Swiperefreshlayout

Triển khai mẫu giao diện người dùng vuốt để làm mới.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 22 tháng 7 năm 2020 1.1.0 - - 1.2.0-alpha01

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên SwipeRefreshLayout, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc bài viết Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.1.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.1.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.2.0

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

Phát hành androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • requestDisallowInterceptTouchEvent(boolean) giờ đây tuân theo yêu cầu như bất kỳ ViewGroup nào khác. Mặc dù chúng tôi không khuyến khích thực hiện, nhưng bạn có thể tắt hành vi mới với setLegacyRequestDisallowInterceptTouchEventEnabled. (I968da, b/141855018)

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.0.0

 • SwipeRefreshLayout hiện triển khai NestedScrollingChild3NestedScrollingParent3.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 4 tháng 3 năm 2020

androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.1.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-alpha03. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 9 tháng 10 năm 2019

Phát hành androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.1.0-alpha03. Phiên bản 1.1.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chúng tôi có một thuộc tính kiểu mới R.styleable.SwipeRefreshLayout_swipeRefreshLayoutProgressSpinnerBackgroundColorđể đặt màu nền của chỉ báo tiến trình. (aosp/931124)

Thay đổi về API

 • Từ giờ, requestDisallowInterceptTouchEvent(boolean) sẽ luôn áp dụng cho bố cục mẹ. Mặc dù chúng tôi không khuyến khích thực hiện nhưng bạn có thể tắt hành vi mới với setLegacyRequestDisallowInterceptTouchEventEnabled. (aosp/1108540)

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề về chức năng cuộn lồng nhau, trong đó SwiperefreshLayout có bố cục mẹ có thể cuộn (ví dụ: ViewPager2) và bố cục con có thể cuộn. (b/138314213)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

Phát hành androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.1.0-alpha02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Đã triển khai việc lưu và khôi phục trạng thái làm mới của SwiperefreshLayout
 • Khắc phục lỗi về khả năng sử dụng khi SwiperefreshLayout được nhúng trong RecyclerView

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng Mười hai, 2018

Thay đổi về API

 • aosp/737631: SwipeRefreshLayout hiện đang triển khai NestedScrollingChild3NestedScrollingParent3, cho phép 3 bố cục mẹ và bố cục con cuộn lồng nhau chuyển thông tin khoảng cách cuộn lồng nhau đã sử dụng qua SwipeRefreshLayout. Nếu mã nhà phát triển hiện đang ghi đè SwipeRefreshLayout.onNestedScroll(View, int, int, int, int, int), thì mã đó có thể sẽ không còn được gọi và SwipeRefreshLayout.onNestedScroll(View, int, int, int, int, int, int[]) sẽ bị ghi đè. Tương tự, SwipeRefreshLayout.dispatchNestedScroll(int, int, int, int, int[], int) có thể sẽ không còn được gọi và SwipeRefreshLayout.dispatchNestedScroll(int, int, int, int, int[], int, int[]) sẽ bị ghi đè.