Cài đặt Android Studio

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Chỉ cần vài cú nhấp chuột để thiết lập Android Studio.

Trước tiên, hãy nhớ tải phiên bản Android Studio mới nhất.

Windows

Để cài đặt Android Studio trên Windows, hãy tiến hành như sau:

 1. Nếu bạn đã tải một tệp .exe xuống (khuyên dùng), hãy nhấp đúp để mở tệp đó.

  Nếu bạn đã tải tệp .zip xuống, hãy giải nén tệp ZIP, sao chép thư mục android-studio vào thư mục Program Files (Tệp chương trình), sau đó mở thư mục android-studio > bin rồi chạy studio64.exe (dành cho máy 64 bit) hoặc studio.exe (dành cho máy 32 bit).

 2. Làm theo trình hướng dẫn thiết lập trong Android Studio và cài đặt mọi gói SDK mà trình này đề xuất.

Vậy là xong. Video sau đây trình bày từng bước của quy trình thiết lập theo cách sử dụng tính năng tải xuống .exe được đề xuất.

Khi có các công cụ mới và API khác, Android Studio sẽ hiện một cửa sổ bật lên để thông báo cho bạn, hoặc bạn có thể kiểm tra để tìm bản cập nhật mới bằng cách nhấp vào Help > Check for Update (Trợ giúp > Kiểm tra để tìm bản cập nhật).

Mac

Để cài đặt Android Studio trên máy Mac, hãy tiến hành như sau:

 1. Mở tệp DMG cho Android Studio.
 2. Kéo và thả Android Studio vào thư mục Applications (Ứng dụng), sau đó mở Android Studio.
 3. Chọn xem bạn có muốn nhập các chế độ cài đặt trước đây của Android Studio vào không, rồi nhấp vào OK.
 4. Trình hướng dẫn thiết lập Android Studio (Android Studio Setup Wizard) sẽ chỉ dẫn bạn hoàn thành toàn bộ quá trình thiết lập, bao gồm cả thao tác tải các thành phần SDK Android cần thiết cho quá trình phát triển ứng dụng.

Vậy là xong. Video sau đây trình bày từng bước trong quy trình thiết lập được đề xuất.

Khi có các công cụ mới và API khác, Android Studio sẽ hiện một cửa sổ bật lên để thông báo cho bạn, hoặc bạn có thể kiểm tra để tìm bản cập nhật mới bằng cách nhấp vào Android Studio > Check for Update (Android Studio > Kiểm tra để tìm bản cập nhật).

Lưu ý: Nếu sử dụng Android Studio trên hệ điều hành macOS từ Mojave trở lên, bạn có thể thấy lời nhắc cho phép bộ công cụ IDE truy cập vào lịch, danh bạ hoặc ảnh của bạn. Lời nhắc này xuất hiện do có các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư mới dành cho các ứng dụng truy cập vào tệp trong thư mục gốc. Vì vậy, nếu dự án có chứa các tệp và thư viện trong thư mục gốc và bạn nhìn thấy lời nhắc này, bạn có thể chọn Don't Allow (Không cho phép).

Linux

Để cài đặt Android Studio trên Linux, hãy tiến hành như sau:

 1. Giải nén tệp .zip mà bạn đã tải xuống ở một vị trí phù hợp cho các ứng dụng, chẳng hạn như trong /usr/local/ cho hồ sơ người dùng của bạn hoặc /opt/ cho người dùng chung.

  Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Linux 64 bit, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt trước các thư viện mà máy 64 bit cần có.

 2. Để chạy Android Studio, hãy mở một cửa sổ dòng lệnh, chuyển đến thư mục android-studio/bin/ rồi thực thi studio.sh.
 3. Chọn xem bạn có muốn nhập các chế độ cài đặt trước đây của Android Studio vào không, rồi nhấp vào OK.
 4. Trình hướng dẫn thiết lập Android Studio (Android Studio Setup Wizard) sẽ chỉ dẫn bạn hoàn thành toàn bộ quá trình thiết lập, bao gồm cả thao tác tải các thành phần SDK Android cần thiết cho quá trình phát triển ứng dụng.

Mẹo: Để Android Studio xuất hiện trong danh sách ứng dụng, hãy chọn Tools > Create Desktop Entry (Công cụ > Tạo mục trên màn hình chính) qua thanh trình đơn của Android Studio.

Thư viện mà máy 64 bit cần có

Nếu đang chạy phiên bản Ubuntu 64 bit, bạn cần cài đặt một số thư viện 32 bit bằng lệnh sau đây:

sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 lib32z1 libbz2-1.0:i386

Nếu bạn đang chạy hệ điều hành Fedora 64 bit, lệnh sẽ là:

sudo yum install zlib.i686 ncurses-libs.i686 bzip2-libs.i686

Vậy là xong. Video sau đây trình bày từng bước trong quy trình thiết lập được đề xuất.

Khi có các công cụ mới và API khác, Android Studio sẽ hiện một cửa sổ bật lên để thông báo cho bạn, hoặc bạn có thể kiểm tra để tìm bản cập nhật mới bằng cách nhấp vào Help > Check for Update (Trợ giúp > Kiểm tra để tìm bản cập nhật).

Chrome OS

Hãy làm theo các bước sau đây để cài đặt Android Studio trên Chrome OS:

 1. Cài đặt Linux cho Chrome OS với tối thiểu 20 GB dung lượng lưu trữ còn trống nếu bạn chưa thực hiện thao tác này.

 2. Mở ứng dụng Files (Tệp) rồi tìm gói DEB mà bạn đã tải xuống trong thư mục Downloads (Tải xuống) trong phần My files (Tệp của tôi).

 3. Nhấp chuột phải vào gói DEB rồi chọn Install with Linux (Beta) (Cài đặt bằng Linux (Beta)).

  Vị trí tệp đích của gói DEB trên Chrome OS.

  • Nếu bạn từng cài đặt Android Studio, hãy chọn xem bạn có muốn nhập các chế độ cài đặt trước đây của Android Studio vào hay không, sau đó nhấp vào OK.
 4. Setup Wizard (Trình hướng dẫn thiết lập) của Android Studio sẽ chỉ dẫn bạn hoàn thành toàn bộ quá trình thiết lập, bao gồm cả thao tác tải các thành phần SDK Android cần thiết cho quá trình phát triển ứng dụng.

 5. Sau khi cài đặt xong, hãy mở Android Studio trên Trình chạy hoặc trên cửa sổ dòng lệnh Linux của Chrome OS bằng cách chạy studio.sh trong thư mục cài đặt mặc định:

  /opt/android-studio/bin/studio.sh

Vậy là xong. Khi có các công cụ mới và API khác, Android Studio sẽ hiện một cửa sổ bật lên để thông báo cho bạn, hoặc bạn có thể kiểm tra để tìm bản cập nhật mới bằng cách nhấp vào Help > Check for Update (Trợ giúp > Kiểm tra để tìm bản cập nhật).