Tạo phương thức nhập

Trình chỉnh sửa phương thức nhập (IME) là một chế độ kiểm soát cho phép người dùng nhập văn bản. Android cung cấp một khung phương thức nhập có thể mở rộng cho phép các ứng dụng cung cấp cho người dùng phương thức nhập thay thế, chẳng hạn như bàn phím ảo hoặc nhập bằng lời nói. Sau khi cài đặt các IME, người dùng có thể chọn một IME trong phần cài đặt hệ thống và sử dụng trên toàn bộ hệ thống. Bạn chỉ có thể bật mỗi lần một IME.

Để thêm IME vào hệ thống Android, hãy tạo một ứng dụng Android chứa lớp mở rộng InputMethodService. Ngoài ra, bạn thường tạo hoạt động "cài đặt" để chuyển các tuỳ chọn đến dịch vụ IME. Bạn cũng có thể xác định giao diện người dùng cài đặt hiển thị trong phần cài đặt hệ thống.

Trang này bao gồm các chủ đề sau:

Nếu bạn chưa làm việc với IME, trước tiên hãy đọc bài viết giới thiệu về Phương thức nhập trên màn hình.

Vòng đời IME

Sơ đồ dưới đây mô tả vòng đời của một IME:

Hình ảnh cho thấy vòng đời của một IME.
Hình 1. Vòng đời của một IME.

Các phần sau mô tả cách triển khai giao diện người dùng và mã liên kết với một IME tuân theo vòng đời này.

Khai báo thành phần của IME trong tệp kê khai

Trong hệ thống Android, IME là một ứng dụng Android có chứa dịch vụ IME đặc biệt. Tệp kê khai của ứng dụng phải khai báo dịch vụ, yêu cầu các quyền cần thiết, cung cấp một bộ lọc ý định khớp với hành động action.view.InputMethod và cung cấp siêu dữ liệu xác định các đặc điểm của IME. Ngoài ra, để cung cấp giao diện cài đặt cho phép người dùng sửa đổi hành vi của IME, bạn có thể xác định hoạt động "cài đặt" có thể chạy từ phần Cài đặt hệ thống.

Đoạn mã sau đây khai báo dịch vụ IME. Phương thức này yêu cầu quyền BIND_INPUT_METHOD để cho phép dịch vụ kết nối IME với hệ thống, thiết lập bộ lọc ý định khớp với hành động android.view.InputMethod và xác định siêu dữ liệu cho IME:

<!-- Declares the input method service. -->
<service android:name="FastInputIME"
  android:label="@string/fast_input_label"
  android:permission="android.permission.BIND_INPUT_METHOD">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.view.InputMethod" />
  </intent-filter>
  <meta-data android:name="android.view.im"
        android:resource="@xml/method" />
</service>

Đoạn mã tiếp theo khai báo hoạt động cài đặt cho IME. Tệp này có bộ lọc ý định cho ACTION_MAIN cho biết hoạt động này là điểm truy cập chính của ứng dụng IME:

<!-- Optional: an activity for controlling the IME settings. -->
<activity android:name="FastInputIMESettings"
  android:label="@string/fast_input_settings">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
  </intent-filter>
</activity>

Bạn cũng có thể cung cấp quyền truy cập vào các chế độ cài đặt của IME trực tiếp từ giao diện người dùng.

API phương thức nhập

Bạn có thể tìm thấy các lớp dành riêng cho IME trong các gói android.inputmethodserviceandroid.view.inputmethod. Lớp KeyEvent rất quan trọng để xử lý các ký tự trên bàn phím.

Phần trung tâm của IME là một thành phần dịch vụ – một lớp mở rộng InputMethodService. Ngoài việc triển khai vòng đời dịch vụ thông thường, lớp này còn có các lệnh gọi lại để cung cấp giao diện người dùng của IME, xử lý hoạt động đầu vào của người dùng và gửi văn bản đến trường có tiêu điểm. Theo mặc định, lớp InputMethodService cung cấp hầu hết các phương thức triển khai để quản lý trạng thái và chế độ hiển thị của IME cũng như giao tiếp với trường nhập dữ liệu hiện tại.

Các lớp sau đây cũng quan trọng:

BaseInputConnection
Xác định kênh giao tiếp từ InputMethod trở về ứng dụng đang nhận dữ liệu đầu vào. Bạn sử dụng nó để đọc văn bản xung quanh con trỏ, chuyển văn bản vào hộp văn bản và gửi các sự kiện chính thô đến ứng dụng. Các ứng dụng phải mở rộng lớp này thay vì triển khai giao diện cơ sở InputConnection.
KeyboardView
Một tiện ích của View hiển thị bàn phím và phản hồi các sự kiện do người dùng nhập. Bố cục bàn phím được chỉ định bởi một thực thể của Keyboard mà bạn có thể xác định trong tệp XML.

