Android Games

Thư viện Android Games sao chép SDK cho trò chơi Android được cung cấp dưới dạng tệp tải xuống loại nhị phân. Bạn có thể sử dụng thư viện Androidx thay vì tải và tích hợp SDK cho trò chơi Android vào bản dựng theo cách thủ công.

Để biết thêm thông tin về SDK cho trò chơi Android, hãy xem tài liệu về SDKghi chú phát hành SDK.

Bảng này liệt kê tất cả cấu phần phần mềm trong nhóm androidx.games.

Cấu phần phần mềm Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
games-activity 3.0.4 - - -
games-controller 2.0.2 - - -
games-frame-pacing 2.1.1 - - -
games-memory-advice 2.0.1 - 2.1.0-beta01 -
games-text-input 3.0.3 - - -
games-performance-tuner - - 2.0.0-beta01 -
Lần gần nhất cập nhật thư viện này: ngày 10 tháng 7 năm 2024

Yêu cầu

games-memory-advice

API MemoryAdvice yêu cầu bạn xây dựng ứng dụng bằng một trong các phiên bản NDK sau:

 • r20.*
 • r21.*
 • r23.*

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc vào trò chơi, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle của ứng dụng hoặc mô-đun của bạn; thư viện games-activity đã tích hợp cùng một phiên bản của thư viện game-text-input, do đó các ứng dụng GameActivity không thể thêm phần phụ thuộc game-text-input nữa:

Groovy

android {
  ...
  // To use the Android Frame Pacing or Android Performance Tuner libraries, enable
  // native dependencies to be imported. Libraries will be made available to your CMake build
  // as packages named "games-frame-pacing" and "games-performance-tuner".
  buildFeatures {
    prefab true
  }
}

dependencies {
  // To use the Android Frame Pacing library
  implementation "androidx.games:games-frame-pacing:2.1.1"

  // To use the Android Performance Tuner
  implementation "androidx.games:games-performance-tuner:"

  // To use the Games Activity library
  implementation "androidx.games:games-activity:3.0.4"

  // To use the Games Controller Library
  implementation "androidx.games:games-controller:2.0.2"

  // To use the Games Text Input Library
  // Do not include this if games-activity has been included
  implementation "androidx.games:games-text-input:3.0.3"
}

Kotlin

android {
  ...
  // To use the Android Frame Pacing or Android Performance Tuner libraries, enable
  // native dependencies to be imported. Libraries will be made available to your CMake build
  // as packages named "games-frame-pacing" and "games-performance-tuner".
  buildFeatures {
    prefab = true
  }
}

dependencies {
  // To use the Android Frame Pacing library
  implementation("androidx.games:games-frame-pacing:2.1.1")

  // To use the Android Performance Tuner
  implementation("androidx.games:games-performance-tuner:")

  // To use the Games Activity library
  implementation("androidx.games:games-activity:3.0.4")

  // To use the Games Controller Library
  implementation("androidx.games:games-controller:2.0.2")

  // To use the Games Text Input Library
  // Do not include this if games-activity has been included
  implementation("androidx.games:games-text-input:3.0.3")
}
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Thêm các thuộc tính Gradle

Bạn có thể sẽ phải thêm thuộc tính vào tệp gradle.properties (nằm trong cùng thư mục với tệp build.gradle của ứng dụng/mô-đun). Hãy tạo tệp gradle.properties nếu chưa có.

Nếu bạn đang sử dụng Android Studio 4.0, hãy đảm bảo gradle.properties chứa các dòng sau:

# Enables experimental Prefab
android.enablePrefab=true
# Tell Android Studio we are using AndroidX
android.useAndroidX=true

Nếu bạn đang sử dụng Android Studio 4.1 trở lên, hãy đảm bảo gradle.properties chứa các dòng sau:

# Tell Android Studio we are using AndroidX
android.useAndroidX=true

Thêm gói bằng CMake

Để có thể truy cập các gói SDK cho trò chơi Android đã nhập, hãy thêm những nội dung sau vào tệp CMakeLists.txt của ứng dụng chính:

# Add the packages from the Android Game SDK
find_package(games-frame-pacing REQUIRED CONFIG)
find_package(games-performance-tuner REQUIRED CONFIG)

Thao tác này sẽ cho phép bạn đưa các tệp tiêu đề trong SDK cho trò chơi Android vào mã nguồn của trò chơi:

#include "swappy/swappyGL.h"
#include "tuningfork/tuningfork.h"

Trong tệp CMakeLists.txt của ứng dụng chính, hãy tìm target_link_libraries dành cho thư viện chia sẻ chính. Thêm tệp đối chiếu vào thư viện tĩnh của SDK cho trò chơi Android để đưa vào thư viện chia sẻ:

target_link_libraries(...
 games-frame-pacing::swappy_static
 games-performance-tuner::tuningfork_static
 ...)

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Games-Memory-AdCast phiên bản 2.1

Phiên bản 2.1.0-beta01

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:2.1.0-beta01. Phiên bản 2.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 2.1.0-alpha01

Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:2.1.0-alpha01. Phiên bản 2.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật mô hình bộ nhớ của thư viện để dự đoán chính xác hơn.

