Bộ tính năng hỗ trợ tiếp cận

Tài liệu này mô tả bộ tính năng hỗ trợ tiếp cận trong Android Studio, bao gồm cả thao tác với bàn phím.

Trong bản phát hành 2021.1, IntelliJ IDEA đã cập nhật bộ tính năng hỗ trợ tiếp cận là cơ sở của Android Studio Bumblebee. Vì vậy, tất cả các phiên bản Android Studio từ Bumblebee trở đi cũng được hưởng lợi từ những bản cập nhật này. Tài liệu IntelliJ chứa đầy đủ thông tin chi tiết về bộ tính năng hỗ trợ tiếp cận, chẳng hạn như cách thiết lập trình đọc màn hình và tuỳ chỉnh IDE để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận.

Sử dụng bàn phím

Bạn có thể sử dụng phím tắt để di chuyển qua tất cả các chế độ điều khiển trong Android Studio.

Lưu ý: Một số phần tử trên Android Studio chỉ có thể truy cập bằng bàn phím khi dùng tính năng thao tác với đối tượng (một tính năng của trình đọc màn hình). Để được trợ giúp về tính năng thao tác với đối tượng hoặc tính năng tương đương, hãy tham khảo tài liệu về trình đọc màn hình của bạn, chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng NVDA.

Phần này bao gồm các phím tắt hữu ích để di chuyển trong Android Studio. Để biết hướng dẫn đầy đủ về các phím tắt mặc định của Android Studio, hãy đọc bài viết Phím tắt.

Kích hoạt trình đơn chính

Để mở trình đơn chính và các trình đơn cấp cao nhất khác, hãy sử dụng các phím tắt sau:

 • Để mở trình đơn chính, nhấn phím F10.
 • Để mở trình đơn cấp cao nhất trên máy tính Windows, hãy nhấn tổ hợp phím Alt + [ký tự đại diện]. Ví dụ: để mở trình đơn File (Tệp), hãy nhấn tổ hợp phím Alt + F.

Để di chuyển giữa tệp và cửa sổ công cụ, hãy sử dụng các phím tắt sau:

 • Để di chuyển đến cửa sổ công cụ, hãy nhấn tổ hợp phím Alt + [số] (trên macOS: Command + [số]). Ví dụ: để di chuyển đến cửa sổ công cụ Project structure (Cấu trúc dự án), hãy nhấn tổ hợp phím Alt + 0 (trên macOS: Command + 0).
 • Để di chuyển giữa các tệp và cửa sổ công cụ, hãy nhấn tổ hợp phím Control + Tab (trên macOS: Command + Tab). Để di chuyển qua tất cả các mục, hãy tiếp tục nhấn tổ hợp phím Control + Tab.

Thanh điều hướng cho phép bạn di chuyển giữa các tệp trong một dự án bằng các lối tắt sau:

 • Để kích hoạt thanh điều hướng, hãy nhấn tổ hợp phím Alt + Home (trên macOS: Option + Fn + Mũi tên trái).
 • Để chuyển đổi giữa các mục trong hệ phân cấp điều hướng, hãy nhấn mũi tên trái hoặc mũi tên phải.
 • Để mở cửa sổ bật lên hiển thị nội dung của mục hiện tại, hãy nhấn phím cách.

Tắt tính năng thu gọn mã

Theo mặc định, trình chỉnh sửa Android Studio sẽ gộp một phần văn bản thành các khu vực có thể mở rộng. Ví dụ: danh sách tệp nhập ở đầu tệp nguồn Java được thu gọn thành một dòng duy nhất chứa văn bản "import …".

Khi sử dụng trình đọc màn hình, tính năng thu gọn mã có thể gây khó khăn cho việc di chuyển. Để sửa đổi các tuỳ chọn thu gọn mã, hãy chuyển đến File > Settings > Editor > General > Code Folding (Tệp > Cài đặt > Trình chỉnh sửa > Chung > Thu gọn mã) (trên macOS: Android Studio > Preferences > Editor > General > Code Folding (Android Studio > Lựa chọn ưu tiên > Trình chỉnh sửa > Chung > Thu gọn mã)).

Tắt tính năng tự động chèn

Theo mặc định, Android Studio sẽ tự động chèn dấu ngoặc nhọn đóng, dấu ngoặc kép hoặc dấu ngoặc đơn.

