Scaffold

Trong Material Design, Scaffold là một cấu trúc cơ bản cung cấp được chuẩn hoá cho các giao diện người dùng phức tạp. Nó kết hợp với nhau theo những cách khác nhau các phần của giao diện người dùng, chẳng hạn như thanh ứng dụng và nút hành động nổi, mang lại cho ứng dụng giao diện nhất quán.

Ví dụ

Thành phần kết hợp Scaffold cung cấp một API đơn giản mà bạn có thể dùng để nhanh chóng tập hợp cấu trúc của ứng dụng theo nguyên tắc Material Design. Scaffold chấp nhận một số thành phần kết hợp làm tham số. Trong số này có sau:

 • topBar: Thanh ứng dụng ở đầu màn hình.
 • bottomBar: Thanh ứng dụng ở cuối màn hình.
 • floatingActionButton: Một nút di chuột qua góc dưới cùng bên phải của màn hình mà bạn có thể dùng để hiện các thao tác chính.

Để biết thêm ví dụ chi tiết về cách bạn có thể triển khai cả trên cùng và dưới cùng thanh ứng dụng, xem trang thanh ứng dụng.

Bạn cũng có thể truyền nội dung Scaffold như cách bạn thực hiện đến các vùng chứa khác. Thông qua một giá trị innerPadding cho lambda content mà sau đó bạn có thể sử dụng trong thành phần con thành phần kết hợp.

Ví dụ sau đây cung cấp một ví dụ đầy đủ về cách bạn có thể triển khai Scaffold. Thành phần này bao gồm một thanh ứng dụng trên cùng, thanh ứng dụng ở dưới cùng và một hành động nổi nút tương tác với trạng thái nội bộ của Scaffold.

@Composable
fun ScaffoldExample() {
  var presses by remember { mutableIntStateOf(0) }

  Scaffold(
    topBar = {
      TopAppBar(
        colors = topAppBarColors(
          containerColor = MaterialTheme.colorScheme.primaryContainer,
          titleContentColor = MaterialTheme.colorScheme.primary,
        ),
        title = {
          Text("Top app bar")
        }
      )
    },
    bottomBar = {
      BottomAppBar(
        containerColor = MaterialTheme.colorScheme.primaryContainer,
        contentColor = MaterialTheme.colorScheme.primary,
      ) {
        Text(
          modifier = Modifier
            .fillMaxWidth(),
          textAlign = TextAlign.Center,
          text = "Bottom app bar",
        )
      }
    },
    floatingActionButton = {
      FloatingActionButton(onClick = { presses++ }) {
        Icon(Icons.Default.Add, contentDescription = "Add")
      }
    }
  ) { innerPadding ->
    Column(
      modifier = Modifier
        .padding(innerPadding),
      verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp),
    ) {
      Text(
        modifier = Modifier.padding(8.dp),
        text =
        """
          This is an example of a scaffold. It uses the Scaffold composable's parameters to create a screen with a simple top app bar, bottom app bar, and floating action button.

          It also contains some basic inner content, such as this text.

          You have pressed the floating action button $presses times.
        """.trimIndent(),
      )
    }
  }
}

Phương thức triển khai có dạng như sau:

Cách triển khai Scaffold chứa các thanh ứng dụng đơn giản trên cùng và dưới cùng, cũng như nút hành động nổi cho phép lặp lại bộ đếm. Nội dung bên trong của scaffold là văn bản đơn giản giải thích về thành phần.
Hình 1. Cách triển khai Scaffold.

Tài nguyên khác