Các thay đổi về API

 • Thêm một API getAvailableMemory() mới trả về giá trị ước tính về dung lượng bộ nhớ có thể được phân bổ một cách an toàn, tính bằng byte.

Phiên bản 2.1.0-alpha01

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:2.1.0-alpha01. Phiên bản 2.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm hàm GetAvailableMemory

Sửa lỗi

 • Cập nhật mô hình Thông báo bộ nhớ
 • Chỉnh sửa mục tiêu bản dựng memory_advice dùng chung

Games-Memory-AdServices phiên bản 2.0

Phiên bản 2.0.1

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:2.0.1. Phiên bản 2.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố xảy ra trong luồng theo dõi trạng thái do luồng không được đính kèm vào JVM.

Phiên bản 2.0.0

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:2.0.0. Phiên bản 2.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 2.0.0

 • Một mô hình học máy mới đã được huấn luyện và phát hành trong phiên bản này.
 • API giúp dự đoán mức bộ nhớ trống sẽ được triển khai.

Phiên bản 2.0.0-rc01

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:2.0.0-rc01. Phiên bản 2.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đã thêm một mô hình mới để dự đoán chính xác hơn bộ nhớ còn lại.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi Thông báo bộ nhớ không hoạt động với STL dùng chung.

Phiên bản 2.0.0-beta04

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:2.0.0-beta04. Phiên bản 2.0.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật mô hình học máy để hỗ trợ thư viện, qua đó cải thiện kết quả cho các điện thoại dòng mới hơn

Phiên bản 2.0.0-beta03

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:2.0.0-beta03. Phiên bản 2.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong đó thư viện không tải được đúng cách các thành phần cần thiết trong lite tensorflow

Phiên bản 2.0.0-beta02

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:2.0.0-beta02. Phiên bản 2.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi khiến cho phiên bản tĩnh của thư viện không được liên kết đúng cách

Phiên bản 2.0.0-beta01

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:2.0.0-beta01. Phiên bản 2.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Không có thay đổi mới nào

Phiên bản 2.0.0-alpha01

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:2.0.0-alpha01. Phiên bản 2.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Số phiên bản lớn tăng thành 2.0.0 do quá trình tái cấu trúc tệp bản dựng

Sửa lỗi

 • Thay vì dừng hoạt động, một thông báo lỗi sẽ hiển thị nếu tài sản thư viện không được định cấu hình chính xác.

Games-Memory-Advice phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:1.0.0-beta03. Phiên bản 1.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Không có thay đổi mới nào

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 9 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.0.0-alpha01.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-memory-advice:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thư viện C này cung cấp cơ sở để truy vấn và nhận hàm gọi lại (callback) đối với các thay đổi trong trạng thái bộ nhớ của thiết bị đang chạy trò chơi.

Các thay đổi về API

 • Đây là bản phát hành đầu tiên của thư viện thông báo bộ nhớ. Hãy xem tiêu đề tại include/memory_advice/memory_advice.h để tải toàn bộ API.

Đóng góp bên ngoài

 • Thư viện này dựa theo nền tảng tensorflow. Có thể tìm giấy phép của nền tảng trên cũng như của các phần phụ thuộc bắc cầu (transitive dependency) tại https://github.com/tensorflow/tensorflow.

Phiên bản Games-Activity 3.0

Phiên bản 3.0.4

Ngày 10 tháng 7 năm 2024

Phát hành androidx.games:games-activity:3.0.4. Phiên bản 3.0.4 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi xử lý con trỏ rỗng.
 • Khắc phục việc thiếu thông tin cập nhật trạng thái cho một số trạng thái trong lệnh gọi lại onConfiguration().

Phiên bản 3.0.3

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.games:games-activity:3.0.3androidx.games:games-text-input:3.0.3. Phiên bản 3.0.3 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố về khả năng tương thích với một số bàn phím phần mềm.

Phiên bản 3.0.2

Ngày 3 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.games:games-activity:3.0.2androidx.games:games-text-input:3.0.2. Phiên bản 3.0.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Chúng tôi sửa một số lỗi cho GamesTextInput nhằm cải thiện khả năng hỗ trợ bàn phím phần mềm và phần cứng. Ngoài ra, một lỗi đã được khắc phục khiến không thể dùng GameTextInput mà không có GameActivity.

Phiên bản 3.0.1

Ngày 20 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.games:games-activity:3.0.1androidx.games:games-text-input:3.0.1. Phiên bản 3.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề về các ký tự đặc biệt được nhập và hiển thị.

Phiên bản 3.0.0

Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.games:games-activity:3.0.0androidx.games:games-text-input:3.0.0. Phiên bản 3.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của Phiên bản 3.0.0

 • GameTextInput đã được làm lại để sẵn sàng sử dụng trong trò chơi.
 • Một số giao diện trong cả hai thư viện đã được thay đổi đối với phiên bản 2.0.0.

