Core

  Mã mẫu
Hướng đến các tính năng và API mới nhất trên nền tảng, trong khi vẫn hỗ trợ các thiết bị cũ.

Bảng này liệt kê tất cả cấu phần phần mềm trong nhóm androidx.core.

Cấu phần phần mềm Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
core 1.9.0 - 1.10.0-beta01 -
core-animation - - 1.0.0-beta01 -
core-google-shortcuts 1.1.0 - - -
core-performance - - - 1.0.0-alpha02
core-remoteviews - - 1.0.0-beta03 -
core-role 1.0.0 1.1.0-rc01 - -
core-splashscreen 1.0.0 - - 1.1.0-alpha01
Lần gần nhất cập nhật thư viện này: ngày 22 tháng 2 năm 2023

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Core, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của mình:

Groovy

dependencies {
  def core_version = "1.9.0"

  // Java language implementation
  implementation "androidx.core:core:$core_version"
  // Kotlin
  implementation "androidx.core:core-ktx:$core_version"

  // To use RoleManagerCompat
  implementation "androidx.core:core-role:1.0.0"

  // To use the Animator APIs
  implementation "androidx.core:core-animation:1.0.0-beta01"
  // To test the Animator APIs
  androidTestImplementation "androidx.core:core-animation-testing:1.0.0-beta01"

  // Optional - To enable APIs that query the performance characteristics of GMS devices.
  implementation "androidx.core:core-performance:1.0.0-alpha02"

  // Optional - to use ShortcutManagerCompat to donate shortcuts to be used by Google
  implementation "androidx.core:core-google-shortcuts:1.1.0"

  // Optional - to support backwards compatibility of RemoteViews
  implementation "androidx.core:core-remoteviews:1.0.0-beta03"

  // Optional - APIs for SplashScreen, including compatibility helpers on devices prior Android 12
  implementation "androidx.core:core-splashscreen:1.1.0-alpha01"
}

Kotlin

dependencies {
  val core_version = "1.9.0"

  // Java language implementation
  implementation("androidx.core:core:$core_version")
  // Kotlin
  implementation("androidx.core:core-ktx:$core_version")

  // To use RoleManagerCompat
  implementation("androidx.core:core-role:1.0.0")

  // To use the Animator APIs
  implementation("androidx.core:core-animation:1.0.0-beta01")
  // To test the Animator APIs
  androidTestImplementation("androidx.core:core-animation-testing:1.0.0-beta01")

  // Optional - To enable APIs that query the performance characteristics of GMS devices.
  implementation("androidx.core:core-performance:1.0.0-alpha02")

  // Optional - to use ShortcutManagerCompat to donate shortcuts to be used by Google
  implementation("androidx.core:core-google-shortcuts:1.1.0")

  // Optional - to support backwards compatibility of RemoteViews
  implementation("androidx.core:core-remoteviews:1.0.0-beta03")

  // Optional - APIs for SplashScreen, including compatibility helpers on devices prior Android 12
  implementation("androidx.core:core-splashscreen:1.1.0-alpha01")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem nội dung Thêm phần phụ thuộc cho bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Core và Core-ktx Phiên bản 1.10

Phiên bản 1.10.0-beta01

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.core:core:1.10.0-beta01androidx.core:core-ktx:1.10.0-beta01. Phiên bản 1.10.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi về API

 • Đổi tên các API AccessibilityNodeInfoCompat của set/getMinMillisBetweteenContentChanges thành set/getMinDurationBetweenContentChanges. Những API này hiện dùng long cho thời lượng của chúng. (f46689)
 • Thêm NotificationCompat.bigLargeIcon(Icon) (I60855)

Sửa lỗi

 • Sửa tài liệu liên quan đến giá trị mặc định của NotificationCompat.Builder.setShowWhen() (ba52a2)
 • Sửa lỗi chính tả trong tài liệu về AccelerateInterpolator / DecelerateInterpolator (2173505)
 • Sửa lỗi chính tả trong tài liệu về ShortcutInfoCompat (44075f)
 • Sửa lỗi các thao tác lên, xuống, cách cũng như biến thể chính trên bàn phím bằng NestedScrollViewCoordinatorLayout (bdd72e)

Phiên bản 1.10.0-alpha02

Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.core:core:1.10.0-alpha02androidx.core:core-ktx:1.10.0-alpha02. Phiên bản 1.10.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi về API

 • Thêm hằng số BuildCompat cho phiên bản phần mở rộng AD_SERVICES (I51d98)
 • Thêm BEHAVIOR_DEFAULT vào WindowInsetsControllerCompat. BEHAVIOR_SHOW_BARS_BY_SWIPEBEHAVIOR_SHOW_BARS_BY_TOUCH đã ngừng hoạt động. (I17b61)

Phiên bản 1.10.0-alpha01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.core:core:1.10.0-alpha01androidx.core:core-ktx:1.10.0-alpha01. Phiên bản 1.10.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm CallStyle vào NotificationCompat (Id9a53, b/199294989)
 • Thêm hằng số BuildCompat cho các phiên bản tiện ích SDK (I6084c)
 • Thêm các API để đặt tiêu điểm ban đầu cho nút hỗ trợ tiếp cận. (Id199a)
 • Thêm các API mới để giới hạn tốc độ thay đổi nội dung (If4ea0)
 • Thêm các phương thức tương thích cho những API mới ra mắt trong Android 13 dành cho Bưu kiện, Gói và Ý định. Một số chữ ký phương thức ParcelCompat đã được cập nhật và có thể yêu cầu thay đổi nguồn khi nâng cấp để xác nhận chữ ký mới. (I57e94, b/242048899)
 • Ngừng sử dụng lại các đối tượng hỗ trợ tiếp cận. Chúng tôi nhận thấy các thay đổi về hiệu suất là không đáng kể, ngay cả trong những phiên bản cũ nhất được hỗ trợ. (I0a961)
 • Cập nhật tính chất rỗng cho kiểu dữ liệu trả về của các hàm ẩn không dùng nữa (Ibf7b0)
 • Thêm thời gian/phương thức nạp chồng toán tử div cho Point và PointF (I8e557, b/261574780)

Sửa lỗi

 • Thêm nội dung đề xuất vào AccessibilityEvent#TYPE_ANNOUNCEMENT để tránh sử dụng nó. (I818bf)
 • Chỉ định danh sách phải có 1 hàng hoặc 1 cột để truy cập (Ia1223)

Core và Core-ktx Phiên bản 1.9.0

Phiên bản 1.9.0

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.9.0androidx.core:core-ktx:1.9.0. Phiên bản 1.9.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.8.0

 • Cập nhật để cải thiện khả năng tương thích với Android 13, chẳng hạn như các thay đổi đối với tính chất rỗng và mức độ đồng nhất với API khung
 • Thêm IntentSanitizer để điều chỉnh các ý định không an toàn trước khi chạy các ý định đó. (Ib0be5)
 • Bổ sung tuỳ chọn hỗ trợ cho BigPictureStyle bằng Icon (Ice26d)
 • Thêm @RequiresPermission vào các API yêu cầu cấp quyền POST_NOTIFICATIONS trên SDK 33 trở lên. (Ie542e)
 • Nâng cao độ đồng nhất giữa API khung hỗ trợ tiếp cận trên Android 13 và API tính tương thích (I93c97, I5a074, Iedf82)

Phiên bản 1.9.0-rc01

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.9.0-rc01androidx.core:core-ktx:1.9.0-rc01. Phiên bản 1.9.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • IntentSanitizer.sanitizeByFiltering không còn ghi vào nhật ký khi lọc (69b3b55)

Phiên bản 1.9.0-beta01

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.9.0-beta01. Phiên bản 1.9.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm khả năng tương thích cho ACTION_SHOW_TEXT_SUGGESTIONSis/setTextSelectable (Iedf82)
 • Thêm IntentSanitizer để điều chỉnh các ý định không an toàn trước khi chạy các ý định đó. (Ib0be5)
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho BigPictureStyle bằng cách sử dụng Biểu tượng (Ice26d, b/215583339)
 • Cập nhật chú thích thuộc tính rỗng (I34cce, b/236498052, b/236498029, b/236497996, b/236497942, b/236497884, b/236497726)
 • Thêm LocationManagerCompat.registerGnssMeasurementsCallback để khắc phục các lỗi của Android R. (Ie0f6f)

Sửa lỗi

 • Thêm @RequiresPermission vào các API yêu cầu cấp quyền POST_NOTIFICATIONS trên SDK 33 trở lên. (Ie542e, b/238790278)
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho API được giới thiệu trong T." into androidx-platform-dev" ()
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho API được giới thiệu trong T. (I358f1)
 • TypefaceCompate.create(..., weight, italic) sẽ dự phòng cho nền tảng Typeface.create khi compat impl không thể phân giải trên API 14-20 (I1ee34, b/145311058)
 • Đã thêm các hằng số khung hỗ trợ tiếp cận trước đây không có trong androidx." vào androidx-main am: d5747be010" (I5a074)
 • Thêm hằng số khung hỗ trợ tiếp cận trước đây không có trong androidx. (I93c97)

Đóng góp bên ngoài

 • Điều chỉnh Typeface#create(Typeface, int, boolean) cho phiên bản cũ, cho phép tạo kiểu chữ có độ đậm cụ thể từ bộ phông chữ (I342dc)

Phiên bản 1.9.0-alpha05

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.9.0-alpha05androidx.core:core-ktx:1.9.0-alpha05. Phiên bản 1.9.0-alpha05 được phát triển trong một nhánh phát hành riêng trước và không có nhật ký cam kết.

