Hỗ trợ tay điều khiển trò chơi

Bạn có thể nâng cao trải nghiệm người dùng trong trò chơi bằng cách cho phép người chơi sử dụng tay điều khiển trò chơi. Khung Android cung cấp các API để phát hiện và xử lý hoạt động đầu vào của người dùng qua tay điều khiển trò chơi.

Hướng dẫn này cho biết cách đảm bảo trò chơi hoạt động nhất quán với tay điều khiển trò chơi ở nhiều cấp độ API Android (API cấp 9 trở lên) và cách cải thiện trải nghiệm chơi trò chơi cho người chơi bằng cách hỗ trợ đồng thời nhiều tay điều khiển trong ứng dụng.

Lưu ý: Nếu bạn đang phát triển trò chơi hoặc viết ứng dụng C++, hãy sử dụng Thư viện tay điều khiển trò chơi trong Bộ phát triển trò chơi Android (AGDK).

Bài học

Xử lý thao tác của bộ điều khiển
Tìm hiểu cách xử lý hoạt động đầu vào của người dùng thông qua các thành phần đầu vào phổ biến trên tay điều khiển trò chơi, bao gồm cả các nút của bàn phím di chuyển (D-pad), nút trên tay điều khiển trò chơi và cần điều khiển.
Hỗ trợ bộ điều khiển trên các phiên bản Android
Tìm hiểu cách làm cho tay điều khiển trò chơi hoạt động giống nhau trên các thiết bị chạy các phiên bản Android khác nhau.
Hỗ trợ nhiều tay điều khiển trò chơi
Tìm hiểu cách phát hiện và sử dụng nhiều tay điều khiển trò chơi được kết nối đồng thời.
Các tính năng bổ sung của tay điều khiển trò chơi
Tìm hiểu cách sử dụng các tính năng bổ sung của tay điều khiển.