Hộp thoại

Hộp thoại là một cửa sổ nhỏ nhắc người dùng đưa ra quyết định hoặc nhập thông tin bổ sung. Một hộp thoại sẽ không lấp đầy màn hình và thường dùng cho các sự kiện phương thức yêu cầu người dùng thực hiện hành động trước khi có thể tiếp tục.

Thiết kế hộp thoại

Để biết thông tin về cách thiết kế hộp thoại, bao gồm nội dung đề xuất cho ngôn ngữ, hãy đọc hướng dẫn thiết kế Hộp thoại.

Dialog là lớp cơ sở cho hộp thoại, nhưng bạn cần tránh tạo bản sao của Dialog một cách trực tiếp. Thay vào đó, hãy sử dụng một trong các lớp con sau:

AlertDialog
Một hộp thoại có thể hiển thị một tiêu đề, tối đa ba nút, một danh sách các mục có thể chọn hoặc bố cục tuỳ chỉnh.
DatePickerDialog hoặc TimePickerDialog
Hộp thoại có giao diện người dùng được xác định trước cho phép người dùng chọn ngày hoặc giờ.

Chú ý: Android có một lớp hộp thoại khác tên là ProgressDialog hiển thị hộp thoại có thanh tiến trình. Tiện ích này không còn được dùng nữa do nó ngăn người dùng tương tác với ứng dụng khi tiến trình đang hiển thị. Nếu cần biểu thị tiến trình đang tải hoặc không xác định, thì bạn nên tuân thủ các nguyên tắc thiết kế dành cho Tiến trình và hoạt động, cũng như sử dụng một ProgressBar trong bố cục của bạn, thay vì sử dụng ProgressDialog.

Các lớp này xác định kiểu và cấu trúc cho hộp thoại, nhưng bạn nên sử dụng DialogFragment làm vùng chứa cho hộp thoại. Lớp DialogFragment cung cấp mọi chức năng điều khiển cần thiết để tạo hộp thoại và quản lý giao diện của hộp thoại, thay vì các phương thức gọi trên đối tượng Dialog.

Việc sử dụng DialogFragment để quản lý hộp thoại đảm bảo rằng hộp thoại sẽ xử lý chính xác các sự kiện trong vòng đời, chẳng hạn như khi người dùng nhấn nút Quay lại hoặc xoay màn hình. Lớp DialogFragment cũng cho phép bạn sử dụng lại giao diện người dùng của hộp thoại dưới dạng thành phần có thể nhúng trong giao diện người dùng lớn hơn, giống như một Fragment truyền thống (chẳng hạn như khi bạn muốn giao diện người dùng của hộp thoại hiển thị khác nhau trên màn hình lớn và màn hình nhỏ).

Các phần sau trong hướng dẫn này mô tả cách sử dụng DialogFragment kết hợp với đối tượng AlertDialog. Nếu muốn tạo bộ chọn ngày hoặc giờ, bạn cần đọc hướng dẫn dành cho Bộ chọn.

Lưu ý: Vì lớp DialogFragment ban đầu được thêm vào Android 3.0 (API cấp 11) nên tài liệu này sẽ mô tả cách sử dụng lớp DialogFragment đi kèm với Thư viện hỗ trợ. Bằng cách thêm thư viện này vào ứng dụng của mình, bạn có thể sử dụng DialogFragment và nhiều API khác trên các thiết bị chạy Android 1.6 trở lên. Nếu phiên bản tối thiểu mà ứng dụng của bạn hỗ trợ là API cấp 11 trở lên, thì bạn có thể sử dụng phiên bản khung của DialogFragment, nhưng xin lưu ý rằng các đường liên kết trong tài liệu này là dành cho các API của thư viện hỗ trợ. Khi sử dụng thư viện hỗ trợ, hãy nhớ nhập lớp android.support.v4.app.DialogFragment chứ không phải lớp android.app.DialogFragment.

Tạo mảnh hộp thoại

Bằng cách mở rộng DialogFragment và tạo một AlertDialog trong phương pháp gọi lại onCreateDialog(), bạn có thể thực hiện nhiều thiết kế hộp thoại, bao gồm bố cục tuỳ chỉnh và các thiết kế đã mô tả trong hướng dẫn thiết kế Hộp thoại.