Thay đổi API

 • Các nội dung cập nhật tính chất rỗng được sử dụng phù hợp với giao diện API đã hoàn thiện trong SDK Tiramisu Beta 3
 • minCompileSdk hiện đã là cấp 33 để phù hợp với SDK Tiramisu Beta 3

Phiên bản 1.9.0-alpha04

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.9.0-alpha04androidx.core:core-ktx:1.9.0-alpha04. Phiên bản 1.9.0-alpha04 được xây dựng dựa trên SDK Android phát hành trước và không có lịch sử cam kết công khai.

Sửa lỗi

 • Huỷ bỏ việc ngừng sử dụng BuildCompat.isAtLeastT() và các phép kiểm tra SDK_INT đi kèm

Phiên bản 1.9.0-alpha03

Tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.9.0-alpha03androidx.core:core-ktx:1.9.0-alpha03. Phiên bản 1.9.0-alpha04 bao gồm mọi cam kết từ phiên bản 1.8.0-beta01, nhưng được xây dựng dựa trên Android 13 Beta 1.

Phiên bản này yêu cầu Android 13 Beta 1 phải biên dịch và không đảm bảo tương thích với thời gian chạy với các bản xem trước dành cho nhà phát triển trong tương lai.

Phiên bản 1.9.0-alpha02

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.9.0-alpha02androidx.core:core-ktx:1.9.0-alpha02. Phiên bản 1.9.0-alpha02 bao gồm mọi thay đổi từ phiên bản 1.8.0-alpha06, nhưng được xây dựng dựa trên Tiramisu DP2.

Phiên bản 1.9.0-alpha01

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.9.0-alpha01androidx.core:core-ktx:1.9.0-alpha01. Phiên bản 1.9.0-alpha01 được xây dựng từ một nhánh nội bộ và không có các cam kết hiển thị công khai.

Phiên bản này cần có Android Tiramisu DP1 để biên dịch và không đảm bảo sẽ tương thích về thời gian chạy với các bản dùng thử sau này dành cho nhà phát triển.

Tính năng mới

 • Tương thích với Android Tiramisu DP1.

Core và Core-ktx Phiên bản 1.8.0

Phiên bản 1.8.0

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.8.0androidx.core:core-ktx:1.8.0. Phiên bản 1.8.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.7.0

 • Dọn dẹp đáng kể các chú thích rỗng để cải thiện khả năng hữu dụng của Kotlin
 • Cải thiện độ tương đồng nền tảng đối với ShortcutInfoCompat, NotificationCompat, v.v.
 • Các giao diện mới cho phép các thành phần nhận sự kiện thay đổi chế độ hình trong hình và nhiều cửa sổ, được ComponentActivity triển khai trong Thư viện hoạt động
 • Các cải tiến đối với phương thức gọi lại MenuProvider, bao gồm cả onPrepareMenuonMenuClosed
 • Khắc phục vấn đề về việc FileProvider sẽ xảy ra lỗi với IllegalArgumentException trên một số thiết bị
 • Khắc phục vấn đề TypefaceCompat áp dụng độ đậm kiểu chữ không chính xác trên API 29+ (b/194553426) nhờ vào đóng góp của RikkaW

Phiên bản 1.8.0-rc02

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.8.0-rc02androidx.core:core-ktx:1.8.0-rc02. Phiên bản 1.8.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Chuyển đổi OnSharedElementsReadyListener sang lớp nền tảng đủ điều kiện để ngăn chặn ClassCastException (0029fed)

Phiên bản 1.8.0-rc01

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.8.0-rc01androidx.core:core-ktx:1.8.0-rc01. Phiên bản 1.8.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Đã thêm bước kiểm tra BuildCompat cho chu kỳ phát hành trước tiếp theo (If5a8f, b/229859122)
 • Đã cập nhật BuildCompat.isAtLeastT() cho giá trị SDK_INT đã hoàn thiện. (Iffae0)

Phiên bản 1.8.0-beta01

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

androidx.core:core:1.8.0-beta01androidx.core:core-ktx:1.8.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.8.0-alpha07. Phiên bản 1.8.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.8.0-alpha07

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.8.0-alpha07androidx.core:core-ktx:1.8.0-alpha07. Phiên bản 1.8.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • TypefaceCompat hiện sẽ tuân theo thông tin định kiểu được yêu cầu và tải trên API 29 trở lên. Đây là thay đổi về hành vi khi phông chữ được tải không phải là FontWeight.Normal hoặc FontWeight.Bold, vì kiểu và trọng số thực tế sẽ được sử dụng. (#212, b/194553426)

Đóng góp bên ngoài

 • Cảm ơn RikkaW đã đảm bảo cho chúng tôi áp dụng chính xác trọng số Kiểu chữ trong TypefaceCompat trên API 29+. #212

Phiên bản 1.8.0-alpha06

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.8.0-alpha06. Phiên bản 1.8.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Giao diện MenuProvider hiện bao gồm lệnh gọi lại onPrepareMenu(), được gọi khi một trình đơn được sửa đổi một cách linh động và sẽ hiển thị. (Ie85f9)
 • Giao diện MenuProvider bây giờ bao gồm phương thức onMenuClosed() sẽ được dùng bất cứ khi nào một trình đơn đóng lại. (If5a16)
 • Cập nhật IconCompat#getResId để có chú thích tài nguyên thích hợp khớp với phương thức tương ứng ở khung trong Icon#getResId (I49700)
 • Hoàn nguyên thay đổi trước đó chỉ dựa vào Chế độ xem cho WindowInsetsControllerCompat và một lần nữa, bạn cần phải sử dụng Cửa sổ để quản lý một số cờ trong cửa sổ. Ngừng sử dụng ViewCompat.getWindowInsetsController và thay vào đó là WindowCompat.getInsetsController để đảm bảo sử dụng đúng Cửa sổ (chẳng hạn như khi Chế độ xem nằm trong một hộp thoại). (I660ae, b/219572936)
 • Cập nhật tính chất rỗng trong lõi và appcompat để phù hợp với Tiramisu DP2 (I0cbb7)
 • Thêm một phương thức vào BitmapCompat để giảm độ phân giải của bitmap. (Ib706c)
 • Đã thêm chú thích thuộc rỗng vào ActivityCompat.requestDragAndDropPermissions (I0f2b0, b/206113378)
 • Đã thêm phần giải pháp vào FileProvider cho các OEM loại bỏ siêu dữ liệu khỏi tệp kê khai. (I82f63)

Sửa lỗi

 • Xem xét những thay đổi về khả năng hiển thị gốc đối với trạng thái hiển thị trên ngăn a11y cho <P (I8e04f)

Phiên bản 1.8.0-alpha05

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.8.0-alpha05androidx.core:core-ktx:1.8.0-alpha05. Phiên bản 1.8.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Cập nhật tính chất rỗng cho các lớp androidx.core.os (If18cd, b/206113622)
 • Cập nhật tính chất rỗng cho các lớp androidx.core.app (I657eb, b/206113302)
 • Cập nhật tính chất rỗng cho các lớp androidx.core.text (I08329, b/206113384)
 • Thêm các hàm ExtraData vào AccessibilityNodeInfoCompat (If2fc7, b/137789185)
 • Thêm phương thức nạp chồng zero-arg cho bundleOf() để tránh phân bổ mảng không hiển thị khi tạo gói trống (If7089)
 • Thêm trình chuyển đổi Continuation<T>.asFoo() để tạo lệnh gọi lại ghi trình bao bọc tạm ngưng cho các API Android chấp nhận các loại lệnh gọi lại phổ biến/chung (I6615e)
 • Thêm phương thức Drawable.toBitmapOrNull có thể rỗng để tránh ngoại lệ (I2342a)

Phiên bản 1.8.0-alpha04

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.8.0-alpha04androidx.core:core-ktx:1.8.0-alpha04. Phiên bản 1.8.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm giao diện OnPictureInPictureModeChangedProvider để cho phép mọi thành phần nhận sự kiện thay đổi chế độ hình trong hình. Việc này do ComponentActivity triển khai trong Hoạt động (Activity) 1.5.0-alpha02. (I9f567)
 • Thêm giao diện OnMultiWindowModeChangedProvider để cho phép mọi thành phần nhận sự kiện thay đổi chế độ nhiều cửa sổ. Việc này do ComponentActivity triển khai trong Hoạt động (Activity) 1.5.0-alpha02. (I62d91)
 • Xoá tính chất rỗng cho một tập hợp API androidx.core. (Ia0e2f, b/206113818)