Thiết kế giao diện người dùng cho phương thức nhập

Có 2 phần tử hình ảnh chính cho một IME: khung hiển thị input (đầu vào) và khung hiển thị candidates (đề xuất). Bạn chỉ phải triển khai các phần tử có liên quan đến phương thức nhập mà bạn đang thiết kế.

Chế độ xem nhập dữ liệu

Khung hiển thị nhập dữ liệu là giao diện người dùng mà người dùng nhập văn bản dưới dạng nhấp phím, viết tay hoặc cử chỉ. Khi IME hiển thị lần đầu tiên, hệ thống sẽ gọi lệnh gọi lại onCreateInputView(). Trong quá trình triển khai phương thức này, hãy tạo bố cục bạn muốn hiển thị trong cửa sổ IME và trả về bố cục về hệ thống. Đoạn mã sau đây cho thấy một ví dụ về cách triển khai phương thức onCreateInputView():

Kotlin

override fun onCreateInputView(): View {
  return layoutInflater.inflate(R.layout.input, null).apply {
    if (this is MyKeyboardView) {
      setOnKeyboardActionListener(this@MyInputMethod)
      keyboard = latinKeyboard
    }
  }
}

Java

@Override
public View onCreateInputView() {
  MyKeyboardView inputView =
    (MyKeyboardView) getLayoutInflater().inflate(R.layout.input, null);

  inputView.setOnKeyboardActionListener(this);
  inputView.setKeyboard(latinKeyboard);

  return inputView;
}

Trong ví dụ này, MyKeyboardView là một thực thể của cách triển khai tuỳ chỉnh của KeyboardView hiển thị Keyboard.

Chế độ xem đề xuất

Chế độ xem đề xuất là giao diện người dùng trong đó IME hiển thị các nội dung sửa đổi hoặc đề xuất từ có thể xuất hiện để người dùng chọn. Trong vòng đời IME, hệ thống sẽ gọi onCreateCandidatesView() khi đã sẵn sàng hiển thị chế độ xem đề xuất. Trong quá trình triển khai phương thức này, hãy trả về một bố cục hiển thị các từ đề xuất hoặc trả về giá trị rỗng nếu bạn không muốn hiện bất cứ điều gì. Phản hồi rỗng là hành vi mặc định, vì vậy, bạn không cần triển khai phản hồi này nếu không cung cấp các đề xuất.

Những điều cần cân nhắc khi thiết kế giao diện người dùng

Phần này mô tả một số cân nhắc về thiết kế giao diện người dùng cho IME.

Xử lý nhiều kích thước màn hình

Giao diện người dùng cho IME của bạn phải có thể điều chỉnh tỷ lệ cho nhiều kích thước màn hình và xử lý được cả hướng ngang và hướng dọc. Ở chế độ IME không toàn màn hình, hãy để đủ không gian để ứng dụng hiển thị trường văn bản và mọi ngữ cảnh liên quan để IME không chiếm quá một nửa màn hình. Ở chế độ IME toàn màn hình, đây không phải là vấn đề.

Xử lý nhiều loại dữ liệu đầu vào

Các trường văn bản trong Android cho phép bạn đặt một loại dữ liệu đầu vào cụ thể, chẳng hạn như văn bản dạng tự do, số, URL, địa chỉ email và chuỗi tìm kiếm. Khi bạn triển khai một IME mới, hãy phát hiện loại dữ liệu đầu vào của từng trường và cung cấp giao diện thích hợp cho trường đó. Tuy nhiên, bạn không cần phải thiết lập IME để kiểm tra xem người dùng có nhập văn bản hợp lệ cho loại dữ liệu đầu vào đó hay không. Đây là trách nhiệm của ứng dụng sở hữu trường văn bản.

Ví dụ: dưới đây là giao diện mà IME tiếng Latinh cung cấp cho phương thức nhập văn bản trên nền tảng Android:

Hình ảnh minh hoạ phương thức nhập văn bản trên IME tiếng Latinh
Hình 2. Nhập văn bản IME bằng chữ Latinh.

Còn đây là giao diện mà IME tiếng Latinh cung cấp cho phương thức nhập số của nền tảng Android:

Hình ảnh minh hoạ phương thức nhập số trên IME tiếng Latinh
Hình 3. Nhập số bằng IME tiếng Latinh.

