Exifinterface

Đọc và ghi thẻ EXIF của tệp hình ảnh.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 13 tháng 12 năm 2023 1.3.7 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc vào Exifinterface, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc phần Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.7"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.7")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.3.7

Phiên bản 1.3.7

Ngày 13 tháng 12 năm 2023

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.7. Phiên bản 1.3.7 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Gửi một ngoại lệ từ ExifInterface.saveAttributes() khi cố gắng ghi phân đoạn JPEG APP1 quá lớn (trước đây chúng tôi sẽ viết một phân đoạn APP1 không hợp lệ với độ dài không chính xác, bị cắt bớt:(b/263747161)). Tiếp tục phân tích cú pháp sau khi gặp giá trị bù trừ IFD không hợp lệ (quá trình phân tích cú pháp trước đây sẽ dừng ngay lập tức, điều này có thể dẫn đến việc trả về các giá trị không chính xác: (b/264729367)).

Phiên bản 1.3.6

Phiên bản 1.3.6

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.6. Phiên bản 1.3.6 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục việc đọc bit alpha từ các phân đoạn WebP VP8L (b/255405635).

Phiên bản 1.3.5

Phiên bản 1.3.5

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.5. Phiên bản 1.3.5 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục 2 trường hợp saveAttributes() tạo tệp WebP không hợp lệ.

Phiên bản 1.3.4

Phiên bản 1.3.4

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.4. Phiên bản 1.3.4 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Ngừng hỗ trợ lưu thuộc tính vào tệp DNG. Tính năng hỗ trợ được thêm vào phiên bản 1.3.3 chưa hoàn chỉnh và tạo ra các tệp lỗi.

Phiên bản 1.3.3

Phiên bản 1.3.3

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.3. Phiên bản 1.3.3 bao gồm các thay đổi sau.

Bản sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi phân tích cú pháp các thẻ liên quan đến subsec. (aosp/1508143)
 • Ngăn RuntimeException khi gọi setDataSource. (c8e66e9)
 • Ngăn skipBytes lặp vô hạn. (fdbe88b)
 • Bắt RuntimeException qua MediaMetadataRetriever. (389b21a)
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ để lưu các thuộc tính cho tệp DNG (3017dbc)
 • Thay thế thẻ không có hình thu nhỏ bằng thẻ có hình thu nhỏ. (e1b916d)

Phiên bản 1.3.2

Phiên bản 1.3.2

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.2. Phiên bản 1.3.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Cho phép SRATIONAL đối với GPS_LATITUDEGPS_LONGITUDE.
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ đọc/ghi định dạng phụ (2020-01-01 00:00:00) của thẻ DateTime.
 • Ngăn chặn việc xoá tạm thời tệp gốc trong khi gọi saveAttribute().

Phiên bản 1.3.1

Phiên bản 1.3.1

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.1. Phiên bản 1.3.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi triển khai saveAttributes để giữ lại dữ liệu hình ảnh trong MediaProvider

Phiên bản 1.3.0

Phiên bản 1.3.0

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.0. Phiên bản 1.3.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.2.0

 • Mở rộng phạm vi hỗ trợ ghi WebP EXIF để bao gồm các tệp chỉ chứa các phân đoạn VP8 hoặc VP8L.
 • Xoá quá trình lưu vào bộ nhớ đệm không cần thiết, đây là nguyên nhân gây ra các ngoại lệ OutOfMemory đối với các tệp hình ảnh có kích thước lớn.
 • Xoá INVALID_DATE_TIME. Thay vào đó, hãy sử dụng NULL để trả về giá trị ngày giờ không hợp lệ.
 • getGpsDateTime trả về Long.MIN_VALUE thay vì -1 đối với một giá trị không hợp lệ.

Phiên bản 1.3.0-rc01

Ngày 2 tháng 9 năm 2020

androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.3.0-beta01

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Mở rộng phạm vi hỗ trợ ghi WebP EXIF để bao gồm các tệp chỉ chứa các phân đoạn VP8 hoặc VP8L.

