558)
 • Thêm phương thức WindowInsets.only() để cho phép các nhà phát triển chỉ bao gồm các kích thước từ WindowInsets. (I14c94, b/217768486)
 • Thêm ComposableTarget, ComposableTargetMarkerComposableOpenTarget cho phép báo cáo thời gian biên dịch khi gọi một hàm có khả năng kết hợp nhắm đến một trình áp dụng mà tính năng này không được thiết kế để sử dụng.

  Trong hầu hết các trường hợp, trình bổ trợ trình biên dịch Compose có thể suy ra các chú giải. Do đó, các chú giải này hiếm khi được sử dụng trực tiếp. Có những trường hợp không thể dự đoán được như việc tạo và sử dụng các hàm trừu tượng có khả năng kết hợp, trình áp dụng tuỳ chỉnh (chẳng hạn như phương thức giao diện), các trường hoặc biến toàn cục là các biểu thức lambda có khả năng kết hợp (biến và tham số cục bộ được suy đoán), hoặc khi sử dụng ComposeNode hoặc hàm có khả năng kết hợp liên quan.

  Đối với các trình áp dụng tuỳ chỉnh, những hàm có khả năng kết hợp gọi ComposeNode hoặc ReusableComposeNode cần thêm chú giải CompoableTarget cho hàm đó và mọi loại tham số lambda có khả năng kết hợp. Tuy nhiên, bạn nên tạo chú giải được chú thích bằng ComposableTargetMarker, sau đó trực tiếp sử dụng chú giải được đánh dấu thay cho ComposableTarget. Một chú giải của thành phần kết hợp được đánh dấu bằng ComposableTargetMarker sẽ tương đương với ComposbleTarget có tên đủ điều kiện của lớp thuộc tính dưới dạng tham số của trình áp dụng. Để biết ví dụ về cách sử dụng ComposableTargetMarker, vui lòng xem anroidx.compose.ui.UiComposable. (I38f11)

Sửa lỗi

 • Bạn hiện có thể truyền giá trị âm của độ dời thanh cuộn vào LazyGridState.scrollToItem()LazyGridState.animateScrollToItem(). (I025c6, b/211753558)
 • Hỗ trợ tải phông chữ không đồng bộ cho TextField. (Icc4bf, b/214587005)

Phiên bản 1.2.0-alpha03

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-alpha03androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-alpha03. Phiên bản 1.2.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi về API

 • Hiện ngừng sử dụng và sẽ không gọi các phương thức notifyFocusedRect trong TextInputSessionTextInputService nữa. Thay thế bằng BringIntoViewRequester. (Ia4302, b/192043120, b/216842427, b/178211874)
 • Bật ảnh động cho các mục của lưới lazy bằng Modifier.animateItemPlacement(). (Ib6621, b/211753218)
 • BringIntoViewRequester hiện đang phổ biến các yêu cầu đến Android View lưu trữ. (Ia7a51)
 • FontFamilyResolver hiện được cung cấp thông qua LocalFontFamilyResolver.current
  • Thêm createFontFamilyResolver(context)createFontFamilyResolver(context, coroutineScope) để tạo các trình phân giải FontFamily mới cho việc sử dụng bên ngoài Compose.
  • Đoạn và nhiều Đoạn hiện sử dụng mã FontFamily.Resolver
  • TextLayoutResult.layoutInput.fontFamilyResolver hiện chứa trình phân giải dùng cho bố cục này, đã ngừng sử dụng TextLayoutResult.layoutInput.resourceLoader vì mã này không còn được dùng nữa. (Id5a45, b/174162090)
 • Thêm AndroidFont, một API cấp độ thấp mới để cung cấp các loại trình mô tả tài nguyên phông chữ mới trên Android. Ví dụ: tải phông chữ từ một lệnh phụ trợ cụ thể cho ứng dụng, tuỳ chọn định vị phông chữ cài đặt sẵn trên thiết bị hoặc tải phông chữ từ một tài nguyên không do nhà máy Font (Phông chữ) hiện tại cung cấp.
  • Mở rộng API Font.ResourceLoaded để hỗ trợ việc tải phông chữ không bắt buộc và không đồng bộ. Các nhà phát triển ứng dụng không nên trực tiếp sử dụng API này. Để thêm các loại phông chữ mới, hãy xem AndroidFont.
  • Hàm mở rộng Font.AndroidResourceLoader cho phép tạo một Font.ResourceLoader khi ở bên ngoài cấu trúc.
  • Thêm tham số loadingStrategy vào các phông chữ dựa trên tài nguyên để cho phép tải không đồng bộ khi phông chữ tài nguyên tham chiếu đến XML của phông chữ có thể tải xuống. (Ie5aea, b/174162090)
 • Ngừng sử dụng hàm khởi tạo Typeface(FontFamily). Trước đây, hàm này dùng để tải trước phông chữ và có thể mất đến 10 giây để tải xuống các phông chữ. Với phông chữ có thể tải xuống, lệnh gọi này có thể chặn trong 10 giây. Thay vào đó, hãy sử dụng FontFamilyResolver.preload
  • Ngừng sử dụng fontResource(FontFamily): Typeface. Trước đây, hàm này dùng để tải trước phông chữ và có thể mất đến 10 giây để tải xuống các phông chữ. Thay vào đó, hãy sử dụng FontFamilyResolver.preload (If8e7c, b/174162090)
 • Hiện bạn có thể chỉ định loại nội dung cho các mục của LazyVerticalGrid - các hàm của mục/các mục trên LazyGridScope hiện chấp nhận thông số đó. Việc cung cấp những thông tin như vậy giúp thành phần mục sử dụng lại logic để làm cho mục trở nên hiệu quả hơn và chỉ sử dụng lại nội dung giữa các mục cùng loại. (I7b355, b/215372836)
 • LazyListLayoutInfoLazyGridLayoutInfo hiện có các thuộc tính mới: viewportSize, orientation, reverseLayout (Ifc8ed, b/200920410)
 • Giờ đây, bạn có thể chỉ định loại nội dung cho các mục của LazyColumn/LazyRow - các hàm mục/các mục trên LazyListScope hiện chấp nhận thông số đó. Việc cung cấp những thông tin như vậy giúp thành phần mục sử dụng lại logic để làm cho mục trở nên hiệu quả hơn và chỉ sử dụng lại nội dung giữa các mục cùng loại. (I26506)
 • Hiện ngừng sử dụng hàm khởi tạo SubcomposeLayoutState chấp nhận maxSlotsToRetainForReuse. Thay vào đó, có một hàm khởi tạo mới chấp nhận SubcomposeSlotReusePolicy – một giao diện mới cho phép bạn kiểm soát chi tiết hơn về việc cần giữ lại những khe nào để tái sử dụng trong tương lai. (I52c4d)
 • Thêm Đối tượng sửa đổi cho WindowInsets, cả khoảng đệm và kích thước. Điều này cho phép một số nội dung mở rộng vào vùng lồng ghép và vẫn có nội dung chính nằm ngoài vùng lồng ghép. Ví dụ: bạn có thể sử dụng windowInsetsPadding để lồng ghép vùng nội dung nhằm tránh những vùng có thể bị che phủ toàn bộ hoặc một phần. (Id0395, b/213942085)

Sửa lỗi

 • Giờ đây, các trường văn bản TextField sẽ được giữ ở phía trên bàn phím khi các trường này được lấy làm tâm điểm và bàn phím hiển thị khi chế độ nhập mềm là ADJUST_PAN. (I8eaeb, b/190539358, b/192043120)
 • Màn hình sử dụng chức năng tạo cục bộ cho FontFamily.Resolver
  • Ngừng sử dụng FontLoader dành cho máy tính
  • Lập trình hướng đối tượng mã createFontFamilyResolver mới trên Máy tính (I6bbbb, b/174162090)
 • Kiểu nhập bằng bàn phím mềm không còn nhấp nháy khi thay đổi tâm điểm giữa các trường văn bản. (I1bf50, b/187746439)
 • Trường văn bản không còn yêu cầu thêm thao tác nhấn lùi nữa khi tay cầm con trỏ đang hiển thị. (Ideb4b, b/205726883)
 • Hoạt động phóng to lựa chọn văn bản đã được hoàn thiện để phù hợp với tính năng phóng to nền tảng. (Idd918, b/206833278)

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-alpha02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-alpha02. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm NonRestartableComposable vào các phương thức đang làm quá tải những phương thức hiện có mà không cần logic phức tạp. Điều này giảm bớt các bước kiểm tra ghi nhớ do trình biên dịch tạo ra (các bước cân bằng) cho mọi tham số lặp lại ở hàm bên trong được gọi. (I90490)
 • Thêm Đối tượng sửa đổi excludeFromSystemGesture để dễ dàng truy cập vào setSystemGestureExclusionRects của Android (I46f07)

Sửa lỗi

 • Hoạt động phóng to lựa chọn văn bản đã được hoàn thiện để phù hợp với tính năng phóng to nền tảng. (Idd918, b/206833278)
 • LazyColumn, LazyRow, Modifier.verticalScroll và các vùng chứa khác sử dụng Modifier.scrollable hiện hỗ trợ việc cuộn trang dùng con lăn chuột. (I2b5e1, b/198214718)

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 12 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.2.0-alpha01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm tham số mới userScrollEnabled vào LazyColumn, LazyRowLazyVerticalGrid để cho phép người dùng tắt tạm thời hoặc vĩnh viễn thanh cuộn do người dùng bật thông qua các cử chỉ nhấn hoặc thao tác hỗ trợ tiếp cận. Thao tác có lập trình thông qua các phương thức ở trạng thái này vẫn được cho phép. (I7eae9, b/201150093)
 • Thêm lệnh gọi lại onSizeChanged vào đối tượng sửa đổi tính năng phóng to. (I6879f)
 • Giờ đây, tiện ích phóng to sẽ hiển thị khi kéo ô điều khiển lựa chọn trong SelectionContainer. (I30b38, b/139320979)

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi ô điều khiển con trỏ TextField không ẩn khi người dùng cuộn ra khỏi chế độ xem. (I14552, b/208883748)

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Hiện phụ thuộc vào Kotlin 1.6.10.

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.1

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.1androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.1. Phiên bản 1.1.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa NullPointerException tại androidx.compose.ui.platform.RenderNodeLayer.updateDisplayList (aosp/1947059, b/206677462)
 • Khắc phục sự cố do nội dung trong bảng nhớ tạm gây ra khi đọc từ bảng nhớ tạm trên Android. (I06020, b/197769306)
 • Sửa RTL ở LazyVerticalGrid (aosp/1931080, b/207510535)

Phiên bản 1.1.0

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Hỗ trợ ổn định cho hiệu ứng Cuộn quá mức của Android 12
 • Những cải tiến đối với kích thước đích chạm
 • Lưu ý rằng, đối với phiên bản Compose 1.0, các thành phần Material sẽ mở rộng không gian bố cục để đáp ứng các nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận của Material cho kích thước đích chạm. Ví dụ: đích chạm Button (Nút) sẽ mở rộng tới kích thước tối thiểu 48 x 48 dp, ngay cả khi bạn đặt kích thước nhỏ hơn cho Nút. Nhờ vậy, Compose Material được điều chỉnh phù hợp với hành vi tương ứng của các Thành phần Material Design, tạo ra hành vi nhất quán khi kết hợp Khung hiển thị và Compose. Sự thay đổi này cũng đảm bảo rằng khi bạn tạo giao diện người dùng bằng các thành phần Compose Material, những yêu cầu tối thiểu về hỗ trợ tiếp cận đích chạm sẽ được đáp ứng.
 • Hỗ trợ ổn định cho Dải điều hướng (Navigation Rail)
 • Ổn định một số API thử nghiệm trước đây
 • Hỗ trợ các phiên bản Kotlin mới hơn

Phiên bản 1.1.0-rc03

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-rc03androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-rc03. Phiên bản 1.1.0-rc03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Cập nhật để hỗ trợ Compose Material 1.1.0-rc03

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-rc01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Bạn hiện có thể truyền giá trị âm của độ dời thanh cuộn vào LazyListState.scrollToItem()LazyListState.animateScrollToItem(). (Iceb90, b/184252837)
 • Sửa lỗi gây ra sự cố thiếu thao tác cuộn hỗ trợ tiếp cận (I7cbfb)

Phiên bản 1.1.0-beta04

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-beta04androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-beta04. Phiên bản 1.1.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật để tương thích với Kotlin 1.6.0

Các thay đổi về API

 • Xoá sạch giá trị rỗng trong androidx.core.view(I7078a, b/204917439)
 • Experimental API (API thử nghiệm) đã được thêm vào cho phép sử dụng toàn bộ PointerInputchange hoặc kiểm tra xem nó có được sử dụng hay không. (I2e59d)
 • Hiển thị một tiện ích phóng to khi kéo con trỏ hoặc ô điều khiển lựa chọn bên trong các trường văn bản. (I5391e, b/203781358)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi ô điều khiển văn bản không di chuyển khi chế độ hiển thị IME thay đổi. (I25f2e)

Phiên bản 1.1.0-beta03

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-beta03androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-beta03. Phiên bản 1.1.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho việc trải rộng sang chiều ngang vào LazyVerticalGrid. (I7e2fa, b/176758183)
 • Thêm khả năng thử nghiệm để tạo ảnh động cho danh sách Lazy theo yêu cầu các vị trí của mục. Có một công cụ sửa đổi mới trong LazyItemScope có tên là Modifier.animateItemPlacement(). Ví dụ về cách sử dụng:

   var list by remember { mutableStateOf(listOf("A", "B", "C")) }
   LazyColumn {
     item {
       Button(onClick = { list = list.shuffled() }) {
         Text("Shuffle")
       }
     }
     items(list, key = { it }) {
       Text("Item $it", Modifier.animateItemPlacement())
     }
   }
  
  • Khi bạn cung cấp khoá qua LazyListScope.item hoặc LazyListScope.items, đối tượng sửa đổi này sẽ bật tính năng mục sắp xếp lại thứ tự của ảnh động. Bên cạnh mục sắp xếp lại các mục, tất cả các thay đổi khác về vị trí do các sự kiện như sắp xếp hoặc thay đổi căn chỉnh gây ra, bạn cũng có thể tạo ảnh động. (I59e7b, b/150812265)

Phiên bản 1.1.0-beta02

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-beta02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-beta02. Phiên bản 1.1.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Tính năng gợn sóng và các chỉ báo khác hiện sẽ chỉ bị trễ nếu nằm trong vùng chứa Modifier.scrollable(), thay vì luôn bị trì hoãn khi một sự kiện xảy ra. (Ibefe0, b/203141462)
 • Thêm API BringIntoView thử nghiệm cho phép bạn gửi yêu cầu đến thành phần mẹ để chúng cuộn và đưa một mục vào khung hiển thị (Ib918d, b/195353459)

Đóng góp bên ngoài

 • Thêm Modifier.pointerHoverIcon (I95f01)

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-beta01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Thêm API BringIntoView thử nghiệm cho phép bạn gửi yêu cầu đến thành phần mẹ để chúng cuộn và đưa một mục vào khung hiển thị (Ib918d, b/195353459)

Phiên bản 1.1.0-alpha06

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-alpha06androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-alpha06. Phiên bản 1.1.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm tuỳ chọn nạp chồng không có thành phần con cho Bố cục (Layout) với hiệu quả được cải thiện (Ib0d9a)
 • SemanticsNodeInteraction.performSemanticsAction hiện trả về SemanticsNodeInteraction mà hàm được gọi. (I9e5db)
 • Thêm performScrollToNode(matcher: SemanticsMatcher) có thể cuộn một vùng chứa cuộn được vào nội dung phù hợp với trình so khớp nhất định. (Ic1cb8)

Phiên bản 1.1.0-alpha05

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-alpha05androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-alpha05. Phiên bản 1.1.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

Sửa lỗi

 • Khắc phục khả năng hỗ trợ tiếp cận cho nội dung cuộn được (cả tải từng phần và tải toàn bộ) với tính năng cuộn (I6cdb0)

Phiên bản 1.1.0-alpha04

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-alpha04androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-alpha04. Phiên bản 1.1.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Ngừng sử dụng performGestureGestureScope, thay thế bằng performTouchInputTouchInjectionScope. (Ia5f3f, b/190493367)
 • Thêm touchBoundsInRoot vào SemanticsNode có kích thước đích chạm tối thiểu để nhà phát triển có thể đảm bảo rằng đích chạm đáp ứng các tiêu chí tối thiểu về khả năng hỗ trợ tiếp cận. (I2e14b, b/197751214)

Sửa lỗi

 • Hỗ trợ hiệu ứng kéo giãn khi cuộn quá mức trên các thiết bị Android 12. (Iccf3c, b/171682480)

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-alpha03androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-alpha03. Phiên bản 1.1.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật 1.1.0-alpha03 của Compose để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.30. (I74545)

Thay đổi API

 • Thêm hiệu ứng toả sáng cho thanh cuộn. Thêm OverScrollConfiguration API mới thử nghiệm để cho phép định cấu hình hiệu ứng hình ảnh cuộn quá mức. Cung cấp giá trị rỗng để tắt hiệu ứng cuộn quá mức. (I0c304, b/171682480)
 • AwaitPointerEventScope hiện có với withTimeout() và withTimeoutOrNull() (I507f0, b/179239764, b/182397793)
 • Thêm phương thức kiểm thử để lấy giới hạn được cắt đoạn. (I6b28e)
 • Thêm kích thước đích chạm tối thiểu vào ViewConfiguration để sử dụng trong ngữ nghĩa và phương thức nhập con trỏ, giúp đảm bảo khả năng hỗ trợ tiếp cận. (Ie861c)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 18 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-alpha02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm các phiên bản DpSize cho Modifier.sizerequiredSize (I3fc7e, b/194219828)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.1.0-alpha01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Cập nhật phương thức DrawScope#drawImage sử dụng các nguồn và nguồn đích đến để sử dụng thông số FilterQuality không bắt buộc. Cách này hữu ích cho các hình ảnh pixel dùng để tạo pixel khi phóng to cho các hình ảnh dựa trên pixel. Cập nhật thành phần kết hợp BitmapPainter + Image (BitmapPainter + Hình ảnh) để sử dụng tham số FilterQuality tuỳ chọn (Ie4fb0, b/180311607)
 • Giờ đây, TextField xoá lựa chọn khi nhấn nút quay lại, khớp với hoạt động của Android EditText. (I3ca16, b/174173645)
 • Thêm Ô điều khiển con trỏ. (I07a82, b/173016579)

Sửa lỗi

 • Việc cuộn qua các hành động ngữ nghĩa cho danh sách lazy và các thành phần cuộn thông thường hiện là ảnh động (Id9066, b/190742024)

Đóng góp bên ngoài

 • Giờ đây, LazyVerticalGrid chấp nhận cả thông số sắp xếp theo chiều ngang và chiều dọc. (If9c92)

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.5

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.5androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.5. Phiên bản 1.0.5 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố theo dõi các thực thể derivedStateOf. (aosp/1792247)

Phiên bản 1.0.4

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.4androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.4. Phiên bản 1.0.4 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.31

Phiên bản 1.0.3

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.3androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.3. Phiên bản 1.0.3 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.30

Phiên bản 1.0.2

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.2androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.2. Phiên bản 1.0.2 bao gồm các thay đổi sau.

Cập nhật để hỗ trợ bản phát hành Compose 1.0.2. Compose 1.0.2 vẫn tương thích với Kotlin 1.5.21.

Phiên bản 1.0.1

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.1androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.1. Phiên bản 1.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.21.

Phiên bản 1.0.0

Ngày 28 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Đây là bản phát hành chính thức đầu tiên của ứng dụng Compose. Vui lòng xem blog về Bản phát hành Compose chính thức để biết thêm thông tin chi tiết!