Sửa lỗi

 • Khắc phục các vấn đề về khả năng tương thích với các NDK cũ
 • Khắc phục sự cố bản dựng Windows

Phiên bản 3.0.0-rc01

Ngày 21 tháng 2 năm 2024

Phát hành androidx.games:games-activity:3.0.0-rc01androidx.games:games-text-input:3.0.0-rc01. Phiên bản 3.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục tình trạng treo khi trình lặp không xử lý đúng cách các sự kiện bàn phím.

Phiên bản 3.0.0-beta01

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-activity:3.0.0-beta01androidx.games:games-text-input:3.0.0-beta01. Phiên bản 3.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 3.0.0-alpha01

Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-activity:3.0.0-alpha01androidx.games:games-text-input:3.0.0-alpha01. Phiên bản 3.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Các cấu trúc GameActivityMotionEventGameActivityCallbacks đã thay đổi kích thước của chúng.
 • onEditorAction thay đổi loại dữ liệu trả về từ boolean thành trống.
 • setImeEditorInfo hiện yêu cầu tham số enum chứ không phải số nguyên.
 • các hàm nội bộ của GameActivityEvents được chuyển vào GameActivityEvents_internal.h.
 • Các loại dữ liệu đầu vào của GameTextInput cũng là giá trị enum chứ không phải số nguyên.

Phiên bản Games-Activity 2.1

Phiên bản 2.1.0-alpha02

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-activity:2.1.0-alpha02androidx.games:games-text-input:2.1.0-alpha02. Phiên bản 2.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khả năng tương thích với thiết bị 32 bit đã được cải thiện.

Phiên bản 2.1.0-alpha01

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-activity:2.1.0-alpha01. Phiên bản 2.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cho phép ghi đè hoạt động tạo thực thể SurfaceView
 • Thêm tính năng báo cáo phiên bản SDK

Các thay đổi về API

 • Sử dụng int64_t thay vì long cho historicalEventTimes để tránh tình trạng vượt mức trên hệ thống 32 bit
 • Thêm phương thức GameActivity_restartInput
 • Thêm lệnh gọi lại gốc để xử lý việc thay đổi chế độ hiển thị bàn phím phần mềm

Sửa lỗi

 • Tối ưu hoá quá trình xử lý sự kiện chạm
 • Huỷ đúng GameActivityMotionEven
 • Sửa lỗi tính toán chỉ mục GameActivityMotionEvent_getHistoricalAxisValue
 • Sửa mặt nạ bit cho bộ lọc chuyển động

Games-Activity Phiên bản 2.0

Phiên bản 2.0.2

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-activity:2.0.2. Phiên bản 2.0.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi về độ ổn định trong GameActivityEvents (b/278017467)

Phiên bản 2.0.1

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-activity:2.0.1. Phiên bản 2.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề giải phóng bộ nhớ sớm bằng historicalEventTimes.
 • Khắc phục vấn đề tràn historicalEventTimesNanos trên hệ thống 32 bit

Phiên bản 2.0.0

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-activity:2.0.0. Phiên bản 2.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 2.0.0

 • Thay đổi giao diện cho thời gian diễn ra sự kiện trước đây để vượt qua giới hạn 32 bit.
 • Cho phép người dùng truy cập vào các thay đổi về cấu hình, chẳng hạn như hướng.
 • Cung cấp thông tin mới nhất trong cấu trúc contentRect.
 • Giúp tuỳ chỉnh SurfaceView mặc định dễ dàng hơn.
 • Sửa lỗi xử lý mặc định của hệ điều hành đối với các sự kiện chạm, chẳng hạn như xử lý các nút hệ thống.
 • Tối ưu hoá hầu hết các lệnh gọi JNI trong quá trình xử lý sự kiện chạm; điều này từng ảnh hưởng đến hiệu suất.

Phiên bản 2.0.0-rc01

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-activity:2.0.0-rc01. Phiên bản 2.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 2.0.0-beta01

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-activity:2.0.0-beta01. Phiên bản 2.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi xử lý các nút hệ thống. (2a103e)

Phiên bản 2.0.0-alpha01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-activity:2.0.0-alpha01 mà không có thay đổi nào. Phiên bản 2.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Games-Activity Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.2

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-activity:1.2.2. Phiên bản 1.2.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Hiện tại, bạn có thể thiết lập số sự kiện chuyển động tối đa trong thời gian chạy.

Phiên bản 1.2.2-alpha01

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-activity:1.2.2-alpha01. Phiên bản 1.2.2-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • API hiện cũng chứa thông tin phiên bản dưới dạng GAMEACTIVITY_PACKED_VERSION. (I287e6)
 • Thêm lệnh gọi lại onContentRectChanged. Lệnh gọi lại (callback) này được gọi khi hình chữ nhật trong cửa sổ nơi nội dung cần được đặt thay đổi. (I81396)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi tràn bộ đệm sự kiện. Cả inputBuffer->keyEventsmotionEvents hiện đều là vùng đệm phân bổ động. (Ic00f6)
 • Có lỗi nhẹ khi hết bộ nhớ. Thêm chức năng xử lý lỗi realloc() trong quá trình thay đổi kích thước vùng đệm.