Ví dụ: dưới đây là một AlertDialog cơ bản được quản lý trong một DialogFragment:

Kotlin

class StartGameDialogFragment : DialogFragment() {

  override fun onCreateDialog(savedInstanceState: Bundle): Dialog {
    return activity?.let {
      // Use the Builder class for convenient dialog construction
      val builder = AlertDialog.Builder(it)
      builder.setMessage(R.string.dialog_start_game)
          .setPositiveButton(R.string.start,
              DialogInterface.OnClickListener { dialog, id ->
                // START THE GAME!
              })
          .setNegativeButton(R.string.cancel,
              DialogInterface.OnClickListener { dialog, id ->
                // User cancelled the dialog
              })
      // Create the AlertDialog object and return it
      builder.create()
    } ?: throw IllegalStateException("Activity cannot be null")
  }
}

Java

public class StartGameDialogFragment extends DialogFragment {
  @Override
  public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
    // Use the Builder class for convenient dialog construction
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());
    builder.setMessage(R.string.dialog_start_game)
        .setPositiveButton(R.string.start, new DialogInterface.OnClickListener() {
          public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
            // START THE GAME!
          }
        })
        .setNegativeButton(R.string.cancel, new DialogInterface.OnClickListener() {
          public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
            // User cancelled the dialog
          }
        });
    // Create the AlertDialog object and return it
    return builder.create();
  }
}

Hình 1. Hộp thoại có 1 thông báo và 2 nút hành động.

Khi bạn tạo một bản sao của lớp này và gọi show() trên đối tượng đó, hộp thoại sẽ xuất hiện như minh hoạ trong hình 1.

Phần tiếp theo sẽ mô tả thêm về cách sử dụng các API AlertDialog.Builder để tạo hộp thoại.

Tuỳ thuộc vào độ phức tạp của hộp thoại, bạn có thể triển khai nhiều phương pháp gọi lại trong DialogFragment, bao gồm tất cả các phương pháp cơ bản trong vòng đời mảnh.

Xây dựng hộp thoại thông báo

Lớp AlertDialog cho phép bạn tạo nhiều kiểu thiết kế hộp thoại và thường là lớp hộp thoại duy nhất mà bạn cần. Như minh hoạ trong hình 2, hộp thoại cảnh báo có 3 khu vực:

Hình 2. Bố cục của hộp thoại.

 1. Tiêu đề

  Khu vực này là không bắt buộc và chỉ nên dùng khi đặt một thông báo chi tiết, danh sách hoặc bố cục tuỳ chỉnh tại vùng nội dung. Nếu bạn đưa ra một thông báo hoặc câu hỏi đơn giản (chẳng hạn như hộp thoại trong hình 1), thì tiêu đề là không cần thiết.

 2. Khu vực nội dung

  Bạn có thể hiển thị thông báo, danh sách hoặc bố cục tuỳ chỉnh khác trong khu vực này.

 3. Nút hành động

  Không nên có quá 3 nút hành động trong một hộp thoại.

Lớp AlertDialog.Builder cung cấp các API cho phép bạn tạo một AlertDialog với các loại nội dung này, bao gồm một bố cục tuỳ chỉnh.

Cách tạo AlertDialog:

Kotlin

// 1. Instantiate an <code><a href="/reference/android/app/AlertDialog.Builder.html">AlertDialog.Builder</a></code> with its constructor
val builder: AlertDialog.Builder? = activity?.let {
  AlertDialog.Builder(it)
}

// 2. Chain together various setter methods to set the dialog characteristics
builder?.setMessage(R.string.dialog_message)
    .setTitle(R.string.dialog_title)

// 3. Get the <code><a href="/reference/android/app/AlertDialog.html">AlertDialog</a></code> from <code><a href="/reference/android/app/AlertDialog.Builder.html#create()">create()</a></code>
val dialog: AlertDialog? = builder?.create()

Java

// 1. Instantiate an <code><a href="/reference/android/app/AlertDialog.Builder.html">AlertDialog.Builder</a></code> with its constructor
AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());

// 2. Chain together various setter methods to set the dialog characteristics
builder.setMessage(R.string.dialog_message)
    .setTitle(R.string.dialog_title);

// 3. Get the <code><a href="/reference/android/app/AlertDialog.html">AlertDialog</a></code> from <code><a href="/reference/android/app/AlertDialog.Builder.html#create()">create()</a></code>
AlertDialog dialog = builder.create();

Các chủ đề sau sẽ hướng dẫn cách xác định các thuộc tính của hộp thoại bằng lớp AlertDialog.Builder.