Khi sử dụng trình đọc màn hình, tính năng tự động chèn có thể không hữu ích. Để sửa đổi các tuỳ chọn chèn tự động, hãy chuyển đến File > Settings > Editor > General > Smart Keys (Tệp > Cài đặt > Trình chỉnh sửa > Chung > Khoá thông minh) (trên macOS: Android Studio > Preferences > Editor > General > Smart Keys (Android Studio > Lựa chọn ưu tiên > Trình chỉnh sửa > Chung > Khoá thông minh)).

Tắt cửa sổ bật lên tự động hoàn thành mã

Theo mặc định, Android Studio sẽ tự động hiển thị cửa sổ bật lên để hoàn thành mã khi bạn nhập một số phím nhất định và nếu chỉ thấy duy nhất một kết quả khớp, thì tính năng này tự động chèn kết quả đó. Hành vi này có thể gây nhầm lẫn cho trình đọc màn hình.

Để sửa đổi các tuỳ chọn tự động bật và tự động chèn cho việc hoàn thành mã, hãy chuyển đến File > Settings > Editor > General > Code Completion (Tệp > Cài đặt > Trình chỉnh sửa > Chung > Hoàn tất mã) (trên macOS: Android Studio > Preferences > Editor > General > Code Completion (Android Studio > Lựa chọn ưu tiên > Trình chỉnh sửa > Chung > Hoàn tất mã)).

Truy cập lỗi, cảnh báo và hoạt động kiểm tra mã

Sử dụng bàn phím để xem và di chuyển qua các lỗi, cảnh báo và hoạt động kiểm tra mã.

Xem lại lỗi trong tất cả các tệp của một dự án

Khi bạn nhấp vào Build > Make Project (Tạo > Tạo dự án), tất cả các cảnh báo và lỗi sẽ xuất hiện trong cửa sổ Messages (Thông báo).

Để xem lại lỗi trong cửa sổ Messages (Thông báo), hãy sử dụng các phím tắt sau:

 • Để kích hoạt cửa sổ Messages (Thông báo), hãy nhấn tổ hợp phím Alt + 0 (trên macOS: Option + 0).
 • Để di chuyển qua các tin nhắn, hãy nhấn vào các mũi tên lên và xuống.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa văn bản để xem và di chuyển qua các lỗi. Để sử dụng trình chỉnh sửa xem lỗi, hãy nhấn tổ hợp phím Control + Alt + Mũi tên lên/Mũi tên xuống (trên macOS: Command + Option + Mũi tên lên/Mũi tên xuống).

Xem lại lỗi và hoạt động kiểm tra mã trong một tệp duy nhất

Để xem lại lỗi trong một tệp duy nhất, hãy sử dụng các phím tắt sau:

 • Để chuyển đến lỗi tiếp theo hoặc lỗi trước, hãy nhấn phím F2 hoặc tổ hợp phím Shift + F2 (trên macOS: F2 hoặc Shift + F2).
 • Để mở cửa sổ chú giải công cụ có chứa thông báo lỗi, nhấn tổ hợp phím Control + F1 (trên macOS: Command + F1).

Cách di chuyển qua hoạt động kiểm tra mã, chứ không chỉ các lỗi:

 1. Nhấp vào File > Settings > Editor > General (Tệp > Cài đặt > Trình chỉnh sửa > Chung) (trên macOS: Android Studio > Preferences > Editor > General (Android Studio > Lựa chọn ưu tiên > Trình chỉnh sửa > Chung)).
 2. Bỏ chọn 'Next error' action goes to high priority problems only (Thao tác "Lỗi tiếp theo" chỉ áp dụng cho các vấn đề có mức ưu tiên cao).

Sử dụng tính năng thụt lề bằng phím tab

Theo mặc định, Android Studio sử dụng ký tự dấu cách để thụt lề. Người dùng trình đọc màn hình có thể muốn dùng tính năng thụt lề bằng phím tab vì văn bản được đọc thành lời sẽ ngắn gọn hơn.

Cách chuyển sang tính năng thụt lề bằng phím tab:

 1. Chuyển đến File > Settings > Editor > Code Style > Java > Tabs and Indents (Tệp > Cài đặt > Trình chỉnh sửa > Kiểu mã > Java > Tab và thụt lề) (trên macOS: Android Studio > Preferences > Editor > Code Style > Java > Tabs and Indents (Android Studio > Lựa chọn ưu tiên > Trình chỉnh sửa > Kiểu mã > Java > Tab và thụt lề)).
 2. Chọn Use tab character (Sử dụng ký tự tab).