Thẻ thông tin Wear

Tạo ứng dụng cho đồng hồ thông minh Wear OS by Google.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.3.0 - 1.4.0-beta01 -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Wear, bạn phải thêm kho lưu trữ Maven của Google vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // Use to implement support for wear tiles
  implementation "androidx.wear.tiles:tiles:1.4.0-beta01"

  // Use to utilize standard components and layouts in your tiles
  implementation "androidx.wear.protolayout:protolayout:1.2.0-beta01"

  // Use to utilize components and layouts with Material Design in your tiles
  implementation "androidx.wear.protolayout:protolayout-material:1.2.0-beta01"

  // Use to include dynamic expressions in your tiles
  implementation "androidx.wear.protolayout:protolayout-expression:1.2.0-beta01"

  // Use to preview wear tiles in your own app
  debugImplementation "androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.4.0-beta01"

  // Use to fetch tiles from a tile provider in your tests
  testImplementation "androidx.wear.tiles:tiles-testing:1.4.0-beta01"
}

Kotlin

dependencies {
  // Use to implement support for wear tiles
  implementation("androidx.wear.tiles:tiles:1.4.0-beta01")

  // Use to utilize standard components and layouts in your tiles
  implementation("androidx.wear.protolayout:protolayout:1.2.0-beta01")

  // Use to utilize components and layouts with Material Design in your tiles
  implementation("androidx.wear.protolayout:protolayout-material:1.2.0-beta01")

  // Use to include dynamic expressions in your tiles
  implementation("androidx.wear.protolayout:protolayout-expression:1.2.0-beta01")

  // Use to preview wear tiles in your own app
  debugImplementation("androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.4.0-beta01")

  // Use to fetch tiles from a tile provider in your tests
  testImplementation("androidx.wear.tiles:tiles-testing:1.4.0-beta01")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.4

Phiên bản 1.4.0-beta01

Ngày 10 tháng 7 năm 2024

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.4.0-beta01. Phiên bản 1.4.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

Bản phát hành 1.4.0-beta01 của Wear Tiles chỉ ra rằng bản phát hành thư viện này đã hoàn thiện về tính năng và API bị khoá (ngoại trừ trường hợp được đánh dấu là thử nghiệm). Thẻ thông tin Wear 1.4 có các chức năng và API mới sau đây:

 • Hỗ trợ công cụ để chỉ định dữ liệu nền tảng tuỳ chỉnh cho bản xem trước Thẻ thông tin trong Android Studio.

Phiên bản 1.4.0-alpha05

Ngày 26 tháng 6 năm 2024

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.4.0-alpha05. Phiên bản 1.4.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.4.0-alpha04

Ngày 29 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.4.0-alpha04. Phiên bản 1.4.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.4.0-alpha03

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.4.0-alpha03. Phiên bản 1.4.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • TileService#getActiveTilesAsync hiện sử dụng API WearSdk (nếu có) để cung cấp kết quả chính xác hơn. (I57bd8)

Phiên bản 1.4.0-alpha02

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.4.0-alpha02. Phiên bản 1.4.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Di chuyển tileId sang tham số hàm khởi tạo Builder dưới dạng trường bắt buộc và giá trị dấu thời gian mặc định của tài liệu trong phương thức getter. (I98c2b)
 • Thêm các thông báo proto TileInteractionEvent, TileEnterTileLeave cũng như Trình bao bọc Java cần thiết cho các sự kiện nhập/rời khỏi thẻ thông tin theo lô. (I112b0)
 • Tái cấu trúc TileRenderer để sử dụng Builder thay vì đối tượng TileRenderer.Config. (Ib66f9)
 • Thêm thuộc tính platformDataProviders vào TileRenderer.Config. (I6030d)
 • Thêm một hàm khởi tạo mới vào TileRenderer để hỗ trợ lớp TileRenderer.Config mới. Các hàm khởi tạo khác không được dùng nữa. (Iae7ff)
 • Thêm trường platformDataValues vào TilePreviewData để cho phép ghi đè các giá trị dữ liệu nền tảng. (If437a)

Sửa lỗi

 • Ghi nhận rằng giá trị mặc định của TileRenderer.Config.Builder#setTilesTheme bằng 0. (Iced18)

Phiên bản 1.4.0-alpha01

Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.4.0-alpha01. Phiên bản 1.4.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.3.0

Ngày 7 tháng 2 năm 2024

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.3.0. Phiên bản 1.3.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.2.0

 • Cập nhật công cụ để hỗ trợ bản xem trước thẻ thông tin.
 • Hỗ trợ truy vấn các thẻ thông tin đang hoạt động thuộc về ứng dụng.

