Phím tắt

Android Studio có các phím tắt cho nhiều thao tác phổ biến. Bảng 1 cho thấy các phím tắt mặc định theo hệ điều hành. Xin lưu ý rằng vì Android Studio dựa trên IntelliJ IDEA, nên bạn có thể tìm thấy các phím tắt khác trong tài liệu tham khảo về sơ đồ bàn phím (keymap) của IntelliJ IDEA.

Lưu ý: Ngoài sơ đồ bàn phím mặc định trong bảng 1 dưới đây, bạn có thể chọn trong một số sơ đồ bàn phím đặt trước hoặc tạo sơ đồ bàn phím tuỳ chỉnh. Để biết thêm về cách tuỳ chỉnh phím tắt, hãy xem nội dung Định cấu hình sơ đồ bàn phím tuỳ chỉnh ở dưới.

Bảng 1. Phím tắt mặc định cho các hệ điều hành Windows/Linux và Mac.

Mô tả Windows/Linux Mac
Chung
Lưu tất cả Ctrl+S Command+S
Đồng bộ hoá Ctrl+Alt+Y Command+Option+Y
Phóng to/thu nhỏ trình chỉnh sửa Ctrl+Shift+F12 Ctrl+Command+F12
Thêm vào mục ưa thích Alt+Shift+F Option+Shift+F
Kiểm tra tệp hiện có bằng hồ sơ hiện tại Alt+Shift+I Option+Shift+I
Lược đồ chuyển đổi nhanh Ctrl+` (dấu trích dẫn) Ctrl+` (dấu trích dẫn)
Mở hộp thoại cài đặt Ctrl+Alt+S Command+, (dấu phẩy)
Mở hộp thoại cấu trúc dự án Ctrl+Alt+Shift+S Command+; (dấu chấm phẩy)
Chuyển đổi giữa các thẻ và cửa sổ công cụ Ctrl+Tab Ctrl+Tab
Khám phá và tìm kiếm trong Studio
Tìm kiếm mọi thứ (bao gồm cả mã và trình đơn) Nhấn Shift hai lần Nhấn Shift hai lần
Tìm Ctrl+F Command+F
Tìm mục tiếp theo F3 Command+G
Tìm mục trước đó Shift+F3 Command+Shift+G
Thay thế Ctrl+R Command+R
Tìm thao tác Ctrl+Shift+A Command+Shift+A
Tìm kiếm theo tên biểu tượng Ctrl+Alt+Shift+N Command+Option+O
Tìm lớp Ctrl+N Command+O
Tìm tệp (thay vì lớp) Ctrl+Shift+N Command+Shift+O
Tìm trong đường dẫn Ctrl+Shift+F Command+Shift+F
Mở cửa sổ bật lên về cấu trúc tệp Ctrl+F12 Command+F12
Chuyển giữa các thẻ trình chỉnh sửa đang mở Alt+Mũi tên phải hoặc Mũi tên trái Ctrl+Mũi tên phải hoặc Ctrl+Mũi tên trái
Chuyển ngay đến nguồn F4 hoặc Ctrl+Enter F4 hoặc Command+Mũi tên xuống
Mở thẻ trình chỉnh sửa hiện tại trong cửa sổ mới Shift+F4 Shift+F4
Cửa sổ bật lên về tệp mới mở gần đây Ctrl+E Command+E
Cửa sổ bật lên về tệp mới chỉnh sửa gần đây Ctrl+Shift+E Command+Shift+E
Chuyển đến vị trí chỉnh sửa gần đây nhất Ctrl+Shift+Backspace Command+Shift+Delete
Đóng thẻ trình chỉnh sửa đang hoạt động Ctrl+F4 Command+W
Quay lại cửa sổ trình chỉnh sửa trong cửa sổ công cụ Esc Esc
Ẩn cửa sổ công cụ đang hoạt động hoặc hoạt động gần đây nhất Shift+Esc Shift+Esc
Chuyển đến dòng Ctrl+G Command+L
Mở hệ phân cấp kiểu Ctrl+H Ctrl+H
Mở hệ phân cấp phương thức Ctrl+Shift+H Command+Shift+H
Mở hệ phân cấp lệnh gọi Ctrl+Alt+H Ctrl+Option+H
Bố cục xem
Phóng to/thu nhỏ Ctrl+dấu cộng hoặc Ctrl+dấu trừ Command+dấu cộng hoặc Command+dấu trừ
Vừa với màn hình Ctrl+0 Command+0
Kích thước thực Control+Shift+1 Command+Shift+1
Công cụ thiết kế: Layout Editor (Trình chỉnh sửa bố cục)
Chuyển đổi giữa chế độ Design (Thiết kế) và chế độ Blueprint (Bản thiết kế) B B
Chuyển đổi giữa chế độ Portrait (Dọc) và chế độ Landscape (Ngang) O O
Bật/tắt thiết bị D D
Buộc làm mới R R
Bật/tắt bảng lỗi kết xuất E E
Xoá điều kiện ràng buộc Delete hoặc Control+nhấp chuột Delete hoặc Command+nhấp
Phóng to Ctrl+dấu cộng Command+dấu cộng
Thu nhỏ Ctrl+dấu trừ Command+dấu trừ
Thu phóng cho vừa kích thước màn hình Ctrl+0 Command+0
Kéo (hình ảnh) Giữ Dấu cách+nhấp và kéo Giữ Dấu cách+nhấp và kéo
Chuyển đến XML Ctrl+B Command+B
Chọn tất cả thành phần Ctrl+A Command+A
Chọn nhiều thành phần Shift+nhấp hoặc Ctrl+nhấp Shift+nhấp hoặc Command+nhấp
Công cụ thiết kế: Navigation Editor (Trình chỉnh sửa điều hướng)
Phóng to Ctrl+dấu cộng Command+dấu cộng
Thu nhỏ Ctrl+dấu trừ Command+dấu trừ
Thu phóng cho vừa kích thước màn hình Ctrl+0 Command+0
Kéo (hình ảnh) Giữ Dấu cách+nhấp và kéo Giữ Dấu cách+nhấp và kéo
Chuyển đến XML Ctrl+B Command+B
Bật/tắt bảng lỗi kết xuất E E
Nhóm vào biểu đồ lồng nhau Ctrl+G Command+G