Phiên bản 1.8.0-alpha03

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.core:core:1.8.0-alpha03androidx.core:core-ktx:1.8.0-alpha03. Phiên bản 1.8.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Đã chuyển đổi WindowInsetsControllerCompat để phụ thuộc vào Chế độ xem thay vì Cửa sổ hoặc nền tảng WindowInsetsController. Thao tác này giúp cải thiện hành vi với Hộp thoại, cho thấy IME và đảm bảo giải pháp sử dụng phương thức tạo còn hiệu lực sử dụng (b/180881870). (I29264, b/207401542, b/210121779)
 • Xoá tính chất rỗng cho một tập hợp API androidx.core. (Ib2583, b/206113818)
 • Sửa thuộc tính rỗng của các tham số performAccessibilityAction (Ibbafe)
 • Thêm phương thức để xử lý các vấn đề liên quan đến ColorStateList xảy ra do việc lưu vào bộ nhớ đệm Chủ đề mã khoá và Theme.applyStyle (I9188b, b/207739887)
 • Cập nhật API khả năng hiển thị lối tắt để dễ đọc hơn (Ia58df)
 • Thêm quá tải args cho persistableBundleOf() để tránh phân bổ mảng không cần thiết khi tạo một PersistableBundle trống (Icd7a4)

Phiên bản 1.8.0-alpha02

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.8.0-alpha02androidx.core:core-ktx:1.8.0-alpha02. Phiên bản 1.8.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm các phương thức BuildCompat thử nghiệm cho các SDK trong tương lai (Iafd82, b/207528937)
 • Thêm các phương thức tiện ích để chuyển đổi tài liệu thành lối tắt và ngược lại. (Id512c)
 • Cập nhật API hiển thị cho lối tắt để dễ đọc hơn (I86dec)
 • Thêm các giao diện OnNewIntentProvider, OnConfigurationChangedProvideronTrimMemoryProvider mà có thể được dùng để biểu thị rằng hoạt động tuỳ chỉnh của bạn có thể điều phối các sự kiện này đến bất kỳ thành phần nào có thêm trình nghe (If1f8b, If623b, Ia9295)

Phiên bản 1.8.0-alpha01

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.8.0-alpha01androidx.core:core-ktx:1.8.0-alpha01. Phiên bản 1.8.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Dọn dẹp đáng kể các chú thích thuộc tính rỗng
 • Thêm một API mới ShortcutInfoCompat.Builder#setHiddenFromLauncher để xác định xem có nên ẩn lối tắt khỏi trình chạy hay không. (Ia2a71)
 • Thêm NotificationCompat.Action#setAuthenticationRequired (Ieeafa, b/202172887)
 • Thêm NotificationCompat.BigPictureStyle.setContentDescription (I3b483)
 • Thêm hàm tiện ích Map<String, Any?>.toPersistableBundle() (I82c86)

Sửa lỗi

 • Điều chỉnh khoảng cách cuộn cho thao tác hỗ trợ tiếp cận (If74ae)
 • Xoá mã ngôn ngữ được mã hoá cứng trong Javadocs (Ie5d68)

Core và Core-ktx Phiên bản 1.7

Phiên bản 1.7.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.7.0androidx.core:core-ktx:1.7.0. Phiên bản 1.7.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.6.0

 • Thêm tính năng hỗ trợ khi tương tác với tính năng thu hồi quyền của SDK 30 trở lên và các tính năng ngủ đông của ứng dụng, cùng với việc điều chỉnh cho phiên bản cũ từ SDK 23 trên các thiết bị được hỗ trợ. Hãy xem IntentCompat.createManageUnusedAppIdentifierIntent để biết thêm thông tin.
 • Thêm hỗ trợ cho tính năng hỗ trợ trình đơn (menu) trong các thành phần, xem MenuProvider để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.7.0-rc01

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.7.0-rc01androidx.core:core-ktx:1.7.0-rc01. Phiên bản 1.7.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.7.0-beta02

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.7.0-beta02androidx.core:core-ktx:1.7.0-beta02. Phiên bản 1.7.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • MenuHostHelper hiện sẽ xoá đúng cách tất cả LifecycleObserver khi MenuProvider bị xoá trước khi Lifecycle bị DESTROYED. (Ibe2e1, b/199788262)
 • Cập nhật nội dung mô tả các Hằng số hạn chế ứng dụng không dùng đến để giúp nhà phát triển hiểu rõ hơn (I2858e)

Phiên bản 1.7.0-beta01

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.7.0-beta01androidx.core:core-ktx:1.7.0-beta01. Phiên bản 1.7.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • LocationRequestCompat.toProvider hiện có thể trả về rỗng (Ib5a09)

Phiên bản 1.7.0-alpha02

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.7.0-alpha02androidx.core:core-ktx:1.7.0-alpha02. Phiên bản 1.7.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Tinh giản và hợp nhất cách quản lý các trình đơn nhận biết vòng đời, hãy xem Trình cung cấp trình đơn để biết thêm chi tiết.

Thay đổi API

 • Thêm giao diện MenuHost cho các thành phần quản lý MenuProvider. (I83f23)
 • Thêm giao diện MenuProvider có thể dùng để cho biết một thành phần đang cung cấp các mục trong trình đơn. (If8a40)
 • Thêm MenuHostHelper để đơn giản hoá việc triển khai MenuHost trong một thành phần. (I74f4a)
 • Thêm LocationRequestCompat.toLocationRequest() để chuyển đổi thành lớp nền tảng. (I71e75)
 • Thêm lớp DocumentsContractCompat cho tính năng tương ứng với các API của nền tảng. (Ia9e91)
 • Thêm NotificationCompat.BigPictureStyle.showBigPictureWhenCollapsed(boolean) cho tính năng tương ứng với các API của nền tảng. (I8cd88)
 • Khắc phục sự cố trong đó checkSelfPermission từ PermissionChecker sẽ hiển thị chỉ báo micrô/cam. (I572a9)
 • Thêm chú thích theo chuỗi rõ ràng cho setImportantForAccessibility. (I990fa)
 • Cập nhật getUnusedAppRestrictionsStatus để tuân thủ nguyên tắc API. (I28a18)
 • Đã hoàn thành chức năng cho getUnusedAppRestrictionsStatus. (I7c2d6)
 • Thêm chế độ hỗ trợ cho LocationCompat để đảm bảo độ chính xác theo chiều dọc, độ chính xác về tốc độ và độ chính xác của ổ trục. (I1d3e9)
 • Thêm các hàm tương thích toán học vào MathUtils. (Idb590)
 • Đã tích hợp OnReceiveContentListenervào API tương thích. (Ic6914, b/173814913)
 • Thêm ActivityCompat#isLaunchedFromBubble để đảm bảo tính đồng nhất của nền tảng. (I6961a)
 • Thêm LocationRequestLocationManager.hasProvider() để đảm bảo tính đồng nhất của nền tảng. (I4f3e4)

Sửa lỗi

 • Xoá việc sử dụng lambda trong PackageManagerCompat để tránh lỗi LambdaDesugaring. (I36c87)

Phiên bản 1.7.0-alpha01

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.7.0-alpha01androidx.core:core-ktx:1.7.0-alpha01. Phiên bản 1.7.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm API để định cấu hình InputConnection nhằm sử dụng View.performReceiveContent để xử lý lệnh gọi IME đến InputConnection.commitContent. (I3a2ad)
 • Kết hợp chức năng của hai API thành một (I261df)
 • Sửa đổi hai chức năng của API để sử dụng với các tính năng hạn chế ứng dụng không dùng đến (ví dụ: thu hồi quyền, trạng thái ngủ đông của ứng dụng) (Ic1616)
 • Thêm 3 API để sử dụng các tính năng hạn chế ứng dụng không dùng đến (ví dụ: thu hồi quyền, trạng thái ngủ đông của ứng dụng) (I606d7)
 • Thêm chú thích thuộc tính rỗng vào một số lớp Compat (I2802a, b/188452327, b/189962089)
 • Thêm 3 API để sử dụng các tính năng hạn chế ứng dụng không dùng đến (ví dụ: thu hồi quyền, trạng thái ngủ đông của ứng dụng) (Icafee)
 • Giải quyết các vấn đề thiếu chú thích thuộc tính rỗng trong ViewCompat (Ic346e, b/188453571)

Core Remote Views Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-remoteviews:1.0.0-beta03. Phiên bản 1.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chưa thêm tính năng mới nào.

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-remoteviews:1.0.0-beta02. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Phiên bản sửa lỗi

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-remoteviews:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chuyển Core-RemoteViews sang phiên bản beta.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-remoteviews:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi cơ sở hạ tầng.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-remoteviews:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.core:core-remoteviews:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Điều chỉnh cho phiên bản cũ của API RemoteViews.setRemoteAdapter mới.
 • Các tiện ích Kotlin hoạt động để tránh bị phản ánh khi gọi phương thức RemoteViews.
 • Thư viện có các chức năng trợ giúp để làm việc với API kích thước App Widget.

Core Performance Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

androidx.core:core-performance:1.0.0-alpha02 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm những thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cung cấp cơ chế dễ dàng và đáng tin cậy để nhà phát triển xác định cấp hiệu suất của thiết bị trong thời gian chạy nhằm cung cấp một trải nghiệm ứng dụng tối ưu hóa.
 • Bản phát hành đầu tiên này sử dụng danh sách thiết bị thử nghiệm cầm tay được cấp giá trị lớp hiệu suất cao hơn cấp độ đã khai báo trong Build.VERSION.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.core:core-performance:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Core Splashscreen Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.core:core-splashscreen:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa NullPointerException khi SplashScreenView#getIconView trả về giá trị rỗng. (e231ab)

Core Splashscreen Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Thư viện SplashScreen chính cung cấp màn hình chờ mới dành cho Android 12 trên tất cả thiết bị từ API cấp 23. Với thư viện màn hình chờ, ứng dụng của bạn không cần có bất kỳ hoạt động tuỳ chỉnh nào trên SplashScreen, đồng thời tận dụng các API phù hợp để nhanh chóng phát hành ứng dụng. Để sử dụng thư viện, bạn chỉ cần làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về màn hình chờ của Android 12, vui lòng xem tài liệu chính thức.