Các nội dung thay đổi khác

 • Để biết tập hợp các thay đổi hoàn chỉnh hơn được giới thiệu trong phiên bản 1.3.0, hãy xem ghi chú phát hành beta01.

Phiên bản 1.3.0-rc01

Ngày 24 tháng 1 năm 2024

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.3.0-rc01. Phiên bản 1.3.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đổi tên TileService#getActiveTilesSnapshotAsync thành getActiveTilesAsync. (If6b87)

Phiên bản 1.3.0-beta01

Ngày 10 tháng 1 năm 2024

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Bản phát hành 1.3.0-beta01 của Wear Tiles cho biết bản phát hành này của thư viện đã hoàn thiện về tính năng và API bị khoá (ngoại trừ trường hợp được đánh dấu là thử nghiệm). Thẻ thông tin Wear 1.3 có các chức năng và API mới sau đây:

 • Cập nhật mô-đun cho công cụ thẻ thông tin trên Wear để hỗ trợ tính năng xem trước thẻ thông tin và đã sẵn sàng để xuất bản.
 • Hỗ trợ truy vấn thẻ thông tin nào thuộc ứng dụng đang hoạt động bằng TileService.getActiveTilesSnapshotAsync.

Phiên bản 1.3.0-alpha04

Ngày 13 tháng 12 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.3.0-alpha04. Phiên bản 1.3.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.3.0-alpha03

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.3.0-alpha03. Phiên bản 1.3.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm API mới TileService#getActiveTilesSnapshotAsync để truy vấn thẻ thông tin nào thuộc ứng dụng đang hoạt động. (I6850e)

Các thay đổi về API

 • Đổi tên @TilePreview thành @Preview (Ifc08a)

Phiên bản 1.3.0-alpha02

Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.3.0-alpha02. Phiên bản 1.3.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chúng tôi đã thêm một API thử nghiệm để tự động điều chỉnh kích thước văn bản dựa trên không gian có trong thành phần mẹ. (Ibbe63)

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hãy cung cấp ngữ cảnh dưới dạng tham số phương thức xem trước thay vì tham số gọi lại TilePreviewData. (I5e97d)
 • Cập nhật mô-đun cho công cụ thẻ thông tin trên Wear để hỗ trợ tính năng xem trước thẻ thông tin và đã sẵn sàng để xuất bản. (I63d0f)

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.0

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

 • Bản phát hành ổn định của Wear Tiles 1.2.0 (đọc thêm)
 • Thẻ thông tin 1.2 bổ sung tính năng hỗ trợ liên kết các phần tử bố cục với dữ liệu nền tảng (để cập nhật nhanh hơn) và ảnh động. Để biết hướng dẫn di chuyển, hãy xem ghi chú phát hành cho (1.2.0-rc01)

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm bao gồm các thay đổi sau.

 • Với bản phát hành v1.2, thư viện Thẻ thông tin đã được tái cấu trúc và phần lớn các tính năng cũng như API được chuyển vào thư viện ProtoLayout mới (gói androidx.wear.protolayout) và một tập hợp con nhỏ còn lại trong Thẻ thông tin (androidx.wear.tiles):

  • Tất cả các tên lớp vẫn giữ nguyên, chỉ có bổ sung cho v1.1
  • Phần lớn API vẫn giữ nguyên và thay đổi duy nhất là tên gói.
  • Một số phương thức trong TileService/TileBuilder không còn được dùng nữa và hiện đã đổi tên các phiên bản chấp nhận loại ProtoLayout mới thay vì Thẻ thông tin một loại không dùng nữa.
 • Để quá trình di chuyển này dễ dàng hơn, chúng tôi đã cung cấp một hướng dẫn và tập lệnh nhỏ để thực hiện việc đổi tên này, xem tại đây.