Đi qua các đích đến Tab hoặc Shift+Tab Tab hoặc Shift+Tab
Chọn tất cả đích đến Ctrl+A Command+A
Chọn nhiều đích đến Shift+nhấp hoặc Ctrl+nhấp Shift+nhấp hoặc Command+nhấp
Viết mã
Tạo mã (getter, setter, setter, hàm khởi tạo, hashCode/equals, toString, tệp mới, lớp mới) Alt+Insert Command+N
Phương thức ghi đè Ctrl+O Ctrl+O
Phương thức triển khai Ctrl+I Ctrl+I
Bao quanh bằng (if...else / try...catch / v.v) Ctrl+Alt+T Command+Option+T
Xoá dòng bằng con nháy Control+Y Command+Delete
Thu gọn/mở rộng khối mã hiện tại Ctrl+dấu trừ hoặc Ctrl+dấu cộng Command+dấu trừ hoặc Command+dấu cộng
Thu gọn/mở rộng tất cả khối mã Ctrl+Shift+dấu trừ hoặc Ctrl+Shift+dấu cộng Command+Shift+dấu trừ hoặc Command+Shift+plus
Sao chép dòng hoặc lựa chọn hiện tại Ctrl+D Command+D
Hoàn thành mã cơ bản Control+Dấu cách Control+Dấu cách
Hoàn thành mã thông minh (lọc danh sách phương pháp và biến theo kiểu dự kiến) Control+Shift+Space Control+Shift+Space
Hoàn tất câu lệnh Ctrl+Shift+Enter Command+Shift+Enter
Tra cứu tài liệu nhanh Ctrl+Q Ctrl+J
Hiện tham số cho phương thức đã chọn Ctrl+P Command+P
Chuyển đến phần khai báo (trực tiếp) Ctrl+B hoặc Ctrl+nhấp chuột Command+B hoặc Command+nhấp chuột
Chuyển đến các tuỳ chọn triển khai Ctrl+Alt+B Command+Option+B
Chuyển đến phương pháp mẹ (super-method)/lớp mẹ (super-class) Ctrl+U Command+U
Mở phần tra cứu định nghĩa nhanh Ctrl+Shift+I Command+Y
Bật/tắt chế độ hiển thị cửa sổ công cụ dự án Alt+1 Command+1
Chuyển đổi dấu trang F11 F3
Chuyển đổi dấu trang bằng tính năng liên kết ghi nhớ Control+F11 Option+F3
Nhận xét/huỷ nhận xét bằng nhận xét dòng Control+/ Command+/
Nhận xét/huỷ nhận xét bằng nhận xét chặn Control+Shift+/ Command+Shift+/
Chọn các khối mã tăng dần liên tiếp Control+W Option+Mũi tên lên
Giảm lựa chọn hiện tại về trạng thái trước đó Ctrl+Shift+W Option+Mũi tên xuống
Di chuyển đến đầu khối mã Control+[ Option+Command+[
Di chuyển đến cuối khối mã Control+] Option+Command+]
Chọn đến đầu khối mã Control+Shift+[ Option+Command+Shift+[
Chọn đến cuối khối mã Control+Shift+] Option+Command+Shift+]
Xoá đến cuối từ Ctrl+Delete Option+Delete
Xoá đến đầu từ Ctrl+Backspace Option+Delete
Tối ưu hoá nhập liệu Ctrl+Alt+O Ctrl+Option+O
Sửa lỗi nhanh trong dự án (cho thấy các thao tác theo ý định và thao tác sửa lỗi nhanh) Alt+Enter Option+Enter
Định dạng lại mã Ctrl+Alt+L Command+Option+L
Thụt lề tự động các dòng Ctrl+Alt+I Ctrl+Option+I
Thụt lề/bỏ thụt lề các dòng Tab hoặc Shift+Tab Tab hoặc Shift+Tab
Nối dòng thông minh Ctrl+Shift+J Ctrl+Shift+J
Tách dòng thông minh Ctrl+Enter Command+Enter
Bắt đầu dòng mới Shift+Enter Shift+Enter
Lỗi được đánh dấu tiếp theo/trước F2 hoặc Shift+F2 F2 hoặc Shift+F2
Xây dựng và chạy
Xây dựng Ctrl+F9 Command+F9
Xây dựng và chạy Shift+F10 Ctrl+R
Áp dụng các thay đổi và khởi động lại hoạt động Control+F10 Ctrl+Command+R
Áp dụng thay đổi mã Ctrl+Alt+F10 Ctrl+Shift+Command+R
Gỡ lỗi
Gỡ lỗi Shift+F9 Ctrl+D
Nhảy cóc F8 F8
Nhảy vào F7 F7
Nhảy vào thông minh Shift+F7 Shift+F7
Nhảy ra Shift+F8 Shift+F8
Đến con trỏ Alt+F9 Option+F9
Đánh giá biểu thức Alt+F8 Option+F8
Tiếp tục chương trình F9 Command+Option+R
Bật/tắt điểm ngắt Control+F8 Command+F8
Xem điểm ngắt Control+Shift+F8 Command+Shift+F8
Tái cấu trúc
Sao chép H5 H5
Di chuyển F6 F6
Xoá an toàn Alt+Delete Command+Delete
Đổi tên Shift+F6 Shift+F6
Thay đổi chữ ký Control+F6 Command+F6
Cùng dòng Control+Alt+N Command+Option+N
Phương pháp trích xuất Ctrl+Alt+M Command+Option+M
Trích xuất biến Ctrl+Alt+V Command+Option+V
Trích xuất trường Ctrl+Alt+F Command+Option+F
Trích xuất hằng số Ctrl+Alt+C Command+Option+C
Trích xuất tham số Ctrl+Alt+P Command+Option+P
Quản lý phiên bản/nhật ký trong máy
Cam kết dự án với VCS Ctrl+K Command+K
Cập nhật dự án từ VCS Ctrl+T Command+T
Xem các thay đổi gần đây Alt+Shift+C Option+Shift+C
Mở cửa sổ bật lên về VCS Alt+` (dấu trích dẫn) Ctrl+V