Lỗi đã biết

 • Nếu đang sử dụng Android Studio Bumblebee Canary 4 hoặc AGP 7.1.0-alpha04/7.1.0-alpha05, bạn có thể gặp sự cố sau đây:

   java.lang.AbstractMethodError: abstract method "void androidx.lifecycle.DefaultLifecycleObserver.onCreate(androidx.lifecycle.LifecycleOwner)"
  

  Để khắc phục, hãy tạm thời tăng giá trị minSdkVersion lên 24 trở lên trong tệp build.gradle. Sự cố này sẽ được khắc phục trong phiên bản tiếp theo của Android Studio Bumblebee và AGP 7.1. (b/194289155)

Phiên bản 1.0.0-rc02

Ngày 14 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-rc02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-rc02. Phiên bản 1.0.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

 • Cập nhật tính năng hiển thị đường viền cho các hình dạng chung để giải quyết vấn đề với các đường dẫn được xác định với những kích thước cố định. (aosp/1748871, b/191817116)

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-rc01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Canvas hiện hỗ trợ tham số contentDescription dành cho tính năng hỗ trợ tiếp cận. (Ib547c)

Sửa lỗi

 • Button (Nút), Card (Thẻ), Checkbox (Hộp đánh dấu) và Modifier.clickable(enabled=false) tổng thể đã tắt sẽ chặn lượt nhấp, không cho chuyển lên thành phần mẹ. (Ic2c3b, b/183908811)

Phiên bản 1.0.0-beta09

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-beta09androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-beta09. Phiên bản 1.0.0-beta09 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá ManualFrameClock. Nếu bạn cần kiểm soát hiệu ứng chuyển động, hãy sử dụng composeTestRule.mainClock. (I3c3e8, b/189951065)
 • Thay đổi Vai trò enum và LiveRegionMode thành các lớp nội tuyến bằng hàm khởi tạo riêng tư (Id1890)
 • KeyboardCapitalization được chuyển đổi thành lớp cùng dòng. (Id5a1c)
 • TextOverflow được thay đổi thành lớp cùng dòng. (I433af)

Sửa lỗi

 • Giờ đây, khi bạn chỉ định các khoá duy nhất cho các mục LazyColumn/Row, vị trí cuộn sẽ được duy trì dựa trên khoá, điều này có nghĩa là nếu bạn thêm/xoá các mục trước mục hiển thị hiện tại, mục có khoá nhất định sẽ được giữ làm mục hiển thị đầu tiên. (Id263f, b/184257857)
 • Các hằng số chính hiện tại là @ExperimentalComposeUiApi. Việc sử dụng mã có thể khai báo các hằng số riêng trước khi ổn định. (Ia5d48)
 • Thêm IdlingStrategy vào AndroidComposeTestRule có thể được sử dụng bằng các khung kiểm thử để cài đặt một cơ chế thay thế nhằm chờ hoặc có được tín hiệu. Sử dụng AndroidComposeTestRule.setIdlingStrategyFactory() trước khi thử nghiệm bắt đầu cài đặt chiến lược của riêng bạn. (I608fa)

Bổ sung quy tắc hồ sơ

Bản phát hành này bổ sung các quy tắc hồ sơ cho những mô-đun Compose sau (I14ed6):

 • androidx.compose.animation
 • androidx.compose.animation-core
 • androidx.compose.foundation
 • androidx.compose.foundation-layout
 • androidx.compose.material
 • androidx.compose.material-ripple
 • androidx.compose.runtime
 • androidx.compose.ui
 • androidx.compose.ui.geometry
 • androidx.compose.ui.graphics
 • androidx.compose.ui.text
 • androidx.compose.ui.text
 • androidx.compose.ui.unit
 • androidx.compose.ui.util

Quy tắc hồ sơ là gì?

 • Quy tắc hồ sơ cho thư viện được chỉ định trong tệp văn bản baseline-prof.txt nằm trong src/main hoặc thư mục tương đương. Tệp này chỉ định quy tắc trên mỗi dòng, trong đó quy tắc trong trường hợp này là mẫu để khớp với phương thức hoặc lớp trong thư viện. Cú pháp cho các quy tắc này là tập mẹ của định dạng hồ sơ ART mà con người có thể đọc được, được dùng khi sử dụng adb shell profman --dump-classes-and-methods .... Các quy tắc này dùng một trong hai biểu mẫu để nhắm mục tiêu vào phương thức hoặc lớp.

 • Quy tắc phương thức sẽ có mẫu sau:

  <FLAGS><CLASS_DESCRIPTOR>-><METHOD_SIGNATURE>
  
 • Và quy tắc lớp sẽ có mẫu sau:

  <CLASS_DESCRIPTOR>
  
 • Ở đây, <FLAGS> là một hoặc nhiều ký tự trong số các ký tự H, SP để cho biết có cần gắn cờ "Hot", "Startup" hoặc "Post Startup" cho phương thức này hay không.

 • <CLASS_DESCRIPTOR> là phần mô tả cho lớp chứa phương thức được nhắm mục tiêu. Ví dụ: lớp androidx.compose.runtime.SlotTable sẽ có phần mô tả là Landroidx/compose/runtime/SlotTable;.

 • <METHOD_SIGNATURE> là chữ ký của phương thức và bao gồm tên, loại thông số và loại dữ liệu trả về của phương thức. Ví dụ: phương thức fun isPlaced(): Boolean trên LayoutNode có chữ ký isPlaced()Z.

 • Những mẫu này có thể có ký tự đại diện (**, *?) để có một quy tắc duy nhất bao gồm nhiều lớp hoặc phương thức.

Những quy tắc này có chức năng gì?

 • Phương thức có cờ H cho biết rằng phương thức này là một phương thức "khởi động nóng" và phải được biên dịch trước.

 • Phương thức có cờ S cho biết đây là phương thức được gọi khi khởi động và phải được biên dịch trước khi thực thi để tránh chi phí biên dịch và diễn giải phương thức này tại thời điểm khởi động.

 • Phương thức có cờ P cho biết đây là phương thức được gọi sau khi khởi động.

 • Một lớp có trong tệp này cho biết rằng lớp này được dùng trong khi khởi động và cần được phân bổ trước trong vùng nhớ khối xếp để tránh chi phí tải lớp.

Cơ chế này hoạt động như thế nào?

 • Thư viện có thể xác định những quy tắc sẽ được đóng gói trong cấu phần phần mềm AAR. Khi một ứng dụng được tạo bao gồm các cấu phần phần mềm này, các quy tắc này được hợp nhất với nhau và các quy tắc hợp nhất được dùng để tạo ra một hồ sơ ART nhị phân nhỏ gọn dành riêng cho ứng dụng. Sau đó, ART có thể tận dụng hồ sơ này khi ứng dụng được cài đặt trên thiết bị để biên dịch trước một tập hợp con cụ thể của ứng dụng nhằm cải thiện hiệu suất của ứng dụng, đặc biệt là lần chạy đầu tiên. Lưu ý rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến các ứng dụng có thể gỡ lỗi.

Phiên bản 1.0.0-beta08

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-beta08androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-beta08. Phiên bản 1.0.0-beta08 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Enum NestedScrollSource được thay thế bằng một lớp nội tuyến. (Ie321b, b/187055290)
 • Cách sử dụng enum tái cấu trúc cho các lớp nội tuyến để tránh các vấn đề với các câu lệnh when đầy đủ khi các giá trị enum mới được thêm. (I2b5eb)
 • Thêm thời gian chờ nhấn vào nút có thể nhấp hoặc bật/tắt để ngăn hiển thị gợn sóng trong khi cuộn/kéo (Ia2704, b/168524931)
 • Thuộc tính ngữ nghĩa của ContentDescription và Text (Văn bản) không còn là giá trị đơn lẻ nữa mà là danh sách. Điều này cho phép hợp nhất chúng nguyên vẹn thay vì thực hiện phép nối. Đồng thời cung cấp các API kiểm thử tốt hơn để tận dụng những thay đổi này (Ica6bf, b/184825850)
 • Ngừng sử dụng Modifier.focusModifier() và thay thế bằng Modifier.focusTarget() (I6c860)
 • Loại enum KeyboardType được thay thế bằng một lớp cùng dòng. (I73045, b/187055290)
 • Thay thế enum FocusState bằng giao diện FocusState (Iccc1a, b/187055290)
 • Enum ImeActionđược thay thế bằng một lớp cùng dòng. (I18be5, b/187055290)
 • Các hàm AnnotatedString.withAnnotation hiện là ExperimentalTextApi thay vì ExperimentalComposeApi. (I0cd0a)
  • Hàm khởi tạo TextUnit với TextUnitType hiện là ExperimentalTextApi thay vì ExperimentalComposeApi.
 • PaddingValues hiện là @Stable thay vì @Immutable (I88c50)

Sửa lỗi

 • Khắc phục các sự cố khi nhấn và giữ vùng trống trong văn bản không trống. (I33ab5, b/187437299)
 • Hiển thị Thanh công cụ sau SelectAll (I495d9, b/185919613)
 • Khắc phục lỗi đối với các vùng chứa có thể cuộn cắt thành các thành phần con cháu trên trục chéo. Hệ thống có thể dễ dàng tạo lại nếu bạn có LazyRow với các mục Thẻ. Giờ đây, bóng sẽ không bị cắt đoạn. (Icb635, b/186318448)
 • Sửa lỗi các gợn sóng/chỉ báo khác đôi lúc bị kẹt ở một cú nhấp và giữ khi sử dụng Modifier.combinedClickable (I2298c, b/186223077)
 • Hiện tại, detectDragGesures, detectVerticalGesturesdetectHorizontalGestures sẽ tự động thay đổi vị trí, không cần gọi change.consumePositionChange trong lệnh gọi lại onDrag (I42fc4, b/185096350, b/187320697)
 • Thay đổi Modifier.onGloballyPositioned() để báo cáo các toạ độ của đối tượng sửa đổi này trong chuỗi đối tượng sửa đổi, chứ không phải là toạ độ bố cục sau khi áp dụng tất cả các đối tượng sửa đổi. Tức là thứ tự của các công cụ sửa đổi hiện đang ảnh hưởng đến những toạ độ sẽ được báo cáo. (Ieb67d, b/177926591)

Phiên bản 1.0.0-beta07

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-beta07androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-beta07. Phiên bản 1.0.0-beta07 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Ra mắt logic tìm nạp trước mục hiển thị tiếp theo cho LazyColumn/Row (I8a4bc, b/184940225)
 • Thêm tính năng cắt ô điều khiển lựa chọn (Iff80d, b/183408447)

Sửa lỗi

 • Giờ đây, LazyColumn/Row sẽ giữ trạng thái đang hoạt động (chưa bị loại bỏ) cho tối đa 2 mục hiển thị trước đó, ngay cả khi các mục đã bị cuộn ra ngoài. Điều này cho phép thành phần đó sử dụng lại các cấu trúc phụ đang hoạt động khi chúng ta cần kết hợp một mục mới để cải thiện hiệu suất của tính năng cuộn. (Ie5555)
 • Xoá paintBackground. (I38660)
 • Vẽ nền lựa chọn bằng DrawScope. (I73c61, b/186674472)
 • Lệnh hồi quy beta06 ảnh hưởng đến Hàng/Cột bằng cách sử dụng cách sắp xếp spacedBy cho bố cục có trọng số là thành phần con đã được khắc phục. (Ifaf8c, b/187326588)

Phiên bản 1.0.0-beta06

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-beta06androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-beta06. Phiên bản 1.0.0-beta06 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Giải quyết Xung đột bằng Cử chỉ điều hướng (I1145e)
 • Thêm các API hỗ trợ tiếp cận CollectionInfo và CollectionItemInfo cho phép đánh dấu bộ sưu tập và các mục của bộ sưu tập đó cho các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận (Id54ef, b/180479017)
 • Đã thêm SemanticsActions.ScrollToIndex để cuộn danh sách các mục đã lập chỉ mục cho mục có một chỉ mục nhất định và SemanticsProperties.IndexForKey để lấy chỉ mục của một mục trong danh sách có các mục được khoá. Cả hai hành động đều được lệnh LazyList triển khai.
  • Thêm SemanticsNodeInteraction.performScrollToIndex cuộn danh sách vào chỉ mục đã cho và SemanticsNodeInteraction.performScrollToKey cuộn danh sách đến mục có khoá đã cho. (I4fe63, b/178483889, b/161584524)
 • Hỗ trợ lưu AnnotatedString vào TextFieldValue.Saver. Thêm addTtsAnnotation và với các hàm số hiệu dụng withAnnotation vào AnnotatedString.Builder (I8cbdc, b/178446304)
 • Thêm các giá trị tham số 0.dp mặc định vào PaddingValues(horizontal, vertical) (I05571, b/181336792)

Sửa lỗi

 • Các thành phần con cháu Hàng và Cột có weight(fill = false) không còn giúp thành phần mẹ lấp đầy toàn bộ không gian của trục chính hiện có. (Ied94d, b/186012444, b/184355105)

Phiên bản 1.0.0-beta05

Ngày 21 tháng 4 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-beta05androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-beta05. Phiên bản 1.0.0-beta05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Giao diện FlingBehavior hiện được đánh dấu là @Stable. Tất cả các thao tác triển khai phải tuân thủ hợp đồng @Stable. (I93354, b/184830577)

Sửa lỗi

 • Khắc phục các thao tác cuộn hỗ trợ tiếp cận ACTION_SCROLL_FORWARD, ACTION_SCROLL_BACKWARD, accessibilityActionScrollLeft, accessibilityActionScrollUp, accessibilityActionScrollRightaccessibilityActionScrollDown. Thay vì cuộn xuống cuối của thanh cuộn, giờ đây, trang này sẽ hiển thị theo một màn hình ở hướng nhất định. (Ieccb0)
 • Các tệp AndroidManifest của ui-test-manifest và ui-tooling-data hiện tương thích với Android 12 (I6f9de, b/184718994)

Phiên bản 1.0.0-beta04

Ngày 7 tháng 4 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-beta04androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-beta04. Phiên bản 1.0.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Lần lượt đổi tên hideSoftwareKeyboard và showSoftwareKeyboard trên SoftwareKeyboardController thànhhide()show().
  • Cung cấp giao diện CompositionLocal đầy đủ cho LocalSoftwareKeyboardController, cho phép đặt giao diện (đặc biệt hữu ích trong các hoạt động kiểm thử) (I579a6)
 • Giới thiệu TextOverflow.Visible. (Ic8f89)
 • Các phiên bản công khai của RowScope, ColumnScope, BoxScope, BoxWithConstraintsScope đã bị xoá. (I4e83e, b/181869067)

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi các mục của LazyColumn/LazyRow nằm ở các cạnh được đặt không chính xác sau khi hất nhanh (Ie4d13, b/183877420)
 • Trước khi có thay đổi này, có thể bỏ qua các hàm có khả năng kết hợp cục bộ dựa trên tham số của chúng. Sau khi có sự thay đổi này, các hàm có khả năng kết hợp cục bộ sẽ không bỏ qua. Sự thay đổi này là do các hàm cục bộ thường nắm bắt các tham số từ cấp độ gốc và việc bỏ qua chúng là một nguồn lỗi phổ biến.

  Để tóm tắt, hãy xem ví dụ:

  @Composable fun Counter(count: Int, onCountChange: (Int) -> Unit) {
   @Composable fun ShowCount() { Text("Count: $count") }
   ShowCount()
   Button(onClick={ onCountChange(count + 1) }) {
    Text("Increment")
   }
  }
  

  Trước khi có sự thay đổi này, hàm có khả năng kết hợp ShowCount luôn bỏ qua ngay cả sau khi tham số count được cập nhật. Hiện đã có một số thay đổi. (I5648a)

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-beta03androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-beta03. Phiên bản 1.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Ngừng sử dụng DefaultMonotonicFrameClock. Giờ đây, việc gọi withFrameNanos hoặc Recomposer.runRecomposeAndApplyChanges mà không có MonotonicFrameClock sẽ gửi IllegalStateException. (I4eb0d)

Sửa lỗi

 • FlingBehavior.performFling() hiện được gọi ngay cả khi tốc độ là 0 (I0b6e5, b/181237123)

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-beta02androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-beta02. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm nhiều thao tác tối ưu hoá nhỏ trong logic đo lường LazyColumn (Ic6889)
 • Thêm API CompositionLocal LocalSoftwareKeyboardController mới để thay thế giao diện SoftwareKeyboardController trước đó trên TextField. (I5951e, b/168778053)
 • Thêm API CompositionLocal LocalSoftwareKeyboardController mới để thay thế giao diện SoftwareKeyboardController trước đó trên TextField. (I84472, b/168778053)

Sửa lỗi

 • Thực thi các hạn chế về việc sử dụng công khai API thử nghiệm (I6aa29, b/174531520)

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-beta01androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Đây là bản phát hành đầu tiên của Compose 1.0.0 Beta.

Các thay đổi về API

 • Thêm lệnh gọi lại onStart vào detectDragGestures (I67269, b/179995594)
 • Các đối tượng sửa đổi kích thước cho hàm nội tại không còn là thử nghiệm. (I15744)
 • Xoá câu nhận định dp (I798d2)
 • Xoá lệnh gọi lại SoftwareKeyboardController khỏi tất cả các trường văn bản để sớm được thay bằng một API mới. (Iae869, b/168778053)
 • MeasureBlocks đã được đổi tên thành MeasurePolicy là một giao diện thú vị. Cập nhật/đơn giản hoá API bố cục để sử dụng MeasurePolicy. (Icab48, b/167662468, b/156751158)
 • InteractionState được thay thế bằng [Mutable]InteractionSource
  • Giao diện chịu trách nhiệm phát / thu thập các sự kiện tương tác.
  • Thay vì truyền interactionState = remember { InteractionState() } vào các thành phần như ButtonModifier.clickable(), hãy sử dụng interactionSource = remember { MutableInteractionSource() }.
  • Thay vì Interaction.Pressed in interactionState, bạn nên dùng các hàm mở rộng trên InteractionSource, chẳng hạn như InteractionSource.collectIsPressedAsState().
  • Đối với các trường hợp sử dụng phức tạp, bạn có thể sử dụng InteractionSource.interactions để quan sát luồng tương tác. Hãy xem tài liệu và ví dụ về InteractionSource để biết thêm thông tin.
  • (I85965, b/152525426, b/171913923, b/171710801, b/174852378)
 • Xoá các phương thức LayoutCoordinates không dùng nữa, sử dụng hàm thay vì thuộc tính cho positionInParent và boundsInParent (I580ed, b/169874631, b/175142755)
 • Tạo TextInputSession mới cho các phiên nhập từ các thành phần văn bản cấp thấp, chẳng hạn như CoreTextField. (I8817f, b/177662148)
 • Giờ đây, Placeable hiển thị measuredSize, đại diện cho kích thước mà bố cục con thực sự đo lường. Kích thước này có thể không tuân theo giới hạn đo lường. (Ib2729, b/172560206, b/172338608)
 • Thêm đối tượng sửa đổi selectionGroup cho phép đánh dấu bộ sưu tập Tab hoặc RadioButton cho các mục đích hỗ trợ tiếp cận (Ie5c29)
 • Thêm LazyListState.animateScrollToItem

  Phương thức này cuộn mượt đến một mục cụ thể trong danh sách. (I4bfd7)

 • ScrollableState.smoothScrollBy() đã được đổi tên thành animateScrollBy() LazyListState.snapToItemIndex() đã được đổi tên thành scrollToItem() ScrollState.smoothScrollTo() đã được đổi tên thành animateScrollTo() (I35ded)

 • Modifier.zoomable đã được thay thế cho Modifier.transformable của tôi. smoothPanBy, smoothRotationBy đã được thêm dưới dạng một chức năng. (Ifc32b, b/175294473)

 • Giờ đây, bạn bắt buộc phải sử dụng defaultFactory cho compositionLocalOfstaticCompositionLocalOf thay vì không bắt buộc.