Các thay đổi về API

 • Chúng tôi đã giới hạn chiều sâu tối đa mà một bố cục có thể có tối đa 30 phần tử lồng nhau trong thẻ thông tin. Nếu vượt quá chiều sâu đó, trình kết xuất thẻ thông tin sẽ hiển thị bố cục được tăng cường trước đó. (I8a74b)

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 21 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.2.0-beta01 mà không có thay đổi nào. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha07

Ngày 7 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.2.0-alpha07. Phiên bản 1.2.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • TileRenderer.setState cho phép đặt trạng thái cho phiên kết xuất. Trạng thái này sẽ áp dụng cho bố cục hiện tại và mọi bố cục trong tương lai (cho đến khi bạn đặt trạng thái mới) (Iaaf35)
 • Các loại bố cục protolayout hiện được hỗ trợ đầy đủ trên tất cả các APIS của trình kết xuất ô. (I428b0)

Sửa lỗi

 • Giờ đây, bạn có thể đặt giao diện tuỳ chỉnh trong ProtoLayoutViewInstance. (Iae8c0)

Phiên bản 1.2.0-alpha06

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.2.0-alpha06. Phiên bản 1.2.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đổi tên StateEntryValue thành DynamicDataValue và cập nhật các API trạng thái để sử dụng DynamicDataKey (If1c01)
 • Chúng tôi sẽ giới hạn số lượng mục được phép trong StateStore để đảm bảo việc sử dụng bộ nhớ và thời gian cập nhật trạng thái được kiểm soát và kiểm soát tốt đối với mỗi thực thể của StateStore. Do đó, nhà phát triển cần đảm bảo rằng họ không có nhiều hơn MAX_STATE_ENTRY_COUNT mục nhập trong bản đồ, nếu không họ sẽ nhận được IllegalStateException khi tạo hoặc cập nhật StateStore. (Ibadb3)

Phiên bản 1.2.0-alpha05

Ngày 10 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.2.0-alpha05. Phiên bản 1.2.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chúng tôi đã thêm mã thẻ thông tin vào các yêu cầu và sự kiện thẻ thông tin. Bạn có thể dùng mã nhận dạng này để liên kết một số dữ liệu với một phiên bản thẻ thông tin trong băng chuyền. (Ic4f83)

Các thay đổi về API

 • TileRenderer.inflateAsync hiện trả về một ListenableFuture. (I2f2b9)
 • Các trình tạo thẻ thông tin có thay thế trong thư viện protolayout hiện được đánh dấu là không dùng nữa. (Ie2029)

Sửa lỗi

 • Giờ đây, javadoc cho TileService.onTileResourcesRequest sẽ làm rõ thời điểm hệ thống có thể gọi phương thức này. (Iee037)

Phiên bản 1.2.0-alpha04

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.2.0-alpha04. Phiên bản 1.2.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Các phần phụ thuộc gradle hiện đã được thiết lập chính xác thành api thay vì implementation khi bắt buộc. (I40503)

Phiên bản 1.2.0-alpha03

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.2.0-alpha03. Phiên bản 1.2.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Chúng tôi đã hỗ trợ thêm các loại androidx.wear.protolayout vào TileRenderer (I4ac7f)
 • ObservableStateStore đổi tên thành StateStore (Ieb0e2)
 • Thêm các phương thức nạp chồng cho các kiểu protolayout vào TileRenderer (I4ac7f)
 • Bật ảnh động trong TileRenderer (I07dcf)

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.2.0-alpha02. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thư viện Tiles Material không còn được dùng nữa. Vui lòng sử dụng thư viện ProtoLayout Material mới có các chức năng tương tự. (If242b)

Sửa lỗi

 • TileRenderer đã được cập nhật để sử dụng các tính năng mới từ thư viện protolayout. (I832f9)

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chúng tôi thêm onTileResourceRequest vào TileService để cung cấp tài nguyên trong thư viện protolayout. (983d9c5)
 • Chúng tôi đã cập nhật ResourcesRequestTileRequest để hỗ trợ các loại StateDeviceParameters trong thư viện protolayout. (88fa01d)
 • Chúng tôi cập nhật TileBuilders.Tile để hỗ trợ các loại StateTimeline trong thư viện protolayout. (168619c)

Sửa lỗi

 • Các cải tiến đối với Javadocs. (I3ed73)
 • Màu mặc định cho onPrimary và vùng hiển thị đã thay đổi. (I0b039)

