Chỉ báo tiến trình

Chỉ báo tiến trình cho thấy trạng thái của hoạt động một cách trực quan. Chúng sử dụng chuyển động để cho người dùng chú ý đến mức độ hoàn tất của quá trình, chẳng hạn như tải hoặc xử lý dữ liệu. Chúng cũng có thể cho biết rằng quá trình xử lý đang diễn ra mà không cần xem xét tiến trình hoàn tất.

Hãy xem xét ba trường hợp sử dụng sau đây mà bạn có thể sử dụng chỉ báo tiến trình:

 • Tải nội dung: Trong khi tìm nạp nội dung từ mạng, chẳng hạn như tải hình ảnh hoặc dữ liệu cho hồ sơ người dùng.
 • Tải tệp lên: Cung cấp cho người dùng ý kiến phản hồi về thời gian tải lên.
 • Thời gian xử lý lâu: Mặc dù ứng dụng đang xử lý một lượng lớn dữ liệu, nhưng hãy chuyển cho người dùng biết lượng dữ liệu đã hoàn tất.

Trong Material Design, có hai loại chỉ báo tiến trình:

 • Xác định: Hiển thị chính xác tiến độ.
 • Không xác định: Tạo ảnh động liên tục mà không quan tâm đến tiến trình.

Tương tự, chỉ báo tiến trình có thể ở một trong hai dạng sau:

 • Tuyến tính: Một thanh ngang lấp đầy từ trái sang phải.
 • Vòng tròn: Một vòng tròn có nét tăng dần theo chiều dài cho đến khi bao hết chu vi của vòng tròn.
Chỉ báo tiến trình tuyến tính cùng với chỉ báo tiến trình vòng tròn.
Hình 1. Có hai loại chỉ báo tiến trình.

Nền tảng API

Mặc dù có một số thành phần kết hợp mà bạn có thể sử dụng để tạo chỉ báo tiến trình phù hợp với Material Design, nhưng tham số của các thành phần này không khác nhau nhiều. Trong số các thông số chính mà bạn nên lưu ý là:

 • progress: Tiến trình hiện tại mà chỉ báo hiển thị. Truyền một Float từ 0.0 đến 1.0.
 • color: Màu của chỉ báo thực tế. Đó là phần của thành phần phản ánh tiến trình và bao gồm đầy đủ thành phần khi tiến trình hoàn tất.
 • trackColor: Màu của đường đi mà chỉ báo được vẽ trên đó.

Xác định chỉ báo

Chỉ báo xác định phản ánh chính xác mức độ hoàn tất của một hành động. Hãy sử dụng các thành phần kết hợp LinearProgressIndicator hoặc CircularProgressIndicator và chuyển giá trị cho tham số progress.

Đoạn mã sau đây cung cấp một ví dụ tương đối chi tiết. Khi người dùng nhấn nút, ứng dụng sẽ cho thấy chỉ báo tiến trình, đồng thời khởi chạy một coroutine để tăng dần giá trị của progress. Điều này khiến chỉ báo tiến trình lặp lại lần lượt.

@Composable
fun LinearDeterminateIndicator() {
  var currentProgress by remember { mutableStateOf(0f) }
  var loading by remember { mutableStateOf(false) }
  val scope = rememberCoroutineScope() // Create a coroutine scope

  Column(
    verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp),
    horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
    modifier = Modifier.fillMaxWidth()
  ) {
    Button(onClick = {
      loading = true
      scope.launch {
        loadProgress { progress ->
          currentProgress = progress
        }
        loading = false // Reset loading when the coroutine finishes
      }
    }, enabled = !loading) {
      Text("Start loading")
    }

    if (loading) {
      LinearProgressIndicator(
        progress = { currentProgress },
        modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
      )
    }
  }
}

/** Iterate the progress value */
suspend fun loadProgress(updateProgress: (Float) -> Unit) {
  for (i in 1..100) {
    updateProgress(i.toFloat() / 100)
    delay(100)
  }
}

Khi quá trình tải hoàn tất một phần, chỉ báo tuyến tính trong ví dụ trước sẽ xuất hiện như sau:

Tương tự, chỉ báo vòng tròn xuất hiện như sau:

Chỉ báo không xác định

Chỉ báo không xác định không phản ánh mức độ hoàn thành của một thao tác. Thay vào đó, chỉ báo này sử dụng chuyển động để cho người dùng biết rằng quá trình xử lý đang diễn ra, mặc dù không chỉ định mức độ hoàn thành nào.

Để tạo một chỉ báo tiến trình không xác định, hãy sử dụng thành phần kết hợp LinearProgressIndicator hoặc CircularProgressIndicator, nhưng không truyền một giá trị cho progress. Ví dụ sau minh hoạ cách bạn có thể bật/tắt một chỉ báo không xác định bằng cách nhấn nút.

@Composable
fun IndeterminateCircularIndicator() {
  var loading by remember { mutableStateOf(false) }

  Button(onClick = { loading = true }, enabled = !loading) {
    Text("Start loading")
  }

  if (!loading) return

  CircularProgressIndicator(
    modifier = Modifier.width(64.dp),
    color = MaterialTheme.colorScheme.secondary,
    trackColor = MaterialTheme.colorScheme.surfaceVariant,
  )
}

Sau đây là ví dụ về cách triển khai này khi chỉ báo đang hoạt động:

Sau đây là ví dụ về cách triển khai tương tự nhưng với LinearProgressIndicator thay vì CircularProgressIndicator.

Tài nguyên khác