  Sự thay đổi này sẽ loại bỏ lỗi tiềm ẩn về loại đối với các loại không thể có giá trị rỗng nếu bạn chưa cung cấp nhà máy mặc định ban đầu. Trước đây điều này sẽ cung cấp một tham chiếu rỗng cho loại không thể rỗng.

  Đối với các loại giá trị rỗng, bạn nên cung cấp { null } làm nhà máy (factory) mặc định.

  Bạn không nên sử dụng các thành phần cục bộ có loại không thể rỗng, trừ phi có thể cung cấp giá trị mặc định hợp lý. Nếu không có giá trị mặc định hợp lý, hàm lambda defaultFactory sẽ tạo ngoại lệ. Tuy nhiên việc loại bỏ một trường hợp ngoại lệ có nghĩa là người dùng thành phần cục bộ sẽ có phần phụ thuộc ngầm định được cung cấp mà không được hệ thống loại này thực thi. (Ifbd2a)

 • Thay đổi Indication#createIndication() thành Indication#rememberUpdatedIndication(InteractionState) và xoá thông số InteractionState khỏi IndicationInstance#drawIndication(). IndicationInstance chỉ nên có trách nhiệm vẽ các hiệu ứng hình ảnh và không khởi chạy ảnh động/trạng thái ghi để phản hồi các thay đổi của InteractionState. Thay vào đó, các hoạt ảnh và trạng thái ghi này nên diễn ra trong rememberUpdatedIndication(). Thông số indication trong Modifier.indication cũng đã được thay đổi thành một thông số bắt buộc. (Ic1764, b/152525426)

 • Hành động văn bản hiện tự động kiểm tra tiêu điểm (I13777, b/179648629)

 • Xoá runBlockingWithManualClock (I15cdc, b/179664814)

 • Vị trí cuộn trong Modifier.verticalScroll()/horizontalScroll() hiện được biểu thị bằng Ints (I81298)

 • Các gói của phương thức smoothScrollBy và scrollBy đã thay đổi thành androidx.compose.foundation.gestures.* (I3f7c1, b/175294473)

 • Hiện tại, FlingConfig đã được đổi tên thành FlingBehavior, cho phép bạn tuỳ chỉnh các ảnh động tạm ngưng thay vì các giá trị giảm dần được xác định trước. (I02b86, b/175294473)

 • Đã đổi tên công cụ sửa đổi kích thước. Modifier.width/height/size được đổi tên thành requiredWidth/requiredHeight/requiredSize Modifier.preferredWidth/preferredHeight/preferredSize được đổi tên thành width/height/size. (I5b414)

 • defaultMinSizeConstraints được đổi tên thành defaultMinSize. (I4eaae)

 • Xoá Modifier.tapGestureFilter Sử dụng Modifier.pointerInput { detectTapGestures(...) } để thay thế. (I266ed, b/175294473)

 • mức tiêu thụ một phần đã bị xoá khỏi hệ thống nhập con trỏ. Đề xuất cách kết hợp mức tiêu thụ một phần là Modifier.nestedScroll. (Ie9c9b)

 • Orientation (Hướng) đã được chuyển đến gói nền tảng. Chuyển VelocirtTracker từ ui.gesture sang ui.input.pointer. (Iff4a8, b/175294473)

 • Xoá AnimationClockObservable và các lớp con. Xoá AnimatedFloat. (Icde52, b/177457083)

 • drawerState.open() và drawerState.close() hiện là các hàm tạm ngưng. Hãy dùng rememberCoroutineScope() để lấy phạm vi của thành phần kết hợp nhằm gọi chúng (I16f60, b/175294473)

 • Nhà cung cấp đã được đổi tên thành CompositionLocalProvider

  • Hàm khởi tạo Composition (Cấu trúc) không còn chấp nhận một tham số chính và không được dùng nữa.
  • Chuyển currentCompositeKeyHash thuộc tính cấp cao nhất của thành phần kết hợp thay vì hàm cấp cao nhất của thành phần kết hợp.
  • CompositionData và CompositionGroup được chuyển sang không gian tên androidx.compose.runtime.tooling
  • ComposableLambda đã được đặt thành một giao diện thay vì loại cụ thể, và không còn có các thông số loại nữa.
  • Đặt ComposableLambdaN thành giao diện thay vì loại cụ thể và không còn có tham số loại.
  • Di chuyển hàm snapshotFlow sang không gian tên androidx.compose.runtime
  • Phương thức hợp nhất của SnapshotMutationPolicy không còn là thử nghiệm
  • Hàm clearRoots @TestOnly cấp cao nhất đã bị xoá. Dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Xoá hàm keySourceInfoOf và resetSourceInfo. Các dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Xoá Composer.collectKeySourceInformation. Dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Xoá phương thức isJoinedKey, joinedKeyLeft và joinedKeyRight. Các dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Di chuyển nhiều API cấp cao nhất và sắp xếp lại thành các tệp khác nhau. Do ngữ nghĩa lớp tệp của Kotlin, khả năng tương thích nhị phân sẽ bị phá vỡ chứ không phải khả năng tương thích nguồn. Do đó, đây không phải là vấn đề đối với hầu hết người dùng.
  • (I99b7d, b/177245490)
 • Làm lại Modifier.scrollable. Bây giờ, tính năng sẽ sử dụng giao diện Scrollable thay vì lớp ScrollableController (I4f5a5, b/174485541, b/175294473)

 • Modifier.draggable hiện chấp nhận DraggableState thay cho một lambda đơn giản. Bạn có thể tạo trạng thái thông qua rememberDraggableState { delta -> } để nhận hành vi tương tự trước đây (Ica70f, b/175294473)

 • Thêm các đối tượng sửa đổi requiredWidth(IntrinsicSize) và requiredHeight(IntrinsicSize) vào kích thước bắt buộc để thành các kích thước hàm nội tại. (I0a6b4)

 • Xoá emptyContent() không dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng {}. (Idb33f, b/179432510)

 • Xoá một số API không dùng nữa (Ice5da, b/178633932)

Sửa lỗi

 • Thêm API CompositionLocal LocalSoftwareKeyboardController mới để thay thế giao diện SoftwareKeyboardController trước đó trên TextField. (I658b6, b/168778053)

Phiên bản 1.0.0-alpha12

Ngày 10 tháng 2 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha12androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha12. Phiên bản 1.0.0-alpha12 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Modifier.pointerInput hiện yêu cầu các khoá nhớ cho biết thời điểm coroutine phát hiện con trỏ sẽ khởi động lại các phần phụ thuộc mới. (I849cd)
 • Kiểm tra bản cập nhật: hasText() sẽ kiểm tra cả văn bản nhập và nhãn/nội dung gợi ý/phần giữ chỗ trong trường văn bản (Iab803)
 • PaddingValues.Absolute đã được thêm và có thể dùng trong các API chấp nhận PaddingValues. (Ia5f30)
 • Ngừng sử dụng onImeActionPerformed. Thay vào đó, hãy sử dụng KeyboardActions (If0bbd, b/179071523)
 • Để các quy ước đặt tên khớp hơn với ImageBitmap và ImageVector, ImagePainter được đổi tên thành BitmapPainter cho phù hợp với VectorPainter. (Iba381, b/174565889)
 • Chuỗi kiểm tra chuỗi con có chuỗi con bây giờ là một đối số (Icbe78)
 • Ra mắt thành phần ngữ cảnh coroutine InfiniteAnimationPolicy sẽ được áp dụng trong ảnh động vô hạn. Theo mặc định, không có chính sách nào được cài đặt, trừ phi chạy thử nghiệm với ComposeTestRule. (I50ec4, b/151940543)
 • Animatable.snapTo và Animatable.stop hiện là các hàm tạm ngưng (If4288)
 • Chuyển ComponentActivity.setContent sang androidx.activity.compose.setContent trong mô-đun androidx.activity:activity-compose. (Icf416)
 • Xoá phương thức giải cấu trúc và copy() khỏi một số lớp mà chúng ít khi được sử dụng. (I26702, b/178659281)
 • Các khoá tuỳ chỉnh hỗ trợ cho LazyColumn/LazyRow đã được thêm. Điều này cho phép chúng ta xử lý việc sắp xếp lại thứ tự các mục một cách thông minh hơn. Vì vậy, trạng thái bạn đã lưu trữ trong bộ nhớ {} khối sẽ di chuyển cùng lúc với mục khi bạn sắp xếp lại các phần tử hoặc đã xoá mục ở giữa quá trình.

  LazyColumn {
    items(users, key = { user -> user.id }) { ... }
  }
  
 • Thay đổi Indication#createInstance thành @Composable và thay đổi LocalIndication để chứa một Chỉ báo (Indication), không phải là () -> Indication. (I5eeea, b/157150564)

 • Constraints.enforce đã được thay thế bằng Constraints.constrain. (I8b8ea)

 • Ngừng sử dụng loadFontResource. Thay vào đó, hãy sử dụng fontResource. Ngừng sử dụng imageResource, loadImageResource, vectorResource và loadVectorResource. Thay vào đó hãy sử dụng painterResource. (I6b809)

 • Vì lý do hiệu suất, giờ đây, ngữ nghĩa ScrollAxisRange lấy các hàm lambda trả về Độ chính xác đơn thay vì các giá trị Độ chính xác đơn trực tiếp. (If4a35, b/178657186)

 • Thêm ngữ nghĩa EditableText để đánh dấu văn bản nhập vào có thể chỉnh sửa của trường văn bản dành cho tính năng hỗ trợ tiếp cận và các phương thức kiểm thử tương ứng để kiểm tra ngữ nghĩa (I8e07a)

 • Giờ đây, Modifier.clickable không hỗ trợ tính năng nhấp đúp cũng như nhấp lâu. Sử dụng Modifier.combinedClickable để có chức năng này. (Iafad1)

 • toIntPx() đã đổi tên thành roundToPx(). (I9b7e4, b/173502290)

 • IntBounds đổi tên thành IntRect và API đã được cải thiện. (I1f6ff)

 • Ngừng sử dụng Modifier.dragGestureFilter. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.pointerInput { detectDragGestures (...)}. Ngoài ra, hãy sử dụng Modifier.draggable cho các thao tác kéo một trục (I0ba93, b/175294473)

 • Đổi tên Ambients để khớp với Ambient -> Đổi tên CompositionLocal. Ambients trước đây có tên là AmbientFoo, CompositionLocals hiện có tên là LocalFoo. (I2d55d)

 • Lựa chọn đã được di chuyển sang nền tảng. (I7892b)

 • Tương tự như cách trước đây chúng tôi đã xoá thành phần kết hợp state { 0 } và hiện khuyến khích sử dụng remember { mutableStateOf(0) }, chúng tôi sẽ xoá thành phần kết hợp savedInstanceState { 0 }. Thay vào đó, bạn nên sử dụng rememberSaveable { mutableStateOf(0) }. Thao tác này sẽ tự động lưu và khôi phục nếu bạn có thể lưu trữ loại được dùng trong MutableState trong Gói. Nếu trước đó bạn đã truyền đi một đối tượng lưu tuỳ chỉnh, thì bây giờ bạn cần sử dụng một nạp chồng mới của rememberSaveable có tham số stateSaver. Cách sử dụng sẽ có dạng như sau: val holder = rememberSaveable(stateSaver = HolderSaver) { mutableStateOf(Holder(0)) } (Ib4c26, b/177338004)

 • Thêm ngữ nghĩa của mật khẩu cho tính năng hỗ trợ tiếp cận (I231ce)

 • Thêm ProgressBarRangeInfo.Indeterminate để đánh dấu các thanh tiến trình không xác định cho tính năng hỗ trợ tiếp cận (I6fe05)

 • Thời gian phát trong ảnh động hiện được hợp nhất tới nano giây (If776a)

 • Ngừng sử dụng @ComposableContract và thay bằng 3 chú thích cụ thể hơn.

  @ComposableContract(restartable = false) đã trở thành @NonRestartableComposable @ComposableContract(readonly = true) đã trở thành @ReadOnlyComposable @ComposableContract(preventCapture = true) đã trở thành @DisallowComposableCalls @ComposableContract(tracked = true) đã bị xoá. (I60a9d)

 • Ngừng sử dụng các phần mềm tiện ích emptyContent()(@Composable () -> Unit).orEmpty() do không còn có bất cứ giá trị hoặc tác động tích cực nào về hiệu suất (I0484d)

 • Bạn hiện có thể đóng các trình soạn thảo lại. Trình kết hợp lại đã đóng sẽ tiếp tục tái cấu trúc cho đến khi hoàn tất quá trình tái cấu trúc coroutine con. Recomposer.shutDown được đổi tên để huỷ chế độ tương phản với chế độ đóng. (Ib6d76)

 • Các API liên quan đến LazyVerticalGrid được đánh dấu là thử nghiệm (Ia53e3, b/178519862)

 • rememberSavedInstanceState() đổi tên thành rememberSaveable() và chuyển sang gói androidx.compose.runtime.saveable. (I1366e, b/177338004)

 • RestorableStateHolder đổi tên thành SaveableStateHolder và chuyển sang gói androidx.compose.runtime.saveable. Phương thức bên trong RestorableStateProvider đổi tên thành SaveableStateProvider. Loại chung đã được xoá, vì vậy, bạn có thể chỉ cần đặt Any làm khoá. Chú thích thử nghiệm không còn cần thiết nữa. (I0902e, b/174598702)

 • Saver, listSaver(), mapSaver(), autoSaver đã được chuyển từ androidx.compose.runtime.savedinstancestate thành androidx.compose.runtime.saveable (I77fe6)

 • Cấu phần phần mềm androidx:compose:runtime:runtime-saved-instance-state đã được đổi tên thành androidx:compose:runtime:runtime-saveable (I6dcac)

 • Xoá nhiều API không còn dùng từ lâu trong gói giao diện người dùng. (I2f2dc)

 • Hiện ngừng sử dụng cấu phần phần mềm compose:runtime-dispatch. Giờ đây, bạn có thể tìm thấy compose:runtime và AndroidUiDispatcher trong compose:ui. (Ib5c36)

 • Đổi tên tham số trên RounderCornerShape, CutCornerShape và CornerBasedShape từ trái/phải thành bắt đầu/kết thúc để hỗ trợ tính năng tự động phản chiếu hình dạng theo hướng rtl (phải sang trái). AbsoluteRounderCornerShape và AbsoluteRounderCornerShape được giới thiệu cho các trường hợp không mong muốn tạo phản chiếu. (I61040, b/152756983)

 • Xoá canDrag khỏi Modifier.scrollable. (Id66e7, b/175294473)

 • API mà trình biên dịch Compose nhắm mục tiêu đã được tái cấu trúc để sử dụng một giao diện thay vì một loại cụ thể. Giao diện này cũng không còn sử dụng tham số loại.

  Đây là một thay đổi nội bộ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng tương thích cho mã nguồn mà là một thay đổi có thể gây lỗi nhị phân. (I3b922, b/169406779)

 • Modifier.scaleGestureFilter đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.zoomable. Ngoài ra, hãy sử dụng Modifier.pointerInput { detectMultitouchGestures { ... }} (Id5da1, b/175294473)

 • Hiện ngừng sử dụng AnimatedValue/Float. Thay vào đó, hãy sử dụng Animatable. (I71345, b/177457083)

  • Xoá CoreText và CoreTextField khỏi API công khai
  • Xoá nội dung nạp chồng SelectionContainer không còn được dùng nữa (I99c19)
 • Xoá các hàm tính năng cuộn không tạm ngưng không còn được dùng nữa Tiếp tục với các thay đổi từ bản phát hành gần đây nhất, các hàm cuộn không tạm ngưng hiện đã bị xoá hoàn toàn. Hãy chuyển đổi sang các hàm tạm ngưng có cùng tên. Bạn có thể lấy một phạm vi coroutine thông qua rememberCoroutineScope(). (I3d39c, b/178169563)

 • Ngừng sử dụng androidx.compose.foundation.layout.ConstraintLayout và thay bằng androidx.constraintlayout.compose.ConstraintLayout. Bạn sẽ cần phải thêm một phần phụ thuộc vào androidx.constraintlayout:constraintlayout-compose:1.0.0-alpha01. (I87adc)

 • Ngừng sử dụng tapGestureFilter, doubleTapGestureFilter, longPressGestureFilter và pressIndicaitonGestureFilter. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.clickable hoặc Modifier.pointerInput với hàm detectTapGestures. (I6baf9, b/175294473)

 • Xoá Recomposer.current(). [Abstract]ComposeView hiện được đặt mặc định là các Trình kết hợp lại tạo từng phần ở phạm vi cửa sổ do ViewTreeLifecycleOwner cho cửa sổ tạo ra. Quy trình kết hợp lại và kim đánh dấu nhịp độ khung hình ảnh động dựa trên withFrameNanos sẽ bị tạm dừng trong khi Vòng đời máy chủ ngừng hoạt động. (I38e11)

 • Recomposer.runningRecomposers hiện cung cấp StateFlow toàn cục của RecomposerInfo chỉ đọc để quan sát trạng thái cấu trúc đang diễn ra trong quá trình này. Ưu tiên API này hơn Recomposer.current() hiện không dùng nữa. (If8ebe)

Phiên bản 1.0.0-alpha11

Ngày 28 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha11androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha11. Phiên bản 1.0.0-alpha11 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Ngừng sử dụng scrollBy không tạm ngưng, xoá scrollTo không tạm ngưng

  Bạn nên sử dụng các hàm tạm ngưng để kiểm soát tính năng cuộn trang và đợi quá trình cuộn trang hoàn tất. Trong quá trình chuyển đổi này, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ và/hoặc xoá các phiên bản không tạm ngưng của các hàm này. (Ie9ced)

 • Ngừng sử dụng smoothScrollBy không tạm ngưng Bạn nên sử dụng các hàm tạm ngưng để kiểm soát tính năng cuộn trang và đợi quá trình cuộn trang hoàn tất. Trong quá trình chuyển đổi này, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ các phiên bản không tạm ngưng của các hàm này. (I12880)

 • Tham số mô tả nội dung đã được thêm vào Image và Icon. Tham số này được dùng để cung cấp thông tin mô tả cho các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận (I2ac4c)

 • BasicTextField đã nhận được một thông số mới có tên là 'decorationBox'. Tham số này cho phép thêm các thành phần trang trí như biểu tượng, phần giữ chỗ, nhãn và các thành phần tương tự vào trường văn bản, đồng thời tăng vùng nhắm đích cho những thành phần này. (I16996)

 • Thông số canDrag đã bị xoá khỏi Modifier.draggable (Ic4bec, b/175294473)

 • AnimationFloat.fling chấp nhận FlingConfig đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng Animatable.animateDecay tạm ngưng. (I4659b, b/177457083)

 • Xoá data class khỏi các lớp sau:

  • InlineTextContent
  • LocaleList
  • (I605c7)
 • Các chức năng có thể nhấp, bật tắt và chọn hiện có thể được tạo bên ngoài thành phần (I0a130, b/172938345, b/175294473)

 • Ngừng sử dụng ScrollableColumn/Row. Việc sử dụng ScrollableColumn ít hiệu quả hơn so với LazyColumn khi bạn có nội dung cuộn lớn vì với LazyColumn, chúng ta chỉ có thể soạn/đo lường/vẽ các phần tử hiển thị. Để tránh việc người dùng thao tác không hiệu quả, chúng tôi quyết định sẽ ngừng sử dụng ScrollableColumn và ScrollableRow, đồng thời khuyến khích sử dụng LazyColumn và LazyRow thay thế. Người dùng vẫn có thể quyết định rằng họ không cần hành vi lazy, đồng thời sử dụng trực tiếp các đối tượng sửa đổi như sau: Column(Modifier.verticalScroll(rememberScrollState())) (Ib976b, b/170468083)

 • Phương thức khôi phục mặc định mới của items(count: Int) cho phạm vi của LazyColumn/LazyRow/LazyVerticalGrid. items(items: List)itemsIndexed(items: List) hiện là các hàm mở rộng nên bạn phải nhập thủ công các hàm đó khi sử dụng. Các nạp chồng mở rộng mới cho Arrays: items(items: Array) và itemsIndexed(Array) (I803fc, b/175562574)

 • Xoá AbsoluteArrangement bị ngừng sử dụng. (Iffa96, b/177641870)

 • Tham số propagateMinConstraints đã được thêm vào Hộp, để chỉ định liệu có nên chuyển những giới hạn tối thiểu cho nội dung của Hộp hay không. Mặc định là sai. (I0125b, b/152613457)

Sửa lỗi

 • Ngừng sử dụng onCommit, onDispose và onActive, thay vào đó là SideEffect API và DisposableEffect API (If760e)
 • Thiết kế lại WithConstraints dưới dạng BoxWithConstraints và chuyển sang foundation.layout. (I9420b, b/173387208)
 • Các thay đổi đối với những hàm nhà máy cho Font/FontFamily/Typeface

  • Thêm các hàm trạng thái ban đầu bắt đầu bằng chữ cái viết hoa
  • Ngừng sử dụng các hàm nhà máy có chữ cái đầu tiên viết thường
  • Các hàm nhà máy mới sẽ trả về FontFamily thay vì các lớp con
  • Ẩn các hàm khởi tạo của lớp con để những lớp này chỉ có thể được tạo dựng qua các hàm nhà máy.
  • Đổi tên Font.asFontFamily thành Font.toFontFamily
  • (I42aa7)
 • Ra mắt ComposeContentTestRule nhằm mở rộng ComposeTestRule và định nghĩa setContent (đã bị xoá khỏi ComposeTestRule). Thêm phương thức nhà máy createEmptyComposeRule(). Phương thức này trả về ComposeTestRule và không chạy Hoạt động (Activity) cho bạn. Sử dụng tuỳ chọn này khi bạn muốn chạy Hoạt động (Activity) trong quá trình kiểm thử, ví dụ: sử dụng ActivityScenario.launch (I9d782, b/174472899)

 • animateAsState giờ là animateFooAsState, nơi mà Foo trở thành loại biến được tạo hiệu ứng động, ví dụ như Float, Dp, Offset, v.v. (Ie7e25)

 • Mật độ hiện là phạm vi trình tiếp nhận cho giao diện Sắp xếp. (I18aad)

 • TextFieldValue chấp nhận AnnotatedString. Tuy nhiên, đây chỉ là thay đổi đối với API và tính năng chỉnh sửa văn bản nhiều kiểu chưa được triển khai.