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.0

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Đây là bản phát hành ổn định đầu tiên chứa thư viện Tiles Material (xem thêm trên blog của chúng tôi).
 • Thư viện này chứa các thành phần và bố cục phù hợp với các nguyên tắc của Material Design và dễ sử dụng. Các thành phần đi kèm gồm có Button, Chip, CompactChip, TitleChip, CircularProgressIndicator, Text. Tất cả các thành phần này đều có đối tượng màu riêng có thể được xây dựng bằng lớp Colors (Màu sắc) chính, từ đó dễ dàng áp dụng cùng một giao diện cho mọi thành phần. Ngoài màu sắc, còn có một lớp Typography (Kiểu chữ) giúp dễ dàng lấy đối tượng FontStyle theo tên kiểu chữ.
 • Ngoài thành phần, còn có các bố cục ô được đề xuất – PrimaryLayout, EdgeContentLayout, MultiButtonLayout, MultiSlotLayout. Tất cả bố cục đều áp dụng khoảng đệm và kiểu được đề xuất trong các nguyên tắc của Material Design.
 • Để biết danh sách thành phần và bố cục trong thư viện Tiles Material, hãy xem ghi chú phát hành cho Ô thông tin.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi mới nào giữa bản phát hành Beta và RC.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Bản phát hành 1.0.0-beta01 của thư viện Tiles Material chứa các thành phần và bố cục phù hợp với các nguyên tắc của Material Design và dễ xây dựng.

Các thành phần bao gồm:

 • Button – đối tượng hình tròn, có thể nhấp vào, có biểu tượng, văn bản hoặc hình ảnh với 3 kích thước được xác định trước.
 • Chip – đối tượng có thể nhấp, có hình dạng sân vận động, có thể chứa biểu tượng, nhãn chính và nhãn phụ, đồng thời có chiều cao cố định và chiều rộng có thể tùy chỉnh.
 • CompactChip & TitleChip – hai biến thể của Chip tiêu chuẩn có chiều cao nhỏ hơn và lớn hơn tương ứng, đồng thời có thể chứa một dòng văn bản.
 • CircularProgressIndicator – vòng cung có màu xung quanh cạnh màn hình với các góc bắt đầu và kết thúc cố định, có thể mô tả một vòng tròn đầy đủ hoặc một phần vòng tròn với vòng cung nguyên vẹn phía sau.
 • Text – văn bản được tạo kiểu bằng các kiểu chữ được đề xuất trên Wear Material

Tất cả các thành phần này đều có đối tượng màu riêng có thể được xây dựng bằng lớp Colors chính để dễ dàng áp dụng cùng một giao diện cho tất cả các thành phần. Ngoài màu sắc còn có một lớp Typography để dễ dàng lấy đối tượng FontStyle bằng cách sử dụng tên kiểu chữ.

Ngoài các thành phần còn có các bố cục theo ô cạnh nhau được đề xuất:

 • PrimaryLayout – Một bố cục có thể tùy chỉnh được bằng cách thêm nhãn chính hoặc nhãn phụ, nội dung ở giữa và khối chip chính ở dưới cùng. Bạn có thể thêm nội dung chính trong bố cục này dưới dạng đối tượng MultiSlotLayout hoặc MultiButtonLayout.
 • EdgeContentLayout – Bố cục lưu trữ CircularProgressIndicator xung quanh cạnh có nội dung chính bên trong và nhãn chính hoặc phụ xung quanh.
 • MultiButtonLayout – Bố cục có thể chứa từ 1-7 nút, được sắp xếp phù hợp với các nguyên tắc Material tùy theo số lượng của chúng.
 • MultiSlotLayout – Bố cục kiểu giống hàng có các khung được căn chỉnh và giãn cách theo chiều ngang (dành cho biểu tượng hoặc nội dung nhỏ khác).

Tất cả bố cục đều áp dụng khoảng đệm và kiểu được đề xuất trong các nguyên tắc của Material Design.

Các thay đổi về API

 • Việc tái cấu trúc chính các thành phần Chip bao gồm các phương thức setter riêng biệt trong Bản dựng, để từng phần của nội dung được chuyển vào riêng biệt bằng cách đổi tên cho phù hợp với các nguyên tắc (nhãn chính, nhãn phụ, mã tài nguyên hình ảnh). Ngoài ra, nội dung mô tả sẽ được tạo tự động nếu không được đặt. (I57622)
 • ProgressIndicatorLayout đã được đổi tên thành EdgeContentLayout. (Ic1aa6)
 • Nội dung kích thước nút đã được đổi tên thành hậu tố tên without _BUTTON, với thông tin giải thích bổ sung về Javadocs trên Button. (I1dfe2)

Sửa lỗi

 • Lề, khoảng đệm và cách sắp xếp tổng thể trong Bố cục Material đã được cập nhật để phù hợp với tất cả các kiểu bố cục cũng như kích thước màn hình và hình dạng đề xuất.
 • Cải tiến đối với Bố cục Material. Trong MultiSlotLayout, các khung hiện có chiều rộng linh hoạt, nơi chúng sẽ co giãn theo nội dung thay vì kích thước cố định.(I52919),(If18b4)
 • Vùng được nhấn vào trên CompactChip đã được tăng lên để tuân thủ các nguyên tắc về khả năng hỗ trợ tiếp cận. (Ie8264)

