Hiện thông báo có giới hạn thời gian

Ứng dụng của bạn có thể cần phải nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng trong một số tình huống, chẳng hạn như khi chuông báo đang kêu hoặc khi có cuộc gọi đến. Trong các ứng dụng nhắm đến thiết bị chạy Android 9 (API cấp 28) trở xuống, bạn có thể xử lý việc này bằng cách chạy một hoạt động trong khi ứng dụng đang chạy ở chế độ nền. Tài liệu này cho biết cách đạt được hành vi này trên các thiết bị chạy Android 10 (API cấp 29) đến Android 13 (API cấp 33).

Thêm quyền POST_Thông báo

Kể từ Android 13, hãy thêm dòng sau vào tệp AndroidManifest.xml:

<manifest ...>
  <uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
  <application ...>
    ...
  </application>
</manifest>

Sau khi có được quyền này, bạn có thể tạo kênh thông báo.

Tạo kênh thông báo

Tạo một kênh thông báo để hiển thị đúng cách thông báo của bạn và cho phép người dùng quản lý thông báo trong phần cài đặt ứng dụng. Để biết thêm thông tin về các kênh thông báo, hãy xem bài viết Tạo và quản lý kênh thông báo.

Tạo các kênh thông báo trong phương thức onCreate của lớp Application:

Kotlin

class DACapp : Application() {
  override fun onCreate() {
    super.onCreate()
    val channel = NotificationChannel(
      CHANNEL_ID,
      "High priority notifications",
      NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH
    )

    val notificationManager = getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE) as NotificationManager
    notificationManager.createNotificationChannel(channel)
  }
}

Khi chạy ứng dụng của bạn lần đầu tiên, người dùng sẽ thấy nội dung như hình 1 trên màn hình hệ thống Thông tin ứng dụng của ứng dụng:

Hình ảnh cho thấy màn hình Thông báo và Thông tin ứng dụng của ứng dụng.
Hình 1. Phần Thông báo trong màn hình App Info (Thông tin ứng dụng) ở phần cài đặt hệ thống của ứng dụng.

Quản lý quyền gửi thông báo

Kể từ Android 13, hãy yêu cầu quyền gửi thông báo trước khi hiện thông báo cho người dùng.

Quy trình triển khai tối thiểu sẽ có dạng như sau:

Kotlin

val permissionLauncher = rememberLauncherForActivityResult(
  contract = ActivityResultContracts.RequestPermission(),
  onResult = { hasNotificationPermission = it }
)
...
Button(
  onClick = {
    if (!hasNotificationPermission) {
      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.TIRAMISU) {
        permissionLauncher.launch(Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS)
      }
    }
  },
) {
  Text(text = "Request permission")
}

Nếu thiết bị của bạn đang chạy Android 13, việc nhấn vào nút Request permission sẽ kích hoạt hộp thoại như trong hình 2:

Hình ảnh minh hoạ hộp thoại yêu cầu cấp quyền
Hình 2. Hộp thoại của hệ thống để yêu cầu cấp quyền gửi thông báo.

Nếu người dùng chấp nhận yêu cầu cấp quyền, phần Thông tin ứng dụng của ứng dụng sẽ có dạng như hình 3:

Hình ảnh hiển thị màn hình Thông tin ứng dụng sau khi được cấp quyền gửi thông báo
Hình 3. Đã cấp quyền gửi thông báo.

Tạo thông báo có mức độ ưu tiên cao

Khi tạo thông báo, hãy thêm một tiêu đề và thông báo mang tính mô tả.

Sau đây là ví dụ về một thông báo:

Kotlin

private fun showNotification() {
  val notificationManager = getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE) as NotificationManager

  val notificationBuilder =
    NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
      .setSmallIcon(R.drawable.baseline_auto_awesome_24)
      .setContentTitle("HIGH PRIORITY")
      .setContentText("Check this dog puppy video NOW!")
      .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_HIGH)
      .setCategory(NotificationCompat.CATEGORY_RECOMMENDATION)

  notificationManager.notify(666, notificationBuilder.build())
}

Hiển thị thông báo cho người dùng

Việc gọi hàm showNotification() sẽ kích hoạt thông báo như sau:

Kotlin

Button(onClick = { showNotification() }) {
  Text(text = "Show notification")
}

Thông báo trong ví dụ này có dạng như hình 4:

Hình ảnh thể hiện một thông báo có mức độ ưu tiên cao
Hình 4. Thông báo có mức độ ưu tiên cao.

Thông báo liên tục

Khi bạn cho người dùng thấy thông báo, họ có thể xác nhận hoặc đóng thông báo hoặc lời nhắc của ứng dụng. Ví dụ: người dùng có thể chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi điện thoại đến.

Nếu thông báo của bạn hiển thị liên tục, chẳng hạn như có cuộc gọi điện thoại đến, hãy liên kết thông báo đó với một dịch vụ trên nền trước. Đoạn mã sau đây cho biết cách hiển thị một thông báo liên kết với dịch vụ trên nền trước:

Kotlin

// Provide a unique integer for the "notificationId" of each notification.
startForeground(notificationId, notification)

Java

// Provide a unique integer for the "notificationId" of each notification.
startForeground(notificationId, notification);