Định cấu hình sơ đồ bàn phím tuỳ chỉnh

Bạn có thể chọn trong một số sơ đồ bàn phím đặt trước hoặc sửa đổi sơ đồ bàn phím đặt trước để tạo một sơ đồ bàn phím tuỳ chỉnh mới trong phần cài đặt sơ đồ bàn phím cho Android Studio.

Để mở phần cài đặt sơ đồ bàn phím, hãy chọn File (Tệp) > Settings (Cài đặt) (trên máy Mac, Android Studio > Preferences (Tuỳ chọn ưu tiên) rồi chuyển đến ngăn Keymap (Sơ đồ bàn phím).

Hình 1. Cửa sổ chế độ cài đặt sơ đồ bàn phím của Android Studio.

  1. Trình đơn thả xuống cho sơ đồ bàn phím: Chọn sơ đồ bàn phím mong muốn trong trình đơn này để chuyển đổi giữa các sơ đồ bàn phím đặt trước.
  2. Danh sách thao tác: Nhấp chuột phải vào một thao tác để sửa đổi. Bạn có thể thêm các phím tắt bổ sung cho thao tác đó, thêm phím tắt để liên kết một thao tác với thao tác nhấp chuột hoặc xoá các phím tắt hiện tại. Nếu bạn đang sử dụng sơ đồ bàn phím đặt trước, việc chỉnh sửa phím tắt của một thao tác sẽ tự động tạo bản sao của sơ đồ bàn phím và thêm nội dung sửa đổi của bạn vào bản sao đó.
  3. Sao chép nút: Chọn sơ đồ bàn phím trong trình đơn thả xuống để dùng làm điểm xuất phát rồi nhấp vào Copy (Sao chép) để tạo sơ đồ bàn phím tuỳ chỉnh mới. Bạn có thể sửa đổi tên và phím tắt của sơ đồ bàn phím.
  4. Nút đặt lại: Chọn sơ đồ bàn phím trong trình đơn thả xuống, rồi nhấp vào Reset (Đặt lại) để chuyển về lại cấu hình ban đầu.
  5. Hộp tìm kiếm: Nhập vào đây để tìm kiếm phím tắt theo tên thao tác.
  6. Tìm kiếm bằng phím tắt: Nhấp vào Find Actions by Shortcut (Tìm thao tác bằng phím tắt) rồi nhập một phím tắt để tìm kiếm thao tác theo phím tắt.