Phiên bản 1.1.0-alpha09

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha09. Phiên bản 1.1.0-alpha9 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chúng tôi đã hỗ trợ thêm các nhãn không bắt buộc trong ProgressIndicatorLayout. (I30788)

Các thay đổi về API

 • Các phương thức trợ giúp cho ElementMetadata hiện chấp nhận ElementMetadata thay vì Công cụ sửa đổi. (I5a70f)

Sửa lỗi

 • Đã xóa giới hạn 9 ký tự trên CompactChip. Nếu văn bản quá lớn không thể vừa với màn hình trong PrimaryLayout, văn bản đó sẽ bị elip hóa. (Id56ec)
 • Các phương thức getter trong Chip hiện có hậu tố Nội dung. (Iba437)
 • Giải thích về Javadoc trên các lớp Tiles Material. (I56e41), (I80f31), (Iba437)

Phiên bản 1.1.0-alpha08

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha08. Phiên bản 1.1.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chúng tôi đã thêm thẻ siêu dữ liệu vào Công cụ sửa đổi để theo dõi siêu dữ liệu của thành phần bằng các phương thức trợ giúp được thêm vào lớp Helper. (I70db2),(I30c3d)
 • Phương thức fromLayoutElement tĩnh đã được thêm vào tất cả các thành phần và bố cục bên trong Tiles Material. Bạn nên dùng phương thức này để thử nghiệm và truyền một LayoutElement (Phần tử bố cục) thu được từ việc truy cập nội dung của vùng chứa về lại kiểu ban đầu của nó.) (Ia572a),(Idbd8a),(I3ae13),(I292fe),(I8b20f),(I3cacb),(I84b24)

Phiên bản 1.1.0-alpha07

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha07. Phiên bản 1.1.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Các phương thức getter liên quan đến những phương thức setter cho nội dung hiện đã được thêm vào ProgressIndicatorLayoutPrimaryLayout. Giờ đây, tất cả phương thức setter trong các lớp này đều có phương thức getter phù hợp.(Iddbe5) (Iabe4e)
 • Phương thức getter cho nội dung mô tả trong Thành phần Material có thể trả về giá trị null vì phương thức setter không bắt buộc.
 • Việc cố gắng tạo một Nút không có nội dung được truyền vào sẽ dẫn đến IllegalArgumentException. (I7fc0c)
 • Các trường có liên quan đến màu biểu tượng trong ChipColors đã được đổi tên từ iconTintColor thành iconColor. (Ic053b)

Sửa lỗi

 • Đã thêm androidTests cho Bố cục trong Tiles Material. (I96404)

Phiên bản 1.1.0-alpha06

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha06. Phiên bản 1.1.0-alpha06 chứa các cam kết này.

Tính năng mới

 • Bố cục mới đã được thêm vào thư viện phụ Material Layouts – MultiButtonLayout. Nó biểu thị bố cục có thể chứa từ 1 đến 7 nút được sắp xếp phù hợp với các nguyên tắc Material. Trong hầu hết các trường hợp, bố cục này phải được truyền vào dưới dạng nội dung cho PrimaryLayout. (Ib727f)

Các thay đổi về API

 • MultiSlotLayout đã được tái cấu trúc để chỉ có các vị trí trong đó. Bố cục này phải được truyền dưới dạng nội dung cho PrimaryLayout chính. (I1870f)
 • Cập nhật màu mặc định đã xác định cho CircularProgressIndicator thành một giá trị thay vì giá trị chính và phụ. (I64a51)
 • Đã thêm phương thức getter cho khoảng cách ngang trong MultiSlotLayout. (I11e1e)

Sửa lỗi

 • Chúng tôi đã thêm các thử nghiệm cho Thành phần trên Android vào Tài liệu xếp kề. (I20041)

Phiên bản 1.1.0-alpha05

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha05. Phiên bản 1.1.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm các phương thức trợ giúp để chuyển đổi LayoutElement thành Bố cục, Dòng thời gian, Dòng thời gian vào các lớp này để dễ dàng xây dựng Thẻ thông tin hơn. (I2f6d1)
 • Đối tượng Colors đã được thêm vào thư viện Material để được chuyển qua các màu của thành phần. (I0792c)