Khi một trường nhập dữ liệu nhận được tiêu điểm và IME của bạn bắt đầu, hệ thống sẽ gọi onStartInputView(), truyền đối tượng EditorInfo chứa thông tin chi tiết về loại dữ liệu đầu vào và các thuộc tính khác của trường văn bản đó. Trong đối tượng này, trường inputType chứa loại dữ liệu đầu vào của trường văn bản.

Trường inputType là một int chứa các mẫu bit cho nhiều chế độ cài đặt loại đầu vào. Để kiểm thử trường đó cho loại dữ liệu nhập của trường văn bản, hãy che trường đó bằng hằng số TYPE_MASK_CLASS, như sau:

Kotlin

inputType and InputType.TYPE_MASK_CLASS

Java

inputType & InputType.TYPE_MASK_CLASS

Mẫu bit loại dữ liệu đầu vào có thể có một trong các giá trị sau:

TYPE_CLASS_NUMBER
Một trường văn bản để nhập số. Như minh hoạ trong hình 3, IME tiếng Latinh hiển thị một bàn phím số cho các trường thuộc loại này.
TYPE_CLASS_DATETIME
Một trường văn bản để nhập ngày và giờ.
TYPE_CLASS_PHONE
Trường văn bản để nhập số điện thoại.
TYPE_CLASS_TEXT
Một trường văn bản để nhập bất kỳ ký tự nào được hỗ trợ.

Các hằng số này được mô tả chi tiết hơn trong tài liệu tham khảo về InputType.

Trường inputType có thể chứa các bit khác cho biết một biến thể của loại trường văn bản, chẳng hạn như:

TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD
Biến thể của TYPE_CLASS_TEXT để nhập mật khẩu. Phương thức nhập sẽ hiển thị các ký tự dingbat thay vì văn bản thực tế.
TYPE_TEXT_VARIATION_URI
Một biến thể của TYPE_CLASS_TEXT để nhập URL web và các Giá trị nhận dạng tài nguyên thống nhất (URI) khác.
TYPE_TEXT_FLAG_AUTO_COMPLETE
Một biến thể của TYPE_CLASS_TEXT để nhập văn bản mà ứng dụng tự động hoàn thành từ từ điển, nội dung tìm kiếm hoặc chức năng khác.

Che inputType bằng hằng số thích hợp khi bạn kiểm thử các biến thể này. Các hằng số mặt nạ hiện có được liệt kê trong tài liệu tham khảo về InputType.

Gửi văn bản đến ứng dụng

Khi người dùng nhập văn bản bằng IME, bạn có thể gửi văn bản đến ứng dụng bằng cách gửi từng sự kiện chính hoặc bằng cách chỉnh sửa văn bản xung quanh con trỏ trong trường văn bản của ứng dụng. Trong cả hai trường hợp, hãy sử dụng một thực thể của InputConnection để phân phối văn bản. Để nhận thực thể này, hãy gọi InputMethodService.getCurrentInputConnection().

Chỉnh sửa văn bản quanh con trỏ

Khi bạn xử lý việc chỉnh sửa văn bản hiện có, sau đây là một số phương thức hữu ích trong BaseInputConnection:

getTextBeforeCursor()
Trả về một CharSequence chứa số lượng ký tự được yêu cầu trước vị trí con trỏ hiện tại.
getTextAfterCursor()
Trả về một CharSequence chứa số lượng ký tự được yêu cầu sau vị trí con trỏ hiện tại.
deleteSurroundingText()
Xoá số ký tự đã chỉ định trước và sau vị trí con trỏ hiện tại.
commitText()
Gửi CharSequence vào trường văn bản và đặt vị trí con trỏ mới.

Ví dụ: đoạn mã sau đây cho biết cách thay thế 4 ký tự ở bên trái của con trỏ bằng văn bản "Hello!" (Xin chào!):

Kotlin

currentInputConnection.also { ic: InputConnection ->
  ic.deleteSurroundingText(4, 0)
  ic.commitText("Hello", 1)
  ic.commitText("!", 1)
}

Java

InputConnection ic = getCurrentInputConnection();
ic.deleteSurroundingText(4, 0);
ic.commitText("Hello", 1);
ic.commitText("!", 1);

Hỗ trợ soạn văn bản trước khi xác nhận

Nếu IME của bạn dự đoán văn bản hoặc yêu cầu nhiều bước để soạn một ký tự hoặc từ, thì bạn có thể hiển thị tiến trình trong trường văn bản cho đến khi người dùng thực hiện từ đó, sau đó bạn có thể thay thế thành phần kết hợp một phần bằng văn bản hoàn chỉnh. Bạn có thể xử lý đặc biệt văn bản bằng cách thêm span vào văn bản đó khi truyền văn bản đó đến setComposingText().

