Thông báo nhanh

Thành phần thanh thông báo nhanh đóng vai trò là một thông báo ngắn xuất hiện ở cuối màn hình. Tính năng này đưa ra ý kiến phản hồi về một thao tác hoặc hành động mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng. Thanh thông báo nhanh sẽ biến mất sau vài giây. Người dùng cũng có thể loại bỏ bằng một thao tác, chẳng hạn như nhấn vào một nút.

Hãy cân nhắc ba trường hợp sử dụng sau đây mà bạn có thể cần dùng thanh thông báo nhanh:

 • Xác nhận thao tác: Sau khi người dùng xoá một email hoặc tin nhắn, một thanh thông báo nhanh sẽ xuất hiện để xác nhận hành động và đưa ra lựa chọn "Huỷ".
 • Trạng thái mạng: Khi ứng dụng mất kết nối Internet, một thanh thông báo nhanh sẽ bật lên để cho biết ứng dụng hiện đang ngoại tuyến.
 • Gửi dữ liệu: Sau khi gửi thành công một biểu mẫu hoặc chế độ cài đặt cập nhật, thanh thông báo nhanh sẽ ghi chú rằng thay đổi đã được lưu thành công.

Ví dụ cơ bản

Để triển khai thanh thông báo nhanh, trước tiên, bạn cần tạo SnackbarHost, trong đó có thuộc tính SnackbarHostState. SnackbarHostState cung cấp quyền truy cập vào hàm showSnackbar() mà bạn có thể dùng để hiển thị thanh thông báo nhanh.

Hàm tạm ngưng này cần có một CoroutineScope, chẳng hạn như khi sử dụng rememberCoroutineScope – và có thể được gọi để phản hồi các sự kiện giao diện người dùng để hiển thị một Snackbar trong Scaffold.

val scope = rememberCoroutineScope()
val snackbarHostState = remember { SnackbarHostState() }
Scaffold(
  snackbarHost = {
    SnackbarHost(hostState = snackbarHostState)
  },
  floatingActionButton = {
    ExtendedFloatingActionButton(
      text = { Text("Show snackbar") },
      icon = { Icon(Icons.Filled.Image, contentDescription = "") },
      onClick = {
        scope.launch {
          snackbarHostState.showSnackbar("Snackbar")
        }
      }
    )
  }
) { contentPadding ->
  // Screen content
}

Thanh thông báo nhanh có thao tác

Bạn có thể cung cấp một hành động tuỳ chọn và điều chỉnh thời lượng của Snackbar. Hàm snackbarHostState.showSnackbar() chấp nhận thông số actionLabelduration bổ sung, và trả về một SnackbarResult.

val scope = rememberCoroutineScope()
val snackbarHostState = remember { SnackbarHostState() }
Scaffold(
  snackbarHost = {
    SnackbarHost(hostState = snackbarHostState)
  },
  floatingActionButton = {
    ExtendedFloatingActionButton(
      text = { Text("Show snackbar") },
      icon = { Icon(Icons.Filled.Image, contentDescription = "") },
      onClick = {
        scope.launch {
          val result = snackbarHostState
            .showSnackbar(
              message = "Snackbar",
              actionLabel = "Action",
              // Defaults to SnackbarDuration.Short
              duration = SnackbarDuration.Indefinite
            )
          when (result) {
            SnackbarResult.ActionPerformed -> {
              /* Handle snackbar action performed */
            }
            SnackbarResult.Dismissed -> {
              /* Handle snackbar dismissed */
            }
          }
        }
      }
    )
  }
) { contentPadding ->
  // Screen content
}

Bạn có thể cung cấp Snackbar tuỳ chỉnh với thông số snackbarHost. Hãy xem tài liệu tham khảo về API SnackbarHost để biết thêm thông tin.