  • Xoá initial khỏi tham số hàm khởi tạo EditingBuffer. (I326d5)
 • Ngừng sử dụng invalidate và compositionReference(), thay vào đó lần lượt là currentRecomposeScope và rememberCompositionReference. (I583a8)

 • AnnotatedString được thay đổi để mở rộng từ kotlin.CharSequence. Do đó, length (độ dài) và subSequence giờ là các hàm thực thể và các hàm mở rộng bị xoá. (Iaf429)

 • Thời lượng và Thời gian hoạt động sẽ được thay thế bằng Thời gian dài mili giây và bước này sẽ xoá phần phụ thuộc của phương thức nhập con trỏ vào các lớp đó. (Ia33b2, b/175142755, b/177420019)

 • Ngừng sử dụng CompositionLifecycleObserver và thay thế bằng RememberObserver.

  RememberObserver thay thế cho CompositionLifecycleObserver với ngữ nghĩa được sửa đổi và phương thức được đổi tên. Việc thay đổi sang API mới có thể được thực hiện bằng máy móc đối với các đối tượng chỉ được nhớ một lần và tiếp tục là phương pháp được đề xuất. Tuy nhiên, nếu một tệp đối chiếu được nhớ nhiều lần trong một cấu trúc, thì onRemembered sẽ được gọi cho mỗi tệp đối chiếu mà onEnter chỉ được gọi một lần. onEnter được gọi nhiều lần nếu đối tượng được sử dụng trong các cấu trúc phụ, chẳng hạn như WithConstraintsScaffold, giúp đảm bảo rằng một lệnh gọi onEnter không đáng tin cậy và đã bị xoá cho RememberObserver.

  RememberObserver thêm onAbandoned được gọi nếu thực thể RememberObserver được trả về từ lệnh gọi lại truyền đến remember nhưng không được nhớ ở trạng thái cấu trúc và do đó, sẽ không bao giờ onRemembered được gọi. Điều này có thể xảy ra nếu một trường hợp ngoại lệ chấm dứt quá trình cấu trúc trước khi hoàn tất hoặc cấu trúc bị huỷ vì trạng thái đang tạo quá trình cấu trúc không còn hiệu lực hoặc không còn cần thiết nữa. Nếu thực thể của RememberObserver (tuân theo một mục đề xuất tham chiếu ở trên) đang theo dõi một tài nguyên bên ngoài (cả onForgottenonAbandoned), thì mỗi loại sẽ cho thấy tài nguyên không còn cần thiết nữa. Nếu đối tượng đang theo dõi công việc đã bắt đầu hoặc tài nguyên được phân bổ trong onRemembered, onAbandoned có thể bị bỏ qua vì đối tượng này sẽ không được gọi nếu onRemembered được gọi. (I02c36)

 • Đổi tên TransformedText.transformedText thành TransformedText.text

  • TransformedText không còn là lớp dữ liệu (Ie672a)
 • Các lớp sau đây không còn là lớp dữ liệu:

  • AnnotatedString
  • ParagraphStyle
  • SpanStyle
  • TextStyle
  • FontWeight
  • TextDecoration
  • TextGeometricTransform
  • TextIndex
  • TextLayoutResult
  • TextLayoutInput (Iaff99)
 • Xoá các phương thức thử nghiệm monotonicFrameAnimationClockOf (Ib753f, b/170708374)

 • Ngừng sử dụng phương thức toạ độ chung và tạo phương thức toạ độ dựa trên cửa sổ mới. (Iee284)

 • Vui lòng sử dụng ImeAction.None thay vì ImeAction.NoAction

  • Vui lòng sử dụng ImeAction.Default thay vì ImeAction.Unspecified (Ie1bcc)
 • FocusRequester.createRefs hiện được đánh dấu là thử nghiệm vì có thể thay đổi. (I2d898, b/177000821)

 • SemanticsPropertyReceiver.hidden được đổi tên thành invisibleToUser và được đánh dấu là @ExperimentalComposeUiApi. Đổi tên AccessibilityRangeInfo thành ProgressBarRangeInfo. Đổi tên stateDescriptionRange thành progressBarRangeInfo. Đổi tên AccessibilityScrollState thành ScrollAxisRange. Đổi tên horizontalAccessibilityScrollState thành horizontalScrollAxisRange. Đổi tên verticalAccessibilityScrollState thành verticalScrollAxisRange. (Id3148)

 • Thay đổi VisualTransformation thành giao diện hàm (I3bba4)

 • Tận dụng TestCoroutineDispatcher trong thử nghiệm (I532b6)

 • Xoá PointerInputData và sửa đổi PointerInputChange để cung cấp cho tất cả các trường của PointerInputData. Nội bộ hoá PointerInputEvent và PointerInputEventData vì chúng không được sử dụng trong bất kỳ API công khai nào. (Ifff97, b/175142755)

 • Đổi tên TextInputService.onStateUpdated thành updateState (Id4853)

 • Xoá displaySize vì cần phải tránh dùng tính năng này. Thông thường, bạn nên sử dụng kích thước onRoot() hoặc ít nhất là kích thước cửa sổ. (I62db4)

Phiên bản 1.0.0-alpha10

Ngày 13 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha10androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha10. Phiên bản 1.0.0-alpha10 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • ImeOptions và KeyboardOptions không còn là lớp dữ liệu (I3c898, b/168684531)
 • Các thay đổi về API VisualTransformation
  • Đổi tên OffsetMap thành OffsetMapping
  • Đổi tên OffsetMapping.identityOffsetMap thành OffsetMapping.Identity
  • ChangeTransformation không còn là loại dữ liệu nữa
  • Di chuyển OffsetMapping đến tệp riêng của lệnh
  • (I0bdf3)
 • Các thay đổi về API EditOperations
  • Đổi tên EditOperation là EditCommand
  • Thêm hậu tố Command cho các hoạt động triển khai chi tiết EditOperation
  • EditCommand không còn là lớp dữ liệu
  • Đổi tên hàm EditOperation.process thành applyTo
  • Đổi tên InputEventListener thành InputEventCallback
  • (I0a366)
 • Sửa đổi Velocity (Tốc độ) để có các thành phần và phép toán. (Ib0447)
 • Đổi tên @ExperimentalTesting thành @ExperimentalTestApi để nhất quán với các chú thích api thử nghiệm tương tự (Ia4502, b/171464963)
 • Thêm phương thức stickyHeader thử nghiệm cho LazyColumn/LazyRow (I0a81d)
 • Đổi tên Color.useOrElse() thành Color.takeOrElse() (Ifdcf5)
 • Ngừng sử dụng TestUiDispatcher. Thay vào đó, hãy sử dụng Dispatchers.Main (Ic171f, b/175385255)
 • Thêm nút Bật/tắt đối với nền tảng Strings.kt (I4a5b7, b/172366489)
 • Chuyển nativeClass thành mô-đun giao diện và nội bộ hoá nội dung đó. Thay vào đó, cập nhật việc sử dụng nativeClass trong các nội dung triển khai ngang bằng để sử dụng 'is MyClass'. (I4f734)
 • Ngừng sử dụng FlowRow và FlowColumn. Thay vào đó, vui lòng sử dụng một bố cục tuỳ chỉnh. (I09027)
 • Ngừng sử dụng Modifier.focus() và Modifier.focusRequester(). Thay vào đó là Modifier.focusModifier() và Modifier.focusReference(). (I75a48, b/175160751, b/175160532, b/175077829)
 • Giới thiệu SelectionRegistrar.notifySelectableChange để thông báo các bản cập nhật Có thể chọn (Selectable) cho SelectionManager. (I6ff30, b/173215242)
 • Thay đổi fun Dp.isFinite() thành val Dp.isFinite (I50e00)
 • Constraints#satisfiedBy đã được đổi tên thành isSatisfiedBy. (I9cf5c)
 • Thêm isSpecified, isUnspecified và useOrElse cho các lớp cùng dòng có một hằng số Không xác định. (I93f7b, b/174310811)

Sửa lỗi

 • API Animatable dựa trên coroutine mới đảm bảo tính loại trừ lẫn nhau giữa các hiệu ứng chuyển động. DecayAnimationSpec mới để hỗ trợ ảnh động phân rã đa chiều (I820f2, b/168014930)
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các trường văn bản bị vô hiệu hoá và chỉ có thể đọc (I35279, b/171040474, b/166478534)
 • animate() hiện được thay bằng animateAsState() trả về State<T> chứ không phải T. Việc này tạo ra hiệu suất cao hơn do phạm vi vô hiệu hoá có thể được thu hẹp đến vị trí mà giá trị Trạng thái được đọc. (Ib179e)
 • Thêm API có vai trò Ngữ nghĩa và thêm Vai trò dưới dạng tham số cho SemanticsModifier có thể nhấp, chọn và bật/tắt. Thay đổi Modifier.progressSemantics sao cho Thanh trượt cũng có thể sử dụng được. (I216cd)
 • Giờ đây, bạn có thể truy cập vào keyEvent gốc thông qua keyEvent.nativeKeyEvent (I87c57, b/173086397)

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha09androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha09. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm giao diện có thể cuộn

  Thao tác này cho phép xử lý ScrollState và LazyListState như một loại phổ biến, cho phép triển khai chức năng cuộn tuỳ chỉnh trên cả hai loại.

  Thao tác này cũng di chuyển smoothScrollBy sang hàm mở rộng trên Scrollable, tận dụng được chức năng này. (I2153b)

 • Thêm LazyVerticalGrid. (I17267, b/162213211)

 • Ngừng sử dụng LazyColumnFor, LazyRowFor, LazyColumnForIndexed và LazyRowForIndexed. Thay vào đó, hãy sử dụng LazyColumn và LazyRow (I5b48c)

 • Để tạm ngưng các API nhập con trỏ, đổi tên HandlePointerInputScope thành AwaitPointerEventScope và handlePointerInput() thành awaitPointerEventScope(). (Idf0a1, b/175142755)

 • LazyListState.layoutInfo được thêm vào để hiển thị danh sách các kích thước và độ dời của các mục có thể nhìn thấy hiện có (If8678, b/170472532)

 • Xoá chú thích ExperimentalPointerInput (Ia7a24)

 • Chúng tôi đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ InteractionState cho TextFields. (I61d91)

 • Thêm tham số reverseLayout cho LazyColumn/Row. khi các mục true sẽ được kết hợp từ dưới lên trên cùng và LazyListState.firstVisibleItemIndex == 0 sẽ là mục đầu tiên nằm ở dưới cùng. (I552ae, b/166589935)

 • Thêm thông số verticalArrangement cho LazyColumn. Thêm thông số horizontalArrangement cho LazyRow. Cách sắp xếp cho phép chúng tôi thêm khoảng cách giữa các mục và chỉ định cách sắp xếp các mục khi chúng tôi không có đủ mục để lấp đầy kích thước tối thiểu. (Icf79a, b/170394300)

 • detectMultitouchGestures hiện sử dụng một lệnh gọi lại với các tham số tâm, kéo, thu phóng và xoay kết hợp. (Ie6e1c)

 • Chuyển ContentDrawScope sang mô-đun ui-graphics để kết hợp với DrawScope. (Iee043, b/173832789)

Sửa lỗi

 • Biểu thức lambda trong công cụ sửa đổi độ chênh lệch hiện trả về kết quả IntOffset thay vì Float. (Ic9ee5, b/174137212, b/174146755)
 • Xoá SlotTable, SlotReader và SlotWriter khỏi API công khai. Trước đây, các hàm này được đánh dấu là InternalComposeAPI. Giờ đây, chúng thuộc nội bộ của mô-đun Compose.

  CompositionData và CompositionGroup được thêm vào để thay thế cho API ui-tooling dùng để trích xuất thông tin về cấu trúc. Các hàm này là công khai nhưng không nhằm sử dụng bên ngoài API công cụ giao diện người dùng vì chúng cung cấp thông tin chưa xử lý mà API công cụ giao diện người dùng diễn giải (I31a9c)

 • Tái cấu trúc ShaderBrush để tạo một thực thể chương trình đổ bóng theo yêu cầu khi có sẵn thông tin về kích thước môi trường vẽ. Thao tác này rất hữu ích để xác định các hàm gradient (chuyển màu) chiếm toàn bộ giới hạn vẽ của một thành phần kết hợp tại thời điểm kết hợp mà không cần thực hiện các tuỳ chọn triển khai DrawModifier tuỳ chỉnh.

  Ngừng sử dụng các API hàm khởi tạo hàm gradient (chuyển màu) thay cho phương thức nhà máy trên đối tượng Gradient. (I511fc, b/173066799)

 • Ngừng sử dụng Modifier.focusObserver. Hãy chuyển sang sử dụng Modifier.onFocusChanged hoặc Modifier.onFocusEvent (I30f17, b/168511863, b/168511484)

 • API tự động điền hiện là API thử nghiệm và yêu cầu chọn tham gia (I0a1ec)

 • Thêm các bản khai báo về việc giải mã để tạo các phiên bản FocusRequester (I35d84, b/174817008)

 • accessibilityLabel đổi tên thành contentDescription. accessibilityValue đổi tên thành stateDescription. (I250f2)

 • Ra mắt một số hàm mới trong SelectionRegistrar và cũng đổi tên onPositionChange thành notifyPositionChange. (Ifbaf7)

 • Đặt AndroidOwner thành nội bộ (Ibcad0, b/170296980)

 • Hàm infiniteRepeatable mới dùng để tạo một InfiniteRepeatableSpec (I668e5)

 • Thay đổi giao diện Applier để đơn giản hoá quy trình xây dựng cây từ dưới lên thay vì từ trên xuống.

  Phương thức insert() được đổi tên thành insertTopDown().

  Thêm phương thức mới: insertBottomUp().

  Một trình áp dụng sẽ chèn các nút vào cây mà trình áp dụng này đang chỉnh sửa bằng cách sử dụng insertTopDown() hoặc insertBottomUp(), tuỳ thuộc vào việc chế độ nào hoạt động hiệu quả hơn.

  Một số cây, chẳng hạn như LayoutNodeView, có hiệu quả hơn khi tạo từ dưới lên so với từ trên xuống. Trước đó, hệ thống phải có một tập hợp các nút chèn để triển khai từ dưới lên nên cần sao chép sang tất cả các trình áp dụng cần xây dựng từ dưới lên để đạt được hiệu suất. Với thay đổi này, Applier ghi đè insertBottomUp() để tạo cây từ dưới lên và insertTopDown() để tạo cây từ trên xuống. (Icbdc2)

 • Thêm painterResource API để xử lý các đối tượng Trình vẽ được tải mờ ảo từ các định dạng thành phần tạo từ đường quét (như PNG) hoặc VectorDrawables. Người dùng không còn phải xác định trước loại thành phần và có thể gọi phương thức này để nhận đối tượng Painter (Trình vẽ) để sử dụng trong các thành phần kết hợp Image (Hình ảnh) hoặc đối tượng sửa đổi trình vẽ. (I2c703, b/173818471)

 • Thêm hàm nhà máy buildAnnotatedString để tạo một AnnotatedString. Ngừng sử dụng hàm trình tạo annotatedString. (Idfe0b)

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha08androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá thông số maxLines khỏi CoreTextField. Nếu bạn muốn giới hạn chiều cao của trường văn bản theo số dòng, hãy sử dụng BasicTextField. (Iec002)
 • Thay đổi các phương thức await*TouchSlop() thành không phát hiện con trỏ xuống và đổi tên chúng thành *OrCancellation. Đồng thời, không cần thông số orientationLock nữa. (Ie96e1)
 • Thêm mục kiểm tra tìm lỗi mã nguồn (lint) cho việc đặt tên và vị trí tham số lambda có khả năng kết hợp, để kiểm tra tính nhất quán với nguyên tắc Compose. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã di chuyển một số API sử dụng children dưới dạng tên cho lambda theo sau sang content, theo hướng dẫn và mục kiểm tra tìm lỗi mã nguồn. (Iec48e)
 • Chuyển các api foundation:foundation-text thành foundation:foundation. Cấu trúc gói vẫn giữ nguyên (Id3eb2)
 • Trình phát hiện cử chỉ nhấn đa điểm mới, bao gồm các trình trợ giúp phát hiện thao tác xoay, thu phóng và kéo. (Ic459d)
 • Trình phát hiện thao tác kéo mới tạm ngưng API nhập con trỏ, bao gồm cả việc khoá hướng. (Icef25)
 • Đổi tên VectorAsset thành ImageVector Chuyển và đổi tên VectorAsset thành Builder để trở thành một lớp nội tại của ImageVector theo mỗi hướng dẫn của hội đồng API. Thêm tên thay thế mới của VectorAssetBuilder để liên kết với ImageVector.Builder nhằm tăng khả năng tương thích. (Icfdc8)
 • Đổi tên ImageAsset và các phương thức liên quan thành ImageBitmap. (Ia2d99)
 • Di chuyển các thuộc tính ngữ nghĩa nền tảng sang giao diện người dùng (I6f05c)
 • Thêm các API cuộn dựa trên coroutine:

  Thêm LazyListState.snapToItem và LazyListState.smoothScrollBy, cũng như các API cấp thấp hơn để kiểm soát thao tác cuộn. Các API này cung cấp giao diện tạm ngưng để kiểm soát tính năng cuộn. Tính năng này sẽ đợi cho đến khi hoàn thiện thanh cuộn trước khi trả về. (Ie5642)

 • Thêm tham số singeLine vào BasicTextField, TextField và OutlinedTextField. Đặt thông số này là true để đặt trường văn bản thành một dòng duy nhất có thể cuộn theo chiều ngang. (I57004, b/168187755)

 • Trình phát hiện cử chỉ cho thao tác nhấn, nhấn đúp, nhấn và giữ và chỉ báo nhấn được thêm bằng cách dùng nội dung nhập con trỏ tạm ngưng mới. Chúng tôi cũng bổ sung một số tiện ích giúp nhà phát triển dễ viết trình phát hiện cử chỉ của riêng họ hơn. (I00807)

 • Modifier.focusable cần có nền bổ trợ. Hãy dùng Modifier.focusable để thêm nội dung có thể đặt tiêu điểm vào một thành phần, kèm theo khả năng hỗ trợ tiếp cận và ngữ nghĩa chính xác. (I41eb9, b/152525426, b/162865824)

 • Xoá các API bị ngừng sử dụng trước đây: Đường viền (Border) đã bị xoá, thay vào đó hãy sử dụng BorderStroke. Xoá Modifier.drawBorder, thay vào đó hãy sử dụng Modifier.border. Xoá Modifier.gravity, thay vào đó hãy sử dụng Modifier.align. Xoá ngăn xếp, thay vào đó hãy sử dụng Hộp (I32c2b, b/172470874)

 • AbsoluteArrangement đổi tên thành Arrangement.Absolute. (If26f2)

Sửa lỗi

 • Chuyển các API DrawModifier từ gói androidx.compose.ui sang gói androidx.compose.ui.draw. Tạo tệp DrawModifierDeprecated.kt để đưa các phương thức typealiases/helper vào nhằm hỗ trợ quá trình di chuyển từ các API không dùng nữa sang các API hiện tại. (Id6044, b/173834241)
 • Đổi tên Modifier.drawLayer thành Modifier.graphicsLayer Đồng thời cập nhật các lớp liên quan lên GraphicsLayer theo ý kiến phản hồi của hội đồng API. (I0bd29, b/173834241)
 • Xoá <T> khỏi nội dung khai báo SubcomposeLayout. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này mà không cần chỉ định loại ngay. (Ib60c8)
 • Điều chỉnh để thời gian hoạt động của PointerInputData và các trường vị trí không nhận giá trị rỗng. (Id468a)
 • MaterialTheme hiện đặt màu chính xác cho các ô điều khiển lựa chọn và nền lựa chọn. Các ứng dụng không dùng Material có thể sử dụng AmbientTextSelectionColors theo cách thủ công để tuỳ chỉnh màu sắc dùng để lựa chọn. (I1e6f4, b/139320372, b/139320907)
 • Tham số căn chỉnh của Hộp được đổi tên thành contentAlignment. (I2c957)
 • Các công cụ sửa đổi offsetPx đã được đổi tên thành offset. Công cụ này hiện đang sử dụng các thông số lambda thay vì Trạng thái. (Ic3021, b/173594846)
 • Thêm WindowManager.isWindowFocused để kiểm tra xem cửa sổ máy chủ có phải là tiêu điểm hay không và WindowFocusObserver cung cấp một lệnh gọi lại onWindowFocusChanged. (I53b2a, b/170932874)
 • Thêm tham số resetInput vào TextInputService#onStateUpdated (I3e8f5, b/172239032, b/171860947)
 • Cập nhật API TextFieldValue
  • đặt TextFieldValue.composition ở chế độ chỉ đọc
  • Xoá ngoại lệ được gửi cho phạm vi lựa chọn không hợp lệ (I4a675, b/172239032)
 • Ngừng sử dụng các Ambient được đặt tên với hậu tố là Ambient và thay thế chúng bằng các thuộc tính mới có tiền tố là Ambient, tuân theo các nguyên tắc khác về Ambient và Compose API. (I33440)
 • Thêm trình bao bọc Bộ phông chữ (Typeface) của Android. Bạn có thể tải Bộ phông chữ Android thông qua hàm typeface, ví dụ typeface(Typeface.DEFAULT). Cũng đã đổi tên typefaceFromFontFamily() thành typeface() (I52ab7)
 • Thêm mục kiểm tra tìm lỗi mã nguồn để kiểm tra nhằm đảm bảo rằng các trạng thái ban đầu Đối tượng sửa đổi sử dụng androidx.compose.ui.composed {} nội bộ, thay vì được đánh dấu là @Composable. (I3c4bc)
 • Thêm mục kiểm tra tìm lỗi mã nguồn để đảm bảo rằng các hàm nhà máy của Đối tượng sửa đổi được xác định là phần mở rộng trên Đối tượng sửa đổi, nhờ vậy, các hàm này có thể liên kết trơn tru với nhau. (I07981)
 • Đổi tên đối số ngữ nghĩa mergeAllDescendants thành mergeDescendants. (Ib6250)
 • Tính năng kiểm soát thời gian trong chương trình kiểm thử (TestAnimationClock và cách sử dụng) đang được thử nghiệm (I6ef86, b/171378521)
 • Xoá mô-đun ui-test cũ và các mã giả lập của nó (I3a7cb)
 • TextUnit.Inherit được đổi tên thành TextUnit.Unspecified nhất quán với các đơn vị khác. (Ifce19)
 • Giao diện Căn chỉnh đã được cập nhật và hoạt động bình thường. (I46a07, b/172311734)
 • Mô-đun foundation:foundation-text được hợp nhất với foundation:foundation (Idac0f)
 • Ngừng sử dụng place(Offset) và placeRelative(Offset). Thay vào đó, sử dụng các giá trị nạp chồng với độ dời số nguyên (I4c5e7)
 • Đổi tên id thành layoutId cho LayoutIdParentData. Measurable.id được đổi tên thành Measurable.layoutId. (Iadbcb, b/172449643)

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 11 tháng 11 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha07, androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha07androidx.compose.foundation:foundation-text:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Tương tự như Modifier.fillMaxSize[Width|Height], chúng tôi hiện hỗ trợ các phân số trong Modifier.fillParentMaxSize[Width|Height] trong phạm vi LazyColumn/Row (I797e2, b/166586426)
 • Xoá KeyboardOptions.toImeOptions khỏi API công khai. (Ic2e45)
 • Ngừng sử dụng AmbientTextStyle, ProvideTextStyle và AmbientContentColor nền tảng. Thay vào đó, hãy sử dụng các phiên bản mới có trong thư viện Material. Đối với các ứng dụng không dùng Material, bạn nên chuyển sang tạo các Ambient chủ đề cụ thể cho hệ thống mình tự thiết kế để có thể sử dụng trong các thành phần của riêng mình. (I74acc, b/172067770)
 • Ngừng sử dụng foundation.Text và thay thế bằng material.Text. Đối với một API văn bản cơ bản, không có quy cách bắt buộc và không sử dụng giá trị nào từ một giao diện. Hãy xem androidx.compose.foundation.BasicText. (If64cb)
 • Thêm maxLines vào TextFields (Ib2a5b)
 • Cập nhật TextFields để chấp nhận KeyboardOptions (Ida7f3)
 • Thêm KeyboardOptions để sử dụng trong TextFields (I9ca32)
 • Thêm BasicText làm API được thiết kế riêng cho văn bản, song với BasicTextField. (I28268)
 • Chú thích ExperimentalLazyDsl đã bị xoá. Bạn hiện có thể sử dụng LazyColumn/LazyRow mà không cần thêm @OptIn (Idab7a, b/166584730)
 • Ngừng sử dụng BaseTextField. Sử dụng BasicTextField thay thế. (I896eb)
 • BasicTextField được thêm để thay thế cho cả CoreTextField và BaseTextField (Id4cea)
 • Xoá LazyColumnItems/LazyRowItems không dùng nữa (I1d8a8)
 • Chúng tôi đã xoá các thành phần kết hợp không còn được dùng để đo kích thước thành các phép đo hàm nội tại. (I18537, b/171811496)
 • Đổi tên relativePaddingFrom thành paddingFrom. Công cụ sửa đổi paddingFromBaseline được thêm để thuận tiện cho việc chỉ định khoảng cách từ ranh giới bố cục đến đường cơ sở văn bản. (I0440a, b/170633813)
 • Tham số matchHeightConstraintsFirst được thêm vào đối tượng sửa đổi aspectRatio, có thể dùng để chỉ định đối tượng sửa đổi theo kích thước để giới hạn chiều cao trước khi thử các giới hạn tương ứng về chiều rộng. (Ie7c43, b/155290593)
 • Xoá các DpConstraints không dùng nữa. (I87884, b/171702471)

Sửa lỗi

 • Ra mắt lớp nội tuyến ScaleFactor để thể hiện hệ số tỷ lệ cho các trục ngang và trục dọc độc lập với nhau nhằm hỗ trợ các trường hợp sử dụng tỷ lệ không đồng nhất.
  • Thêm phương thức computeScaleFactor vào ContentScale
  • Thêm ContentScale.FillBounds để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ không đồng nhất nhằm kéo dài phạm vi src để chiếm hoàn toàn đích đến.
  • Thêm các phương thức toán tử để tính toán các thông số ScaleFactor với thông số Kích thước.
  • (Ic96a6, b/172291582)
 • captureToBitmap chuyển sang captureToImage. (I86385)
 • Đánh dấu CoreText là @InternalTextApi. Thay vào đó, sử dụng BasicText. (I6aaeb)
 • Đổi tên KeyboardOptions thành ImeOptions (I82f36)
 • Chuyển KeyboardType và ImeAction vào KeyboardOptions (I910ce)
 • CoreTextField được đánh dấu là @InternalTextApi. Thay vào đó, hãy sử dụng BasicTextField (Ie2469)
 • Xoá chú thích ExperimentalSubcomposeLayoutApi. Hiện tại, bạn có thể sử dụng SubcomposeLayout mà không cần thêm @OptIn (I708ad)
 • Giới thiệu mô-đun ui-test-junit4 (Ib91f8)
 • Cập nhật Icon API (API Biểu tượng) để nhận Color.Unspecified với vai trò công cụ có khả năng phủ màu sẽ vẽ các thành phần được cung cấp hoặc vai trò trình vẽ không cần ColorFilter. Trước đây, hệ thống sẽ cố gắng bỏ qua việc phủ màu bằng tính năng Color.Unspecified sẽ phủ màu có màu trong suốt và cuối cùng nhìn như không phủ màu một chút nào. (I049e2, b/171624632)
 • MeasureResult được xoá khỏi MeasureScope. (Ibf96d, b/171184002)
 • Một số biểu tượng liên quan đến bố cục được chuyển từ androidx.compose.ui sang androidx.compose.layout.ui. (I0fa98, b/170475424)
 • androidx.ui.test di chuyển sang androidx.compose.ui.test (I9ffdb)
 • Chuyển FirstBaseline và LastBaseline sang gói androidx.compose.ui.layout (Ied2e7)
 • Thêm SelectionContainer mà không có lệnh gọi lại (Ibfadb)
 • Thêm các phép thử cho vị trí của SelectionHandles trong SelectionContainer. (Ie93db)
 • Thêm Tuỳ chọn IME tự động sửa lỗi bàn phím (I57b8d)

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha06, androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha06androidx.compose.foundation:foundation-text:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • androidx.compose.foundation.Icon được chuyển sang androidx.compose.material.Icon. Bạn cũng có thể dùng thành phần Image/Modifier.Paint() với Painter nếu không muốn sử dụng thư viện Material. (I9f622)
 • Thêm interactionState vào Modifier.scrollable, ScrollableColumn và LazyColumnFor (I81566, b/169509805)
 • alignByBaseline được thêm vào RowScope và alignWithSiblings đổi tên thành alignBy (I06503, b/170628732)
 • Hộp được tạo một hàm cùng dòng. (Ibce0c, b/155056091)
 • Thêm maxLines vào CoreTextField (Ibee58, b/143687793)
 • Thêm softwrap vào CoreTextField. (I21a4b)

Sửa lỗi

 • Ngừng sử dụng VectorPainter và thay bằng rememberVectorPainter để chỉ ra rõ hơn rằng API thành phần kết hợp sử dụng nội bộ "remember" để duy trì dữ liệu trên các cấu trúc. (Ifda43)
 • Bật tính năng chuyển đổi trong ComposeTestRule; xoá tuỳ chọn để bật con trỏ nhấp nháy từ ComposeTestRule. (If0de3)
 • Thêm tuỳ chọn bàn phím một dòng vào CoreTextField (I72e6d)
 • Đổi tên Radius API thành CornerRadius API để thể hiện rõ hơn cách sử dụng API này trong toàn Compose. Tài liệu cập nhật cho biết rằng bán kính góc âm giới hạn được đặt bằng không. (I130c7, b/168762961)
 • Thêm khả năng chỉ định thông tin của công cụ kiểm tra trong công cụ sửa đổi được kết hợp (Idee08, b/163494569)
 • Thêm tuỳ chọn IME KeyboardCapitalization (I8ac38)
 • Chỉnh sửa Vị trí ô điều khiển Phải sang trái. (I6e1e0)
 • Thay đổi có thể gây lỗi: xoá giá trị trả về khỏi PointerInputFilter.onPointerEvent(...) vì giá trị duy nhất có thể thay đổi được trong các sự kiện con trỏ là dữ liệu sử dụng. Thay vì trả về dữ liệu từ PointerInputFilter.onPointerEvent(...), giờ đây, bạn có thể chỉ cần thay đổi dữ liệu sử dụng của PointerEvent đã chuyển qua. (I6acd0)
 • Thêm tuỳ chọn SelectAll vào trình đơn lựa chọn (Ief02b)

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha05, androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha05androidx.compose.foundation:foundation-text:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • CoreTextField hiện hỗ trợ chức năng con trỏ (Id23aa)
 • Ngừng sử dụng contentColor() API và currentTextStyle() API, thay thế lần lượt bằng các Ambient AmbientContentColor và AmbientTextStyle. Bạn có thể truy cập giá trị hiện tại bằng cách sử dụng .current trên thuộc tính môi trường xung quanh, giống như với bất kỳ môi trường xung quanh nào khác. Chúng tôi thực hiện thay đổi này để đảm bảo tính nhất quán và tránh có nhiều cách để thực hiện cùng một việc. Ngoài ra, đổi tên một số thuộc tính không gian xung quanh để mô tả rõ hơn mục đích của các thuộc tính này như sau:

  • ContentColorAmbient -> AmbientContentColor
  • TextStyleAmbient -> AmbientTextStyle
  • IndicationAmbient -> AmbientIndication
  • EmphasisAmbient -> AmbientEmphasisLevels
  • RippleThemeAmbient -> AmbientRippleTheme (I37b6d)

Sửa lỗi

 • Là một phần của quy trình tiêu chuẩn hoá các giá trị đặt gác cho các lớp nội tuyến, hãy đổi tên Color.Unset thành Color.Unspecified để tạo sự nhất quán với các lớp nội tuyến khác (I97611, b/169797763)
 • Thêm các hành động hỗ trợ tiếp cận Sao chép/Dán/Cắt (I6db4f)
 • Giới thiệu TextOverflow.None. Khi trình đơn mục bổ sung là Không (None), Văn bản sẽ không xử lý mục bổ sung nữa mà sẽ báo cáo kích thước thực tế vào LayoutNode. (I175c9, b/158830170)
 • Cập nhật các tham số Size.Unspecified thành Float.NaN thay vì Float.POSITIVE_INFINITY. Cập nhật các nội dung triển khai Painter để kiểm tra với Size.Unspecified cũng như non-finite Sizes. (I95a7e)
 • Thêm mô-đun Phân trang (Paging) của Compose và tích hợp phân trang (Ib85da)
 • Sửa đổi LazyListScope để nhận các giá trị rỗng (I1765b)
 • Đổi tên OnPositionedModifier thành OnGloballyPositionedModifier và đổi tên onPositioned() thành onGloballyPositioned(). (I587e8, b/169083903)
 • Thêm các mẫu cho LazyColumn/Row (Idc16d)
 • Khắc phục các mục và phương thức itemsIndexed để cho phép emptyList (I06647)
 • Thêm DSL để chỉ định thông tin của công cụ kiểm tra (Ic9a22)
 • Di chuyển LongPress vào Văn bản. (Iff2bc)
 • Tắt tính năng Lựa chọn trong Văn bản và Bản minh hoạ. (Ie7e97)
 • Hỗ trợ AnnotatedString thành lượt chuyển đổi SpannableString để hỗ trợ tiếp cận. (Ief907)
 • Xoá PointerInputFilter.onPointerInput(...). PointerInputFilter.onPointerEvent(...) phải được sử dụng đúng vị trí của hàm. (I6f04a)

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha04, androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha04androidx.compose.foundation:foundation-text:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Stack đã được đổi tên thành Hộp (Box). Hộp (Box) nền đã tồn tại trước đây sẽ không được dùng nữa, thay vào đó là Hộp (Box) mới trong compose.foundation.layout. Hành vi của Hộp (Box) mới là các thành phần con xếp chồng lên nhau khi có nhiều thành phần con. Điều này khác với Hộp (Box) trước có hành vi tương tự như Cột (Column). (I94893, b/167680279)
 • Ngừng sử dụng các tham số trang trí Hộp (Box). Nếu bạn muốn có nội dung trang trí/khoảng đệm trên hộp, hãy sử dụng Đối tượng sửa đổi (Modifier.background, Modifier.border, Modifier.padding) (Ibae92, b/167680279)
 • Thêm một lớp LazyListState mới. Điều này cho phép bạn quan sát và kiểm soát vị trí cuộn của các thành phần LazyRow và LazyColumn. Các thực thể có thể được tạo bằng rememberLazyListState() và truyền vào tham số trạng thái của thành phần. Hiện tại, bạn có thể quan sát mục và độ dời đầu tiên trong phiên bản ban đầu này. (Ic7cb7, b/159307669)
 • Giờ đây, hệ thống sẽ lưu và khôi phục vị trí danh sách theo yêu cầu và độ dời thanh cuộn trong phần Hoạt động giải trí (Ie045f, b/166589058)
 • Thêm hành động ngữ nghĩa nhấp và giữ (I6281b, b/156468846)
 • Tiện ích MutatorMutex đã được thêm để giữ một biến thể duy nhất của trạng thái được chia sẻ theo thời gian và huỷ các biến thể xung đột theo mức độ ưu tiên (I3f975)
 • Chú thích rootAnimationClockFactory, transitionsEnabled, blinkingCursorEnabled và textInputServiceFactory với @VisibleForTesting, tạo cho chúng API nội bộ và ẩn các kdoc (I554eb, b/168308412)
 • Xoá các thông số inlineContent khỏi Văn bản có đầu vào Chuỗi. Thông số này sẽ không được dùng vì inlineContent phải hoạt động với AnnotatedString. (Ief403)
 • Xoá các Arrangement API (API Sắp xếp) tuỳ chỉnh không dùng nữa. (Ic576d, b/168297922, b/168297923)
 • Tham số unbounded được thêm vào đối tượng sửa đổi wrapContentSize, cho phép đo lường phần tử bố cục có các hạn chế tối đa vô hạn. (I77951, b/158559319)
 • Chúng tôi đã chặn tính năng nhập tĩnh nội dung của phạm vi bố cục (ví dụ: alignWithSiblings trong RowScope). Một phương án thay thế phạm vi rõ ràng nên được sử dụng: with(RowScope) { Modifier.alignWithSiblings(FirstBaseline) }. (I216be, b/166760797)