Phát hành androidx.core:core-splashscreen:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-splashscreen:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi nào kể từ bản phát hành thử nghiệm gần đây nhất.

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-splashscreen:1.0.0-beta02. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi Lateinit property platformView has not been initialized (b/214835299)

Đóng góp bên ngoài

 • Khắc phục sự cố hiển thị trên MIUI với chế độ tối và đặt android:animateLayoutChanges là false rõ ràng để tránh ảnh động mờ dần khi xóa màn hình chờ trong OnExitAnimationListener (#327)

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 12 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-splashscreen:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Việc xử lý chế độ ban đêm tốt hơn sẽ đảm bảo rằng chế độ ban đêm được xử lý khi các tham số mặc định được sử dụng trên tất cả API. 2d1d182

Khắc phục các lỗi được giới thiệu trong màn hình chờ mới trên Android 12:

 • Khắc phục lỗi nhấp nháy systemBar trên API 31: Đảm bảo rằng các thanh hệ thống không nhấp nháy khi tuỳ chỉnh ảnh động thoát. 5a75362
 • Khắc phục quá trình xử lý các phần lồng ghép khi sử dụng OnExitAnimationListener: Đảm bảo rằng nội dung không nhảy khi sử dụng OnExitAnimationListener 4c8f264

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.core:core-splashscreen:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm những thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ phần lồng ghép tốt hơn: Màn hình chờ hiển thị toàn màn hình trên tất cả các API ngay cả khi OnExitAnimationListener được đặt.
 • postSplashScreenTheme là tuỳ chọn: bạn chỉ cần gọi activity.setTheme() trước onCreate() để đặt chủ đề ứng dụng của mình sau khi màn hình chờ được hiển thị.
 • Hỗ trợ ngược lại thuộc tính windowSplashScreenIconBackgroundColor: bằng cách sử dụng Theme.SplashScreen.IconBackgroundwindowSplashScreenIconBackgroundColor, bạn có thể thêm nền vào biểu tượng màn hình chờ.
 • Kích thước của biểu tượng đã được sửa lại cho phù hợp với tham số kỹ thuật của nền tảng.

Các thay đổi về API

Sửa lỗi

 • Đặt postSplashScreenTheme ở chế độ không bắt buộc (I8c4bf)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.core:core-splashscreen:1.0.0-alpha01.

Tính năng mới

 • core-splashscreen cung cấp khả năng tương thích ngược cho các API Màn hình chờ mới. Phiên bản alpha đầu tiên này chứa tất cả API mới được chuyển về API 23, ngoại trừ nền biểu tượng.
 • Xem KDocs trong androidx.core.splashscreen để biết thông tin sử dụng.

Core Google Shortcuts Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-google-shortcuts:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Chuyển từ việc sử dụng com.google.firebase:firebase-appindexing sang thư viện com.google.android.gms:play-services-appindex mới. Phiên bản thư viện này không tương thích với com.google.firebase:firebase-appindexing. Nhà phát triển không nên dùng cả hai thư viện để tránh lỗi bản dựng.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-google-shortcuts:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chuyển từ việc sử dụng com.google.firebase:firebase-appindexing sang thư viện com.google.android.gms:play-services-appindex mới. Xin lưu ý rằng phiên bản thư viện này không tương thích với com.google.firebase:firebase-appindexing. Nhà phát triển không nên dùng cả hai thư viện để tránh lỗi bản dựng.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-google-shortcuts:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Xoá phần phụ thuộc không dùng đến. Không có tính năng mới.

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-google-shortcuts:1.1.0-alpha03. Phiên bản 1.1.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Xoá phần phụ thuộc không dùng đến. Không có tính năng mới.

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-google-shortcuts:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật phần phụ thuộc từ com.google.firebase:firebase-appindexing lên com.google.android.gms:play-services-appindex. Các nhà phát triển sử dụng phiên bản mới này không nên phụ thuộc vào com.google.firebase:firebase-appindexing về phương diện bên ngoài vì 2 thư viện hiện không tương thích với nhau.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

androidx.core:core-google-shortcuts:1.1.0-alpha01 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ lập chỉ mục cho các biểu tượng dựa trên URI trong lối tắt Đóng góp (Donated) để hiện trong các ứng dụng của Google.

Core và Core-ktx Phiên bản 1.6.0

Phiên bản 1.6.0

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.6.0androidx.core:core-ktx:1.6.0. Phiên bản 1.6.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.5.0

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho việc giải quyết các thuộc tính giao diện được lồng trong ColorStateList. (I2e409 b/155579892)
 • Điều chỉnh cho phiên bản cũ hình nền có thể nhuộm màu và dấu kiểm cho CheckedTextView (I8575c)

Phiên bản 1.6.0-rc01

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.6.0-rc01androidx.core:core-ktx:1.6.0-rc01. Phiên bản 1.6.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Ngừng sử dụng JobIntentService và thay vào đó là WorkManager (Ic7749, b/149049019)

Phiên bản 1.6.0-beta02

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.6.0-beta02androidx.core:core-ktx:1.6.0-beta02. Phiên bản 1.6.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Cập nhật BuildCompat để sử dụng thời gian chờ nhấn và giữ hiện tại trên các nền tảng mới nhất (b/185118174)
 • Xoá việc sử dụng synchronized khỏi phương thức ContextCompat, ContentLoadingProgress.

Phiên bản 1.6.0-beta01

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.6.0-beta01androidx.core:core-ktx:1.6.0-beta01. Phiên bản 1.6.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Điều chỉnh Objects.requireNonNull() cho phiên bản cũ (I27db5, b/179904366)

Phiên bản 1.6.0-alpha03

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.6.0-alpha03androidx.core:core-ktx:1.6.0-alpha03. Phiên bản 1.6.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho việc giải quyết các thuộc tính giao diện được lồng trong ColorStateList. (I2e409 b/155579892)

Sửa lỗi

 • Ngăn chặn NPE khi xử lý các lệnh gọi lại chế độ lựa chọn tuỳ chỉnh null trong thành phần hiển thị AppCompat-backed. (I033c7, b/173435375)

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho setSystemBarsBehavior trên SDK < 30. (I062c8, b/173203649)

Phiên bản 1.6.0-alpha02

Ngày 15 tháng 4 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.6.0-alpha02androidx.core:core-ktx:1.6.0-alpha02. Phiên bản 1.6.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm TelephoneManagerCompatSubscriptionManagerCompat (I5568d)
 • Xoá phương thức addCapabilityBinding đã ngừng sử dụng khỏi ShortcutInfoCompat (Ie8f70)
 • Thêm addCapabilityBinding với các tham số và addCapabilityBinding phương thức setter không có tham số vào ShortcutInfoCompat.Builder, không dùng addCapabilityBinding (I90686) cũ nữa
 • Thêm lớp LocationCompatLocationManagerCompat.getCurrentLocation() (I78d9a)
 • Ngừng sử dụng ModeCompat.isNative và thay thế bằng DisplayCompat.getMode. (I9a6a2)
 • Thêm ContextCompat.getAttributionTag()UserHandleCompat.getUserHandleForUid() (Iea486)

Đóng góp bên ngoài

 • Điều chỉnh cho phiên bản cũ hình nền có thể nhuộm màu và dấu kiểm cho CheckedTextView (I8575c)

Phiên bản 1.6.0-alpha01

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.6.0-alpha01androidx.core:core-ktx:1.6.0-alpha01. Phiên bản 1.6.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm phương thức Handler.hasCallbacks() để tương đương với SDK nền tảng (Idce1c, b/113855676)
 • Thêm các phương thức setter liên quan đến khả năng vào ShortcutInfoCompat.Builder (I45af6)

Core Google Shortcuts Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.1

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.core:core-google-shortcuts:1.0.1. Phiên bản 1.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa quy tắc bảo vệ để ngăn việc vô tình xoá phương thức.

Phiên bản 1.0.0

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.core:core-google-shortcuts:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Thêm mô-đun này để cho phép lưu các lối tắt bằng ShortcutManagerCompat và cũng để đóng góp cho Google. Thao tác này cho phép tiếp cận các tính năng bổ sung bằng những lối tắt đó cho người dùng, chẳng hạn như hiển thị các lối tắt đó dưới dạng mục đề xuất hoặc cho phép Trợ lý Google thực hiện các thao tác đó thông qua truy vấn bằng giọng nói. Không có giới hạn về số lượng lối tắt có thể đóng góp và những lối tắt được đóng góp theo cách này được lưu trên thiết bị. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu đầy đủ về cách Đẩy lối tắt linh hoạt lên Trợ lý.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.core:core-google-shortcuts:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.core:core-google-shortcuts:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Các lối tắt được thêm vào qua thư viện core-google-shortcuts sẽ được lưu dưới dạng đối tượng lối tắt (Shortcut) trong firebase appindexing, thay vì đối tượng schema.org/Thing chung.