Thêm nút

Để thêm các nút hành động như các nút trong hình 2, hãy gọi phương thức setPositiveButton()setNegativeButton():

Kotlin

val alertDialog: AlertDialog? = activity?.let {
  val builder = AlertDialog.Builder(it)
  builder.apply {
    setPositiveButton(R.string.ok,
        DialogInterface.OnClickListener { dialog, id ->
          // User clicked OK button
        })
    setNegativeButton(R.string.cancel,
        DialogInterface.OnClickListener { dialog, id ->
          // User cancelled the dialog
        })
  }
  // Set other dialog properties
  ...

  // Create the AlertDialog
  builder.create()
}

Java

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());
// Add the buttons
builder.setPositiveButton(R.string.ok, new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        // User clicked OK button
      }
    });
builder.setNegativeButton(R.string.cancel, new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        // User cancelled the dialog
      }
    });
// Set other dialog properties
...

// Create the AlertDialog
AlertDialog dialog = builder.create();

Các phương thức set...Button() yêu cầu tiêu đề cho nút (được một tài nguyên chuỗi cung cấp) và DialogInterface.OnClickListener xác định hành động cần thực hiện khi người dùng nhấn nút.

Bạn có thể thêm 3 nút hành động khác nhau:

Tích cực
Bạn nên dùng nút này để chấp nhận và tiếp tục hành động (thao tác "OK").
Tiêu cực
Bạn nên dùng nút này để huỷ hành động.
Trung tính
Bạn nên dùng nút này khi người dùng không muốn tiếp tục hành động, nhưng không nhất thiết muốn huỷ. Nút này xuất hiện giữa nút tích cực và nút tiêu cực. Ví dụ: hành động có thể là "Nhắc tôi sau".

Bạn chỉ có thể thêm 1 nút của mỗi loại nút vào AlertDialog. Nghĩa là, bạn không được có nhiều hơn 1 nút "tích cực".

Hình 3. Hộp thoại có tiêu đề và danh sách.

Thêm danh sách

Có 3 loại danh sách dành cho các API AlertDialog:

 • Danh sách truyền thống có một lựa chọn
 • Danh sách cố định có một lựa chọn (nút chọn)
 • Danh sách cố định có nhiều lựa chọn (hộp đánh dấu)

Để tạo danh sách một lựa chọn giống như danh sách trong hình 3, hãy sử dụng phương thức setItems():

Kotlin

override fun onCreateDialog(savedInstanceState: Bundle?): Dialog {
  return activity?.let {
    val builder = AlertDialog.Builder(it)
    builder.setTitle(R.string.pick_color)
        .setItems(R.array.colors_array,
            DialogInterface.OnClickListener { dialog, which ->
              // The 'which' argument contains the index position
              // of the selected item
            })
    builder.create()
  } ?: throw IllegalStateException("Activity cannot be null")
}

Java

@Override
public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
  AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());
  builder.setTitle(R.string.pick_color)
      .setItems(R.array.colors_array, new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        // The 'which' argument contains the index position
        // of the selected item
      }
  });
  return builder.create();
}

Vì danh sách này xuất hiện trong khu vực nội dung của hộp thoại, nên hộp thoại không thể hiển thị cả thông báo và danh sách. Bạn nên đặt tiêu đề cho hộp thoại bằng setTitle(). Để chỉ định các mục cho danh sách, hãy gọi setItems(), chuyển một mảng. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định danh sách bằng setAdapter(). Cách này sẽ cho phép bạn sao lưu danh sách với dữ liệu động (chẳng hạn như từ cơ sở dữ liệu) bằng ListAdapter.

Nếu bạn chọn sao lưu danh sách bằng ListAdapter, hãy luôn sử dụng Loader để nội dung tải không đồng bộ. Điều này được trình bày cụ thể trong bài viết Xây dựng bố cục bằng bộ chuyển đổi và hướng dẫn về Trình tải.

Lưu ý: Theo mặc định, thao tác chạm vào một mục danh sách sẽ đóng hộp thoại, trừ khi bạn sử dụng một trong các danh sách lựa chọn cố định dưới đây.

Thêm danh sách cố định gồm một hoặc nhiều lựa chọn

Để thêm danh sách các mục có nhiều lựa chọn (hộp đánh dấu) hoặc có một lựa chọn (nút chọn), hãy sử dụng phương thức setMultiChoiceItems() hoặc setSingleChoiceItems() tương ứng.

Hình 4. Danh sách các mục có nhiều lựa chọn.