Sửa lỗi

 • Cập nhật nhiều API Đồ hoạ
  • Cập nhật các API biến đổi tỷ lệ và xoay vòng để sử dụng một tham số Offset duy nhất nhằm biểu thị toạ độ trục thay cho các tham số nổi riêng biệt của các toạ độ x/y trong DrawScope và DrawTransform
  • Xoá phương thức Rect.expandToInclude và Rect.join
  • Cập nhật tài liệu về Bán kính để hiển thị hình bầu dục ngoài hình elip
  • Thêm tài liệu để cho biết hàm khởi tạo công khai cho lớp Radius (Bán kính) cùng dòng sẽ không được gọi trực tiếp, thay vào đó các đối tượng Radius (Bán kính) cần được khởi tạo thông qua hàm khởi tạo hàm
  • Xoá các RoundRect API để truy vấn topRight, bottomRight, bottomCenter, v.v.
  • Ngừng sử dụng Rect.shift thay vào đó là Rect.translate
  • Xoá các API RoundRect.grow và Rect.shrink
  • Đổi tên RoundRect.outerRect thành Rect.boundingRect
  • Xoá các phương thức RoundRect.middleRect/tallMiddleRect/wideMiddleRect và Rect.isStadium
  • Đổi tên RoundRect.longestSide thành RoundRect.maxDimension
  • Đổi tên RoundRect.shortestSide thành RoundRect.minDimension
  • Thay đổi RoundRect.center thành một thuộc tính thay vì một hàm
  • Cập nhật hàm khởi tạo RoundRect để sử dụng các thuộc tính Radius (Bán kính) thay vì các tham số riêng lẻ cho giá trị bán kính x/y
  • Xoá các API kích thước giả định đó là một hình chữ nhật với gốc tại điểm 0,0
  • Thêm một API phá huỷ vào Radius
  • Di chuyển nhiều hàm tiện ích mở rộng RoundRect để trở thành thuộc tính thay thế
  • (I8f5c7, b/168762961)
 • Tối ưu hoá hiệu suất tính năng cuộn LazyColumnFor/LazyRowFor bằng cách không thực hiện các quá trình kết hợp lại không cần thiết trong mỗi lần cuộn (I64f65, b/168293643, b/167972292, b/165028371)
 • Khắc phục sự cố trong LazyColumnFor/LazyRowFor sau khi cuộn và sau đó thay đổi các mục và triển khai tính năng tự động cuộn lên khi xoá mục hiển thị trước đó, vì vậy chúng tôi không còn hiển thị các khoảng trống ở cuối nữa (I220ab, b/161480164, b/167855468)
 • Không được phép lồng những vị trí có thể cuộn khác trong cùng một vùng chứa như ScrollableContainer và LazyColumnFor. Tính năng này chưa từng được hỗ trợ và đã làm hỏng hành vi hất cũng như tất cả các nội dung tải chậm hợp thành các mục của LazyColumnFor (I6e101)
 • Đã cập nhật nhiều API Đồ hoạ
  • Cập nhật DrawScope API bằng các phương thức chuyển đổi trong phạm vi để chỉ ra rằng thao tác chuyển đổi chỉ được áp dụng trong lệnh gọi lại và sẽ bị xoá sau khi lệnh gọi lại được gọi
  • Cập nhật tài liệu clipPath để tham chiếu đến Đường dẫn thay vì hình chữ nhật tròn
  • Khắc phục lỗi khoảng cách trong tài liệu cho tham số bên phải trong clipPath
  • Đổi tên DrawScope.drawCanvas thành drawIntoCanvas và xoá tham số kích thước
  • Đổi tên các thông số dx/dy trong phương thức phần lồng ghép thành ngang và dọc
  • Thêm phương thức nạp chồng phần lồng ghép cung cấp cùng một giá trị phần lồng ghép cho cả 4 giới hạn
  • Xoá tài liệu về phương thức lồng ghép cho biết phần lồng ghép sẽ được áp dụng cho cả 4 cạnh
  • Cập nhật tài liệu cho lớp Rect
  • Cập nhật nhận xét về các tham số Rect để khớp với kiểu kdoc
  • Xoá Rect.join và Rect.expandToInclude
  • Tạo phương thức nạp chồng cho Rect.translate(offset) và ngừng sử dụng Rect.shift
  • (If086a, b/167737376)
 • Thêm AccessibilityScrollState vào các thuộc tính ngữ nghĩa. (Ifeda9)
 • Đặt TextRange cùng dòng để tránh tạo đối tượng. (Id034b)
 • Xoá ParagraphConstraints. Chiều rộng được chuyển trực tiếp đến Đoạn ngay. (Ica712)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha03, androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha03androidx.compose.foundation:foundation-text:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đổi tên InnerPadding thành PaddingValues. (I195f1, b/167389171)
 • Việc sử dụng trọng lực được đổi tên nhất quán để căn chỉnh hoặc định vị trí trong các API bố cục. (I2421a, b/164077038)
 • Một tham số căn chỉnh đã được thêm vào Ngăn xếp, cho phép chỉ định căn chỉnh mặc định cho tất cả các Ngăn xếp con. (Ie80ca, b/164085265)

Sửa lỗi

 • Ngừng sử dụng DpConstraints và các API dùng hàm giới hạn này. (I90cdb, b/167389835)
 • Các thông số minWidthmaxWidth của widthIn được đổi tên thành minmax. Tương tự cho preferredWidthIn, heightIn, preferredHeightIn. (I0e5e1, b/167389544)
 • Thêm onNode và các phương thức chung khác trên ComposeTestRule vì các phương thức chung hiện tại sẽ không được dùng nữa. (Ieae36)
 • Khắc phục sự cố với các phép tính kích thước và vị trí trong GestureScope gây ra các cử chỉ vuốt không hợp lệ trong số nhiều sự cố khác (Iaf358, b/166589947)
 • Di chuyển createAndroidComposeRuleAndroidInputDispatcher từ androidx.ui.test.android sang androidx.ui.test (Idef08, b/164060572)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 2 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha02, androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha02androidx.compose.foundation:foundation-text:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • TestUiDispatcher được đánh dấu là thử nghiệm (Iae99d, b/161247083)
 • Thêm ManualFrameClock.hasAwaiters để xem có sự kiện nào đang chờ một khung từ đồng hồ đó hay không; runWithManualClock thay thế cho runBlocking khi chạy các chương trình kiểm thử cần dùng một ManualFrameClock; TestUiDispatcher.Main giúp dễ dàng truy cập vào trình điều phối chính cho giao diện người dùng trong các lượt kiểm thử của bạn.

  Ví dụ:

  @Test
  fun myTest() = runWithManualClock { clock ->
    // set some compose content
    withContext(TestUiDispatcher.Main) {
      clock.advanceClock(1000L)
    }
    if (clock.hasAwaiters) {
      println("The clock has awaiters")
    } else {
      println("The clock has no more awaiters")
    }
  }
  

  (I0a85b, b/161247083)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 26 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:1.0.0-alpha01, androidx.compose.foundation:foundation-layout:1.0.0-alpha01androidx.compose.foundation:foundation-text:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 0.1.0-dev

Phiên bản 0.1.0-dev17

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:0.1.0-dev17, androidx.compose.foundation:foundation-layout:0.1.0-dev17androidx.compose.foundation:foundation-text:0.1.0-dev17. Phiên bản 0.1.0-dev17 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Sắp xếp spacedBy được thêm vào Hàng và Cột để cho phép định vị thành phần con cháu của bố cục có khoảng cách cố định. Tính năng Sắp xếp đã căn chỉnh cũng đã được thêm vào để cho phép định vị các thành phần con của bố cục cạnh nhau và phù hợp trong Hàng/Cột theo Căn chỉnh. Các phương thức Arrangement.Vertical#arrange và Arrangement.Horizontal#arrange trước đây không còn được dùng nữa và tính năng Sắp xếp tuỳ chỉnh sẽ không được hỗ trợ trong tương lai. (I6733d, b/161985975)
 • Offset đã trở thành lớp nội tuyến (Iaec70)
 • Xoá lệnh gọi lại onFocusChanged khỏi TextField. Thay vào đó, hãy dùng Modifier.focusObserver. (I51089, b/161297615)
 • Ngừng sử dụng Modifier.drawBorder. Thay vào đó, hãy dùng Modifier.border. Thay thế lớp dữ liệu đường viền bằng BorderStroke (I4257d, b/158160576)
 • VerticalScroller và HorizontalScroller đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng ScrollableColumn/Row. Xoá Modifier.drawBackground. Sử dụng Modifier.background (I73b0d, b/163019183)
 • Xoá mục đánh dấu là đối tượng sửa đổi fillMax* không dùng nữa khỏi LazyItemScope vì các mục đó sẽ khiến khó thêm các đối tượng sửa đổi một cách chính xác cho các mục không phải là thành phần con trực tiếp của LazyColumnFor (Ifa78d)
 • thêm nội dung triển khai LazyColumn/LazyRow dưới dạng DSL (I93cc6)
 • Giới hạn (Constraints) hiện là một lớp nội tuyến (I88736)
 • Thêm khả năng xác định kích thước bố cục tới một phần không gian có sẵn, sử dụng các công cụ sửa đổi fillMaxWidth, fillMaxHeight và fillMaxSize. (I945bb, b/161562591)

Sửa lỗi

 • Thêm tham số đối tượng sửa đổi vào SelectionContainer (I4aada, b/161487952)
 • Thêm hàm lambda mergePolicy vào SemanticsPropertyKey. Bạn có thể dùng phương thức này để xác định chính sách tuỳ chỉnh cho việc hợp nhất ngữ nghĩa mergeAllDescendants. Chính sách mặc định là sử dụng giá trị thành phần mẹ nếu đã có, nếu không sẽ là giá trị của thành phần con. (Iaf6c4, b/161979921)
 • PlacementScope.placeAbsolute() được đổi tên thành PlacementScope.place(), còn PlacementScope.place() trước đó được đổi tên thành PlacementScope.placeRelative(). Theo đó, phương thức PlacementScope.place() sẽ không tự động phản chiếu vị trí theo ngữ cảnh từ phải sang trái nữa. Nếu muốn, hãy sử dụng PlacementScope.placeRelative() thay thế. (I873ac, b/162916675)
 • Xoá thành phần FilledTextField không dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng TextField để triển khai Material Design của trường văn bản được tô màu nền. (I5e889)
 • Thêm tham số backgroundColor vào LinearProgressIndicator và xoá khoảng đệm nội bộ khỏi CircularProgressIndicator. Thêm ProgressIndicatorConstants.DefaultProgressAnimationSpec mới có thể được dùng làm AnimationSpec mặc định trong tiến trình tạo ảnh động giữa các giá trị (If38b5, b/161809914, b/161804677)
 • Ngừng sử dụng thành phần kết hợp state { ... } và thay bằng các lệnh gọi rõ ràng tới remember { mutableStateOf(...) } để đảm bảo sự rõ ràng. Điều này làm giảm giao diện API tổng thể và số lượng khái niệm để quản lý trạng thái, đồng thời khớp với mẫu by mutableStateOf() theo uỷ quyền thuộc tính của lớp. (Ia5727)
 • Đổi tên RRect thành RoundRect để phù hợp hơn với các kiểu đặt tên của Compose. Tạo các hàm khởi tạo tương tự đối với RRect và ngừng sử dụng các hàm khởi tạo hàm RRect (I5d325)
 • Xoá onChildPositioned và OnChildPositionedModifier. Thay vào đó, nhà phát triển nên sử dụng onPositioned và OnPositionedModifier trên bố cục thành phần con cháu. (I4522e, b/162109766)
 • IntSize hiện là lớp nội tuyến (I2bf42)
 • Nhấn và giữ vùng trống để chỉnh sửa. (Ib1e5b)
 • Ẩn FloatingToolbar sau khi Nhấn vào văn bản. (If4525)
 • Ẩn FloatingToolbar khi cập nhật lựa chọn. (I8444c)
 • Bỏ chọn khi Làm mờ. (I781a2)

Phiên bản 0.1.0-dev16

Ngày 5 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:0.1.0-dev16, androidx.compose.foundation:foundation-layout:0.1.0-dev16androidx.compose.foundation:foundation-text:0.1.0-dev16. Phiên bản 0.1.0-dev16 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm LazyItemScope cho tham số itemContent của danh sách Lazy. Thành phần này cung cấp các đối tượng sửa đổi để lấp đầy kích thước tối đa của thành phần mẹ, giúp giải quyết trường hợp sử dụng khi mục cần lấp đầy khung nhìn và Modifier.fillMaxSize() thông thường không hoạt động khi mục được đo lường bằng các giới hạn vô hạn. (Ibd3b2, b/162248854)
 • Di chuyển hộp thoại đến giao diện người dùng (I47fa6)
 • Thêm LazyColumnForIndexed/LazyRowForIndexed - các phiên bản của LazyColumnFor/LazyRowFor trong đó cung cấp cả chỉ mục và mục trong itemCallback. Tính năng này rất hữu ích khi cần biết chỉ mục hiện tại ngoài một mục hiện tại. (I65ff3)
 • Đổi tên Modifier.deternimateProgress thành Modifier.progressSemantics (I9c0b4)
 • LazyColumnItems được đổi tên thành LazyColumnFor. LazyRowItems được đổi tên thành LazyRowFor (I84f84)
 • Thêm một số Dấu/Chú thích để đạt hiệu quả cao nhất (I66b20)
 • Gói foundation.shape.corner được làm phẳng thành foundation.share (I46491, b/161887429)
 • Thêm thông số trọng lực trục chéo cho LazyRowItems/LazyColumnItems. Lazy RowItems/Lazy CampaignItems hiện đã hỗ trợ hoạt động gói nội dung. (Ib39fc)
 • Đổi tên ZoomableState thành ZoomableController. Chúng tôi đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho đường cong tuỳ chỉnh cho smoothScale. Thêm chức năng enabledonZoomStarted (If8b8f)
 • Đổi tên FilledTextField của Material thành TextField và TextField nền tảng thành BaseTextField để giúp người dùng dễ dàng khám phá và sử dụng API mong muốn theo cách đơn giản nhất (Ia6242, b/155482676)
 • Chúng tôi đã xoá AdapterList trước đây. Thay vào đó, hãy sử dụng LazyColumnItems (I12b9b)
 • Đổi tên Modifier.drawBackground thành Modifier.background (I13677)
 • Công nghệ ConstraintLayout DSL cũ đã bị xoá. ConstraintSet2 được đổi tên thành ConstraintSet. (If58d1, b/162450908)
 • Thêm Modifier.absoluteOffset() và Modifier.absoluteOffsetPx(). Không giống như đối tượng sửa đổi độ chênh lệch, đối tượng sửa đổi độ chênh lệch tuyệt đối sẽ không tự động phản ánh trong ngữ cảnh từ phải sang trái (I3aa21)
 • RowColumn hiện là hàm cùng dòng đã giảm đáng kể tài nguyên sử dụng. (I75c10)

Sửa lỗi

 • Thông báo các bản sửa lỗi API rộng (I077bc)
  1. Xoá giao diện OffsetBase không sử dụng
  2. Căn chỉnh các lớp Offset và IntOffset để có một nền tảng API nhất quán
  3. Đổi tên IntOffset.Origin thành IntOffset.Zero để phù hợp với API Offset
  4. Chuyển phương thức nativeCanvas ra khỏi giao diện Canvas để hỗ trợ đối tượng sử dụng tạo các thực thể Canvas riêng của họ
  5. Tạo lớp EmptyCanvas mã giả lập để tái cấu trúc DrawScope thành tham số có giá trị không rỗng thay cho lateinit và đảm bảo tính không rỗng của trường
  6. Đổi tên enum ClipOp thành PascalCase
  7. Đổi tên enum FilterQuality thành PascalCase
  8. Đổi tên enum StrokeJoin thành PascalCase
  9. Đổi tên enum PointMode thành PascalCase
  10. Đổi tên enum PaintingStyle thành PascalCase
  11. Đổi tên enum PathFillType thành PascalCase
  12. Đổi tên enum StrokeCap thành PascalCase
  13. Cập nhật quá trình triển khai DrawCache để không còn sử dụng các thông số lateinit
  14. Đã cập nhật DrawScope để không còn sử dụng tính năng uỷ quyền tải lười cho các thông số nội bộ fillPaint và strokePaint
  15. Cập nhật thành phần kết hợp Image để tránh sử dụng Box nhằm giảm chi phí
  16. Cập nhật lớp Outline để có các chú thích @Immutable
  17. Cập nhật PathNode để có các chú thích @Immutable nhằm biết hướng dẫn cho từng lộ trình
  18. Cập nhật cấu trúc phụ trong Vector để xoá các lượt kiểm tra có điều kiện dư thừa về tính bình đẳng vì Compose đã xử lý chúng
  19. Ngừng sử dụng các phương thức hàm khởi tạo đồng hành Rect và thay thế bằng các hàm khởi tạo hàm
  20. Cập nhật lớp Brush và hàm khởi tạo hàm bằng các API @Immutable và @Stable
  21. Cập nhật enum VertexMode thành PascalCase
  22. Cập nhật phương thức DrawScope selectPaint để ghi đè có điều kiện các tham số nét vẽ trên bản vẽ nếu chúng thay đổi
  23. Cập nhật Kích thước để thêm API giải cấu trúc, đổi tên UnspecifiedSize thành Unspecified và xoá các phương thức không được sử dụng
 • Thêm MonotonicFrameAnimationClock cho phép bạn sử dụng MonotonicFrameClock như một AnimationClockObservable để làm cầu nối giữa các đồng hồ và API dựa trên coroutine mới mà vẫn sử dụng các đồng hồ dựa trên lệnh gọi lại cũ.

  MonotonicFrameClock tương đương với ManualAnimationClock nay là ManualFrameClock. (I111c7, b/161247083)

 • Xoá SemanticsNodeInteraction.performPartialGesture. Chuyển sang sử dụng SemanticsNodeInteraction.performGesture. (Id9b62)

 • Đổi tên SemanticsNodeInteraction.getBoundsInRoot() thành SemanticsNodeInteraction.getUnclippedBoundsInRoot() (Icafdf, b/161336532)

 • API dành cho tính năng hỗ trợ từ phải sang trái đã được cập nhật. Thêm LayoutDirectionAmbient dùng để đọc và thay đổi hướng bố cục. Xoá Modifier.rtl và Modifier.ltr. (I080b3)

 • Ngừng sử dụng Modifier.plus và thay bằng Modifier.then. "Then" có tín hiệu rõ ràng hơn về thứ tự, đồng thời nghiêm cấm nhập Modifier.padding().background() + anotherModifier, khiến cho chuỗi bị phá vỡ và khó đọc hơn (Iedd58, b/161529964)

 • Thêm SemanticsMatcher isFocused()isNotFocused(). (I0b760)

 • Thêm RemeasurementModifier Thuộc tính này cho phép người dùng đo lường lại bố cục một cách đồng bộ. Nói chung, bạn không bao giờ cần đến thuộc tính này để tự động đo lường/bố cục lại, nhưng chúng tôi sử dụng nó bên trong LazyColumnItems trong quá trình cuộn. (I5f331, b/160791058)

 • isSystemInDarkTheme hiện luôn xem xét chế độ cài đặt giao diện tối trên toàn hệ thống và bỏ qua trạng thái tiết kiệm pin trước Q, theo hướng dẫn mới nhất. (I0c10c)

 • Ngừng sử dụng OnChildPositioned. Thay vào đó, hãy sử dụng OnPositioned trên thành phần con. (I87f95, b/162109766)

 • Đổi tên AndroidComposeTestRule thành createAndroidComposeRule. (I70aaf)

 • Thêm hành động hỗ trợ tiếp cận để có được TextLayoutResult (I9d6e6)

Phiên bản 0.1.0-dev15

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

Phát hành androidx.compose.foundation:foundation:0.1.0-dev15, androidx.compose.foundation:foundation-layout:0.1.0-dev15androidx.compose.foundation:foundation-text:0.1.0-dev15. Phiên bản 0.1.0-dev15 bao gồm các thay đổi sau.