Sửa lỗi

 • Xoá yêu cầu minSdkVersion khỏi thư viện. Thư viện này sẽ vẫn hoạt động cho API phiên bản 21 trở lên, nhưng các ứng dụng sẽ không còn phải đặt minSdkVersion của ứng dụng thành 21 nữa.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.core:core-google-shortcuts:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khi bạn thêm/cập nhật một lối tắt, hệ thống không còn tự động báo cáo việc sử dụng lối tắt này nữa. Thay vào đó, báo cáo sử dụng sẽ được chuyển sang ShortcutManagerCompat#pushDynamicShortcut.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 15 tháng 4 năm 2021

Phát hành androidx.core:core-google-shortcuts:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm những thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bằng cách dựa vào androidx.core:core-google-shortcuts như một thành phần không bắt buộc cùng với androidx.core; bạn có thể bắt đầu sử dụng ShortcutManagerCompat để đóng góp lối tắt mà Google sử dụng.
 • Một TrampolineActivity mới sẽ được hợp nhất với các ứng dụng tuỳ vào mô-đun này. TrampolineActivity được dùng để mở các lối tắt do mô-đun này đóng góp.

Thay đổi API

 • Thêm ShortcutInfoChangeListenerImpl, để ShortcutManagerCompat sử dụng để đóng góp lối tắt cho tính năng Lập chỉ mục ứng dụng Firebase.

Core và Core-ktx Phiên bản 1.5.0

Phiên bản 1.5.0

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.5.0androidx.core:core-ktx:1.5.0. Phiên bản 1.5.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.4.0

 • Hỗ trợ API Ảnh động lồng ghép mới
 • Cập nhật lên OnReceiveContentListener để hỗ trợ nội dung đa dạng thức
 • Đã điều chỉnh cho phiên bản cũ API WindowInsetsControllerWindowInsetsCompat để kiểm soát cách hiển thị của thanh hệ thống
 • Cập nhật ActivityCompat.recreate() để được gọi một cách an toàn từ bất kỳ trạng thái nào trong vòng đời của mọi cấp độ API
 • Thêm các API để cung cấp và truy xuất văn bản xung quanh đầu tiên thông qua EditorInfoCompat, cho phép các ứng dụng IME tránh thêm độ trễ IPC.
 • Nhiều nội dung cập nhật để cải thiện tính đồng nhất với API SDK của nền tảng

Phiên bản 1.5.0-rc02

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.5.0-rc02androidx.core:core-ktx:1.5.0-rc02. Phiên bản 1.5.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho setSystemBarsBehavior trên SDK < 30. (I062c8, b/173203649)

Phiên bản 1.5.0-rc01

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.5.0-rc01androidx.core:core-ktx:1.5.0-rc01. Phiên bản 1.5.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Tóm tắt

 • Không có thay đổi nào so với phiên bản thử nghiệm 03 trước đó

Phiên bản 1.5.0-beta03

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.5.0-beta03androidx.core:core-ktx:1.5.0-beta03. Phiên bản 1.5.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm ExecutorCompat, sẽ tạo một Executor từ một Trình xử lý. (Ib4ca3, b/181237835)

Phiên bản 1.5.0-beta02

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.5.0-beta02androidx.core:core-ktx:1.5.0-beta02. Phiên bản 1.5.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Ngừng sử dụng ModeCompat.isNative và thay thế bằng DisplayCompat.getMode. (Iefa71)
 • NotificationCompat.MessagingStyle.getText() đã được đánh dấu không chính xác là @NonNull; giờ là @Nullable (I05cb7)

Phiên bản 1.5.0-beta01

Ngày 13 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.core:core:1.5.0-beta01androidx.core:core-ktx:1.5.0-beta01. Phiên bản 1.5.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thực hiện theo các nguyên tắc về API đối với khả năng tương tác của Bounds Compat/Platform (I7da35)
 • Tích hợp tính năng kéo và thả (sự kiện thả) trong AppCompatEditText với OnReceiveContentListener. (Ib26c9, b/175343405)
 • Kết nối API Ảnh động Phần lồng ghép mới với việc triển khai Nền tảng (I078da)
 • Thêm API Ảnh động Phần lồng ghép mới (I8aebd)
 • Cập nhật OnReceiveContentListener và các API có liên quan:
  • Cập nhật OnReceiveContentListener để có thể đặt nội dung này trên bất kỳ loại chế độ xem nào thông qua ViewCompat.
  • Xoá getSupportedMimeTypes() khỏi OnReceiveContentListener; giờ đây, các loại MIME được chuyển dưới dạng đối số bổ sung trên phương thức ViewCompat để đặt trình nghe
  • Đã bao bọc các đối số đối với OnReceiveContentListener.onReceiveContent() trong một đối tượng.
  • Thêm linkUri làm tham số cho onReceiveContent() để đảm bảo tính tương thích ngược với API hình ảnh bàn phím.
  • Thêm tham số gói vào onReceiveContent() để đảm bảo khả năng tương thích ngược với API hình ảnh bàn phím và giúp việc phát triển API trong tương lai dễ dàng hơn.
  • Cập nhật onReceiveContent() để trả về mọi nội dung không sử dụng, như một phương thức uỷ quyền cho quá trình xử lý mặc định.
  • Xoá TextViewOnReceiveContentListener khỏi API công khai vì hành vi mặc định hiện có thể được kích hoạt bằng cách trả về bất kỳ nội dung không được tiêu thụ nào từ trình nghe.
  • (Ib4616, b/173814913)
 • Không dùng BuildCompat.isAtLeastR (Idb37e)nữa
 • Đã chuyển widget.RichContentReceiverCompat đến view.OnReceiveContentListener. (Ifdab7, b/173814913)
 • Thêm Preconditions.checkFlagsArgument. (I43952, b/174181100)
 • Ngừng sử dụng trình đơn tuỳ chỉnh để chia sẻ ra bên ngoài. (I7cd92)
 • Các thông báo hiện có thể được gắn thẻ là cuộc gọi nhỡ. (I14d90)
 • Thêm PackageInfoCompat#getSignatures để truy xuất mảng chứng chỉ cho gói (I8e9a3, b/159831205)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong đó cài đặt BigPictureStyle.bigLargeIcon có thể làm hỏng BigPictureStyle của thông báo đó trên các phiên bản hệ điều hành mới. (Ic623d)

Đóng góp bên ngoài

 • ShareCompat hiện sử dụng các hàm tạo để tạo và các phương thức ban đầu cũ đã ngừng hoạt động. Bây giờ, bạn có thể tạo cả trình tạo và trình đọc từ Ngữ cảnh và không còn cần Hoạt động. (I315b6, b/173043501)
 • Đặt dữ liệu clip và cấp quyền đọc uri khi chia sẻ luồng bằng ShareCompat (I4aa31, b/173137936)

Phiên bản 1.5.0-alpha05

Ngày 11 tháng 11 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.5.0-alpha05androidx.core:core-ktx:1.5.0-alpha05. Phiên bản 1.5.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm tính năng hỗ trợ các API GnssStatus mới (Id8e22)
 • Thêm quá tải FileProvider#getUriForFile để hỗ trợ tên tệp tuỳ chỉnh (Ie870b)
 • Đã điều chỉnh cho phiên bản cũ APIs WindowInsetsController để kiểm soát giao diện thanh hệ thống (Ieb4ee)
 • Đã đổi tên getFont bằng boolean thành getCachedFont (Iea520)
 • Đã điều chỉnh cho phiên bản cũ phương thức #hide()#show() từ API APIsInsetsController, được thêm trong API 30 (I21573)
 • Thêm API mới ResourcesCompat#getFont với tuỳ chọn CacheOnly (Ic38cf)
 • Cập nhật API bong bóng thông báo androidx cho Android 11 (Ib9c70)

Phiên bản 1.5.0-alpha04

Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.5.0-alpha04androidx.core:core-ktx:1.5.0-alpha04. Phiên bản 1.5.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Khắc phục Khôi phục kiểu không hoàn chỉnh khi sử dụng NotificationCompat.Builder.<init>(Context,Notification) (Ib297a)
 • Hiện đã có các loại danh mục thông báo mới (I9521a)

Sửa lỗi

 • Cho phép gọi ActivityCompat.recreate() một cách an toàn từ bất kỳ trạng thái nào trong vòng đời của mọi cấp độ API. (I62dde, b/160122826)

Phiên bản 1.5.0-alpha03

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.5.0-alpha03androidx.core:core-ktx:1.5.0-alpha03. Phiên bản 1.5.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • ViewCompat là một lớp tiện ích và không được tạo bản sao. (If20fa)
 • Các API để cung cấp và truy xuất văn bản xung quanh đầu tiên đã được chuyển đổi ngược về EditorInfoCompat. Tiện ích này cho phép các ứng dụng IME tránh thêm độ trễ IPC. (Ie3809)
 • Truy vấn các kênh và nhóm thông báo có đối tượng tương thích. (I11d18)

Sửa lỗi

 • Đối với chế độ tiền P, hãy đảm bảo các ngăn được đánh dấu là quan trọng để hỗ trợ tiếp cận và hỗ trợ các sự kiện CONTENT_CHANGE_TYPE_PANE_DISAPPEARED. (Iaeffc)

Đóng góp bên ngoài

 • Tính năng kiểm tra lỗi mã nguồn API cho StaticFinalBuilder được bật cho androidx (I2b11b, b/138602561)

Phiên bản 1.5.0-alpha02

Ngày 19 Tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.5.0-alpha02androidx.core:core-ktx:1.5.0-alpha02. Phiên bản 1.5.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • API WindowInsetsCompat đã được cập nhật lên các API trong nền tảng Android 11. Bao gồm cả loại phần lồng ghép ime() mới, cho phép kiểm tra chế độ hiển thị và kích thước của bàn phím ảo.