Phiên bản 1.2.1

Ngày 13 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-activity:1.2.1. Phiên bản 1.2.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục các vấn đề liên quan đến việc thiếu tệp .aar trong bản phát hành trước.

Phiên bản 1.2.0

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-activity:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

 • Cho phép các lớp dẫn xuất GameActivity xử lý việc tải thư viện gốc.
 • Luôn tải thư viện gốc trong GameActivity.onCreate.
 • Dự phòng để tải thư viện có tên "main" nếu không tìm thấy thư viện nào khác.

Phiên bản Games-Activity 1.1

Phiên bản 1.1.0

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-activity:1.1.0androidx.games:games-controller:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

Games Activity (Hoạt động Trò chơi):

 • WindowInsets nghe và truy vấn để phản hồi vết khía (notch) và IME
 • Thêm bộ lọc khoá và sự kiện chuyển động
 • Sửa lỗi:
  • Bổ sung thông báo bị thiếu để tương thích với NativeActivity
  • Sửa chữ ký của onNativeWindowResized
  • Sửa lỗi mất sự kiện đầu vào

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-activity:1.1.0-rc01androidx.games:games-controller:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta03

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-activity:1.1.0-beta03. Phiên bản 1.1.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa chữ ký của onNativeWindowResized
 • Duy trì xử lý đối với cửa sổ gốc trong onSurfaceChanged

Phiên bản 1.1.0-beta02

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-activity:1.1.0-beta02. Phiên bản 1.1.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa điều kiện tranh đấu trong chế độ cài đặt bộ lọc sự kiện.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-activity:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ truy vấn các phần lồng ghép cửa sổ và nghe các thay đổi đối với phần lồng ghép. Tính năng này cho phép trò chơi tương tác với cửa sổ bật lên IME, đồng thời xử lý các phần lồng ghép vết cắt waterfall (thác nước) và vết cắt dành cho máy ảnh.

Các thay đổi về API

 • void GameActivity_getWindowInsets(GameActivity* activity, enum GameCommonInsetsType type, GameCommonInsets* insets);

Sửa lỗi

 • Tránh tiêu thụ tất cả sự kiện quan trọng: âm lượng, máy ảnh, v.v. hiện được truyền vào hệ thống.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-activity:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm lệnh gọi lại onContentRectChanged vào GameActivityCallbacks

Sửa lỗi

 • Các thông báo bị thiếu được thêm vào android_native_app_glue.h:
  • APP_CMD_CONTENT_RECT_CHANGED
  • APP_CMD_WINDOW_REDRAW_NEEDED

Games Performance Tuner (Trình theo dõi hiệu suất trò chơi) 2.0

Phiên bản 2.0.0-beta01

Ngày 10 tháng 1 năm 2024

androidx.games:games-performance-tuner:2.0.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào so với bản phát hành alpha gần đây nhất. Phiên bản 2.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 2.0.0-alpha07

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:2.0.0-alpha07. Phiên bản 2.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi báo cáo dữ liệu đo từ xa của bộ nhớ đôi khi báo cáo sai giá trị

Phiên bản 2.0.0-alpha06

Ngày 1 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:2.0.0-alpha06. Phiên bản 2.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 2.0.0-alpha05

Ngày 23 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:2.0.0-alpha05. Phiên bản 2.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Di chuyển thư viện Protobuf sang Protobuf lite.

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề con trỏ lủng lẳng.

Phiên bản 2.0.0-alpha04

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:2.0.0-alpha04. Phiên bản 2.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật các tính năng thu thập dữ liệu đo từ xa trong thư viện, cho phép báo cáo chi tiết hơn về thời gian kết xuất khung hình.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi khiến thư viện gặp sự cố nếu số lượng tối đa của khoá xác định xuất phát điểm nhiều hơn số lượng biểu đồ.

Phiên bản 2.0.0-alpha03

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:2.0.0-alpha03. Phiên bản 2.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Chúng tôi đã chuyển Games-Performance-Tuner sang quy trình phát hành mới. Do đó, sẽ không có thay đổi nào về hành vi.

Phiên bản 2.0.0-alpha02

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:2.0.0-alpha02. Phiên bản 2.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm API TuningFork_predictQualityLevels; việc này giúp dự đoán đúng mức chất lượng/thông số về độ chân thực sẽ sử dụng.

Games Performance Tuner (Trình theo dõi hiệu suất trò chơi) 1.6

Phiên bản 1.6.1-alpha01

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.6.1-alpha01. Phiên bản 1.6.1-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Không có thay đổi mới nào

Phiên bản 1.6.0

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.6.0. Phiên bản 1.6.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.5.0

 • Sửa lỗi getpid trả về 0 khi đang cố lấy dữ liệu đo từ xa của bộ nhớ.
 • Đã ngăn StopLoadingGroup khi thực thi mà không có nhóm tải nào đang hoạt động.