Thay đổi API

 • Thành phần Material Text yêu cầu văn bản phải được đưa vào hàm dựng. Bạn hiện có thể tùy chỉnh thành phần này bằng cách đặt trọng số. (I25dbd)
 • Đã xóa các hằng số khỏi ChipDefaults, những hằng số này không được dùng trong phương thức setter công khai. (I7baed)
 • Đã xóa các phương thức getter khỏi CompactChipTitleChip không có phương thức setter phù hợp. (I99e85)
 • Đã xóa DEFAULT_PADDING khỏi ProgressIndicatorDefaults. (Idabcd)
 • Các thành phần Material hiện chấp nhận CharSequence cho mô tả nội dung thay vì String. (I5b21a)

Sửa lỗi

 • Phương thức triển khai phương thức setter đã được tái cấu trúc của các nút không bắt buộc trong Nút. (Ib7135)
 • Đã thêm biến thể kiểu phông chữ vào phông chữ trong kiểu chữ. (I8dbc6)

Phiên bản 1.1.0-alpha04

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha04. Phiên bản 1.1.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bạn có thể thêm nhãn chính hoặc nhãn phụ trong PrimaryLayout. (Ib9916)
 • Bạn có thể tùy chỉnh thành phần văn bản bằng cách đặt chế độ tràn, in nghiêng, gạch dưới, v.v. (I703f7)

Thay đổi API

 • Các hằng số màu mặc định đã bị xóa khỏi API Tiles Material. (I0ab55)
 • Tất cả các thành phần có thể nhấp trong Tài liệu ô đều yêu cầu đối tượng Clickable trong hàm dựng của Trình tạo thay vì Hành động. (I2f101)

Sửa lỗi

 • Bây giờ, Văn bản sẽ vẽ dấu ba chấm trên tràn trong Thành phần Chip và Văn bản. (I8a2f8)
 • Các thành phần được cải tiến sẽ trông khi kích thước phông chữ của người dùng được đặt thành lớn. (Ib63b1)
 • Làm rõ tài liệu Java của setPrimaryChipContent trong PrimaryLayout. (Ie6296)

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 23 tháng Hai, 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha03. Phiên bản 1.1.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thành phần Text với các kiểu chữ được đề xuất đã được thêm vào Tài liệu Thẻ thông tin. (Iec0ae)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 9 tháng Hai, 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Một thư viện phụ layouts mới trong Tài liệu về ô đã được thêm. Những ô này có các bố cục ô xếp cạnh nhau, cùng khoảng đệm và khoảng lề được đề xuất, giúp quá trình phát triển thẻ thông tin trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bố cục ban đầu là:
  • PrimaryLayout (I7ba91) biểu thị bố cục có một khối chính ở dưới cùng và nội dung ở giữa.
  • MultiSlotLayout (I32104) đại diện cho một bố cục có nhãn trên hàng 1 và 3, ngăn ngang và giãn cách trên hàng 2 và tất cả theo sau là hàng thứ 4 chứa chip chính.
  • ProgressIndicatorLayout (I9fec6) biểu thị một bố cục có chỉ báo tiến trình vòng quanh cạnh màn hình và nội dung đã cho.
 • CircularProgressIndicator (Ic4b88) đã được thêm vào thành phần Tài liệu Thẻ thông tin.

Các thay đổi về API

 • Đã đổi tên các hằng số còn lại mà TitleChip sử dụng để đưa tiêu đề vào tên. (I14f4c)
 • Đã thêm phương thức setHorizontalAlignment vào Chip. (Ie6e0b)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 26 tháng Một, 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Tài liệu Thẻ thông tin mới của thư viện đã được thêm. Thành phần này chứa các thành phần để xây dựng bố cục Thẻ thông tin nhanh hơn và dễ dàng hơn nhờ thiết kế Material. Các thành phần ban đầu là:
  • Button
  • Chip
  • CompactChip
  • TitleChip

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong TileUiClient dẫn đến tài nguyên được lưu vào bộ nhớ đệm bị hủy. (I60e0b)

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.1

Ngày 26 tháng Một, 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.1. Phiên bản 1.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong TileUiClient dẫn đến tài nguyên được lưu vào bộ nhớ đệm bị hủy. (I60e0b)

Phiên bản 1.0.0

Ngày 3 tháng Mười một, 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

 • Thư viện Thẻ thông tin Wear cung cấp chức năng tạo các thẻ thông tin tùy chỉnh cho các thiết bị Wear OS, cùng với các lớp học cho phép hệ thống tìm nạp Thẻ thông tin và hiển thị ô đó ngay bên cạnh mặt đồng hồ.
 • Công cụ hiển thị ô cho phép bạn hiển thị Thẻ thông tin thuộc một hoạt động trên Android, giúp bạn kiểm tra nhanh bố cục thẻ thông tin.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 13 tháng Mười, 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục NullPointerException trong TileUiClient khi cung cấp phiên bản tài nguyên trống. (I0586e)