  • Một số lưu ý về loại ime(), nó hoạt động rất ổn định trên API 23 trở lên khi Hoạt động của bạn sử dụng chế độ nhập mềm cửa sổ adjustResize. Nếu bạn đang sử dụng chế độ adjustPan, thì chế độ này sẽ hoạt động ổn định trở lại API 14.

Thay đổi API

 • Thêm ObjectsCompat#toString(Object, String). Phương thức này cung cấp hành vi của Objects#toString(Object, String) nhưng có thể được sử dụng trước API 19. (I26cdc)
 • Thêm NotificationCompat.Builder.recoverBuilder(Notification) (I6f100)
 • Thêm NotificationCompat.Builder.createContentView() và các ứng dụng ngang hàng (I6fe13)
 • Thêm các API liên quan đến dữ liệu thêm trong AccessibilityNodeInfoCompat (I19567)
 • Thêm NotificationCompat.Builder.setSettingsTextNotificationCompat.MessagingStyle.addHistoricMessage (I62bb6)
 • Cập nhật tài liệu Thông báo (I1293f)
 • Khắc phục thuộc tính rỗng của NotificationCompat.Builder (I932e3)
 • Thêm NotificationChannelCompatNotificationChannelGroupCompat (Icc3b6)
 • Thêm addExtraDataToAccessibilityNodeInfo vào AccessibilityNodeProviderCompat (I26575)
 • Cập nhật WindowInsetsCompat lên API Android 11 (I3df9e)

Đóng góp bên ngoài

 • Thêm quá tải Uri cho phương thức MailTo (I6fa6b)
 • Thêm API MailTo nhằm cung cấp hành vi nhất quán và các bản sửa lỗi cho mọi cấp độ API (Ie9395, b/159827506)

Phiên bản 1.5.0-alpha01

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.5.0-alpha01androidx.core:core-ktx:1.5.0-alpha01.

Tính năng mới

 • Cung cấp lựa chọn tương đương với API SDK nền tảng Android R cho các lớp ShortcutManager, ShortcutInfo, AccessibilityNodeInfo, DisplayCutout, GnssStatusNotification

Sửa lỗi

 • Làm rõ rằng bạn nên kiểm tra shouldShowPermissionRationale.
 • Thay đổi AtomicFile để sử dụng tính năng đổi tên thành chỗ.
 • Điều chỉnh kiểu hiển thị Typeface (Kiểu phông chữ) với kiểu phông chữ đã cho. (b/156853883)
 • Khắc phục lỗi Kiểm tra bản dựng thông báo
 • Sửa lỗi đăng ký/huỷ đăng ký LocationManagerCompat.

Core và Core-ktx Phiên bản 1.4.0

Phiên bản 1.4.0-alpha01

Ngày 20 tháng 5 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.4.0-alpha01androidx.core:core-ktx:1.4.0-alpha01. Phiên bản 1.4.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm API dùng chung để chèn nội dung đa dạng thức (ví dụ: dán hình ảnh). Lệnh gọi lại mới cung cấp một API duy nhất mà các ứng dụng có thể triển khai để hỗ trợ nhiều cách chèn nội dung đa dạng thức. Hiện tại, API chỉ được thêm vào AppCompatEditText và sẽ được gọi cho các đường dẫn mã sau:
  • dán từ bảng nhớ tạm
  • chèn nội dung từ IME (InputConnection.commitContent) (I22bf7)
 • Đã điều chỉnh cho phiên bản cũ android.os.Process.isApplicationUid(int) để giúp ứng dụng xác định xem mã có đang thực thi trong một quy trình riêng biệt hay không (I4c83a, b/153014822)
 • Đã điều chỉnh cho phiên bản cũ LocusId để giúp ứng dụng tương quan trạng thái giữa nhiều hệ thống con như chụp nội dung, lối tắt và thông báo. (Ia3129)
 • Thêm các trình tự đối tượng cấp trên vào ViewGroup (I5f75c, b/117976097)

Sửa lỗi

 • Thêm xác thực quyền truy cập cho ActivityCompat.requestPermissions() (I372cc, b/122163323)
 • Trích xuất các lệnh gọi v28+ vào một lớp tĩnh riêng biệt, giúp khắc phục lỗi NoClassDefFoundError cho View#OnUnhandledKeyEventListener khi xây dựng gói ứng dụng (Id3419, b/153695093)
 • Khắc phục lỗi gặp sự cố setChronometerCountDown (I47282, b/145770610)

Core và Core-ktx Phiên bản 1.3.2

Phiên bản 1.3.2

Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.3.2androidx.core:core-ktx:1.3.2. Phiên bản 1.3.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Cho phép gọi ActivityCompat.recreate() một cách an toàn từ bất kỳ trạng thái nào trong vòng đời của mọi cấp độ API. (I62dde, b/160122826)

Core và Core-ktx Phiên bản 1.3.1

Phiên bản 1.3.1

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.3.1androidx.core:core-ktx:1.3.1. Phiên bản 1.3.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố trong đó độ đậm và kiểu Typeface tài nguyên phông chữ đã giải quyết có giá trị không chính xác trên API cấp 29 (b/156853883)

Core và Core-ktx Phiên bản 1.3.0

Phiên bản 1.3.0

Ngày 27 tháng 5 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.3.0androidx.core:core-ktx:1.3.0. Phiên bản 1.3.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.2.0

 • API mới trên NestedScrollView sẽ chạy mượt mà với thời lượng được chỉ định
 • API mới trên ViewCompat để truy xuất phần lồng ghép cửa sổ gốc đã được điều phối đến hệ phân cấp chế độ xem

Phiên bản 1.3.0-rc01

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.3.0-rc01androidx.core:core-ktx:1.3.0-rc01. Phiên bản 1.3.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • WindowInsetsCompat hiện đã triển khai đúng cách hashCode()equals() ở tất cả các cấp API được hỗ trợ.

Phiên bản 1.3.0-beta01

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.3.0-beta01androidx.core:core-ktx:1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.3.0-alpha02

Ngày 4 tháng 3 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.3.0-alpha02androidx.core:core-ktx:1.3.0-alpha02. Phiên bản 1.3.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • API mới trên NestedScrollView sẽ chạy mượt mà với thời lượng được chỉ định
 • API ViewCompat mới để truy xuất các phần lồng ghép cửa sổ gốc đã được điều phối đến hệ phân cấp chế độ xem

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 29 tháng 1 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.3.0-alpha01androidx.core:core-ktx:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau..

Tính năng mới

 • Thêm ContentProviderCompat
 • Thêm WindowInsetsCompat.Builder

Thay đổi API

 • Thêm API NotificationCompat để tắt tiếng một bản sao thông báo
 • Thêm ResourcesCompat.NULL_ID
 • Đã ngừng sử dụng CarExtender.UnreadConversation trong NotificationCompat
 • Thêm API DisplayCompat để lấy kích thước thực của thiết bị

Sửa lỗi

 • Cải thiện các thao tác xử lý không có biểu tượng trong NotificationCompat
 • Khắc phục lỗi phủ màu tài nguyên có thể kéo trên TextView tương ứng với các tài nguyên kép có thể kéo trên API cấp 23 (aosp/1172194)
 • Đảm bảo ngữ cảnh cơ sở luôn là trình bao bọc
 • Khắc phục vấn đề về việc RecyclerView không được điền sẵn Collection[Item]Info theo mặc định

Phiên bản 1.2.0

Phiên bản 1.2.0

Ngày 5 tháng 2 năm 2020

Phát hành androidx.core:core:1.2.0androidx.core:core-ktx:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau..

Những thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.1.0

 • Thêm các API mới và bản sửa lỗi trong NotificationCompat
 • Thêm các API mới để hoạt động với BlendMode được giới thiệu trong AndroidQ theo cách tương thích ngược
 • Thêm các API mới và bản sửa lỗi trong khả năng tương thích hỗ trợ tiếp cận
 • Thêm các API mới để hoạt động với ShortcutInfo
 • Thêm các API mới để hoạt động với WindowInsets
 • Khắc phục khả năng tương thích ngược cho các chuỗi khoá gói giữa 28.0 (thư viện hỗ trợ) và 1.1 (AndroidX) trong EditorInfoCompat, ShareCompat, WakefulBroadcastReceiverInputConnectionCompat

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

androidx.core:core:1.2.0-rc01androidx.core:core-ktx:1.2.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.2.0-beta02. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau..

Phiên bản 1.2.0-beta02

Ngày 7 tháng 11 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.2.0-beta02androidx.core:core:1.2.0-beta02. Phiên bản 1.2.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau..