Games Performance Tuner (Trình theo dõi hiệu suất trò chơi) 1.5.0

Phiên bản 1.5.0

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.5.0. Phiên bản 1.5.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.4.0

 • Thay đổi khoảng thời gian giữa các lần tải lên bằng cách lập trình, thay vì được mã hoá cứng trong chế độ cài đặt ban đầu.
  • Thêm hàm: TuningFork_setAggregationStrategyInterval
 • Sửa lỗi hỏng bộ nhớ trong khoá API trên API<=23

Phiên bản 1.5.0-rc01

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.5.0-rc01. Phiên bản 1.5.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi hỏng bộ nhớ trong khoá API trên API<=23

Phiên bản 1.5.0-beta02

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.5.0-beta02. Phiên bản 1.5.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá thay đổi có thể gây lỗi ABI khỏi TuningFork_Settings.

Phiên bản 1.5.0-beta01

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.5.0-beta01. Phiên bản 1.5.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Không có thay đổi nào trong bản phát hành alpha. Bản phát hành đó bao gồm:
  • Thay đổi khoảng thời gian giữa các lần tải lên bằng cách lập trình, thay vì được mã hoá cứng trong chế độ cài đặt ban đầu.

Các thay đổi về API

 • Không có thay đổi nào trong bản phát hành alpha. Bản phát hành đó bao gồm:
  • Hàm mới: TuningFork_setAggregationStrategyInterval
  • Trường mới trong TuningFork_Settings: aggregation_strategy_intervalms_or_count

Phiên bản 1.5.0-alpha01

Ngày 18 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.5.0-alpha01. Phiên bản 1.5.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hiện bạn có thể thiết lập khoảng thời gian giữa các lần tải lên APT bằng cách lập trình thay vì sử dụng tệp cài đặt.

Các thay đổi về API

 • Thêm hàm: TuningFork_setAggregationStrategyInterval
 • Thêm trường vào cấu trúc TuningFork_Settings: aggregation_strategy_intervalms_or_count

Phiên bản Games-Activity 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-activity:1.0.0, androidx.games:games-controller:1.0.0androidx.games:games-text-input:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Đây là bản phát hành đầu tiên cho phiên bản ổn định của Games-Activity, Games-Controller và Games-Text-Input. Hãy xem Trang chủ AGDK để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-activity:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa loại dữ liệu trả về của GameActivityCallbacks::onSaveInstanceState

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-activity:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đổi tên GameActivityInputInfo thành GameActivityPointerAxes.
 • Lệnh gọi lại onNativeWindowResized hiện cung cấp chiều rộng và chiều cao của cửa sổ.
 • Xoá lệnh gọi lại onContentRectChanged.
 • Đã đổi tên onLowMemory thành onTrimMemory.
 • Xoá GameActivity_setWindowFormat.
 • Cải thiện mô hình quyền sở hữu đối với con trỏ GameActivityMotionEventsGameActivityMotionEvent.
 • Cải thiện mô hình quyền sở hữu trạng thái người dùng trong lệnh gọi lại onSaveInstanceState.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-activity:1.0.0-alpha01.

Tính năng mới

 • Games-Activity là thư viện mới thay cho NativeActivity như một phương thức khuyên dùng để tích hợp trò chơi C/C++ với Android.

Games-Controller Phiên bản 2.0

Phiên bản 2.0.2

Ngày 12 tháng 6 năm 2024

Phát hành androidx.games:games-controller:2.0.2. Phiên bản 2.0.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề lệnh gọi lại kết nối với tay điều khiển không kích hoạt cho các tay điều khiển đã kết nối trước Paddleboat_init.
 • Khắc phục vấn đề bàn di chuột của tay điều khiển trò chơi không đăng ký thao tác nhấn bàn di chuột trong Paddleboat_processGameActivityMotionInputEvent mà không kích hoạt trục áp lực theo cách thủ công.
 • Khắc phục vấn đề không đánh dấu được Paddleboat_processGameActivityMotionInputEvent sử dụng các sự kiện trên bàn di chuột của tay điều khiển trò chơi.

Phiên bản 2.0.1

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phát hành "androidx.games:games-controller:2.0.1". Phiên bản 2.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Các bản sửa lỗi cho Trình điều khiển trò chơi:

 • Khắc phục tình trạng NullReferenceException hiếm gặp trong trình xử lý onInputDeviceChanged.
 • Hãy khắc phục lỗi để tránh đăng ký không đúng cách làm tay điều khiển trò chơi cho một số bàn phím USB.

Phiên bản 2.0.0

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-controller:2.0.0. Phiên bản 2.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 2.0.0

 • Thêm khả năng phát hiện trạng thái kết nối của bàn phím phần cứng.
 • Thêm tính năng báo cáo dữ liệu chuyển động (gia tốc kế/con quay hồi chuyển) từ thiết bị chính (ví dụ: điện thoại di động) cũng như các bộ điều khiển.
 • Thay đổi API và định dạng cho cơ sở dữ liệu định nghĩa bộ điều khiển để giảm mức sử dụng bộ nhớ và hỗ trợ các tính năng bổ sung.

