Tìm hiểu Gói giao diện người dùng và mã được tạo

Gói giao diện người dùng

Gói giao diện người dùng là một phương pháp mới linh hoạt để trao đổi thông tin giao diện người dùng. Nhà thiết kế sử dụng trình bổ trợ Chuyển tiếp cho Figma (Relay for Figma) để tạo Gói giao diện người dùng từ các thành phần trong Figma. Gói này khai báo rằng thiết kế đã sẵn sàng để các nhà phát triển sử dụng. Sau đó, nhà thiết kế cung cấp cho nhà phát triển URL của tệp thiết kế Figma.

Nhà phát triển sử dụng trình bổ trợ của Android Studio để nhập các gói giao diện người dùng từ tệp thiết kế Figma. Trong dự án Android Studio, Gói giao diện người dùng chứa nội dung khai báo về các thành phần Figma đã nhập cùng với các tài sản liên quan, bao gồm cả tệp phông chữ, hình ảnh và SVG.

Gói giao diện người dùng là cấu phần phần mềm ổn định và có thể được cam kết kiểm soát nguồn. Khi nhà phát triển nhập một gói Figma trong một dự án Android Studio, các tệp sẽ được thêm vào dự án, trong thư mục ui-packages. Dưới đây là một mẫu có nhập Gói giao diện người dùng:

Nội dung của Gói giao diện người dùng

Một dự án có Gói giao diện người dùng đã nhập chứa các tệp sau:

 • [component_name].json – Tệp JSON mô tả thành phần (ví dụ: story_card.json).
 • config.json – Lưu trữ siêu dữ liệu cho Gói giao diện người dùng cụ thể.
 • fonts/ – Thư mục lưu trữ các tài sản phông chữ mà thành phần sử dụng (nếu có).
 • *.png – Tài sản hình ảnh (ví dụ: menu.png) được sử dụng trong thành phần (nếu có).
 • [component_name]_preview.png – Hình ảnh xem trước của thành phần (ví dụ: story_card_preview.png).
 • *.svg – Thành phần đồ hoạ vectơ (ví dụ: hình tam giác) dùng trong thành phần (nếu có).
 • FONTS.txt – Danh sách các phông chữ đã dùng (nếu có).
 • DEPS.txt – Tên của bất cứ thành phần con nào.
 • VERSION.txt – Phiên bản của Relay dùng để tạo và nhập Gói giao diện người dùng.

Các dữ liệu này được lưu trữ trong src/main/ui-packages/[package_name].

Xoá gói giao diện người dùng

Để xoá một gói giao diện người dùng khỏi dự án, bạn có thể xoá thư mục đó trong ui-packages/. Việc tạo lại bản dựng dự án sau khi xoá thư mục cũng sẽ xoá mã đã tạo của dự án đó.

Cấu trúc của thư mục Mã đã tạo

Khi tạo bản dựng dự án, các Gói giao diện người dùng này được chuyển thành mã được tạo chứa các hàm @Composable mà nhà phát triển có thể gọi. Các hàm này được lưu trữ trong build/generated/. Ở chế độ xem Android, dữ liệu này sẽ hiển thị dưới dạng java (generated)res trong thư mục mô-đun (trong trường hợp này là thư mục app).

Thư mục chứa các tệp được tạo trong Android Studio

Các ảnh chụp màn hình sau đây sẽ hướng dẫn từng bước về các tệp trong thư mục này:

 • Các tài nguyên, chẳng hạn như phông chữ và hình ảnh, sẽ được sao chép vào build/generated/res/relay/.

  Tài nguyên đã tạo trong thư mục res
 • Mỗi gói giao diện người dùng có mã được tạo trong build/generated/source/relay/. Mỗi thư mục mã đã tạo của Gói giao diện người dùng có một tệp tương ứng với thành phần đã nhập. Gói giao diện người dùng này cũng chứa một tệp kết thúc bằng Fonts.kt, chứa các tham chiếu đến tài sản phông chữ mà thành phần sử dụng.

  Các tệp Kotlin đã tạo trong thư mục java(created)
 • Ngoài ra, còn có một thư viện thời gian chạy com.google.relay.compose cung cấp chức năng mà mã đã tạo sử dụng.

  Thư viện thời gian chạy Relay

Cấu trúc mã đã tạo

Thành phần kết hợp

Các thành phần trong Figma bao gồm các lớp. Ví dụ: thiết kế này chứa một lớp khung Hello Card chứa hai lớp con, Hình ảnh (một lớp hình ảnh) và Tiêu đề (một lớp văn bản):

Thành phần Hello Card có lớp Hình ảnh và Tiêu đề

Khi thiết kế được dịch thành mã, chúng ta tạo các hàm có khả năng kết hợp riêng biệt cho từng lớp, trong đó tên của lớp Figma là tên của hàm có khả năng kết hợp (được sửa đổi để phù hợp với cú pháp Kotlin). Các lớp được dịch như sau:

 1. Lớp Hello Card:

  @Composable
  fun HelloCard(
    modifier: Modifier = Modifier,
    title: String
  ) {
    TopLevel(modifier = modifier) {
      Image()
      Title(title = title)
    }
  ]
  
 2. Lớp Image:

  @Composable
  fun Image(modifier: Modifier = Modifier) {
    Image(...)
  }
  
 3. Lớp Title:

  @Composable
  fun Title(
    title: String,
    modifier: Modifier = Modifier
  ) {
    Text(...)
  }
  

Các biến thể và tham số Figma đã dịch

Nếu một thành phần Figma có nhiều biến thể, thì mã được tạo sẽ có một enum cho mỗi thuộc tính biến thể. Các giá trị trong mỗi enum biến thể tương ứng với giá trị của thuộc tính biến thể đó. Thành phần kết hợp đưa vào một tham số cho từng enum biến thể.

// Design to select for NewsCard
enum class View {
  HeroItem,
  ArticleItem,
  AudioItem
}

/**
 * This composable was generated from the UI Package 'news_card'.
 * Generated code; do not edit directly
 */
@Composable
fun NewsCard(
  modifier: Modifier = Modifier,
  view: View = View.HeroItem,
  onNewsCardTapped: () -> Unit = {},
  thumbnail: Painter,
  headline: String,
  author: String,
  date: String,
  onMenuTapped: () -> Unit = {}
) {
    when (view) {
      View.HeroItem -> TopLevelViewHeroItem(...) {
        ContentViewHeroItem { ... }
      }
      View.ArticleItem -> TopLevelViewArticleItem(...) {
        ContentViewArticleItem { ... }
      }
      View.AudioItem -> TopLevelViewAudioItem(...) {
        ContentViewAudioItem { ... }
      }
    }
  }
}

Mỗi tham số nội dung và trình xử lý tương tác của một thành phần Figma đều được chuyển đổi thành tham số của thành phần kết hợp. Thành phần kết hợp NewsCard dưới đây có 4 tham số nội dung (1 hình ảnh và 3 chuỗi) và 2 trình xử lý tương tác (2 tham số cuối cùng).

/**
 * This composable was generated from the UI Package 'news_card'.
 * Generated code; do not edit directly
 */
@Composable
fun NewsCard(
  modifier: Modifier = Modifier,
  view: View = View.HeroItem,
  thumbnail: Painter,
  headline: String,
  author: String,
  date: String,
  onNewsCardTapped: () -> Unit = {},
  onMenuTapped: () -> Unit = {}
) {...}