Sửa lỗi

 • Cập nhật bản dịch cho các ngôn ngữ en-rCA và en-rXC.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 9 tháng 10 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.2.0-beta01androidx.core:core-ktx:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau..

Thay đổi API

 • Thêm tính năng hỗ trợ tạo Hành động NotificationCompat bằng IconCompat và ngừng sử dụng một trường công khai (cũng như phương thức getter của trường này) bằng mã nhận dạng tài nguyên để đại diện cho các biểu tượng của Hành động. (aosp/1119192)
 • Thêm MathUtils.clamp cho khoảng thời gian dài (aosp/1117300)
 • Thêm setChronometerCountDown vào NotificationCompat (b/138601213)

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề về việc xử lý các chữ số unicode trong tính năng phát hiện địa chỉ. (aosp/1129852)

Đóng góp bên ngoài

 • Cảm ơn Sergey Zakharov đã bật tính năng kiểm tra tìm lỗi mã nguồn API cho MissingBuild và ListenerLast trong AndroidX! (aosp/1119191, aosp/1126768)

Phiên bản 1.2.0-alpha04

Ngày 5 tháng 9 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.2.0-alpha04androidx.core:core-ktx:1.2.0-alpha04. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi API

 • Ngừng sử dụng ShortcutInfoCompat.Builder#setLongLived() và thay thế bằng một API mới có cùng tên chấp nhận boolean làm tham số để khớp với API tương tự trong ShortcutInfo.Builder trong khung Android.
 • Thêm ShortcutInfoCompat.Builder#setRank()ShortcutInfoCompat#getRank() để phù hợp với ShortcutInfo trong khung Android.

Sửa lỗi

 • Ngừng thực hiện thao tác cuộn trước lồng ghép trước khi thao tác vượt quá giới hạn khoảng cách cảm ứng (b/139530818, aosp/1105373). Điều này mang lại lợi ích cho ViewPager2 và các thư viện khác.

Phiên bản 1.2.0-alpha03

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.2.0-alpha03androidx.core:core-ktx:1.2.0-alpha03. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Thêm UriCompat.toSafeString(Uri) để cung cấp tính năng thoát URI có thể cập nhật riêng biệt với nền tảng. (b/130878326)
 • Thêm giao diện Predicate<T> để cung cấp các thuộc tính kiểu Java 8 mà không yêu cầu các tính năng ngôn ngữ Java 8.

Thay đổi về API

 • Đã đặt removeDynamicShortuct() tĩnh (b/134993204)
 • Đã tạo phương thức ban đầu cho Bộ lọc màu BlendMode (b/135943149)
 • Thêm async, counterisEnabled vào TraceCompat (aosp/987332)
 • Hiện API trong WindowInsetsCompatViewDragHelper (aosp/979408)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi liên quan đến việc cuộn NestedScrollView khi thực hiện cuộc gọi cuộn a11y. (aosp/971000)
 • Chuyển sang sử dụng SimpleArrayMap trong quá trình triển khai ViewCompat (aosp/1012534)
 • Khắc phục lỗi liên quan đến việc FingerprintManager đã kiểm tra không chính xác PackageManager trên API Cấp 23 (b/124066957)

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 13 tháng 6 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.2.0-alpha02androidx.core:core-ktx:1.2.0-alpha02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi API

 • Thêm WindowInsetsCompat.wrap() and unwrap(), có khả năng gói và mở các bản sao WindowInsets

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019 Phát hành androidx.core:core:1.2.0-alpha01androidx.core:core-ktx:1.2.0-alpha01.

Tính năng mới

 • Thêm ACTION_PAGE_UP/DOWN/NEXT/PREVIOUS hành động hỗ trợ tiếp cận
 • Thêm CATEGORY_NOTIFICATION vào NotificationCompat
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho Hành động thông báo theo ngữ cảnh
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho bong bóng trong NotificationCompat
 • Thêm các API BlendModeCompat để tận dụng các API BlendMode trên Android 10 và quay trở lại PorterDuff.Mode tương đương nếu có thể
 • Thêm phương thức getter mới vào windowInsetsCompat và ViewCompat
 • Thêm tính năng hỗ trợ nhấn để chỉnh sửa trong thông báo
 • Cử chỉ hệ thống Ngăn bố trí loại trừ các hình chữ nhật
 • Thêm API NotificationCompat để cho phép các hành động theo ngữ cảnh do hệ thống tạo ra
 • Xử lý những thành phần <activity-alias> đã bị vô hiệu hoá trong NavNavs
 • Thêm AccessibilityNodeInfoCompat.setEntryKey

Sửa lỗi

 • Khắc phục trường hợp ngoại lệ khi tải phông chữ trong TypefaceCompat
 • Các bản sửa lỗi khác nhau trong ngày
 • Khắc phục tính tương thích ngược cho các chuỗi khoá gói giữa 28.0 (thư viện hỗ trợ) và 1.1 (AndroidX) trong EditorInfoCompat, ShareCompat, WakefulBroadcastReceiverInputConnectionCompat

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 5 tháng 9 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.1.0androidx.core:core-ktx:1.1.0. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Cập nhật API hỗ trợ tiếp cận để phù hợp với API hỗ trợ tiếp cận nền tảng Android 10
 • Thêm những điểm cải tiến cho tính năng Cuộn lồng (Nested Scrolling); xem NestedScrollingChild3NestedScrollingParent3.
 • Thư viện này không còn hiển thị phần phụ thuộc androidx.collection như một phần của API nữa. Nếu bạn phụ thuộc hoàn toàn vào các loại androidx.collection thông qua phần phụ thuộc trên Core, thì bạn cần thêm phần phụ thuộc androidx.collection rõ ràng vào thư viện hoặc ứng dụng của mình. Thay đổi này không tương thích với nguồn nhưng vẫn giữ được khả năng tương thích nhị phân. Phần phụ thuộc Collection vẫn là phần phụ thuộc chuyển tiếp của Core nhưng là chi tiết triển khai thay vì là một phần của API.
 • Giải quyết vấn đề về khả năng tương thích với IPC do cấu trúc lại androidx (aosp/948725, aosp/938269)
 • Thêm nhiều bản sửa lỗi cho Ngày đêm AppCompat (aosp/942956)

Phiên bản 1.1.0-rc03

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.1.0-rc03androidx.core:core-ktx:1.1.0-rc03. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Giúp androidx.core.app.ComponentActivity ẩn triển khai LifecycleOwner để duy trì khả năng tương thích nhị phân với androidx.fragment:fragment:1.0.0 (aosp/1094409)

Phiên bản 1.1.0-rc02

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.1.0-rc02androidx.core:core-ktx:1.1.0-rc02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • FingerprintManagerCompat#getFingerprintManagerOrNull ở API cấp 23 không nên kiểm tra PackageManager (b/124066957) (aosp/987433)
 • Khắc phục sự so sánh bằng nhau trong AccessibilityNodeInfoCompat (aosp/985736)

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.1.0-rc01androidx.core:core-ktx:1.1.0-rc01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Cải tiến API bàn phím hình ảnh tương thích với tất cả các phiên bản trước (aosp/968220)
 • Xoá Guava ListenableFuture khỏi phần phụ thuộc thư viện androidx.core:core (b/133171974, aosp/965393)
 • Sửa tốc độ không chính xác trong khi hất cử chỉ cuộn lồng. (aosp/961642)
 • Thêm thử nghiệm để thay đổi TransitionDrawable (b/37033322)

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.1.0-beta01androidx.core:core-ktx:1.1.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Bản phát hành ban đầu của AndroidX đã phá vỡ khả năng tương thích ngược đối với Thư viện hỗ trợ compat API được dùng để liên lạc giữa các quy trình, gửi dữ liệu chính trong các gói. Bản phát hành này khắc phục khả năng tương thích này, khôi phục thông tin liên lạc giữa mã được tạo bằng Thư viện hỗ trợ 28.0 (trở xuống) và AndroidX 1.1 (trở lên).

Thay đổi API

 • Sử dụng phương thức setter khả năng (aosp/937281)
 • RemoteActionCompat hiện là 1VersionedParcelable` (aosp/928534)

Sửa lỗi

 • AppCompatTextView trong các kiểm thử core phải được tạo bằng một giao diện appcamat (aosp/951636)
 • Sử dụng giá trị chuỗi trước 1.0 cho InputConnectionCompat (aosp/948725)
 • Sử dụng chuỗi trước AndroidX làm tương tác dự phòng cho khoá gói (aosp/938269)
 • Khắc phục lỗi trong bản cập nhật DayNight khi ở chế độ nền (aosp/942956)
 • Triển khai API khoá văn bản cho các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận trong Bàn phím AOSP (aosp/943897)
 • Khắc phục trường hợp ngoại lệ khi tải phông chữ trên thiết bị chạy API cấp 20 trở xuống
 • Xử lý các thành phần <activity-alias> đã bị vô hiệu hoá trong NavNavs (aosp/940788)

Phiên bản 1.1.0-alpha05

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.1.0-alpha05androidx.core:core-ktx:1.1.0-alpha05. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các cam kết trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • API ActivityCompat.recreate() mới để xử lý các lỗi nền tảng trước khi phát 28 (aosp/898940)
 • Lớp LocationManagerCompat mới (aosp/894736)

Thay đổi API

 • Thư viện này không còn cho thấy phần phụ thuộc 'collection' ("bộ sưu tập") như một phần của API nữa. Nếu bạn phụ thuộc hoàn toàn vào các loại "bộ sưu tập" ("collection") thông qua phần phụ thuộc trong core, bạn cần thêm phần phụ thuộc "bộ sưu tập" rõ ràng vào thư viện hoặc ứng dụng của mình. Thay đổi này không tương thích với nguồn nhưng vẫn giữ được khả năng tương thích nhị phân. Phần phụ thuộc "bộ sưu tập" vẫn là một phần phụ thuộc mang tính bắc cầu của "core" nhưng sẽ là một phần chi tiết triển khai thay vì thuộc tính trong API.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi có chế độ phủ màu mặc định cho ImageView trên các thiết bị chạy API cấp 21

Phiên bản 1.1.0-alpha04

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Phát hành androidx.core:core 1.1.0-alpha04androidx.core:core-ktx 1.1.0-alpha04.