Ví dụ: dưới đây là cách bạn có thể tạo danh sách có nhiều lựa chọn như danh sách hiển thị trong hình 4, danh sách này lưu các mục đã chọn trong một ArrayList:

Kotlin

override fun onCreateDialog(savedInstanceState: Bundle?): Dialog {
  return activity?.let {
    val selectedItems = ArrayList<Int>() // Where we track the selected items
    val builder = AlertDialog.Builder(it)
    // Set the dialog title
    builder.setTitle(R.string.pick_toppings)
        // Specify the list array, the items to be selected by default (null for none),
        // and the listener through which to receive callbacks when items are selected
        .setMultiChoiceItems(R.array.toppings, null,
            DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener { dialog, which, isChecked ->
              if (isChecked) {
                // If the user checked the item, add it to the selected items
                selectedItems.add(which)
              } else if (selectedItems.contains(which)) {
                // Else, if the item is already in the array, remove it
                selectedItems.remove(which)
              }
            })
        // Set the action buttons
        .setPositiveButton(R.string.ok,
            DialogInterface.OnClickListener { dialog, id ->
              // User clicked OK, so save the selectedItems results somewhere
              // or return them to the component that opened the dialog
              ...
            })
        .setNegativeButton(R.string.cancel,
            DialogInterface.OnClickListener { dialog, id ->
              ...
            })

    builder.create()
  } ?: throw IllegalStateException("Activity cannot be null")
}

Java

@Override
public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
  selectedItems = new ArrayList(); // Where we track the selected items
  AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());
  // Set the dialog title
  builder.setTitle(R.string.pick_toppings)
  // Specify the list array, the items to be selected by default (null for none),
  // and the listener through which to receive callbacks when items are selected
      .setMultiChoiceItems(R.array.toppings, null,
           new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which,
            boolean isChecked) {
          if (isChecked) {
            // If the user checked the item, add it to the selected items
            selectedItems.add(which);
          } else if (selectedItems.contains(which)) {
            // Else, if the item is already in the array, remove it
            selectedItems.remove(which);
          }
        }
      })
  // Set the action buttons
      .setPositiveButton(R.string.ok, new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
          // User clicked OK, so save the selectedItems results somewhere
          // or return them to the component that opened the dialog
          ...
        }
      })
      .setNegativeButton(R.string.cancel, new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
          ...
        }
      });

  return builder.create();
}

Mặc dù danh sách truyền thống và danh sách có các nút chọn đều cung cấp hành động "một lựa chọn", nhưng bạn nên sử dụng setSingleChoiceItems() nếu muốn duy trì lựa chọn của người dùng. Nghĩa là, nếu cần cho biết đâu là lựa chọn hiện tại của người dùng khi hộp thoại mở lại sau đó, bạn hãy tạo danh sách với các nút chọn.

Tạo bố cục tuỳ chỉnh

Hình 5. Bố cục tuỳ chỉnh của hộp thoại.

Nếu bạn muốn có một bố cục tuỳ chỉnh trong hộp thoại, hãy tạo một bố cục và thêm bố cục đó vào AlertDialog bằng cách gọi setView() trên đối tượng AlertDialog.Builder.

Theo mặc định, bố cục tuỳ chỉnh sẽ lấp đầy cửa sổ hộp thoại, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng các phương thức AlertDialog.Builder để thêm nút và tiêu đề.

Ví dụ: đây là tệp bố cục cho hộp thoại trong Hình 5:

res/layout/Dialog_signin.xml

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content">
  <ImageView
    android:src="@drawable/header_logo"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="64dp"
    android:scaleType="center"
    android:background="#FFFFBB33"
    android:contentDescription="@string/app_name" />
  <EditText
    android:id="@+id/username"
    android:inputType="textEmailAddress"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginLeft="4dp"
    android:layout_marginRight="4dp"
    android:layout_marginBottom="4dp"
    android:hint="@string/username" />
  <EditText
    android:id="@+id/password"
    android:inputType="textPassword"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="4dp"
    android:layout_marginLeft="4dp"
    android:layout_marginRight="4dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:fontFamily="sans-serif"
    android:hint="@string/password"/>
</LinearLayout>

Mẹo: Theo mặc định, khi bạn đặt phần tử EditText để sử dụng kiểu nhập "textPassword", bộ phông chữ sẽ được đặt thành đơn cách, vì vậy bạn nên thay đổi bộ phông chữ thành "sans-serif" để cả hai trường văn bản sử dụng cùng một kiểu phông chữ.

Để tăng cường bố cục trong DialogFragment, hãy tải LayoutInflater bằng getLayoutInflater() và gọi inflate(), trong đó tham số đầu tiên là mã tài nguyên bố cục và tham số thứ hai là thành phần hiển thị gốc cho bố cục. Sau đó, bạn có thể gọi setView() để đặt bố cục trong hộp thoại.