Để sử dụng phiên bản 0.1.0-dev15 của Compose, bạn cần:

Cập nhật phần phụ thuộc

 • Để sử dụng phiên bản 0.1.0-dev15 của Compose, bạn cần cập nhật các phần phụ thuộc theo đoạn mã mới xuất hiện trong phần Khai báo phần phụ thuộc bên trên.

Thay đổi API

 • Tương tự như thông số mới trong ScrollableColumn/ScrollableRow LazyColumnItems/LazyRowItems hiện cũng có thông số contentPadding cho phép thêm khoảng đệm cho nội dung sau khi nội dung đã được cắt bớt. Bạn không thể thực hiện việc này thông qua thông số công cụ sửa đổi. Tính năng này cũng cho phép thêm khoảng cách trước mục đầu tiên/sau mục cuối cùng. (Ibc24e)
 • Lệnh gọi lại onFocusChange trong các trường văn bản đã được đổi tên thành onFocusChanged (Ida4a1)
 • Ngừng sử dụng VerticalScroller và HoriziontalScroller. Sử dụng ScrollableColumn và ScrollableRow để tạo trải nghiệm tích hợp với hoạt động và tham số Columm/Row (Cột/Hàng) hoặc Modifier.verticalScroll và Modifier.horizontalScroll trên phần tử của riêng bạn. Tương tự, ScrollerPosition không còn được dùng nữa và thay vào đó là ScrollState' (I400ce, b/157225838, b/149460415, b/154105299)
 • Thiết kế lại các API Modifier.draggable và Modifier.scrollable. DragDirection đã bị xoá, thay vào đó là Hướng. Đơn giản hoá trạng thái cần thiết cho thành phần có thể cuộn. ScrollableState được đổi tên thành ScrollableController (Iab63c, b/149460415)
 • Các thuộc tính ngữ nghĩa một giá trị hiện sử dụng kiểu gọi. Ví dụ: 'semantics { hidden = true }' hiện được viết là: semantics { hidden() }. (Ic1afd, b/145951226, b/145955412)
 • Kích thước góc mà RoundedCornerShape và CutCornerShape sử dụng hiện có thể lớn hơn 50% (Id2340, b/160400213)
 • Thay đổi tham số ContentScale mặc định cho thành phần kết hợp Image từ Inside (Bên trong) thành Fit (Khớp). Điều này được thực hiện để hoạt động mở rộng tỷ lệ công cụ Painter cơ bản nếu kích thước bố cục lớn hơn kích thước hàm nội tại trong Painter trong khi vẫn duy trì tỷ lệ khung hình. Hoạt động này phù hợp hơn với kỳ vọng của bạn khi cung cấp kích thước cố định cho Image trong khi không ảnh hưởng đến nội dung mặc định nếu chỉ sử dụng kích thước nội tại để tính toán kích thước của thành phần kết hợp. (I40ae3, b/159838006)
 • Sử dụng AnimationSpec thay vì AnimationBuilder trong các API cấp cao nhất để làm rõ khái niệm về thông số kỹ thuật của ảnh động tĩnh – Cải thiện chuyển đổi DSL bằng cách xoá yêu cầu hàm lambda để tạo AnimationSpecs như tween, spring. Thay vào đó, chúng trực tiếp lấy các tham số của hàm khởi tạo. – Cải thiện khả năng dễ sử dụng tổng thể của AnimationSpec khi mở các hàm khởi tạo thay vì dựa vào trình tạo – Thay đổi thời lượng và độ trễ cho KeyFrames và Tween thành Int. Việc này sẽ loại bỏ các phương thức truyền không cần thiết và các phương thức nạp chồng (để hỗ trợ cả Long và Int). (Ica0b4)
 • Xoá tính năng có thể nhấp. Sử dụng Modifier.clickable (I84bdf)
 • Thêm LazyRowItems – Mô hình cuộn theo chiều ngang của LazyColumnItems (Ibbcf7)
 • Giới thiệu API ảnh động không có trạng thái cấp thấp. Các API này (I63bf7)
 • Ngừng sử dụng androidx.ui.foundation.TextFieldValue và androidx.ui.input.EditorValue. Ngừng sử dụng cả những thành phần kết hợp TextField, FilledTextField và CoreTextField sử dụng kiểu dữ liệu đó. Vui lòng sử dụng androidx.ui.input.TextFieldValue thay thế (I4066d, b/155211005)
 • Thay thế việc sử dụng IntPx bằng Int. Thay thế IntPxPosition bằng IntOffset. Thay thế IntPxSize bằng IntSize. (Ib7b44)
 • androidx.ui.foundation.shape.RectangleShape đã bị xoá; hãy sử dụng androidx.ui.graphics.RectangleShape (I94939, b/154507984 )
 • Để thống nhất số lượng lớp dùng để biểu thị thông tin kích thước, hãy chuẩn hoá mức sử dụng lớp Size (Kích thước) thay vì PxSize. Điều này mang lại lợi ích của một lớp cùng dòng nhằm tận dụng giá trị độ dài để gói 2 giá trị độ chính xác đơn đại diện cho chiều rộng và chiều cao được biểu thị dưới dạng độ chính xác đơn. (Ic0191)
 • Để thống nhất số lượng lớp đại diện cho thông tin vị trí, hãy chuẩn hoá việc sử dụng lớp Offset thay vì PxPosition. Điều này mang lại lợi ích của một lớp cùng dòng nhằm tận dụng giá trị độ dài để gói 2 giá trị độ chính xác đơn đại diện cho độ dời x và y được biểu thị dưới dạng giá trị độ chính xác đơn. (I3ad98)
 • Thêm Modifier.zoomable cho chức năng chụm để thu phóng (Id5d63)
 • Ngừng sử dụng thành phần có thể chuyển đổi. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.toggleable (I35220, b/157642842)
 • Ngừng sử dụng MutuallyExclusiveSetItem. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.selectable. (I02b47, b/157642842)
 • Ngừng sử dụng TestTag. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.testTag. (If5110, b/157173105)
 • Thêm thông số fontWeight vào Văn bản mà trước đây không được thêm vào (I56937)
 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu nguyên thuỷ cho các tham số pixel (I19d02)
 • VerticalScroller hiện cung cấp tính năng Cột ngay từ đầu. HorizontalScroller hiện cung cấp tính năng Hàng ngay từ đầu. (Ieca5d, b/157020670)
 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu nguyên thuỷ cho các tham số pixel (Iede0b)
 • Modifier.indication đã được thêm vào gói nền tảng. Sử dụng thành phần này để hiển thị chỉ báo nhấn/kéo hay chỉ báo khác trên các thành phần tương tác tuỳ chỉnh (I8425f, b/155287131)
 • VerticalScroller và HorizontalScroller hiện hỗ trợ cuộn ngược là isReversed được đặt trên ScrollerPosition (I953bd)
 • Hỗ trợ việc thêm các thành phần kết hợp vào bố cục văn bản. (I1373c)
 • Thống nhất việc triển khai CanvasScope để chỉ có DrawScope và ContentDrawScope Đổi tên CanvasScope thành DrawScope. Cập nhật DrawScope để triển khai giao diện Mật độ (Density) và cung cấp LayoutDirection. Xoá lớp con DrawScope trong ContentDrawScope. Painter và PainterModifier đã được cập nhật để ngừng duy trì thuộc tính RTL vì DrawScope đã cung cấp thuộc tính này mà không cần cung cấp nó theo cách thủ công (I1798e)
 • Xoá DrawBackground API không dùng nữa, thay vào đó là các API mở rộng drawBackground trên Đối tượng sửa đổi. Tái cấu trúc quy trình triển khai màu, bút vẽ và màu vẽ drawBackground để giảm đường dẫn mã cũng như xoá yêu cầu tạo Đối tượng sửa đổi trong phạm vi cấu trúc. (I0343a)
 • Cập nhật các API của Compose lên cấp cao hơn để hiển thị CanvasScope thay cho Canvas. Việc này giúp người sử dụng không cần phải duy trì các đối tượng Paint của họ. Đối với những người sử dụng vẫn yêu cầu quyền truy cập vào Canvas, họ có thể dùng phương thức mở rộng drawCanvas. Phương thức này cung cấp một lệnh gọi lại để tạo ra một lệnh vẽ cho Canvas cơ bản. (I80afd)
 • HorizontalScroller và VerticalScroller không khôi phục lại vị trí cuộn của chúng bằng cách sử dụng trạng thái bản sao đã lưu. (Ia0fae, b/155075048)
 • FocusManagerAmbient đã bị xoá. Sử dụng FocusModifier.requestFocus để lấy tiêu điểm. (Ic4826)
 • Bố cục bảng đã bị xoá tạm thời cho đến khi chúng tôi cung cấp lại bố cục với một API được làm mới. (Id88a7)
 • Tạo API CanvasScope bao gồm một đối tượng Canvas để hiển thị nền tảng API bản vẽ không có trạng thái, có thể khai báo. Các chuyển đổi nằm trong phạm vi trình thu nhận riêng và thông tin kích thước cũng nằm trong giới hạn lồng ghép tương ứng. Nó không yêu cầu người dùng duy trì đối tượng trạng thái Paint của riêng mình để định cấu hình các hoạt động vẽ.

  Thêm CanvasScopeSample cũng như cập nhật ứng dụng minh hoạ có bản minh hoạ đồ hoạ khai báo (Ifd86d)

 • ColoredRect đã bị xoá. Thay vào đó, hãy dùng Hộp có công cụ sửa đổi drawBackground (I983c7, b/152753731)

 • Thêm tuỳ chỉnh màu con trỏ vào TextField (I6e33f)

 • Giờ đây, bạn có thể ẩn/hiện bàn phím phần mềm bằng SoftwareKeyboardController do lệnh gọi lại onTextInputStarted cung cấp (I8dc44, b/151860051)

 • TextFieldValue được sử dụng với TextField hiện có thể là hoạt động giải trí tồn tại khi được sử dụng như sau: var text by savedInstanceState(saver = TextFieldValue.Saver) { TextFieldValue() } (I5c3ce, b/155075724)

 • Thêm các tham số thường dùng vào Text(). Nếu đang tạo kiểu văn bản trên máy để truyền một số ít tham số này, chẳng hạn như Text(style = TextStyle(textAlign = TextAlign.Center)), thì giờ đây, bạn chỉ cần trực tiếp cung cấp các tham số: Text(textAlign = TextAlign.Center) (I82768)

 • Thay thế tham số CoreTextField/TextField focusIdentifier bằng FocusNode để tích hợp với hệ thống con lấy tiêu điểm. (I7ea48)

 • Cập nhật TextField - trong kích thước theo chiều ngang, nó sẽ chiếm tất cả không gian có sẵn được cấp cho nó (Ib08df, b/154638552)

 • Thêm InteractionState và Interaction, giúp bạn dễ dàng xây dựng các thành phần phản ứng với các thay đổi trạng thái trên giao diện người dùng như nhấn và kéo (Icfe25, b/152525426)

 • RectangleShape được di chuyển từ androidx.ui.foundation.shape.* sang androidx.ui.graphics.* (Ia74d5, b/154507984)

 • Thay thế tất cả Color (Màu) có thể nhận giá trị rỗng trong API bằng các Color (Màu) không nhận giá trị rỗng và sử dụng Color.Unset thay cho giá trị rỗng (Iabaa7)

 • Cập nhật API TextField - đã hợp nhất các lệnh gọi lại onFocus và onBlur thành một lệnh gọi lại onFocusChange(Boolean) duy nhất với các thông số (I66cd3)

 • Đổi tên ScaleFit thành ContentScale Chuyển ContentScale từ mô-đun ui-graphics sang mô hình ui-core để hoạt động trong cùng một mô-đun với API Căn chỉnh. Đổi tên FillMaxDimension thành Crop Đổi tên FillMinDimension thành Fit Đổi tên Fit thành Inside để khớp hơn với các thành phần tương ứng của ImageView.scaleType Thêm tài liệu cho biết rằng sự kết hợp của Crop và Alignment.Center đạt được cùng kết quả như ImageView.ScaleType.CENTER_CROP và Fit dùng với Alignment.Center đạt được kết quả tương tự như ImageView.ScaleType.FIT_CENTER Bên trong được sử dụng với Alignment.Center đạt được cùng kết quả như ImageView.ScaleType.CENTER_INSIDE (I45f09, b/152842521)

 • Xoá ProvideContentColor, thay vào đó chỉ cần sử dụng ContentColorAmbient trực tiếp với Providers (Iee942)

 • Thêm tham số màu vào văn bản, cho phép ghi đè màu của kiểu văn bản mà không cần phải hợp nhất theo cách thủ công với kiểu đã cung cấp trong giao diện. (I41a66)

 • Cải thiện API DrawModifier:

  • Tạo phạm vi của trình thu nhận cho draw() ContentDrawScope
  • Xoá mọi tham số trên draw()
  • DrawScope có giao diện giống như CanvasScope cũ
  • ContentContentScope có phương thức DrawContent() (Ibaced, b/152919067)
 • Ngừng sử dụng ColoredRect. Thay vào đó, hãy sử dụng Box(Modifier.preferredSize(width, height).drawBackground(color)). (I499fa, b/152753731)

 • Hệ thống sắp xếp theo chủ đề hình dạng được cập nhật theo tham số kỹ thuật của Material Design. Giờ đây, bạn có thể cung cấp các hình dạng nhỏ, vừa và lớn để hầu hết các thành phần đều có thể sử dụng (Ifb4d1)

 • Thay thế Đối tượng sửa đổi cùng với toán tử bằng các hàm mở rộng nhà máy (I225e4)

 • Thành phần Draggable chuyển sang công cụ sửa đổi (Id9b16, b/151959544)

 • Chuyển Text sang gói androidx.ui.foundation, từ androidx.ui.core. (I87ce5)

 • Thêm tham số enabled vào Hộp đánh dấu, Nút chuyển và Có thể bật/tắt (I41c16)

 • Ripple hiện là một Công cụ sửa đổi. Mặc dù Clickable (Đối tượng có thể nhấp) chưa được chuyển đổi, cách sử dụng đề xuất là Clickable(onClick = { ... }, modifier = ripple()) (Ie5200, b/151331852, b/150060763)

 • Thêm VectorPainter API để thay thế API thành phần phụ hiện có cho đồ hoạ vectơ. Kết quả của thành phần phụ là một đối tượng của VectorPainter thay vì DrawModifier. Ngừng sử dụng các thành phần kết hợp trước đây của DrawVector và thay vào đó là VectorPainter.

  Đổi tên API Image(Painter) thành PaintBox(Painter) Tạo thành phần kết hợp vectơ hoạt động như thành phần kết hợp Image, ngoại trừ VectorAsset thay vì ImageAsset (I9af9a, b/149030271)

 • Tạo thành phần kết hợp Image để xử lý kích thước/bố cục bên cạnh việc vẽ một thành phần ImageAsset đã xác định cho màn hình. Thành phần kết hợp này cũng hỗ trợ vẽ mọi phiên bản Painter tuỳ ý tôn trọng kích thước nội tại của nó cũng như hỗ trợ kích thước cố định hoặc kích thước tối thiểu nhất định (Ibcc8f)

 • Nút, FloatingActionButton và Clickable hiện có thông số enabled riêng biệt. Một số thông số trên Button (Nút) đã được đổi tên hoặc sắp xếp lại. (I54b5a)

 • Đổi tên Image thành ImageAsset để phân biệt rõ hơn sự khác biệt giữa dữ liệu Image và thành phần kết hợp sắp tới của Image được dùng để tham gia vào bố cục và vẽ nội dung.

  Tạo phương thức mở rộng trên android.graphics.Bitmap, Bitmap.asImageAsset(), để tạo một phiên bản của ImageAsset hữu ích cho việc kết hợp hoạt động phát triển ứng dụng Android truyền thống với khung Compose. (Id5bbd)

 • Thành phần kết hợp DrawImage đã bị xoá. Sử dụng ImagePainter để vẽ hình ảnh trên bố cục hiện có hoặc SimpleImage để giới thiệu Hình ảnh chiếm không gian (I595e1, b/149827027)

 • Thành phần Ngăn xếp hỗ trợ hướng từ phải sang trái (Ic9e00)

 • Thêm Icon, IconButton và IconSwitchButton, đang xoá AppBarIcon. Bạn có thể trực tiếp thay thế các cách sử dụng hiện có của AppBarIcon bằng IconButton, và chúng hiện sẽ có đích nhấn chính xác. Xem các mẫu thông tin sử dụng và xem Biểu tượng cho các Biểu tượng Material được cung cấp mà bạn có thể sử dụng trực tiếp với các thành phần này. (I96849)

 • Thành phần kết hợp DrawShape đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng công cụ sửa đổi DrawBackground. (I7ceb2)

 • Thêm AdapterList, một thành phần danh sách dạng cuộn chỉ kết hợp và sắp xếp các mục hiển thị. Các vấn đề hiện đã biết bao gồm cả lỗi chỉ theo chiều dọc và không xử lý hết mọi trường hợp thay đổi đối với thư mục con. (Ib351b)

 • Thêm thành phần có thể cuộn, cho phép tạo Trình cuộn/Danh sách tuỳ chỉnh (I5fd37)

 • Đổi tên nền thành DrawBackground và đặt ghi nhớ mặc định tên này (Ia0bd3)

 • Thêm khoảng đệm, đường viền, hình dạng và tham số nền vào Box (I05027, b/148147281)

 • Thêm thành phần Canvas. Thành phần kết hợp này có một số kích thước (do người dùng cung cấp) và cho phép bạn vẽ bằng CanvasScope (I0d622)

 • đổi tên công cụ sửa đổi Border thành DrawBorder (I8ffcc)

 • Thêm thành phần Hộp (Box) để kết hợp bố cục và vẽ các chức năng phổ biến. (I6e2a7)

 • Các trình cuộn hiện hiển thị nội dung chuyển động vuốt nhanh của Android. (I922af, b/147493715)

 • Thay thế DrawBorder bằng Đối tượng sửa đổi Đường viền (Id335a)

 • Đổi tên Modifier.tag thành Modifier.layoutId để tránh nhầm lẫn với Modifier.testTag. (I995f0)

 • Tham số phần trăm khi tạo nguyên tắc ConstraintLayout được đổi tên thành phân số. (Ida2db)

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho lề của thanh chắn ConstraintLayout. (I47ffe)

 • Khắc phục yêu cầu hỗ trợ RTL trong ConstraintLayout. Thêm các API không xác định RTL. (I3b1c7)

 • Thêm một DSL mới cho ConstraintLayout. Vui lòng xem các ví dụ sau để biết thêm chi tiết. (Icaa9a)

 • Thêm chú thích @ExperimentalLayout. ConstraintLayout, FlowRow và FlowColumn hiện được gắn thẻ với mã này để đánh dấu rằng các API này sẽ thay đổi. (I412a8)

 • Thêm Modifier.padding(InnerPadding) (I94985, b/157133803)

 • Xoá RowAlign, ColumnAlign không dùng nữa ở Hàng và Cột. (If60d4, b/155858731)

 • Xoá LayoutTag() không dùng nữa, hãy chuyển sang sử dụng Modifier.tag(). Xoá Modifier.matchParent() không dùng nữa, chuyển sang sử dụng Modifier.matchParentSize(). (If8044)

 • Thêm công cụ sửa đổi bố cục offsetPx dùng để xác định độ dời (linh động) trong px. (I5af57)