Đoạn mã sau đây minh hoạ cách hiện tiến trình trong một trường văn bản:

Kotlin

currentInputConnection.also { ic: InputConnection ->
  ic.setComposingText("Composi", 1)
  ic.setComposingText("Composin", 1)
  ic.commitText("Composing ", 1)
}

Java

InputConnection ic = getCurrentInputConnection();
ic.setComposingText("Composi", 1);
ic.setComposingText("Composin", 1);
ic.commitText("Composing ", 1);

Chặn sự kiện liên quan đến phím cứng

Mặc dù cửa sổ phương thức nhập không có tiêu điểm rõ ràng, nhưng trước tiên, cửa sổ này sẽ nhận được các sự kiện liên quan đến phím phần cứng và có thể sử dụng hoặc chuyển tiếp các sự kiện đó đến ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể muốn sử dụng các phím định hướng để điều hướng trong giao diện người dùng để lựa chọn đề xuất trong quá trình kết hợp. Bạn cũng nên giữ phím quay lại để đóng mọi hộp thoại bắt nguồn từ cửa sổ phương thức nhập.

Để chặn các phím phần cứng, hãy ghi đè onKeyDown()onKeyUp().

Gọi phương thức super() cho các khoá bạn không muốn tự xử lý.

Tạo loại phụ IME

Loại phụ cho phép IME hiển thị nhiều chế độ nhập và ngôn ngữ mà IME hỗ trợ. Loại phụ có thể đại diện cho những nội dung sau:

 • Ngôn ngữ, chẳng hạn như en_US hoặc fr_FR
 • Chế độ nhập, chẳng hạn như giọng nói, bàn phím hoặc chữ viết tay
 • Các kiểu nhập, biểu mẫu hoặc thuộc tính khác dành riêng cho IME, chẳng hạn như bố cục bàn phím 10 phím hoặc QWERTY

Chế độ này có thể là văn bản bất kỳ, chẳng hạn như "bàn phím" hoặc "giọng nói". Loại phụ cũng có thể hiển thị tổ hợp các loại này.

Thông tin loại phụ được sử dụng cho hộp thoại trình chuyển đổi IME có sẵn trên thanh thông báo và cho các chế độ cài đặt IME. Thông tin này cũng cho phép khung trực tiếp hiển thị một loại phụ cụ thể của IME. Khi bạn tạo một IME, hãy sử dụng tiện ích loại phụ vì tiện ích này giúp người dùng xác định và chuyển đổi giữa các ngôn ngữ và chế độ IME khác nhau.

Hãy xác định các loại phụ ở một trong các tệp tài nguyên XML của phương thức nhập, bằng cách sử dụng phần tử <subtype>. Đoạn mã sau đây xác định một IME có 2 loại phụ: một loại phụ cho bàn phím cho ngôn ngữ tiếng Anh Mỹ và một loại phụ khác cho bàn phím cho ngôn ngữ tiếng Pháp dành cho Pháp:

<input-method xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:settingsActivity="com.example.softkeyboard.Settings"
    android:icon="@drawable/ime_icon">
  <subtype android:name="@string/display_name_english_keyboard_ime"
      android:icon="@drawable/subtype_icon_english_keyboard_ime"
      android:languageTag="en-US"
      android:imeSubtypeMode="keyboard"
      android:imeSubtypeExtraValue="somePrivateOption=true" />
  <subtype android:name="@string/display_name_french_keyboard_ime"
      android:icon="@drawable/subtype_icon_french_keyboard_ime"
      android:languageTag="fr-FR"
      android:imeSubtypeMode="keyboard"
      android:imeSubtypeExtraValue="someVariable=30,someInternalOption=false" />
  <subtype android:name="@string/display_name_german_keyboard_ime" ... />
</input-method>

Để đảm bảo các loại phụ được gắn nhãn chính xác trong giao diện người dùng, hãy sử dụng "%s" để lấy nhãn nội dung phụ giống với nhãn ngôn ngữ của loại phụ. Điều này được minh hoạ trong 2 đoạn mã tiếp theo. Đoạn mã đầu tiên cho thấy một phần trong tệp XML của phương thức nhập:

<subtype
  android:label="@string/label_subtype_generic"
  android:imeSubtypeLocale="en_US"
  android:icon="@drawable/icon_en_us"
  android:imeSubtypeMode="keyboard" />