Kotlin

override fun onCreateDialog(savedInstanceState: Bundle?): Dialog {
  return activity?.let {
    val builder = AlertDialog.Builder(it)
    // Get the layout inflater
    val inflater = requireActivity().layoutInflater;

    // Inflate and set the layout for the dialog
    // Pass null as the parent view because its going in the dialog layout
    builder.setView(inflater.inflate(R.layout.dialog_signin, null))
        // Add action buttons
        .setPositiveButton(R.string.signin,
            DialogInterface.OnClickListener { dialog, id ->
              // sign in the user ...
            })
        .setNegativeButton(R.string.cancel,
            DialogInterface.OnClickListener { dialog, id ->
              getDialog().cancel()
            })
    builder.create()
  } ?: throw IllegalStateException("Activity cannot be null")
}

Java

@Override
public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
  AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());
  // Get the layout inflater
  LayoutInflater inflater = requireActivity().getLayoutInflater();

  // Inflate and set the layout for the dialog
  // Pass null as the parent view because its going in the dialog layout
  builder.setView(inflater.inflate(R.layout.dialog_signin, null))
  // Add action buttons
      .setPositiveButton(R.string.signin, new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
          // sign in the user ...
        }
      })
      .setNegativeButton(R.string.cancel, new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
          LoginDialogFragment.this.getDialog().cancel();
        }
      });
  return builder.create();
}

Mẹo: Nếu muốn có hộp thoại tuỳ chỉnh, bạn có thể hiển thị Activity dưới dạng hộp thoại thay vì sử dụng các API Dialog. Bạn chỉ cần tạo một hoạt động và đặt giao diện của hoạt động đó thành Theme.Holo.Dialog trong phần tử tệp kê khai của <activity>:

<activity android:theme="@android:style/Theme.Holo.Dialog" >

Vậy là xong. Hoạt động giờ sẽ hiển thị trong cửa sổ hộp thoại thay vì hiển thị toàn màn hình.

Chuyển sự kiện trở lại máy chủ hộp thoại

Khi người dùng chạm vào một trong các nút hành động của hộp thoại hoặc chọn một mục từ danh sách, DialogFragment có thể tự thực hiện hành động cần thiết, nhưng thông thường bạn nên phân phối sự kiện đó đến hoạt động hoặc mảnh đã mở hộp thoại. Để thực hiện việc này, hãy xác định một giao diện kèm theo phương thức cho từng loại sự kiện nhấp chuột. Bước tiếp theo là triển khai giao diện đó trong thành phần máy chủ sẽ tiếp nhận các sự kiện hành động từ hộp thoại.

Ví dụ: đây là DialogFragment xác định một giao diện mà qua đó mảnh sẽ phân phối các sự kiện trở lại hoạt động lưu trữ:

Kotlin

class NoticeDialogFragment : DialogFragment() {
  // Use this instance of the interface to deliver action events
  internal lateinit var listener: NoticeDialogListener

  /* The activity that creates an instance of this dialog fragment must
   * implement this interface in order to receive event callbacks.
   * Each method passes the DialogFragment in case the host needs to query it. */
  interface NoticeDialogListener {
    fun onDialogPositiveClick(dialog: DialogFragment)
    fun onDialogNegativeClick(dialog: DialogFragment)
  }

  // Override the Fragment.onAttach() method to instantiate the NoticeDialogListener
  override fun onAttach(context: Context) {
    super.onAttach(context)
    // Verify that the host activity implements the callback interface
    try {
      // Instantiate the NoticeDialogListener so we can send events to the host
      listener = context as NoticeDialogListener
    } catch (e: ClassCastException) {
      // The activity doesn't implement the interface, throw exception
      throw ClassCastException((context.toString() +
          " must implement NoticeDialogListener"))
    }
  }
}

Java

public class NoticeDialogFragment extends DialogFragment {

  /* The activity that creates an instance of this dialog fragment must
   * implement this interface in order to receive event callbacks.
   * Each method passes the DialogFragment in case the host needs to query it. */
  public interface NoticeDialogListener {
    public void onDialogPositiveClick(DialogFragment dialog);
    public void onDialogNegativeClick(DialogFragment dialog);
  }

  // Use this instance of the interface to deliver action events
  NoticeDialogListener listener;

  // Override the Fragment.onAttach() method to instantiate the NoticeDialogListener
  @Override
  public void onAttach(Context context) {
    super.onAttach(context);
    // Verify that the host activity implements the callback interface
    try {
      // Instantiate the NoticeDialogListener so we can send events to the host
      listener = (NoticeDialogListener) context;
    } catch (ClassCastException e) {
      // The activity doesn't implement the interface, throw exception
      throw new ClassCastException(activity.toString()
          + " must implement NoticeDialogListener");
    }
  }
  ...
}

