Databinding

Liên kết thành phần giao diện người dùng trong bố cục với nguồn dữ liệu trong ứng dụng bằng cách sử dụng một định dạng khai báo.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 5 tháng 9 năm 2019 3.5.0 - - 3.6.0-alpha10

Thư viện databinding (liên kết dữ liệu) có sẵn trong trình bổ trợ Android cho Gradle. Bạn không cần phải khai báo phần phụ thuộc trên thư viện, nhưng bạn phải bật tính năng này.

Để bật tính năng liên kết dữ liệu, hãy đặt tuỳ chọn bản dựng dataBinding thành true trong tệp build.gradle của mô-đun như dưới đây:

android {
    ...
    buildFeatures {
        dataBinding true
    }
}

Để biết thêm thông tin về liên kết dữ liệu, hãy xem hướng dẫn về thư viện liên kết dữ liệughi chú phát hành của Android Studio

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.