 • Ngừng sử dụng thành phần kết hợp AlignmentLineOffset, thay vào đó, hãy sử dụng đối tượng sửa đổi relativePaddingFrom(). Xoá thành phần kết hợp CenterAlignmentLine. (I60107)

 • Thêm đối tượng sửa đổi bố cục defaultMinSizeConstraints. Đối tượng này đặt giới hạn kích thước thành bố cục bao bọc chỉ khi các giới hạn tương ứng sắp tới không được chỉ định (0 cho giới hạn tối thiểu và vô hạn (infinity) cho giới hạn tối đa). (I311ea, b/150460257)

 • Xoá vùng chứa. Thay vào đó, hãy sử dụng Box (Ibbc2b, b/151407926)

 • Xoá các đối tượng sửa đổi LayoutWidth/Height/Size không dùng nữa. (Ib0bc1)

 • Thêm các giá trị thông số mặc định cho công cụ sửa đổi độ dời. (I37f06)

 • Thêm đối tượng sửa đổi khoảng đệm đối xứng. (I39840)

 • Xoá đối tượng sửa đổi LayoutAspectRatio không dùng nữa. (I65a74)

 • Xoá các đối tượng sửa đổi LayoutAlign không dùng nữa. (I10877)

 • Sửa lỗi trong các đối tượng sửa đổi chiều rộng và chiều cao. Lỗi này đã gây ra hiện tượng đo lường bố cục bao bọc mà không có các giới hạn trục đối diện. (I210b8, b/154797971)

 • Thêm các tham số verticalGravity và horizontalGravity vào Hàng và Cột tương ứng. (I7dc5a)

 • Cập nhật wrapContentWidth và wrapContentHeight để kỳ vọng Căn chỉnh dọc hoặc ngang thay vì bất kỳ Căn chỉnh nào. Cập nhật đối tượng sửa đổi trọng lực để chấp nhận Căn chỉnh dọc hoặc ngang. Hàng, Cột và Ngăn xếp được cập nhật để hỗ trợ Căn chỉnh liên tục tuỳ chỉnh. (Ib0728)

 • Tạo Alignment (Căn chỉnh) có thể tạo phiên bản với các giá trị tuỳ ý. Thêm Căn chỉnh 1D. (Ia0c05)

 • Đổi tên EdgeInsets thành InnerPadding. Đổi tên tham số innerPadding của các Nút Material thành khoảng đệm. (I66165)

 • alignToSiblings hiện chấp nhận một giá trị Measured thay vì Placeable. (I5788d)

 • Thêm các đối tượng sửa đổi kích thước để đo lường nội tại và ngừng sử dụng các thành phần phục vụ mục đích này nữa. (I8295d)

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ phương diện tuỳ chỉnh các thành phần con của ConstraintLayout (Idb1a5)

 • Xoá các thành phần kết hợp Wrap và Center không dùng nữa. (I29e23)

 • Thêm LayoutModifier2, một API mới để xác định đối tượng sửa đổi bố cục; ngừng sử dụng LayoutModifier (If32ac)

 • Giờ đây, bạn có thể truy cập các thành phần RowScope và ColumnScope bên ngoài Hàng và Cột. (I3a641)

 • Ngừng sử dụng vùng chứa. Thay vào đó, hãy sử dụng Hộp. (I675ce, b/151407926)

 • Thêm công cụ sửa đổi LayoutOffset để dịch chuyển bù vị trí bố cục (I0b8a3)

 • Hỗ trợ ban đầu cho Rtl trong bố cục Compose (Ia5519)

 • Cập nhật LayoutAlign để không còn lấp đầy không gian trống (I2b14f)

 • Xoá thành phần kết hợp AspectRatio và thay bằng đối tượng sửa đổi. Xoá các thành phần kết hợp FlexColumn, FlexRow và đối tượng sửa đổi Khoảng cách (Iec8a7)

 • Xoá công cụ sửa đổi LayoutInflexible cho Hàng và Cột (I0d820)

 • Triển khai Ô điều khiển lựa chọn kéo để thay đổi lựa chọn cho TextField. (I27032)

 • Triển khai LongPressAndDrag cho Lựa chọn TextField. (I17919)

Sửa lỗi

 • Ngừng sử dụng FocusModifier và thay bằng Modifier.focus, Modifier.focusRequester, Modifier.focusObserver. Ngừng sử dụng FocusState và FocusDetailedState và thay bằng FocusState2 (I46919, b/160822875, b/160922136)
 • Đổi tên runOnIdleCompose thành runOnIdle (I83607)
 • Đổi tên một số API kiểm thử để mang tính trực quan hơn. Tất cả các API findXYZ được đổi tên thành onNodeXYZ. Tất cả các API doXYZ được đổi tên thành performXYZ. (I7f164)
 • Xoá Modifier.ripple không dùng nữa trước đây. Hiện tại, đối tượng có thể nhấp sử dụng hiệu ứng gợn sóng làm chỉ báo mặc định (nếu bạn đã thiết lập MaterialTheme {} trong ứng dụng của mình). Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể chỉ cần dùng đối tượng có thể nhấp và sử dụng chỉ báo hiệu ứng gợn sóng mà không cần làm gì thêm. Nếu cần tuỳ chỉnh tham số màu/kích thước/giới hạn cho hiệu ứng gợn sóng, bạn có thể tạo RippleIndication theo cách thủ công và truyền tham số này vào đối tượng có thể nhấp dưới dạng tham số chỉ báo. (I663b2, b/155375067)
 • Xoá các API kiểm thử kích thước lỗi thời. (Iba0a0)
 • Tạo API thử nghiệm LayoutNode (I4f2e9)
 • Phiên bản 1 của khoá định hướng cuộn được triển khai trên Compose. (I1ce7a, b/150289741)
 • Cửa sổ bật lên, Hộp thoại và Trình đơn hiện kế thừa MaterialTheme theo ngữ cảnh (Ia3665, b/156527485)
 • Xoá tham số hướng bố cục khỏi khối đo lường của hàm Layout(). Tuy nhiên, bạn có thể dùng hướng bố cục bên trong lệnh gọi lại thông qua đối tượng phạm vi đo lường (Ic7d9d)
 • Thêm tính năng AbsoluteArrangement - cho phép sắp xếp các thành phần con cháu trong Hàng mà không cần tự động phản chiếu trong RTL (I3a1df)
 • Ngừng sử dụng chú thích @Untracked. Thay thế bằng @ComposableContract(tracked=false) (Id211e)
 • Trước khi có sự thay đổi này, trình bổ trợ biên dịch của Compose sẽ không chặn các lệnh gọi tới hàm khởi tạo trong hàm @Composable nếu có (I5205a, b/158123804)
 • Thêm thành phần kết hợp viewModel() cho phép tạo hoặc nhận ViewModel tương tự như cách hoạt động trong Hoạt động hoặc Mảnh (I5fdd1)
 • Tái cấu trúc lớp Bán kính để trở thành một lớp nội tuyến. Xoá các phương thức tạo đồng hành để dùng hàm khởi tạo hàm với tham số mặc định để bán kính dọc theo trục y khớp với bán kính của tham số bán kính trục x bắt buộc.

  Cập nhật DrawScope.drawRoundRect để sử dụng một tham số Radius (Bán kính) duy nhất thay vì 2 giá trị số thực dấu phẩy động riêng biệt cho bán kính dọc theo trục x và trục y (I46d1b)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu nguyên thuỷ cho các tham số pixel Xoá toàn bộ lớp Px (I3ff33)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu nguyên thuỷ cho các tham số pixel (I086f4)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu nguyên thuỷ cho các tham số pixel (Id3434)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu nguyên thuỷ cho các tham số pixel (I97a5a)

 • Con trỏ của TextField có một ảnh động nhấp nháy (Id10a7)

 • Một số cử chỉ không còn yêu cầu chuyển qua một GestureToken (Id7ae5)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu nguyên thuỷ cho các tham số pixel (I57bff)

 • Chúng tôi đã ngừng sử dụng Modifier.semantics để cho phép sử dụng các thành phần cấp cao. (I4cfdc)

 • Đổi tên AnnotatedString.Builder.addAnnotationString thành addStringAnnotation. (I5059e)

 • Cập nhật Alignment API và thêm hỗ trợ cho tính năng căn chỉnh tuyệt đối (không phản chiếu tự động trong ngữ cảnh Rtl) (I38cd3)

 • Bạn có thể đo lường Layout và thành phần con của LayoutModifier theo một hướng bố cục khác. (Ibd731)

 • Ra mắt tham số hình chữ nhật tuỳ chọn bổ sung cho ImagePainter để hỗ trợ vẽ một phần phụ của ImageAsset cơ bản (I0ea9e)

 • Khắc phục sự cố trong AdapterList khi xoá các mục (Ic64b0, b/153195921)

 • Chúng tôi đã thay đổi cách đo lường bố cục đầu tiên mà bạn đặt trong khối activity.setContent { }. Trước đây, cách đo lường này bị buộc phải lấp đầy toàn bộ màn hình hoạt động và bây giờ nó hoạt động giống như khi bạn đặt bố cục bên trong một Ngăn xếp: chế độ này có thể nhỏ hơn một màn hình và sẽ được đặt ở trên cùng bên trái màn hình. Nếu muốn sử dụng hoạt động cũ, bạn có thể áp dụng Modifier.fillMaxSize() cho bố cục của mình. (Ie88a7, b/153453714)

 • Mô-đun ui-text-compose được đổi tên thành ui-text. ui-text hiện chứa các thành phần kết hợp CoreText và CoreTextField (Ib7d47)

 • mô-đun ui-text được đổi tên thành ui-text-core (I57dec)

 • Di chuyển các thành phần kết hợp ui-framework/CoreText, CoreTextField trong ui-text-compose. Bạn có thể muốn bao gồm thành phần kết hợp ui-text-compose trong dự án của mình. (I32042)

 • runOnIdleComposerunOnUiThread hiện là các hàm chung thay vì các phương thức trên ComposeTestRule. (Icbe8f)

 • Chuyển các toán tử uỷ quyền thuộc tính [Mutable]State sang phần mở rộng để hỗ trợ tính năng tối ưu hoá uỷ quyền thuộc tính Kotlin 1.4. Phương thức gọi phải thêm mục nhập để tiếp tục sử dụng by state { ... } hoặc by mutableStateOf(...). (I5312c)

 • DrawLayerModifier và drawLayer() đặt mặc định clipToBounds và clipToOutline là false. (I0eb8b, b/152810850)

 • Đổi tên LayoutResult thành MeasureResult. (Id8c68)

 • Ngừng sử dụng thành phần kết hợp Center. Bạn có thể thay thế cấu trúc này bằng đối tượng sửa đổi LayoutSize.Fill + LayoutAlign.Center, hoặc với một trong các thành phần kết hợp Box hoặc Stack với các đối tượng sửa đổi thích hợp (Idf5e0)

 • Đổi tên LayoutFlexible thành LayoutWeight. Đổi tên thông số chặt chẽ để điền. (If4738)

 • DrawVector được thay đổi từ một hàm có khả năng kết hợp thông thường thành hàm trả về một Đối tượng sửa đổi drawVector() sẽ vẽ vectơ làm nền cho bố cục. (I7b8e0)

 • Thay thế hàm có khả năng kết hợp Clip bằng đối tượng sửa đổi drawClip(). DrawClipToBounds là một đối tượng sửa đổi thuận tiện để sử dụng khi bạn chỉ cần phân tách các ranh giới của lớp bằng một hình chữ nhật. (If28eb)

 • Thay thế hàm có thể kết hợp DrawShadow bằng đối tượng sửa đổi drawShadow(). Shadows hiện đang được vẽ như một phần của LayerModifier. (I0317a)

 • androidx.compose.ViewComposer đã được chuyển sang androidx.ui.node.UiComposer, androidx.compose.Emittable đã bị xoá. Nội dung này dư thừa so với ComponentNode. Xoá androidx.compose.ViewAdapters. Chúng không còn là trường hợp sử dụng được hỗ trợ. Ngừng sử dụng Compose.composeInto. Thay vào đó, hãy sử dụng setContent hoặc setViewContent. Ngừng sử dụng Compose.disposeComposition. Thay vào đó, hãy sử dụng phương thức dispose trên Composition được setContent trả về. androidx.compose.Compose.subcomposeInto đã được chuyển sang androidx.ui.core.subcomposeInto. ComponentNode#emitInsertAt đã được đổi tên thành ComponentNode#insertAt. ComponentNode#emitRemoveAt đã được đổi tên thành ComponentNode#removeAt. ComponentNode#emitMode đã được đổi tên thành ComponentNode#move (Idef00)

 • Ngừng sử dụng thành phần kết hợp Wrap. Có thể thay thế thành phần này bằng đối tượng sửa đổi LayoutAlign hoặc bằng thành phần kết hợp Stack (Ib237f)

 • Làm cho hướng bố cục được truyền từ nút bố cục mẹ đến nút bố cục con. Thêm công cụ sửa đổi hướng bố cục. (I3d955)

 • Đổi tên Painter.toModifier thành Painter.asModifier vì Đối tượng sửa đổi mới tạo có tham chiếu đến Painter ban đầu. Bạn có thể chia sẻ câu lệnh này với nhiều phiên bản Đối tượng sửa đổi (I7195b)

 • Hỗ trợ chỉ hướng từ phải sang trái trong đối tượng sửa đổi LayoutPadding (I9e8da)

 • Hợp nhất Density và DensityScope thành một giao diện. Bạn hiện có thể sử dụng DensityAmbient.current thay vì ambientDensity(). Sử dụng with(density) thay cho withDensity(density) (I11cb1)

 • Xoá lớp ValueHolder. Tái cấu trúc các lớp AnimatedValue, AnimatedFloat để trừu tượng hoá trường giá trị của hiệu ứng chuyển động, nhờ đó, các lớp con có thể xem cập nhật giá trị.

  • Thêm lớp mô hình cho AnimatedValue, AnimatedFloat, v.v.
  • Thêm một bộ API @Composable trọng lượng nhẹ để tạo hiệu ứng chuyển động giữa các giá trị.
  • (I79530)
 • Các thay đổi có thể gây ra lỗi cho API môi trường xung quanh. Hãy xem nhật ký và tài liệu Ambient<T> để biết thông tin chi tiết (I4c7ee, b/143769776)

 • Vị trí Int dòng Căn chỉnh được trả về từ Placeable#get(AlignmentLine) hiện không rỗng. Nếu dòng căn chỉnh được truy vấn bị thiếu, AlignmentLine.Unspecified sẽ được trả về. (I896c5, b/158134875)

 • Sửa lỗi ConstraintLayout gây ra sự cố khi kết hợp lại. (Ibee5a, b/158164341)

 • Thay đổi API hàm lambda ở cuối WithConstraints. Giờ đây, thay vì 2 tham số, giao diện này có phạm vi trình thu nhận bên cạnh các giới hạn và layoutDirection cung cấp thuộc tính minWidth, maxWidth, minHeight và maxHeight ở dạng Dp (I91b9a, b/149979702)

 • Đổi tên LayoutModifier2 thành LayoutModifier. (Id29f3)

 • Các hàm đo lường nội tại trong Layout và LayoutModifier2 có trình tiếp nhận IntrinsicMeasureScope hiện cung cấp API truy vấn nội tại với hướng bố cục được truyền ngầm. (Id9945)

 • Ngừng sử dụng LayoutDirectionAmbient. Để đọc hướng bố cục do ngôn ngữ xác định, hãy sử dụng localeLayoutDirection trên ConfigurationAmbient (I851b1)

 • Thêm positionInParent và boundsInParent cho LayoutCoordinates. (Icacdd, b/152735784)

 • Ngừng sử dụng thành phần kết hợp ParentData. Bạn nên tạo một đối tượng sửa đổi có triển khai giao diện ParentDataModifier hoặc sử dụng đối tượng sửa đổi LayoutTag nếu bạn chỉ cần gắn thẻ thành phần con của bố cục để nhận dạng chúng bên trong khối đo lường. (I51368, b/150953183)

 • Thêm OnPositionedModifier và OnChildPositionedModifier để thay thế các hàm có khả năng kết hợp OnPositioned và OnChildPositioned. (I2ec8f)

 • Không cho phép khoảng đệm âm trong LayoutPadding. Nên sử dụng LayoutOffset để thay thế độ dời vị trí âm. (Ifb5b1)

 • WithConstraints đã nhận tham số LayoutDirection (I6d6f7)

 • Cập nhật cờ ComposeFlags.COMPOSER_PARAM thành true. Việc này sẽ thay đổi chiến lược tạo mã cho trình bổ trợ compose. Ở cấp độ cao, việc này tạo ra các hàm có khả năng kết hợp kèm theo tham số tổng hợp bổ sung. Tham số này được truyền đến các lệnh gọi @Composable tiếp theo để thời gian chạy quản lý quy trình thực thi một cách chính xác. Đây là thay đổi tệp nhị phân có thể gây lỗi nghiêm trọng, nhưng sẽ duy trì khả năng tương thích ở cấp độ nguồn trong tất cả mức sử dụng được cho phép của Compose. (I7971c)

 • Thay đổi LayoutCoordinates để biến providedAlignmentLines thành một Tập hợp thay vì một Bản đồ và để LayoutCoordinates triển khai toán tử get() thay vì truy xuất giá trị. Điều này giúp các đối tượng sửa đổi dễ dàng thay đổi một hoặc nhiều giá trị của tập hợp hơn mà không tạo ra một tập hợp mới cho từng đối tượng sửa đổi. (I0245a)

 • LayoutCoordinates không còn có thuộc tính vị trí. Thuộc tính vị trí không hợp lý khi xem xét LayoutModifiers, xoay vòng hoặc chuyển tỷ lệ. Thay vào đó, nhà phát triển nên sử dụng parentCoordinates và childToLocal() để tính toán lượt chuyển đổi từ một LayoutCoordinate sang một chế độ khác.

  LayoutCoordinates sử dụng IntPxSize cho thuộc tính kích thước thay vì PxSize. Do bố cục dùng kích thước pixel số nguyên nên tất cả các kích thước bố cục phải dùng số nguyên và không dùng giá trị dấu phẩy động. (I9367b)

 • Cải tiến khu vực API của Giới hạn (Constraints) (I0fd15)

 • Thêm TextDirection.Content (I48f36)

 • Điều chỉnh trình đơn Thanh công cụ để hiển thị thao tác sao chép, cắt, dán đúng cách. (Id3955)

 • Thêm FloatingToolbar cho Lựa chọn TextField. (Ie8b07)

 • TextDirectionAlgorithm được đổi tên thành TextDirection (I75ce8)

 • TextDirection được đổi tên thành ResolvedTextDirection (I3ff38)

 • Thêm HapticFeedback vào lựa chọn TextField. (I58050)

 • Thêm các phương thức Sao chép, Cắt và Dán vào Lựa chọn TextField. (Idb70b)

 • Xoá TestTag và Semantics. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.testTag và Modifier.semantics (I15ff0, b/158841414)

 • Đổi tên gói cho Locale và LocaleList từ androidx.ui.text thành androidx.ui.intl (I8132c)

 • Thay đổi API: AnnotatedString(builder: Builder) được đổi tên thành annotatedString(builder: Builder). (Ia6377)

 • Thay đổi API: AnnotatedString.Item được đổi tên thành AnnotatedString.Range. (I2d44d)

 • Thêm Thanh công cụ cho các thao tác liên quan đến văn bản. (I49d53)

 • Hiện đã có LifecycleOwnerAmbient mới. Giờ đây, một Hoạt động bạn đang sử dụng với Giao diện người dùng Compose sẽ mở rộng androidx.activity.ComponentActivity (hoặc AppCompatActivity). setContent trên android.app.Activity hiện đã không còn được dùng nữa (Idb25a, b/153141084)

 • Thay thế tên gói ui-android-text (androidx.text) bằng androidx.ui.text.platform để phù hợp với chính sách androidx. (I42711)