Hoạt động lưu trữ hộp thoại sẽ tạo một bản sao của hộp thoại với hàm khởi tạo của mảnh hộp thoại và tiếp nhận các sự kiện của hộp thoại thông qua việc triển khai giao diện NoticeDialogListener:

Kotlin

class MainActivity : FragmentActivity(),
    NoticeDialogFragment.NoticeDialogListener {

  fun showNoticeDialog() {
    // Create an instance of the dialog fragment and show it
    val dialog = NoticeDialogFragment()
    dialog.show(supportFragmentManager, "NoticeDialogFragment")
  }

  // The dialog fragment receives a reference to this Activity through the
  // Fragment.onAttach() callback, which it uses to call the following methods
  // defined by the NoticeDialogFragment.NoticeDialogListener interface
  override fun onDialogPositiveClick(dialog: DialogFragment) {
    // User touched the dialog's positive button
  }

  override fun onDialogNegativeClick(dialog: DialogFragment) {
    // User touched the dialog's negative button
  }
}

Java

public class MainActivity extends FragmentActivity
             implements NoticeDialogFragment.NoticeDialogListener{
  ...

  public void showNoticeDialog() {
    // Create an instance of the dialog fragment and show it
    DialogFragment dialog = new NoticeDialogFragment();
    dialog.show(getSupportFragmentManager(), "NoticeDialogFragment");
  }

  // The dialog fragment receives a reference to this Activity through the
  // Fragment.onAttach() callback, which it uses to call the following methods
  // defined by the NoticeDialogFragment.NoticeDialogListener interface
  @Override
  public void onDialogPositiveClick(DialogFragment dialog) {
    // User touched the dialog's positive button
    ...
  }

  @Override
  public void onDialogNegativeClick(DialogFragment dialog) {
    // User touched the dialog's negative button
    ...
  }
}

Do hoạt động lưu trữ triển khai NoticeDialogListener (được thực thi bằng phương pháp gọi lại onAttach() ở trên) nên mảnh hộp thoại có thể sử dụng các phương pháp gọi lại giao diện để phân phối sự kiện nhấp chuột đến hoạt động:

Kotlin

  override fun onCreateDialog(savedInstanceState: Bundle): Dialog {
    return activity?.let {
      // Build the dialog and set up the button click handlers
      val builder = AlertDialog.Builder(it)

      builder.setMessage(R.string.dialog_start_game)
          .setPositiveButton(R.string.start,
              DialogInterface.OnClickListener { dialog, id ->
                // Send the positive button event back to the host activity
                listener.onDialogPositiveClick(this)
              })
          .setNegativeButton(R.string.cancel,
              DialogInterface.OnClickListener { dialog, id ->
                // Send the negative button event back to the host activity
                listener.onDialogNegativeClick(this)
              })

      builder.create()
    } ?: throw IllegalStateException("Activity cannot be null")
  }

Java

public class NoticeDialogFragment extends DialogFragment {
  ...

  @Override
  public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
    // Build the dialog and set up the button click handlers
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());
    builder.setMessage(R.string.dialog_start_game)
        .setPositiveButton(R.string.start, new DialogInterface.OnClickListener() {
          public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
            // Send the positive button event back to the host activity
            listener.onDialogPositiveClick(NoticeDialogFragment.this);
          }
        })
        .setNegativeButton(R.string.cancel, new DialogInterface.OnClickListener() {
          public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
            // Send the negative button event back to the host activity
            listener.onDialogNegativeClick(NoticeDialogFragment.this);
          }
        });
    return builder.create();
  }
}

Hiển thị hộp thoại

Khi bạn muốn hiển thị hộp thoại, hãy tạo một bản sao của DialogFragment và gọi show(), chuyển FragmentManager và tên thẻ cho mảnh hộp thoại.

Bạn có thể nhận FragmentManager bằng cách gọi getSupportFragmentManager() từ FragmentActivity hoặc getFragmentManager() từ Fragment. Ví dụ:

Kotlin

fun confirmStartGame() {
  val newFragment = StartGameDialogFragment()
  newFragment.show(supportFragmentManager, "game")
}

Java

public void confirmStartGame() {
  DialogFragment newFragment = new StartGameDialogFragment();
  newFragment.show(getSupportFragmentManager(), "game");
}

Đối số thứ hai, "game", là một tên thẻ duy nhất mà hệ thống sử dụng để lưu và khôi phục trạng thái mảnh khi cần thiết. Thẻ này cũng cho phép bạn xử lý mảnh bằng cách gọi findFragmentByTag().

