Các phương pháp hay nhất cho lối tắt

Khi thiết kế và tạo lối tắt của ứng dụng, hãy làm theo các nguyên tắc sau:

Làm theo các nguyên tắc thiết kế

Để lối tắt của ứng dụng nhất quán với lối tắt được sử dụng cho các ứng dụng hệ thống, hãy làm theo Nguyên tắc thiết kế lối tắt ứng dụng.

Chỉ xuất bản 4 lối tắt riêng biệt

Hiện tại, API của bạn hỗ trợ tối đa 15 lối tắt tĩnh và động cho ứng dụng của bạn tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào, tuy nhiên, bạn chỉ nên phát hành 4 lối tắt riêng biệt để cải thiện giao diện của trình duyệt.

Ngoài việc hiển thị lối tắt trên trình chạy, hãy sử dụng Thư viện tích hợp lối tắt Google để hiển thị lối tắt trên các nền tảng của Google, chẳng hạn như Trợ lý Google. Thư viện này hỗ trợ việc gửi số lượng lối tắt không giới hạn. Nếu đang sử dụng thư viện này để đẩy một số lượng lớn lối tắt, bạn nên đặt "thứ hạng" ("rank") của các lối tắt sẽ xuất hiện trong trình chạy được hỗ trợ bằng cách gọi phương thức setRank().

Giới hạn độ dài đoạn mô tả cho lối tắt

Không gian bị giới hạn trong trình đơn cho thấy lối tắt của ứng dụng trong trình khởi chạy. Nếu có thể, hãy giới hạn độ dài của "nội dung mô tả ngắn" ở mỗi lối tắt trong 10 ký tự và giới hạn độ dài của "nội dung mô tả dài" trong 25 ký tự.

Để biết thêm thông tin về nhãn cho các lối tắt tĩnh, hãy đọc nội dung Tuỳ chỉnh giá trị thuộc tính. Đối với các lối tắt linh hoạt và được ghim, hãy đọc tài liệu tham khảo về setLongLabel() setShortLabel().

Duy trì nhật ký dụng lối tắt và thao tác

Đối với mỗi lối tắt mà bạn tạo, hãy cân nhắc nhiều cách mà người dùng có thể thực hiện cùng một thao tác trong ứng dụng. Hãy nhớ gọi reportShortcutUsed() trong mỗi trường hợp sau để trình chạy duy trì một nhật ký chính xác về tần suất người dùng thực hiện các thao tác thể hiện lối tắt của bạn.

Chỉ cập nhật lối tắt khi ý nghĩa của lối tắt được giữ lại

Khi thay đổi lối tắt linh hoạt và được ghim, chỉ gọi updateShortcuts() khi thay đổi thông tin của một lối tắt vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Nếu không, bạn nên dùng một trong những phương pháp sau, tuỳ thuộc vào loại lối tắt mà bạn tái tạo:

Ví dụ: nếu bạn đã tạo lối tắt để điều hướng đến một siêu thị, nên cập nhật lối tắt nếu tên siêu thị thay đổi nhưng vị trí của siêu thị vẫn giữ nguyên. Nếu người dùng bắt đầu mua sắm tại một địa điểm siêu thị khác, bạn nên tạo một lối tắt mới.

Kiểm tra lối tắt linh hoạt mỗi khi bạn chạy ứng dụng

Lối tắt động không được lưu giữ khi người dùng khôi phục dữ liệu vào một thiết bị mới. Vì lý do này, bạn nên kiểm tra số lượng đối tượng do getDynamicShortcuts() trả về mỗi lần bạn chạy ứng dụng và xuất bản lại lối tắt động nếu cần, như thể hiện trong đoạn mã trong phần Sao lưu và khôi phục.