Thiết lập quá trình tích hợp liên tục

Hệ thống tích hợp liên tục cho phép bạn tự động xây dựng và kiểm thử ứng dụng mỗi lần kiểm tra bản cập nhật cho hệ thống kiểm soát mã nguồn. Bạn có thể sử dụng toàn bộ công cụ tích hợp liên tục có khả năng khởi tạo bản dựng Gradle để tạo các dự án Android Studio.

Để chạy quy trình kiểm thử trong quá trình xây dựng, bạn cần định cấu hình máy chủ tích hợp liên tục để sử dụng Trình mô phỏng Android (Android Emulator) hoặc Phòng thử nghiệm Firebase (Firebase Test Lab) để chạy quy trình kiểm thử.

Để biết thông tin chi tiết về cách định cấu hình chế độ tích hợp liên tục cho dự án Android bằng Phòng thử nghiệm Firebase và Jenkins, hãy xem bài viết Bắt đầu kiểm thử với hệ thống tích hợp liên tục (CI).