Hộp thoại

Thành phần Dialog hiển thị các thông báo bật lên hoặc yêu cầu hoạt động đầu vào của người dùng ở một lớp phía trên nội dung chính của ứng dụng. Nó tạo ra trải nghiệm giao diện người dùng gián đoạn để thu hút sự chú ý của người dùng.

Sau đây là các trường hợp sử dụng hộp thoại:

 • Xác nhận thao tác của người dùng, chẳng hạn như khi xoá tệp.
 • Yêu cầu hoạt động đầu vào của người dùng, chẳng hạn như trong ứng dụng danh sách việc cần làm.
 • Trình bày danh sách các tuỳ chọn để người dùng lựa chọn, chẳng hạn như chọn quốc gia trong một thiết lập hồ sơ.
Một hộp thoại có văn bản và biểu tượng.
Hình 1. Ví dụ về hộp thoại chứa văn bản và biểu tượng.

Hộp thoại cảnh báo

Thành phần kết hợp AlertDialog cung cấp một API thuận tiện để tạo hộp thoại theo chủ đề Material Design. AlertDialog có các tham số cụ thể để xử lý các phần tử cụ thể của hộp thoại. Trong đó có:

 • title: Văn bản xuất hiện dọc theo đầu hộp thoại.
 • text: Văn bản xuất hiện ở giữa hộp thoại.
 • icon: Hình ảnh xuất hiện ở đầu hộp thoại.
 • onDismissRequest: Hàm được gọi khi người dùng đóng hộp thoại, chẳng hạn như bằng cách nhấn vào bên ngoài hộp thoại.
 • dismissButton: Một thành phần kết hợp đóng vai trò là nút đóng.
 • confirmButton: Một thành phần kết hợp đóng vai trò là nút xác nhận.

Ví dụ sau đây triển khai hai nút trong hộp thoại cảnh báo, một nút đóng hộp thoại và một nút khác xác nhận yêu cầu.

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun AlertDialogExample(
  onDismissRequest: () -> Unit,
  onConfirmation: () -> Unit,
  dialogTitle: String,
  dialogText: String,
  icon: ImageVector,
) {
  AlertDialog(
    icon = {
      Icon(icon, contentDescription = "Example Icon")
    },
    title = {
      Text(text = dialogTitle)
    },
    text = {
      Text(text = dialogText)
    },
    onDismissRequest = {
      onDismissRequest()
    },
    confirmButton = {
      TextButton(
        onClick = {
          onConfirmation()
        }
      ) {
        Text("Confirm")
      }
    },
    dismissButton = {
      TextButton(
        onClick = {
          onDismissRequest()
        }
      ) {
        Text("Dismiss")
      }
    }
  )
}

Cách triển khai này ngụ ý một thành phần kết hợp mẹ sẽ truyền các đối số đến thành phần kết hợp con theo cách sau:

@Composable
fun DialogExamples() {
  // ...
  val openAlertDialog = remember { mutableStateOf(false) }

  // ...
    when {
      // ...
      openAlertDialog.value -> {
        AlertDialogExample(
          onDismissRequest = { openAlertDialog.value = false },
          onConfirmation = {
            openAlertDialog.value = false
            println("Confirmation registered") // Add logic here to handle confirmation.
          },
          dialogTitle = "Alert dialog example",
          dialogText = "This is an example of an alert dialog with buttons.",
          icon = Icons.Default.Info
        )
      }
    }
  }
}

Phương thức triển khai có dạng như sau:

Một hộp thoại cảnh báo đang mở có cả nút đóng và xác nhận.
Hình 2. Hộp thoại cảnh báo có các nút.

Thành phần kết hợp của hộp thoại

Dialog là một thành phần kết hợp cơ bản không cung cấp bất kỳ ô định kiểu hoặc được xác định trước nào cho nội dung. Đây là một vùng chứa tương đối đơn giản mà bạn nên điền sẵn bằng một vùng chứa như Card. Sau đây là một số thông số chính của hộp thoại:

 • onDismissRequest: Hàm lambda được gọi khi người dùng đóng hộp thoại.
 • properties: Một thực thể của DialogProperties cung cấp thêm một số phạm vi để tuỳ chỉnh.

Ví dụ cơ bản

Ví dụ sau đây là cách triển khai cơ bản của thành phần kết hợp Dialog. Xin lưu ý rằng lớp này sử dụng Card làm vùng chứa phụ. Nếu không có Card, thành phần Text sẽ xuất hiện một mình phía trên nội dung chính của ứng dụng.

@Composable
fun MinimalDialog(onDismissRequest: () -> Unit) {
  Dialog(onDismissRequest = { onDismissRequest() }) {
    Card(
      modifier = Modifier
        .fillMaxWidth()
        .height(200.dp)
        .padding(16.dp),
      shape = RoundedCornerShape(16.dp),
    ) {
      Text(
        text = "This is a minimal dialog",
        modifier = Modifier
          .fillMaxSize()
          .wrapContentSize(Alignment.Center),
        textAlign = TextAlign.Center,
      )
    }
  }
}

Phương thức triển khai có dạng như sau. Xin lưu ý rằng khi hộp thoại đang mở, nội dung chính của ứng dụng bên dưới hộp thoại đó sẽ bị tối và chuyển sang màu xám:

Hộp thoại không chứa gì khác ngoài nhãn.
Hình 3. Hộp thoại tối giản.

Ví dụ nâng cao

Sau đây là một cách triển khai nâng cao hơn của thành phần kết hợp Dialog. Trong trường hợp này, thành phần sẽ triển khai giao diện tương tự như ví dụ AlertDialog ở trên theo cách thủ công.

@Composable
fun DialogWithImage(
  onDismissRequest: () -> Unit,
  onConfirmation: () -> Unit,
  painter: Painter,
  imageDescription: String,
) {
  Dialog(onDismissRequest = { onDismissRequest() }) {
    // Draw a rectangle shape with rounded corners inside the dialog
    Card(
      modifier = Modifier
        .fillMaxWidth()
        .height(375.dp)
        .padding(16.dp),
      shape = RoundedCornerShape(16.dp),
    ) {
      Column(
        modifier = Modifier
          .fillMaxSize(),
        verticalArrangement = Arrangement.Center,
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
      ) {
        Image(
          painter = painter,
          contentDescription = imageDescription,
          contentScale = ContentScale.Fit,
          modifier = Modifier
            .height(160.dp)
        )
        Text(
          text = "This is a dialog with buttons and an image.",
          modifier = Modifier.padding(16.dp),
        )
        Row(
          modifier = Modifier
            .fillMaxWidth(),
          horizontalArrangement = Arrangement.Center,
        ) {
          TextButton(
            onClick = { onDismissRequest() },
            modifier = Modifier.padding(8.dp),
          ) {
            Text("Dismiss")
          }
          TextButton(
            onClick = { onConfirmation() },
            modifier = Modifier.padding(8.dp),
          ) {
            Text("Confirm")
          }
        }
      }
    }
  }
}

Phương thức triển khai có dạng như sau:

Một hộp thoại có ảnh chụp Núi Feathertop, Victoria. Bên dưới hình ảnh là nút đóng và nút xác nhận.
Hình 4. Hộp thoại có hình ảnh.

Tài nguyên khác