Các thay đổi về API

 • Thay đổi giá trị của EXTRA_SHORTCUT_ID để nhất quán với nền tảng (aosp/877712)
 • Thêm CATEGORY_NOTIFICATION vào NotificationCompat (aosp/861067)

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi cho fontFamily không hoạt động trên thiết bị chạy API cấp 24 trở xuống (aosp/807054)
 • Khắc phục lỗi xảy ra khi thay thế các thao tác hỗ trợ tiếp cận, và thêm các thao tác hỗ trợ tiếp cận, đã không xoá các hành động hỗ trợ tiếp cận cũ (aosp/848314)

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 17 tháng 12 năm 2018

androidx.core 1.1.0-alpha03androidx.core-ktx 1.1.0-alpha03 được phát hành kèm theo những thay đổi sau. androidx.core-ktx 1.1.0-alpha02 được phát hành để cung cấp trùng khớp ktx cho androidx.core 1.1.0-alpha02.

Tính năng mới

 • Thêm các phương thức Kênh thông báo vào NotificationManagerCompat để nhà phát triển chỉ có thể sử dụng NotificationManagerCompat khi làm việc với các thông báo. Cảm ơn Zdeněk Kořán vì tính năng mới này!

Thay đổi API

 • Thêm API mới vào ShortcutManagerCompat để phát hành và cập nhật lối tắt động.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 5 tháng 11 năm 2018

androidx.core 1.1.0-alpha01 được phát hành kèm theo các thay đổi về API và một số bản sửa lỗi sau.

Các thay đổi API và tính năng mới

 • NestedscrollingChild3 và NestedScrollingParent3 thêm tham số 'đã sử dụng' vào phương thức tải quá tải dispatchNestedscroll và * on NestScrollScroll để chế độ xem điều khiển chế độ cuộn lồng có thể được thông báo rõ hơn về khoảng cách người dùng đã cuộn * trong mỗi thẻ cuộn đã lồng.
 • NestedscrollView hiện triển khai NestedScrollingChild3 và NestedScrollingParent3, và do đó, các hoạt động triển khai NestedScrollingChild2 và * NestedScrollingParent2 của dispatchNestedScroll và onNestedScroll sẽ không được gọi. Các nhà phát triển * trông đợi việc được gọi cũng nên ghi đè phiên bản cuộn lồng 3 mới của dispatchNestedscroll và onNestedScroll.
 • ShortcutInfoCompat có các trường mới sau: Cá nhân, danh mục và islongLived. Để quảng cáo, nó có thể chấp nhận nhiều loại * nội dung.
 • Đổi tên SupportActivity thành ComponentActivity. Hãy xem androidx.activity để biết thêm thông tin.
 • Thêm phương thức getMainExecutor() để trả về một đường liên kết Executor, lệnh này sẽ chạy các thao tác Thêm vào hàng đợi trên chuỗi chính liên kết với ngữ cảnh * đó.
 • Bổ sung tuỳ chọn triển khai tính tương thích của Resource.getFloat.
 • Thêm nguồn kết quả vào Comat RemoteInput. Điều này cho phép các ứng dụng phân biệt câu trả lời trực tiếp và câu trả lời thông minh cho mục đích ghi nhật ký.
 • Thêm các hàm tiện ích Kotlin cho các thao tác TextView TextWatcher.
 • Đã ngừng sử dụng khả năng AccessibilityNodeInfo và phương thức setter gắn cờ; thay vào đó sử dụng các thao tác.
 • Thêm tính năng Hỗ trợ tiếp cận vào ViewCompat.
 • Hiển thị Clickablespans trên các thiết bị trước O nhờ việc bổ sung AccessibilityClickablespanCompat.
 • Đã ngừng sử dụng AccessibilityNodeInfoCompat.setFocusable(), setClickable(), setLongClickable(), setScrollable()setContextClickable(). Chuyển sang thêm AccessibilityAction.
 • Thêm ViewCompat.setAccessibilityPaneTitle(), getAccessibilityPaneTitle(), setScreenReaderFocusable(), isScreenReaderFocusable(), setAccessibilityHeading()isAccessibilityHeading(), để đảm bảo chức năng hỗ trợ tiếp cận View này thông qua API 19.
 • Thêm ViewCompat.enableAccessibleClickableSpanSupport() để cho phép các nhà phát triển có thể truy cập lại vào các ClickableSpan không phải URL thông qua API 19.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi gây ra sự cố ResourcesCompat.getFont() khi mạng không kết nối, khi sử dụng phông chữ có thể tải xuống.
 • Khắc phục lỗi Trường hợp ngoại lệ của con trỏ rỗng trong TypefaceCompatApi21 xảy ra khi ContentResolver trả về giá trị rỗng.
 • Khắc phục lỗi loại trong Array Utils nơi cần có StateStateList nhưng lại nhận được màu thô.

Core-Animation và Core-Animation-Testing 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

androidx.core:core-animation:1.0.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Core-Animation Core-Animation-Testing Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.core:core-animation:1.0.0-alpha02androidx.core:core-animation-testing:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa AnimatorSet với nhiều ảnh động cho một thuộc tính. (aosp/1351310)

Core-Animation Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.core:core-animation:1.0.0-alpha01androidx.core:core-animation-testing:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

androidx.core:core-animation là một cải tiến phiên bản cũ của API Animator, bao gồm tất cả các tính năng được thêm vào nền tảng kể từ API cấp 14. Có một số tính năng đáng chú ý như sau:

 • ValueAnimator#pause, ValueAnimator#resume (API cấp 19)
 • ObjectAnimator.ofMultiInt, ObjectAnimator.ofMultiFloat (API cấp 21)
 • ValueAnimator#setCurrentFraction (API cấp 22)
 • AnimatorSet#setCurrentPlayTime (API cấp 26)
 • androidx.core:core-animation-testing cho phép các nhà phát triển kiểm thử ảnh động theo cách xác định. Xem AnimatorTestRule để biết chi tiết.

Core-Role Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

androidx.core:core-role:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Core-Role Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.core:core-role:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm tên vai trò cho thư viện hệ thống.

Core-Role Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 10 tháng 2 năm 2021

Phát hành androidx.core:core-role:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng chính của phiên bản 1.0.0

 • Thêm RoleManagerCompat chứa tên và tài liệu cho các vai trò có thể có trong hệ thống.

Core-Role Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

androidx.core:core-role:1.0.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Core-Role Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

androidx.core:core:1.0.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Core-Role Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

Phát hành androidx.core:core-role:1.0.0-alpha01. Đây là bản phát hành đầu tiên của androidx.core:core-role. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản ban đầu tại đây.

Tính năng mới

 • Thêm RoleManagerCompat chứa tên và tài liệu cho các vai trò có thể có trong hệ thống.

Phiên bản 1.0.2

Phiên bản 1.0.2

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.core:core:1.0.2androidx.core:core-ktx:1.0.2. Bản phát hành này gồm 2 thay đổi.

Bản phát hành ban đầu của AndroidX đã phá vỡ khả năng tương thích ngược đối với Thư viện hỗ trợ compat API được dùng để liên lạc giữa các quy trình, gửi dữ liệu chính trong các gói. Bản phát hành này khắc phục khả năng tương thích này, khôi phục thông tin liên lạc giữa mã được tạo bằng Thư viện hỗ trợ 28.0 (trở xuống) và AndroidX 1.1 (trở lên).

Sửa lỗi

 • Sử dụng giá trị chuỗi trước 1.0 cho InputConnectionCompat (aosp/948725)
 • Sử dụng chuỗi trước AndroidX làm tương tác dự phòng cho khoá gói (aosp/938269)

Phiên bản 1.0.1

Phiên bản 1.0.1

Ngày 7 tháng 11 năm 2018

Bản phát hành sửa lỗi cho core-1.0.1appcompat-1.0.2.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi PrecomputedTextCompat gặp sự cố khi được sử dụng với RTL AppCompatTextView. b/113070424

Core-Ktx Phiên bản 1.0.1

Ngày 5 tháng 11 năm 2018

Phát hành androidx.core-ktx 1.0.1 kèm theo các bản sửa lỗi sau:

 • Khắc phục lỗi trong đó việc triển khai hợp nhất và giao lộ bị hoán đổi.