Phiên bản 2.0.0-alpha01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-controller:2.0.0-alpha01. Phiên bản 2.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Phát hiện bàn phím phần cứng
 • Hỗ trợ báo cáo dữ liệu chuyển động của cảm biến tích hợp (tức là nhận dữ liệu về con quay hồi chuyển và gia tốc kế từ chính điện thoại)
 • Định dạng dữ liệu ánh xạ tay điều khiển mới được tối ưu hoá

Các thay đổi về API

 • Lệnh gọi API mới cho bàn phím phần cứng: Paddleboat_getPhysicalKeyboardStatusPaddleboat_setPhysicalKeyboardStatusCallback
 • Các lệnh gọi API mới để báo cáo dữ liệu chuyển động của cảm biến tích hợp: Paddleboat_getIntegratedMotionSensorFlagsPaddleboat_setMotionDataCallbackWithIntegratedFlags
 • Lệnh gọi API mới cho định dạng dữ liệu ánh xạ tay điều khiển đã sửa đổi: Paddleboat_addControllerRemapDataFromFd, Paddleboat_addControllerRemapDataFromFileBuffer
 • Các lệnh gọi API ánh xạ cũ không dùng nữa: Paddleboat_addControllerRemapDataPaddleboat_getControllerRemapTableData

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố về khả năng tương thích với các sự kiện chuyển động trong GameActivity 1.2.2 trở lên

Phiên bản Games-Controller 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-activity:1.1.0androidx.games:games-controller:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

Games Activity (Hoạt động Trò chơi):

 • WindowInsets nghe và truy vấn để phản hồi vết khía (notch) và IME
 • Thêm bộ lọc khoá và sự kiện chuyển động
 • Sửa lỗi:
  • Bổ sung thông báo bị thiếu để tương thích với NativeActivity
  • Sửa chữ ký của onNativeWindowResized
  • Sửa lỗi mất sự kiện đầu vào

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-controller:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

androidx.games:games-controller:1.1.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-controller:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

Hỗ trợ thêm trạng thái pin, chế độ rung hai động cơ, điều khiển ánh sáng và báo cáo trục chuyển động trong các tay điều khiển được hỗ trợ khi chạy trên hệ điều hành Android S trở lên.

Các thay đổi về API

 • Thêm hàm Paddleboat_setMotionDataCallback để đăng ký các lệnh gọi lại dữ liệu chuyển động của tay điều khiển
 • Thêm chức năng Paddleboat_setControllerLight để thay đổi các tuỳ chọn cài đặt ánh sáng của tay điều khiển.
 • Thêm cấu trúc Paddleboat_Controller_Battery vào Paddleboat_Controller_Data
 • Cấu trúc mới:
  • Paddleboat_Controller_Battery
  • Paddleboat_Motion_Data
 • Enum mới:
  • Paddleboat_BatteryStatus
  • Paddleboat_LightType
  • Paddleboat_Motion_Type
 • Cờ mới của tay điều khiển:
  • PADDLEBOAT_CONTROLLER_FLAG_ACCELEROMETER
  • PADDLEBOAT_CONTROLLER_FLAG_GYROSCOPE
  • PADDLEBOAT_CONTROLLER_FLAG_LIGHT_PLAYER
  • PADDLEBOAT_CONTROLLER_FLAG_LIGHT_RGB
  • PADDLEBOAT_CONTROLLER_FLAG_BATTERY

Sửa lỗi

 • Thêm mục nhập cơ sở dữ liệu mã thiết bị thay thế cho tay điều khiển PS4
 • Thêm mục nhập cơ sở dữ liệu >=31 cho tay điều khiển PS5

Phiên bản Games-Controller 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-activity:1.0.0, androidx.games:games-controller:1.0.0androidx.games:games-text-input:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Đây là bản phát hành đầu tiên cho phiên bản ổn định của Games-Activity, Games-Controller và Games-Text-Input. Hãy xem Trang chủ AGDK để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0.0-rc02

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-controller:1.0.0-rc02. Phiên bản 1.0.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi đóng gói khiến quá trình nhập Prefab vào các phép hoán vị cấu trúc/phiên bản trống và chưa được sử dụng không thành công.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-controller:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa vấn đề không tương thích với phiên bản GameActivity mới nhất

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-controller:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Các hàm trả về một giá trị boolean thành công hoặc thất bại hiện trả về một enum Paddleboat_Error_Code.
 • Đổi tên Paddleboat_onPause thành Paddleboat_onStop.
 • Đổi tên Paddleboat_onResume thành Paddleboat_onStart.
 • Paddleboat_ProcessGameActivityEvent tách thành hai hàm: Paddleboat_processGameActivityKeyInputEventPaddleboat_processGameActivityMotionInputEvent
 • Xoá các tính năng mở rộng của tay điều khiển buộc phải xây dựng dựa trên bản xem trước của SDK Android S
 • Thêm hàm Paddleboat_getBackButtonConsumed
 • Hiện tại, lệnh gọi lại trạng thái tay điều khiển và trạng thái chuột sẽ có tham số không bắt buộc của một con trỏ tới dữ liệu do người dùng xác định
 • Di chuyển chuỗi tên tay điều khiển ra khỏi cấu trúc thông tin thiết bị và hiện giờ truy cập qua hàm Paddleboat_getControllerName

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố tay điều khiển lúc đầu không tự báo cáo là tay điều khiển nhưng sau đó báo cáo thông qua thông báo onInputDeviceChanged, do đó không được phát hiện chính xác ở dạng kết nối tay điều khiển.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-controller:1.0.0-alpha01.