Hiển thị hộp thoại ở chế độ toàn màn hình hoặc dưới dạng mảnh được nhúng

Giao diện người dùng có thể được thiết kế theo cách mà trong một số trường hợp, một phần giao diện người dùng sẽ hiển thị dưới dạng hộp thoại, nhưng trong những trường hợp khác, sẽ hiển thị toàn màn hình hoặc dưới dạng mảnh được nhúng (có thể tuỳ theo thiết bị có màn hình lớn hay nhỏ). Lớp DialogFragment mang đến cho bạn tính linh hoạt này vì lớp này vẫn có thể hoạt động như một Fragment có thể nhúng.

Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng AlertDialog.Builder hoặc các đối tượng Dialog khác để tạo hộp thoại trong trường hợp này. Nếu muốn DialogFragment có thể nhúng được, bạn phải xác định giao diện người dùng của hộp thoại trong một bố cục, rồi tải bố cục đó trong lệnh gọi lại onCreateView().

Dưới đây là ví dụ về DialogFragment có thể xuất hiện dưới dạng một hộp thoại hoặc một mảnh có thể nhúng (sử dụng bố cục có tên là purchase_items.xml):

Kotlin

class CustomDialogFragment : DialogFragment() {

  /** The system calls this to get the DialogFragment's layout, regardless
  of whether it's being displayed as a dialog or an embedded fragment. */
  override fun onCreateView(
      inflater: LayoutInflater,
      container: ViewGroup?,
      savedInstanceState: Bundle?
  ): View {
    // Inflate the layout to use as dialog or embedded fragment
    return inflater.inflate(R.layout.purchase_items, container, false)
  }

  /** The system calls this only when creating the layout in a dialog. */
  override fun onCreateDialog(savedInstanceState: Bundle): Dialog {
    // The only reason you might override this method when using onCreateView() is
    // to modify any dialog characteristics. For example, the dialog includes a
    // title by default, but your custom layout might not need it. So here you can
    // remove the dialog title, but you must call the superclass to get the Dialog.
    val dialog = super.onCreateDialog(savedInstanceState)
    dialog.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE)
    return dialog
  }
}

Java

public class CustomDialogFragment extends DialogFragment {
  /** The system calls this to get the DialogFragment's layout, regardless
    of whether it's being displayed as a dialog or an embedded fragment. */
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
      Bundle savedInstanceState) {
    // Inflate the layout to use as dialog or embedded fragment
    return inflater.inflate(R.layout.purchase_items, container, false);
  }

  /** The system calls this only when creating the layout in a dialog. */
  @Override
  public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
    // The only reason you might override this method when using onCreateView() is
    // to modify any dialog characteristics. For example, the dialog includes a
    // title by default, but your custom layout might not need it. So here you can
    // remove the dialog title, but you must call the superclass to get the Dialog.
    Dialog dialog = super.onCreateDialog(savedInstanceState);
    dialog.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    return dialog;
  }
}

Dưới đây là một số mã quyết định mảnh sẽ hiển thị dưới dạng hộp thoại hay giao diện người dùng toàn màn hình, dựa trên kích thước màn hình:

Kotlin

fun showDialog() {
  val fragmentManager = supportFragmentManager
  val newFragment = CustomDialogFragment()
  if (isLargeLayout) {
    // The device is using a large layout, so show the fragment as a dialog
    newFragment.show(fragmentManager, "dialog")
  } else {
    // The device is smaller, so show the fragment fullscreen
    val transaction = fragmentManager.beginTransaction()
    // For a little polish, specify a transition animation
    transaction.setTransition(FragmentTransaction.TRANSIT_FRAGMENT_OPEN)
    // To make it fullscreen, use the 'content' root view as the container
    // for the fragment, which is always the root view for the activity
    transaction
        .add(android.R.id.content, newFragment)
        .addToBackStack(null)
        .commit()
  }
}

Java

public void showDialog() {
  FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager();
  CustomDialogFragment newFragment = new CustomDialogFragment();

  if (isLargeLayout) {
    // The device is using a large layout, so show the fragment as a dialog
    newFragment.show(fragmentManager, "dialog");
  } else {
    // The device is smaller, so show the fragment fullscreen
    FragmentTransaction transaction = fragmentManager.beginTransaction();
    // For a little polish, specify a transition animation
    transaction.setTransition(FragmentTransaction.TRANSIT_FRAGMENT_OPEN);
    // To make it fullscreen, use the 'content' root view as the container
    // for the fragment, which is always the root view for the activity
    transaction.add(android.R.id.content, newFragment)
          .addToBackStack(null).commit();
  }
}

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện giao dịch mảnh, hãy xem hướng dẫn về Mảnh.