Các thay đổi về API

 • Xoá INVALID_DATE_TIME. Thay vào đó, hãy sử dụng NULL để trả về giá trị ngày giờ không hợp lệ.

Sửa lỗi

 • getGpsDateTime trả về Long.MIN_VALUE thay vì -1 do -1 là một giá trị hợp lệ
 • Các phương thức getter liên quan đến DateTime sẽ xem xét giá trị chênh lệch (+/-) của chuỗi ngày.
 • Xoá quá trình lưu vào bộ nhớ đệm không cần thiết, đây là nguyên nhân gây ra các ngoại lệ OutOfMemory đối với các tệp hình ảnh có kích thước lớn.
 • Đặt ngôn ngữ mặc định thành tiếng Anh Mỹ.
 • Thay thế việc thêm “.tmp” để tạo tệp tạm thời thành thêm tiền tố.

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 19 tháng 2 năm 2020

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm một phương thức mới: ExifInterface.getGpsDateTime()

Phiên bản 1.2.0

Phiên bản 1.2.0

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi lớn từ phiên bản 1.1.0

 • Bổ sung tính năng hỗ trợ thêm EXIF vào tệp PNG
 • Hỗ trợ tệp WebP và luồng chỉ dữ liệu EXIF
 • Thêm một API để kiểm tra xem loại MIME được chỉ định có được hỗ trợ hay không
 • Bổ sung thẻ cho thời gian bù trừ: TAG_OFFSET_TIME, TAF_OFFSET_TIME_DIGITIZEDTAG_OFFSET_TIME_ORIGINAL

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 19 tháng 2 năm 2020

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi tệp JPEG bị lưu không chính xác nếu JPEG có dữ liệu XMP

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bổ sung tính năng hỗ trợ thêm EXIF vào tệp PNG
 • Hỗ trợ tính năng đọc và ghi EXIF qua tệp WebP
 • Hỗ trợ luồng chỉ dữ liệu EXIF

Thay đổi về API

 • Thêm một API để kiểm tra xem loại MIME được chỉ định có được hỗ trợ hay không
 • Tiết lộ thẻ đọc và ghi OffsetTime*

Bản sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trả về phần bù trừ không chính xác cho getAttributeRange()

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Hỗ trợ định dạng HEIF và các thẻ XMP khác
 • Hỗ trợ việc xây dựng đối tượng ExifInterface qua File hoặc FileDescriptor
 • Bổ sung phương thức để lấy thuộc tính: hasAttribute, getAttributeBytesgetAttributesRange

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 9 tháng 10 năm 2019

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Bản sửa lỗi

 • Thêm tên định dạng bị thiếu (IFD) để ngăn ArrayIndexOutOfBoundsException trên loadAttributes
 • Ngăn chặn việc xoá tệp gốc khi xảy ra ngoại lệ trong lúc gọi saveAttributes
 • Khắc phục vấn đề ngoại lệ khi có lệnh gọi tới saveAttributes() sau khi ghi đè tệp.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.1.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Cho thấy ngoại lệ NullPointerException khi null được đặt cho đối số @NonNull
 • Hỗ trợ thẻ XMP

Thay đổi về API

 • Bổ sung phương thức để lấy thông tin thuộc tính
 • hasAttribute, getAttributeBytesgetAttributesRange

Bản sửa lỗi

 • Ngăn tình trạng rò rỉ bộ nhớ chỉ số mô tả tệp

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

Phát hành androidx.exifinterface:exifinterface:1.1.0-alpha01. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ định dạng HEIF

Thay đổi về API

 • Bổ sung hàm khởi tạo của ExifInterface
 • Sửa lỗi đánh máy: TAG_CAMARA_OWNER_NAME -> TAG_CAMERA_OWNER_NAME

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi kiểm tra hình thu nhỏ bị tràn hay không (aosp/748608)