Phiên bản 1.0.0-alpha12

Ngày 29 tháng Chín, 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.0-alpha12. Phiên bản 1.0.0-alpha12 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • UpdateScheduler không còn dùng tệp tham chiếu yếu để khắc phục những vấn đề mà TileUiClient không cập nhật(I1120d, b/199061124)

 • Khai báo rằng SysUiTileUpdateRequester truy vấn PacakgeManager, sửa một lỗi cập nhật thẻ thông tin không hoạt động trên các thiết bị R+. (I1120d)

Phiên bản 1.0.0-alpha11

Ngày 1 tháng Chín, 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.0-alpha11. Phiên bản 1.0.0-alpha11 chứa những cam kết này.

Tính năng mới

 • Đã thêm và phát hành thư viện thử nghiệm, androidx.wear.tiles:tiles-testing để cho phép các nhà phát triển thử nghiệm các thẻ thông tin của mình dễ dàng hơn. (Iedb6b)

Các thay đổi về API

 • Đã đổi tên TileProviderService thành TileService. (I1ad2c)
 • Trình tạo Thẻ thông tin đã cập nhật; phương thức .builder() tĩnh đã ngừng hoạt động thay vào đó là gọi new Foo.Builder(), và quá tải trong setter chấp nhận thực thể Builder đã bị xóa. (Ia9606)
 • TileRenderer hiện cần sử dụng ngữ cảnh giao diện người dùng, thay vì ngữ cảnh ứng dụng. (I84b61)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi khiến nhiều dấu gạch chân được áp dụng trong một số tình huống nhất định. (Ib6712)

Phiên bản 1.0.0-alpha10

Ngày 18 tháng Tám, 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha10, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha10androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha10. Phiên bản 1.0.0-alpha10 chứa những cam kết này.

Các thay đổi về API

 • Đã xóa trình kiểm tra bố cục khỏi API công khai. Các cảnh báo này sẽ luôn bật mặc dù sẽ chỉ hiển thị cảnh báo nếu kết quả kiểm tra không thành công. (Ie9f29)
 • TileRenderer hiện chấp nhận ngữ cảnh giao diện người dùng, thay vì Ngữ cảnh ứng dụng.

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục lỗi khiến các phần tử không thể nhấp vào trong một nội dung có thể nhấp không được nhấp vào.

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 21 tháng Bảy, 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha09, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha09androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha09. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đã thêm trình kiểm tra bố cục vào trình kết xuất của kết xuất Thẻ thông tin Wear. (I3a869)
  • Chúng được dùng để xác thực các phương pháp hay nhất trong ô của bạn. Để bắt đầu, các mục này sẽ hiển thị cảnh báo nếu ô của bạn không chứa bất kỳ phần tử nào có giá trị sửa đổi Semantics.
 • Thêm tài liệu cho DefaultTileProviderClientTestingTileProviderClient constructors. (I9f4b9)

Các thay đổi về API

 • Đổi tên trong TileProviderClient (I0ec36):
  • getApiVersion -> requestApiVersion
  • tile/resourcesRequest -> requestTile/Resources
  • onTileFooEvent -> sendOnTileFooEvent
 • Đã thêm trình kiểm tra bố cục vào trình kết xuất của kết xuất Thẻ thông tin Wear. (I3a869)

Sửa lỗi

 • Hãy đảm bảo rằng mục tiêu LaunchAction không có quyền đặc biệt. (I39136)

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 30 tháng Sáu, 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha08, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha08androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chức năng xoay nhanh hiện hỗ trợ line_height thay vì line_spacing.