Trong ví dụ này, boolean mIsLargeLayout xác định liệu thiết bị hiện tại có cần sử dụng thiết kế bố cục lớn của ứng dụng hay không (nếu có, mảnh này sẽ hiển thị dưới dạng hộp thoại, thay vì hiển thị toàn màn hình). Cách tốt nhất để đặt loại boolean này là khai báo giá trị tài nguyên bool với giá trị tài nguyên thay thế cho nhiều kích thước màn hình. Ví dụ: dưới đây là 2 phiên bản của tài nguyên bool cho nhiều kích thước màn hình:

res/values/bools.xml

<!-- Default boolean values -->
<resources>
  <bool name="large_layout">false</bool>
</resources>

res/values-large/bools.xml

<!-- Large screen boolean values -->
<resources>
  <bool name="large_layout">true</bool>
</resources>

Sau đó, bạn có thể khởi chạy giá trị mIsLargeLayout trong phương thức onCreate() của hoạt động:

Kotlin

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)

  isLargeLayout = resources.getBoolean(R.bool.large_layout)
}

Java

boolean isLargeLayout;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  isLargeLayout = getResources().getBoolean(R.bool.large_layout);
}

Hiển thị hoạt động dưới dạng hộp thoại trên màn hình lớn

Thay vì hiển thị hộp thoại dưới dạng giao diện người dùng toàn màn hình đối với màn hình nhỏ, bạn có thể có được kết quả tương tự bằng cách hiển thị Activity dưới dạng hộp thoại đối với màn hình lớn. Phương pháp được chọn tuỳ thuộc vào thiết kế của ứng dụng, nhưng việc hiển thị hoạt động dưới dạng hộp thoại thường hữu ích khi ứng dụng của bạn vốn được thiết kế cho các màn hình nhỏ và bạn muốn cải thiện trải nghiệm trên máy tính bảng bằng cách hiển thị một hoạt động ngắn hạn dưới dạng hộp thoại.

Để chỉ hiển thị một hoạt động dưới dạng hộp thoại khi sử dụng màn hình lớn, hãy áp dụng giao diện Theme.Holo.DialogWhenLarge cho phần tử tệp kê khai của <activity>:

<activity android:theme="@android:style/Theme.Holo.DialogWhenLarge" >

Để biết thêm thông tin về cách định kiểu cho hoạt động bằng giao diện, hãy xem hướng dẫn về Kiểu và giao diện.

Đóng hộp thoại

Khi người dùng chạm vào nút hành động bất kỳ được tạo bằng AlertDialog.Builder, hệ thống sẽ đóng hộp thoại đó cho bạn.

Hệ thống cũng sẽ đóng hộp thoại khi người dùng chạm vào một mục trong danh sách hộp thoại, trừ khi danh sách sử dụng các nút chọn hoặc hộp đánh dấu. Nếu không, bạn có thể đóng hộp thoại theo cách thủ công bằng cách gọi dismiss() trên DialogFragment.

Trong trường hợp bạn cần thực hiện những hành động nhất định khi hộp thoại biến mất, bạn có thể triển khai phương thức onDismiss() trong DialogFragment.

Bạn cũng có thể huỷ hộp thoại. Đây là một sự kiện đặc biệt cho biết rằng người dùng đã rời khỏi hộp thoại một cách rõ ràng mà không hoàn thành tác vụ. Điều này xảy ra nếu người dùng nhấn nút Quay lại, chạm vào màn hình bên ngoài khu vực hộp thoại, hoặc nếu bạn gọi cancel() rõ ràng trên Dialog (chẳng hạn như phản hồi nút "Huỷ" trong hộp thoại).

Như ví dụ ở trên, bạn có thể phản hồi sự kiện huỷ bằng cách triển khai onCancel() trong lớp DialogFragment.

Lưu ý: Hệ thống sẽ gọi onDismiss() sau mỗi sự kiện kích hoạt lệnh gọi lại onCancel(). Tuy nhiên, nếu bạn gọi Dialog.dismiss() hoặc DialogFragment.dismiss(), hệ thống sẽ gọi onDismiss() chứ không gọi onCancel(). Do đó, bạn nên gọi dismiss() khi người dùng nhấn nút tích cực trong hộp thoại để xoá hộp thoại đó khỏi thành phần hiển thị.