Tính năng mới

 • Games-Controller là một thư viện mới cung cấp C API để phát hiện, đọc dữ liệu đầu vào và tương tác với các thiết bị tay điều khiển trò chơi.

Games-Text-Input 2.1

Phiên bản 2.1.0-alpha01

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-text-input:2.1.0-alpha01. Phiên bản 2.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ chế độ nhiều dòng và một dòng

Các thay đổi về API

 • Thêm hàm isSoftwareKeyboardVisible
 • Thêm định nghĩa trường bit cho GameActivity_setImeEditorInfo
 • Thêm lệnh gọi lại onEditorAction

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi bàn phím phần cứng và phần mềm không đồng bộ hoá
 • Xoá tiêu điểm khi bàn phím mềm bị ẩn

Games-Text-Input 2.0

Phiên bản 2.0.0

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-text-input:2.0.0. Phiên bản 2.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.1

 • Bản cập nhật phiên bản lớn do những thay đổi đối với hệ thống xây dựng nên không có bản cập nhật nào đối với thư viện/API.

Games-Text-Input Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.2-alpha01

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-text-input:1.1.2-alpha01. Phiên bản 1.1.2-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Không có thay đổi mới nào

Phiên bản 1.1.1

Ngày 13 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-text-input:1.1.1. Phiên bản 1.1.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục các vấn đề liên quan đến việc thiếu tệp .aar trong bản phát hành trước.

Phiên bản 1.1.0

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-text-input:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau..

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0 – Thêm chức năng nghe và truy vấn WindowInsets vào GameTextInput – Thêm tiêu đề gamecommon.h bị thiếu

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-text-input:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-text-input:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa các phần lồng ghép thác nước và IME
 • Bổ sung tiêu đề gamegeneric.h bị thiếu

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-text-input:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm chức năng phần lồng ghép IME vào GameTextInput

Games-Text-Input Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-activity:1.0.0, androidx.games:games-controller:1.0.0androidx.games:games-text-input:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Đây là bản phát hành đầu tiên cho phiên bản ổn định của Games-Activity, Games-Controller và Games-Text-Input. Hãy xem Trang chủ AGDK để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-text-input:1.0.0-rc01 mà không có thay đổi nào. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-text-input:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Cải thiện mô hình quyền sở hữu của các đối tượng GameTextInputState.
 • Đang xử lý các loại để thống nhất với NDK.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-text-input:1.0.0-alpha01.

Tính năng mới

 • Games-Text-Input là thư viện mới giúp nhà phát triển trò chơi sử dụng tính năng nhập bằng bàn phím mềm Android trong C/C++.

Games Frame Pacing (Tốc độ khung hình trò chơi) Phiên bản 2.1

Phiên bản 2.1.1

Ngày 10 tháng 7 năm 2024

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:2.1.1. Phiên bản 2.1.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Huỷ đăng ký đúng cách trình nghe hiển thị khỏi swappy để tránh bị treo.
 • Khắc phục sự cố trong ChoreographerFilter::onSettingsChanged bằng cách sử dụng mutex đã huỷ.

Phiên bản 2.1.0

Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:2.1.0. Phiên bản 2.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 2.1.0-rc01

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:2.1.0-rc01. Phiên bản 2.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 2.1.0-beta01

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:2.1.0-beta01. Phiên bản 2.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Hết thời gian chờ trong trường hợp khởi chạy NDKChoreographer không thành công (ef466d)
 • Khi sử dụng tốc độ làm mới truy vấn SwappyGL_getSupportedRefreshPeriodsNS rõ ràng từ hệ thống (c85235)

Phiên bản 2.1.0-alpha01

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:2.1.0-alpha01. Phiên bản 2.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • API mới để đặt lại trạng thái tốc độ khung hình.
 • API mới để vô hiệu hoá tác động đối với tốc độ khung hình của swappy trong khi vẫn quan sát thời gian của CPU và GPU.

Các thay đổi về API

 • Bạn hiện có thể dùng SwappyGL_resetFramePacing/SwappyVk_resetFramePacing để đặt lại trạng thái tốc độ khung hình nội bộ. Giờ đây, tốc độ khung hình sẽ chỉ xem xét dữ liệu từ thời điểm API đặt lại được gọi.
 • SwappyGL_enableFramePacing/SwappyVk_enableFramePacing hiện có thể được dùng để bật/tắt tốc độ khung hình của swappy. Khi tắt,
 • Bạn có thể dùng SwappyGL_enableBlockingWait/SwappyVk_enableBlockingWait để kiểm soát việc liệu thời gian chờ chặn của công việc GPU của khung hình cuối cùng có xảy ra khi tốc độ khung hình ở trạng thái tắt hay không.