Đoạn mã tiếp theo là một phần của tệp strings.xml của IME. Tài nguyên chuỗi label_subtype_generic, được sử dụng theo định nghĩa giao diện người dùng của phương thức nhập để đặt nhãn của loại phụ, được xác định như sau:

<string name="label_subtype_generic">%s</string>

Chế độ cài đặt này giúp tên hiển thị của loại phụ khớp với chế độ cài đặt ngôn ngữ. Ví dụ: đối với bất kỳ ngôn ngữ tiếng Anh nào, tên hiển thị sẽ là "Tiếng Anh (Hoa Kỳ)".

Chọn loại phụ IME từ thanh thông báo

Hệ thống Android quản lý mọi loại phụ mà mọi IME hiển thị. Các loại phụ IME được coi là các chế độ của IME chứa chúng. Người dùng có thể chuyển từ thanh thông báo hoặc ứng dụng Cài đặt đến trình đơn gồm các loại phụ IME có sẵn, như minh hoạ trong hình sau:

Hình ảnh hiển thị trình đơn Ngôn ngữ và hệ thống nhập liệu
Hình 4. Trình đơn hệ thống Ngôn ngữ và nhập liệu.

Chọn loại phụ IME từ phần Cài đặt hệ thống

Người dùng cũng có thể kiểm soát cách sử dụng các loại phụ trong bảng cài đặt Ngôn ngữ và phương thức nhập trong phần cài đặt hệ thống:

Hình ảnh cho thấy trình đơn Chọn ngôn ngữ
Hình 5. Trình đơn hệ thống Ngôn ngữ

Chuyển đổi giữa các loại phụ IME

Bạn có thể cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các loại phụ IME bằng cách cung cấp một phím chuyển đổi, chẳng hạn như biểu tượng ngôn ngữ hình quả cầu trên bàn phím. Việc này giúp cải thiện khả năng hữu dụng của bàn phím và tạo sự thuận tiện cho người dùng. Để bật tính năng chuyển đổi này, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Khai báo supportsSwitchingToNextInputMethod = "true" trong tệp tài nguyên XML của phương thức nhập. Nội dung khai báo phải có dạng như đoạn mã sau:
  <input-method xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:settingsActivity="com.example.softkeyboard.Settings"
      android:icon="@drawable/ime_icon"
      android:supportsSwitchingToNextInputMethod="true">
  
 2. Gọi phương thức shouldOfferSwitchingToNextInputMethod().
 3. Nếu phương thức trả về true (đúng), hãy hiển thị phím chuyển đổi.
 4. Khi người dùng nhấn vào phím chuyển đổi, hãy gọi switchToNextInputMethod(), truyền giá trị sai (false). Giá trị false (sai) cho hệ thống biết rằng sẽ xử lý tất cả các loại phụ như nhau, bất kể chúng thuộc IME nào. Việc chỉ định giá trị true sẽ yêu cầu hệ thống chuyển qua các loại phụ trong IME hiện tại.

Lưu ý chung về IME

Dưới đây là các vấn đề khác cần xem xét khi triển khai IME:

 • Cung cấp cho người dùng cách để đặt các tuỳ chọn trực tiếp từ giao diện người dùng của IME.
 • Cung cấp cách để người dùng chuyển sang một IME khác ngay từ giao diện người dùng của phương thức nhập vì nhiều IME có thể được cài đặt trên thiết bị.
 • Hiển thị nhanh giao diện người dùng của IME. Tải trước hoặc tải theo yêu cầu bất kỳ tài nguyên lớn nào để người dùng nhìn thấy IME ngay khi họ nhấn vào một trường văn bản. Tài nguyên và khung hiển thị lưu vào bộ nhớ đệm cho các lệnh gọi tiếp theo của phương thức nhập.
 • Phát hành các bản phân bổ bộ nhớ lớn ngay sau khi cửa sổ phương thức nhập bị ẩn, giúp ứng dụng có đủ bộ nhớ để chạy. Sử dụng một thông báo trễ để phát hành tài nguyên nếu IME bị ẩn trong vài giây.
 • Đảm bảo người dùng có thể nhập nhiều ký tự nhất có thể cho ngôn ngữ liên kết với IME. Người dùng có thể sử dụng dấu câu trong mật khẩu hoặc tên người dùng. Vì vậy, IME của bạn phải cung cấp nhiều ký tự khác nhau để cho phép người dùng nhập mật khẩu và truy cập vào thiết bị.