Các thay đổi về API

 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho line_height trong Spannables, xóa line_spacing. (Ibeb54)
  • Thay vào đó, bạn nên chuyển mã sử dụng line_distance để sử dụng line_height.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi khi sử dụng tham số tỷ lệ. (I37ace)
 • Khắc phục lỗi ngăn các phần tử Văn bản có nội dung mô tả. (Id2c7d)

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 16 tháng Sáu, 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha07, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha07androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm giao diện TileProviderClient và hiển thị DefaultTileProviderClient, cho phép các biện pháp triển khai liên kết với giao diện TileProviderService. (I69165)

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 2 tháng Sáu, 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha06, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha06androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Bây giờ, tất cả các loại của Trình xây dựng đều có thể chứa phương thức getter cho mọi thuộc tính. Xin lưu ý rằng các định dạng này chỉ dành cho mục đích thử nghiệm (I9d155)
 • Thay đổi gói: Các loại trong androidx.wear.tiles.builders đã được chuyển đến androidx.wear.tiles.
 • Thêm tính năng hỗ trợ phủ màu thử nghiệm vào Thẻ thông tin. (I38929)
 • Đã đổi tên LayoutElementBuilders.HALIGN_* thành LayoutElementBuilders.HORIZONTAL_ALIGN_* (I67e58)
 • Đã đổi tên LayoutElementBuilders.VALIGN_* thành LayoutElementBuilders.VERTICAL_ALIGN_* (I67e58)
 • Đã đổi tên LayoutElementBuilders.SPAN_VALIGN_* thành LayoutElementBuilders.SPAN_VERTICAL_ALIGN_* (I67e58)
 • Đã thêm các lớp trình tạo cho Yêu cầu và Sự kiện. (Ib5cf4)
 • Đã di chuyển TileProviderService để sử dụng lớp yêu cầu và sự kiện từ RequestBuildersEventBuilders, thay vì RequestReaders/EventReaders (ví dụ: onTileRequest hiện cung cấp cho bạn RequestBuilders.TileRequest, thay vì RequestReaders.TileRequest). (I46ea1)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong quá trình tải hình ảnh không đồng bộ cho trình kết xuất Thẻ thông tin. (Iad9b0)
 • Đã khắc phục lỗi bố cục khi đặt hình ảnh có chiều rộng hoặc chiều cao được đặt là expand() trong Box với chiều rộng hoặc chiều cao được đặt thành wrap(). (I33770)

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 18 tháng Năm, 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha05, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha05androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đã xóa getTileId khỏi các sự kiện ô đến (TileAddEvent, TileRemoveEvent, TileEnterEvent, TileLeaveEvent, TileRequest). (Ifbba2)
 • Đã đổi tên ImageResource#setAndroidResourceByResid thành setAndroidResourceByResId (I4ba6e)
 • Đã đổi tên TimelineManager#deInit để đóng và triển khai AutoCloseable. (I5dff2)

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 5 tháng Năm, 2021

Đã phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha04, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha04androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 chứa những cam kết này.

Các thay đổi về API

 • Các loại TileProviderService bê tông ẩn.
  • TileUpdateRequester đã được thực hiện một Class<? extends TileProviderService>. (Ib7cca)
 • Đã thêm khả năng thêm nội dung bổ sung vào AndroidActivity. (I748f4)

Thẻ thông tin phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 21 tháng Tư, 2021

Đã phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha03, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha03androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đổi tên TileManager -> TileClient
  • Đổi tên TileManager#create -> TileClient#connect (I91839)

Sửa lỗi

 • Thêm các quy tắc Proguard để đảm bảo tilestiles-renderer hoạt động đúng cách với Proguard (Ie3d85)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 7 tháng Bốn, 2021

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha02, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha02androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • androidx.wear:wear-tiles đã chuyển các nhóm và hiện sẽ được gọi là androidx.wear.tiles:tiles
 • androidx.wear:wear-tiles-renderer đã chuyển các nhóm và hiện sẽ được gọi là androidx.wear.tiles:tiles-renderer
 • TileRenderer.LoadActionListener hiện sử dụng một bản sao của androidx.wear.tiles.builders.StateBuilders.State thay vì androidx.wear.tiles.proto.StateProto.State.
 • TileRenderer hiện chấp nhận tài nguyên Thẻ thông tin của androidx.wear.tiles.builders.ResourceBuilders.Resources, thay vì một bản sao của androidx.wear.tiles.renderer.ResourceAccessors.

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục trường hợp không sử dụng được LoadActionListener vì ứng dụng này hiển thị một lớp nội bộ.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 10 tháng Ba, 2021

Phát hành androidx.wear:wear-tiles:1.0.0-alpha01, androidx.wear:wear-tiles-proto:1.0.0-alpha01androidx.wear:wear-tiles-renderer:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thư viện Trình kết xuất Thẻ thông tin về Wear cung cấp chức năng tạo các ô tùy chỉnh cho các thiết bị Wear OS, cùng với các lớp cho phép hệ thống tìm nạp Thẻ thông tin và hiển thị ô đó ngay bên cạnh mặt đồng hồ.