Sửa lỗi

 • Cải thiện hiệu suất cho các trường hợp bị ràng buộc bởi GPU khi sử dụng Swappy GL API.

Games Frame Pacing (Tốc độ khung hình trò chơi) Phiên bản 2.0

Phiên bản 2.0.0

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:2.0.0. Phiên bản 2.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.10.1

 • Hệ thống xây dựng đã trải qua những thay đổi lớn, dẫn đến việc chỉ có một thư viện được tạo thay vì nhiều thư viện cho mỗi phiên bản SDK/NDK.
 • Thêm số liệu thống kê về Khung Vulkan.
 • Thêm API mới để xoá số liệu thống kê về khung.
 • Tất cả nhật ký đều ở chế độ im lặng trong chế độ phát hành, bạn có thể bật nhật ký ở chế độ gỡ lỗi.

Phiên bản 2.0.0-rc01

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:2.0.0-rc01. Phiên bản 2.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Tính năng ghi nhật ký hiện bị ẩn sau một cờ biên dịch. Theo mặc định, bản phát hành của thư viện không có tính năng ghi nhật ký và bản phát hành gỡ lỗi của thư viện đã bật tất cả tính năng ghi nhật ký.

Phiên bản 2.0.0-beta01

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:2.0.0-beta01. Phiên bản 2.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Giới thiệu API mới để xoá số liệu thống kê về khung.

Các thay đổi về API

 • Thêm các API SwappyGL_clearStatsSwappyGL_clearStats.

Phiên bản 2.0.0-alpha01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:2.0.0-alpha01. Phiên bản 2.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bổ sung số liệu thống kê về khung vulkan

Các thay đổi về API

 • Số phiên bản lớn tăng thành 2.0.0 do quá trình tái cấu trúc tệp bản dựng
 • Thêm 3 API mới: SwappyVk_enableStats, SwappyVk_recordFrameStartSwappyVk_getStats

Sửa lỗi

 • Chỉ áp dụng ngưỡng trong chế độ hoán đổi tự động (Ic0786)

Games Frame Pacing 1.10

Phiên bản 1.10.2-alpha01

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.10.2-alpha01. Phiên bản 1.10.2-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Không có thay đổi mới nào

Phiên bản 1.10.1

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.10.1. Phiên bản 1.10.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi hoán đổi nội dung không được tạo bằng ndk <23 và > 17.
 • Cấp quyền truy cập API để truy xuất tốc độ làm mới được màn hình hỗ trợ.

Phiên bản 1.10.0

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.10.0. Phiên bản 1.10.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.9.0

 • Bỏ qua các đầu vào bộ lọc Choreographer bị nhiễu và tăng cường làm mượt nhằm tránh tình trạng treo trình mô phỏng.
 • Thêm hàm *_uninjectTracer.

Phiên bản 1.10.0-rc01

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.10.0-rc01. Phiên bản 1.10.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.10.0-beta01

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.10.0-beta01. Phiên bản 1.10.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.10.0-alpha01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.10.0-alpha01. Phiên bản 1.10.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bổ sung hàm SwappyGL_uninjectTracer.

Các thay đổi về API

 • Xoá các lệnh gọi lại đã thêm trước đó bằng SwappyGL_injectTracer thông qua API SwappyGL_uninjectTracer(const SwappyTracer *t).

Games Frame Pacing (Tốc độ khung hình trò chơi) 1.9

Phiên bản 1.9.1

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.9.1. Phiên bản 1.9.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

Phiên bản 1.9.0

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.9.0. Phiên bản 1.9.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.7.0

 • Cập nhật để phù hợp với giao thức tạo phiên bản nội bộ.

Games Frame Pacing (Tốc độ khung hình trò chơi) 1.7.0

Phiên bản 1.7.0

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.7.0. Phiên bản 1.7.0 chứa những thay đổi đã được xác nhận này.

Phiên bản 1.7.0-rc01

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.7.0-rc01. Phiên bản 1.7.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.7.0-beta02

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.7.0-beta02.

Phiên bản 1.7.0-beta01

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.games:games-frame-pacing:1.7.0-beta01.

Games Performance Tuner (Trình theo dõi hiệu suất trò chơi) 1.4.3

Phiên bản 1.4.3

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.4.3. Phiên bản 1.4.3 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

 • Cập nhật để phù hợp với giao thức tạo phiên bản nội bộ.

Games Performance Tuner (Trình theo dõi hiệu suất trò chơi) 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta03

Ngày 21 tháng 4 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.1.0-beta03.

Phiên bản 1.1.0-beta02

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.1.0-beta02.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.1.0-beta01.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Phát hành androidx.games:games-performance-tuner:1.1.0-alpha01.

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 12 tháng 8 năm 2020

Đổi tên thư viện Android Gaming thành thư viện Android Games.

androidx.gaming -> androidx.games

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.games:1.0.0-alpha01.